ugovori u privredi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ugovori u privredi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ugovori u privredi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Ugovori u privredi - PowerPoint PPT Presentation


 • 513 Views
 • Uploaded on

Ugovori u privredi. Prof. d r Gordana Gasmi Doc. d r Marija Kosti ć. Uvod. Ius est ars equi et boni. Ugovori u privredi su ugovori koje zaključuju privredni subjekti međusobno u vršenju privredne delatnosti iz predmeta svog poslovanja ili su u vezi sa tim d elatnostima.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ugovori u privredi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ugovori u privredi

Ugovori u privredi

Prof. dr Gordana Gasmi

Doc. dr Marija Kostić

slide2
Uvod
 • Ius est ars equi et boni.
 • Ugovori u privredi su ugovori koje zaključuju privredni subjekti međusobnou vršenju privredne delatnosti iz predmeta svog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima.
 • Ugovori u privredi mogu biti osnovni i sporedni (pomoćni).
slide3
* * * * *
 • Osnovne ugovore u privredi zaključuju privredni subjekti ako se oni odnose na predmete njihovog poslovanja
 • Sporedni ugovori u privredi zasnivaju se između privrednih subjekata u vezi sa delatnostima koje čine predmete njihovog poslovanja.
 • PREDMET UGOVORA: predmet poslovanjaprivrednih subjekata – osnovni ugovori ili privredne delatnosti u vezi sa predmetom poslovanja – sporedni ugovori
 • Primer - Za izvođača radova je ugovor o građenju osnovni ugovor u privredi, a ugovor o prodaji, na osnovu koga su kupili barake ili kontejnere za stanovanje radnika, je sporedni
 • ZOO je jedinstveno regulisao ugovore i druge pravne poslove privrednog i građanskog prava.
slide4
* * * * *
 • Ugovori u privredi se odlikuju osobinama koje ih, izdvajaju od ugovora građanskog prava. Oni uvek imaju za predmet promet robe ili obavljanje određenih usluga.
 • Međunarodno privredno ugovorno pravo se sve više unifikuje donošenjem konvencija koje regulišu prodaju robe, prevoz robe i putnika, pružanje usluga, ček, menicu itd.
osnovna obele ja ugovora
OSNOVNA OBELEŽJA UGOVORA
 • IZVORI:

- Zakon o obligacionim odnosima (ZOO)

 • posebni zakoni (npr o žekezničkom, drumskom, pomorskom, avio saobraćaju)
 • izvori koje stvaraju sami privredni subjekti ili njihova udruženja (opšti uslovi poslovanja, uzanse i privredni običaji)
 • međunarodne konvencije
 • PREDMET je uvek promet robe ili obavljanje usluga
slide6
* * * * *
 • OPŠTA PONUDA – ovi ugovori su brojni, pa se zaključuju putem opšte (generalne) ponude, uz korišćenje unapred pripremljenih obrazaca (formulara)
 • TERETNI – zaključuju se u cilju sticanja dobiti (nasuprot dobročinim)
 • IZVRŠENJE – sa pažnjom dobrog privrednika
 • SPOROVI – rešavaju se pred trgovinskim sudovima
ugovor o prodaji
Ugovor o prodaji
 • Obavezuje se prodavac da kupcu preda robu na kojoj će ovaj steći pravo svojine (i državine, ukoliko vršenje tog prava zahteva držanje robe)
 • Kupac se obavezuje da prodavcu plati cenu u novcu i preuzme robu

NEFORMALAN ugovor: za prodaju pokretnih stvari, a u zakonom propisanoj formi mora biti sklopljen u slučaju prodaje nepokretnosti

DVOSTRANO OBAVEZAN: kupac–prodavac

TERETAN: cena

KAUZALAN: ako plati cenu stiče pravo svojine

SPORAZUMNO ODREĐENA SADRŽINA ILI PO PRISTUPU

slide8
* * * * *

SASTOJCI UGOVORA o prodaji:

 • BITNI : roba i cena

PRIRODNI : oni sastojci koji su svojstveni ugovoru, čak i kada nisu izričito navedeni (npr roba se mora predati u ispravnom stanju, predaja je u mestu sedišta prodavca i sl.)

SLUČAJNI: izričito ih predviđaju ugovorne strane i nikada se ne podrazumevaju. Moraju biti mogući i dopušteni (npr uslovi, rokovi, avans, itd.)

roba kao predmet ugovora o prodaji
Roba kao predmet ugovora o prodaji
 • Stvar (pokretna ili nepokretna) koja je u prometu, tj namenjena tržištu
 • Npr pokretne stvari u prometu, stanovi i kuće, kao i energija, gas i sl.
 • Hartije od vrednosti ne mogu biti predmet ugovora o prodaji
 • BUDUĆA ROBA – ona koja ne postoji u momentu zaključena ugovora, već će biti proizvedena
 • TUĐA ROBA
 • INDIVIDUALNO ILI GENERIČKI (po rodu) ODREĐENA ROBA
slide10
Cena
 • Novčani ekvivalent za robu koju prodavac prodaje kupcu
 • Mora biti u novcu (inače se radi o ugovoru o razmeni ili zakupu)
 • Izričito određena ili odrediva (od strane trećeg lica)
 • Razumna cena – (kada nije ni određena ni odrediva) predstavlja tekuću cenu u momentu zaključenja ugovora
 • Cena određena od strane suda – (kada se ne može utvrditi ni razumna cena) utvrđuje se na osnovu običaja koji važe na tržištu mesta prodavca
obaveze prodavca
Obaveze prodavca
 • Isporuka prodate robe kupcu
 • Prenos prava svojina na robi
 • Zaštita kupca od materijalnih i pravnih nedostataka robe
isporuka robe kupcu
ISPORUKA ROBE KUPCU
 • Isporuka = sve radnje koje prodavac, po osnovu ugovora i same prirode posla, mora da obavi da bi kupac mogao da primi isporuku

Fizička (realna) predaja

Simbolična isporuka – predaja isprave

Fiktivna predaja – predaja se vrši samim izjavama volje ugovornih strana, na osnovu kojih se menja osnov držanja stvari

Mesto isporuke = predviđeno samim ugovorom

 • Mesto sedišta / prebivališta prodavca u trenutku zaključenja ugovora
 • Mesto gde se individualno određena roba nalazi
rok isporuke
Rok isporuke
 • Određeni ugovorom ili Opštim uzansama za promet robom, ali ako nisu:
 • U razumnom roku po zaključenju ugovora, uzimajući u obzir prirodu robe i ostale relevantne okolnosti
 • Rok kao bitan sastojak ugovora – ako se ne ispoštuje, ugovor se raskida po samom zakonu
obaveze kupca
OBAVEZE KUPCA
 • ISPLATA CENE – u vreme određeno ugovorom ili ako to nije učinjeno, u momentu kada se vrši predaja robe
 • Isplata u celosti ili sukcesivne isplate
 • PREUZIMANJE ROBE – od prodavca, ujedno i obaveza i ovlašćenje kupca. Podrazumeva poduzimanje niza radnji od str kupca da bi predaja bila moguća (npr obezbeđenje vozila za odnošenje robe i sl)
ugovor o komisionu
UGOVOR O KOMISIONU
 • POJAM – obavezuje se jedna ugovorna strana (komisionar) da će u svoje ime, ali za račun komitenta obaviti jedan ili više poslova koje mu komitent poveri za određenu naknadu (proviziju)
 • OSOBINE – dvostrano-obavezan i teretan; imenovan (regulisan ZOO); neformalan; intuitu personae (zaključuje se s obzirom na ličnost ugovornih strana)
 • SAMOSTALNO ISTUPANJE KOMISIONARA – on istupa u svoje ime a za račun komitenta
vrste ugovora o komisionu
VRSTE UGOVORA o komisionu
 • S obzirom na predmet posla:
 • PRODAJNI- komisionar u svoje ime a za račun komitenta nastoji da proda robu ili hartije od vrednosti trećem licu (po ceni određenoj u nalogu koji je komitenta dao - prekoračenje cene povlači odgovornost za naknadu štete)
 • KUPOVNI – da kupi robu ili hartije od vrednosti (po ceni određenoj u nalogu- prekoračenje cene povlači odgovornost za naknadu štete)
obaveze komisionara
OBAVEZE KOMISIONARA
 • IZVRŠENJE NALOGA KAKO GLASI
 • ZAKLJUČENJE POSLA SA TREĆIM LICEM
 • ČUVANJE INTERESA KOMITENTA
 • SAOPŠTAVANJE KOMITENTU IMENA SAUGOVARAČA
 • PODNOŠENJE IZVEŠTAJA I POLAGANJE RAČUNA
obaveze komitenta
OBAVEZE KOMITENTA
 • OMOGUĆAVANJE KOMISIONARU DA IZVRŠI NALOG
 • PLAĆANJE NAKNADE (PROVIZIJE)
 • NAKNADA UČINJENIH TROŠKOVA
 • OBEZBEĐENJE POTRAŽIVANJA KOMISIONARA PREMA KOMITENTU
ugovor o trgovinskom zastupanju
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
 • POJAM – obavezuje se zastupnik da stalno posreduje kako bi treća lica zaključila ugovore sa njegovim nalogodavcem i da, po dobijenom ovlašćenju, zaključuje ugovore sa trećim licima u ime i za račun nalogodavca koji preuzima obavezu da zastupniku za svaki zaključeni ugovor isplati određenu proviziju (naknadu)
vrste trgovinskog zastupanja
VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA
 • S OBZIROM NA TERITORIJU:
 • MESNO (u jednom mestu)
 • OBLASNO (u oblasti, regiji)
 • GENERALNO (na teritoriji jedne ili više država)
 • PREMA OBIMU POSLOVNE DELATNOSTI:
 • POSEBNO (t. zastupnik ovlašćen da preduzima samo jedan pravni posao za nalogodavca)
 • OPŠTE (zastupnik zastupa nalogodavca u svim njegovim pravnim poslovima, na osnovu naloga koji nije vremenski ogranicen)
obaveze trgovinskog zastupnika
OBAVEZE TRGOVINSKOG ZASTUPNIKA
 • IZVRŠENJE NALOGA ZA ZASTUPANJE
 • STARANJE O INTERESIMA NALOGODAVCA
 • OBAVEŠTAVANJE NALOGODAVCA
 • ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
 • VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I IZDAVANJE ZAKLJUČNICE
 • POLAGANJE RAČUNA NALOGODAVCU
 • VRAĆANJE STVARI DATIH NA UPOTREBU
obaveze nalogodavca
OBAVEZE NALOGODAVCA
 • PLAĆANJE NAKNADE
 • NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA
 • OMOGUĆAVANJE ZASTUPNIKU DA OBAVI POSAO
 • OBAVEŠTAVANJE ZASTUPNIKA
prestanak ugovora o trgovinskom zastupanju
PRESTANAK UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
 • ODREĐENO VREME (TAČNO ODREĐENO U UGOVORU)
 • NEODREĐENO VREME (KRAJEM SVAKOG KALENDARSKOG TROMESEČJA I TO MESEC DANA PRE ISTEKA KALENDARSKOG TROMESEČJA, A AKO JE UGOVOR TRAJAO TRI GODINE NAJMANJE DVA MESECA PRE ISTEKA KALENDARSKOG TROMESEČJA
ugovor o posredovanju
UGOVOR O POSREDOVANJU
 • POJAM – Ugovor na osnovu koga je posrednik obavezan da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju određenog ugovora, a nalogodavac je dužan da posredniku plati određenu naknadu, ako pomenuti ugovor bude i zaključen
obaveze posrednika
OBAVEZE POSREDNIKA
 • DA SA PAŽNJOM DOBROG PRIVREDNIKA TRAŽI LICE KOJE ĆE SA NALOGODAVCEM SKLOPITI UGOVOR
 • DA IH DOVEDE U VEZU RADI ZAKLJUČENJA UGOVORA
 • OBAVEŠTAVANJE NALOGODAVCA
 • NAKNADA ŠTETE PRIČINJENE NALOGODAVCU ILI TREĆEM LICU
obaveze nalogodavca26
OBAVEZE NALOGODAVCA
 • ISPLATA NAKNADE (i kada ona ugovorom o posredovanju nije ugovorena- tada je određuje sud vrednovanjem truda posrednika)
 • NAKNADA TROŠKOVA POSREDNIKU, SAMO KADA JE TO UGOVOROM PREDVIĐENO
ugovor o uskladi tenju i
UGOVOR O USKLADIŠTENJU I
 • POJAM – obavezuje se jedna ugovorna strana (skladištar) da primi i čuva robu koja pripada drugoj strani (ostavodavcu, deponentu) koja se obavezuje da za to skladištaru plati naknadu
 • VRSTE SKLADIŠTA
  • JAVNA, CARINSKA, KONSIGNACIONA
 • OBAVEZE SKLADIŠTARA
  • PRIJEM ROBE NA USKLADIŠTENJE
  • ČUVANJE ROBE I NAKNADA ŠTETE
  • POSTUPANJE PO NALOZIMA OSTAVODAVCA
  • VOĐENJE REGISTRA SKLADIŠTA
  • OBAVEZE OMOGUĆAVANJA PREGLEDANJA ROBE
  • PREDAJA ROBE OSTAVODAVCU
ugovor o uskladi tenju ii
UGOVOR O USKLADIŠTENJU II
 • OBAVEZE SKLADIŠTARA
  • PRIJEM ROBE NA ČUVANJE (isti uslovi za sve ostavodavce)
  • ČUVANJE ROBE
  • OBAVEŠTAVANJE OSTAVODAVCA O MANAMA ILI NEISPRAVNOSTI ROBE
  • NEMA PRAVO UPOTREBE ROBE
  • NAKNADA ŠTETE
 • OBAVEZE OSTAVODAVCA
  • PREDAJA ROBE NA ČUVANJE
  • OBAVEŠTAVANJE O SVOJSTVIMA ROBE
  • PREUZIMANJE ROBE IZ SKLADIŠTA
  • PLAĆANJE NAKNADE ZA ČUVANJE ROBE
ugovor o gra enju
UGOVOR O GRAĐENJU
 • POJAM – je sporazum kojim se izvođač obavezuje naručiocu da će, za određenu cenu, u predviđenom roku sagraditi određenu građevinu odnosno izvesti druge građevinske radove
 • BITNI ELEMENTI UGOVORA
  • PREDMET GRAĐENJA
  • CENA
  • ROK ZA IZGRADNJU
  • PRAVNA PRIRODA (formalan, dvostrano obavezan, teretan, sa dugotrajnim izvršenjem obaveza i imenovan)
  • ZAKLJUČENJE UGOVORA
obaveze izvo a a
OBAVEZE IZVOĐAČA
 • ADMINISTRATIVNE OBAVEZE
  • PREGLEDANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
  • OBAVEŠTAVANJE NADLEŽNOG UPRAVNOG ORGANA O OTPOČINJANJU RADOVA
  • ODREĐIVANJE LICA KOJE ĆE RUKOVIDITI GRAĐENJEM, ITD.
 • UGOVORNE OBAVEZE
  • PROUČAVANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
  • IZVOĐENJE UGOVORENIH RADOVA
  • PRIDRŽAVANJE UGOVORENIH ROKOVA
  • OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA NARUČIOCA
  • OMOGUĆAVANJE NARUČIOCU DA VRŠI STRUČNI NADZOR
obaveze naru ioca
OBAVEZE NARUČIOCA
 • PREDAJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 • UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO
 • VRŠENJE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA
 • PLAĆANJE UGOVORENE CENE
predaja izgra enog objekta naru iocu
PREDAJA IZGRAĐENOG OBJEKTA NARUČIOCU
 • UPOTREBNA DOZVOLA (izdaje je isti nadležni organ uprave koji je i izdao dozvolu za gradnju, pre izvršene primopredaje završenog objekta. Upravni organ obavlja tehnički pregled objekta, na osnovu kog izdaje upotrebnu dozvolu)
 • PRIMOPREDAJA
 • KONAČNI OBRAČUN (obuhvata sve radove koji su izvedeni, čak i nepredviđene i naknadne koji su se morali izvesti)
ugovor o pediciji i
UGOVOR O ŠPEDICIJI I
 • POJAM – obavezuje se jedna strana (špediter) da drugoj strani (komitentu) da radi prevoza određene stvari na određenoj relaciji zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prevozu i preduzme druge pravne i faktičke radnje potrebne za izvršenje prevoza, a nalogodavac se obavezuje da plati naknadu
 • OBAVEZE ŠPEDITERA
  • UPOZORENJE NA NEDOSTATKE NALOGA
  • IZVRŠENJE NALOGA
  • ČUVANJE I OSIGURANJE ROBE
  • POLAGANJE RAČUNA O RADU
ugovor o pediciji ii
UGOVOR O ŠPEDICIJI II
 • OBAVEZE NALOGODAVCA
  • OMOGUĆAVANJE OBAVLJANJA POSLA
  • ISPLATA NAKNADE
  • NAKNADA TROŠKOVA (samo nuzni I korisni troskovi)
ugovor o prevozu stvari zeleznicom i
Ugovor o prevozu stvari zeleznicom I
 • Pojam – obavezuje se prevozilac da stvar zeleznicom preveze od otpravne stanice do uputne stanicei da je preda primaocu, a primalac da prevoziocu plati ugovorenu prevozninu
 • Ugovorne strane = prevozilac i primalac stvari
ugovor o prevozu stvari zeleznicom ii
Ugovor o prevozu stvari zeleznicom II
 • Vrste ugovora:
  • Prema teritoriji (medjunarodni i unutrasnji prevoz)
  • Prema brzini prevoza (sporovozni, brzovozni I ekspresni)
  • Prema nacinu prevoza robe (kolske tj. vagonske i dencane tj. kamadne posiljke)

TOVARNI LIST – isprava koja prati stvari u prevozu I sluzi kao dokaz da je zakljucen ugovor o prevozu stvari I da je oznacena roba primljena na prevoz u odredjenom stanju

ugovor o prevozu stvari zeleznicom iii
Ugovor o prevozu stvari zeleznicom III
 • Obaveze prevozioca:
  • Prijem stvari
  • Tovarenje posiljke (dencane posiljke)
  • Provera I utvrdjivanje mase I sadrzine posiljke
  • Prevoz stvari
  • Obavljanje carinskih I drugih formalnosti
  • Izvrsenje naloga u toku prevoza
  • Cuvanje stvari
  • Predaja stvari primaocu
ugovor o prevozu stvari zeleznicom iv
Ugovor o prevozu stvari zeleznicom IV
 • Obaveze posiljaoca:
  • Placanje prevoznine = cene za izvrseni prevoz robe
  • Placanje ostalih prevoznih troskova (naknada za sporedne usluge, dodatak na prevozninu I sl.)
  • Placanje drugih troskova nastalih u toku prevoza (troskove carinjenja robe, cuvanja robe i dr.)
ugovorna odgovornost prevozioca
Ugovorna odgovornost prevozioca
 • Prevozilac odgovara za gubitak ili ostecenje robe – od casa preuzimanja do njene predaje, kao I za stetu nastalu usled prekoracenja roka isporuke
 • Ulslov – da je primio stvar na prevoz sa tovarnim listom

Transportna steta = gubitak ili ostecenje robe – prevozilac odgovara po principu subjektivne odgovornosti I pretpostavljenoj krivici

 • Obaveza naknade stete = vrednost robe se racuna po trzisnoj ceni ili prema ugovorenoj ceni

Odgovornost zbog prekoracenja roka isporuke – prevozilac je duzan da plati dokazanu stetu, maksimalno do iznosa cetvorostruke prevoznine

Rok za ulaganje zahteva za naknadu stete prevoziocu = 60 dana od dana saznanja za stetu = kod transportne stete

Kod prekoracenja roka = rok za ulaganje zahteva za naknadu stete = 30 dana od dana izdavanja stvari

ugovor o prevozu stvari drumom i
Ugovor o prevozu stvari drumom I
 • Pojam – prevozilac se obavezuje da stvar preveze iz jednog u drugo mesto (mesto opredeljenja) I da je preda primaocu ili licu koje odredi primalac, a posiljalac se obavezuje da isplati ugovorenu prevozninu prevoziocu
 • Prema teritoriji:
  • Medjunarodni, medjumesni i mesni prevoz
ugovor o prevozu stvari drumom ii
Ugovor o prevozu stvari drumom II

Obaveze prevozioca:

 • Postavljanje vozila radi utovara
 • Izvrsenje prevoza I cuvanje stvari
 • Postupanje po zahtevima (nalozima) za izmenu ugovora
 • Predaja stvari

Obaveze posiljaoca i primaoca:

 • Utovar I istovar stvari
 • Odgovornost za stetu
 • Placanje prevoznine