predstavenie projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREDSTAVENIE PROJEKTU PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREDSTAVENIE PROJEKTU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

PREDSTAVENIE PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation

elie
106 Views
Download Presentation

PREDSTAVENIE PROJEKTU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREDSTAVENIE PROJEKTU Spoločný projekt medzi: VSE a.s. – TU v Košiciach (FEI) Obdobie: September - December, 2002

 2. Východoslovenskáenergetika a.s Juraj Sabol Ivan Čipák Technická univerzita Košice Anton Čižmár Ján Gamec Ľubomír Doboš Jozef Juhár Matúš Pleva Dušan Levický PRENOS DÁT PO nn ROZVODNEJ SIETI

 3. CIELE PROJEKTU • Návrh systému prenosu dátpo nn rozvodnej sieti • Skúšobná prevádzka systémuna pilotnom pracovisku • PLC (Power Line Communication) ako nová služba v portfóliu VSE Košice

 4. ÚLOHY • Teoretická štúdia o stave PLC problematiky vo svete a návrh Indoor riešenia • Inštalovanie Indoor zariadenia na pilotnom pracovisku • Testovanie a skúšobná prevádzka PLC Indoor riešenia

 5. VÝSTUP ÚLOHY 1 1.1 Teoretická štúdia o stave PLC problematiky • 19. storočie - prenos riadiacich signálov po VN vedení • 20. storočie - intenzívnejší výskum prenosu po NN vedení • štandardizácia frekvenčných pásiem - CENELEC, ETSI, IEC, ITU, CIGRE, IEEE • modulačné metódy - ASK, FSK, PSK, QPSK, OFDM, GMSK • služby - telefónia, telemetria, dátové služby • súčasný stav riešenia problematiky PLC - prehľad firiem

 6. VÝSTUP ÚLOHY 1 1.2 Návrh Indoor riešenia - report • opis systému Ascom - bloková schéma, komponenty (OM, OAP, OA, IM, IA, …) - naviazanie signálu pre 3fázové a 1fázové pripojenie - rámec nosnej, manažment, bezpečnosť, dosah • opis systému Corinex

 7. VÝSTUP ÚLOHY 2 2.1 Návrh a inštalácia Indoor riešenia na pracovisku • konfigurácia a zapojenie systému • APM 45i - Indoor Master • APA 45i - Indoor Adapter • APA 45i voice - Indoor Adapter Voice

 8. VÝSTUP ÚLOHY 2 2.2 Inštalácia v laboratóriu KEMT FEI TUKE • reálny orientačný situačný plán • postup pri inštalácii systému • inštalačné nástroje firmy Ascom

 9. VÝSTUP ÚLOHY 2 2.3 Sieťové nastávenia a správa systému • nastavenie DHCP servera, klientov a intranetu • administrácia PLC Mastera • sledovanie štatistických parametrov prenosu

 10. VÝSTUP ÚLOHY 3 3.1 Výsledky testov a skúšobnej prevádzky • konfigurácia systému (podľa obr. v správe) • hlavné kritérium - stredná hodnota prenos. rýchlosti • použitý program PLCCAM • porovnanie s programom DUmeter • veľkosť bloku 64 000 bytov, čas prenosu 80 (16) sekúnd • minimálne odchýlky údajov pre PLCCAM a DUmeter • oblasti experimentov a) voľba nosných frekvencí b) voľba dvojice fáz pre vf signál c) voľba výkonových parametrov mastra d) vplyv zdroja rušenia na prenosovú rýchlosť e) počet súčasne vykonávaných prenosov f) vzdialenosť medzi mastrom a adaptérom

 11. VÝSTUP ÚLOHY 3 • Voľba nosných frekvencií • až tri nosné 19,8 Mhz - 22,8 MHz - 25,2 MHz • master ich volí automaticky s ohľadom na max. kvalitu prenosu • uživateľ môže zakázať, resp. povoliť použitie nosných • v prevádzke boli 3 adaptéry a master • prenos sa testoval medzi servrom a počítačom

 12. MERANIE FREKVENCIÍ

 13. VÝSTUP ÚLOHY 3 b) Voľba dvojice fáz pre vf signál • automatické nastavovanie výkonových parametrov • povolené všetky 3 nosné

 14. MERANIE KOMBINÁCIÍ FÁZ

 15. VÝSTUP ÚLOHY 3 c) Voľba výkonových parametrov mastra • použitá iba 1 nosná (22,8 MHz) a menili sa výkony nosnej • rozmedzie +20 dBm až -36 dBm s krokom 6 dBm • master vyžaroval medzi fázy P2 - P3

 16. MERANIE VÝKONU

 17. VÝSTUP ÚLOHY 3 d) Vplyv zdroja rušenia na prenosovú rýchlosť • bez prítomnosti vedome zapojeného zdroja rušenia • žiarivková stolná lampa • vysávač • Corinex adaptér

 18. MERANIE VPLYVU RUŠENIA

 19. VÝSTUP ÚLOHY 3 e) Počet súčasne vykonávaných prenosov • spôsobom traffic na počitač na pozícii B • zo servra na hard disk počitača v pozícii C • zo servra na hard disk počitača v pozícii C a D • zo servra na hard disk počitača v pozícii C a z počítačana pozícii D na hard disk servra

 20. MERANIE VPLYVU PARALELNÝCH PRENOSOV

 21. VÝSTUP ÚLOHY 3 f) Vzdialenosť medzi mastrom a adaptérom • zmena pozície adaptéra - zásuvka na 6. poschodí - zásuvka na 5. Poschodí - zásuvka na prízemí - zásuvka na vrátnici, master medzi fázy P1 - P2 - zásuvka na vrátnici, master medzi fázy P1 - P3 - zásuvka na vrátnici, master medzi fázy P2 - P3

 22. MERANIE VPLYVU VZDIALENOSTI

 23. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ