diagnoza i kierunki zmian funkcji hr w wietle sytuacji na rynku pracy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy. Prof. dr. hab. Aleksy Pocztowski Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Teza:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy' - elgin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnoza i kierunki zmian funkcji hr w wietle sytuacji na rynku pracy

Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy

Prof. dr. hab. Aleksy Pocztowski

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aleksy Pocztowski

slide2
Teza:

Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego oraz zmiany na rynkach pracy prowadzą do nowych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyniąc go bardziej strategicznym i międzynarodowym.

Aleksy Pocztowski

wyzwania p yn ce z rynku pracy
WYZWANIA PŁYNĄCE Z RYNKU PRACY

Zmiany relacji między podażą i popytem skutkują szeregiem wyzwań dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Odpływ z firm pracowników, wynikający ze wzrostu mobilności ludzi na rynkach pracy, możliwości podejmowania pracy w innych krajach. Problem retencji pracowników.
 • Presja na wzrost wynagrodzeń, co może doprowadzić do pogorszenia się relacji między tempem wzrostu wynagrodzeń a tempem wzrostu wydajności pracy.

Aleksy Pocztowski

wyzwania p yn ce z rynku pracy1
WYZWANIA PŁYNĄCE Z RYNKU PRACY
 • Wypracowanie wysokich standardów w odniesieniu do pozyskiwania, wynagradzania i rozwoju pracowników, doskonalenia, które będą odpowiadać oczekiwaniom i aspiracjom coraz lepiej wykształconych pracowników, świadomych swojej wartości i umiejących poruszać się na konkurencyjnych rynkach pracy.
 • Nowy kontrakt psychologiczny oddający wzajemne niepisane oczekiwania i zobowiązania pracodawców i pracobiorców.

Aleksy Pocztowski

wyzwania p yn ce z rynku pracy2
WYZWANIA PŁYNĄCE Z RYNKU PRACY
 • Przygotowanie pracowników do funkcjonowania w warunkach rosnącej różnorodności społeczno-kulturowej na rynku pracy oraz w przedsiębiorstwach.

Aleksy Pocztowski

slide7

Strategia ZZL

 • Od operacyjnego do strategicznego ZZL – firmy budują strategie ZZL
 • Posiadanie procedur w zakresie:
 • Planowania zasobów ludzkich
 • Rekrutacji
 • Adaptacji
 • Szkoleń
 • Planowania karier
 • Oceniania pracowników
 • Wynagradzania
 • Obsługi spraw osobowych
 • Brak procedur:
 • Zarządzania konfliktami
 • Zarządzania międzykulturowego
 • Controllingu personalnego

Problemy i wyzwania

 • CSR
 • Równowaga praca-życie
 • Outsourcing
 • Tworzenie wartości
 • MZZL
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Wydajność pracy
 • Retencja talentów

Strategie i procesy biznesowe

Dział HR

Aleksy Pocztowski

trendy w zzl
Trendy w ZZL
 • Programy praca-życie
 • Zarządzanie talentami
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Tworzenie wartości dla interesariuszy

Aleksy Pocztowski

r wnowaga mi dzy yciem zawodowym i prywatnym
Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
 • Przenikanie się sfery pracy i życia osobistego
 • Wydłużanie czasu pracy, dyspozycyjność
 • Rosnąca potrzeba inwestowania w siebie
 • Pracoholizm, wypalenie zawodowe jako ujemne skutki zakłócenia WLB
 • Ujemny wpływ na efektywność pracy
 • Ujemny wpływ na jakość życia

Aleksy Pocztowski

wlb w praktyce
WLB w praktyce

Aleksy Pocztowski

pracownicy obj cie programem wlb w firmach lzzl 2006
Pracownicy objęcie programem WLB w firmach LZZL 2006:
 • Pracownicy szkolący się 82 %
 • Pracownicy kluczowi 64 %
 • Pracownicy z małymi dziećmi 50 %
 • Samotnie wychowujący dzieci 41 %
 • Starsi pracownicy 36 %
 • Oboje rodzice aktywni zawodowo 27 %
 • Często przebywający poza domem 23 %

Aleksy Pocztowski

zarz dzanie talentami
Zarządzanie talentami
 • Wojna o talent
 • Talent = spotęgowane uzdolnienia + pasja
 • Pracownicy utalentowani
 • Proces zarządzania talentami: (pozyskiwanie, rozwijanie, utrzymywanie)

Aleksy Pocztowski

talenty pracownicy wiedzy
Talenty - pracownicy wiedzy
 • Osoby posiadające wysoki poziom wykształcenia, wiedzy eksperckiej, których praca polega na tworzeniu, upowszechnianiu i stosowaniu wiedzy.
 • Obok unikalnej wiedzy teoretycznej od innych pracowników wyróżnia ich m.in.: autonomia, motywacja i postawy.

Aleksy Pocztowski

programy zarz dzania talentami badania kzkl 2007
Programy zarządzania talentami (Badania KZKL 2007)

Badania 2007:

 • 29% firm posiadało programy zarządzania talentami,
 • 26% firm takich programów nie posiadało,
 • 15% firm było w trakcie opracowania takich programów.

Aleksy Pocztowski

programy zarz dzania talentami badania kzkl 20071
Programy zarządzania talentami(Badania KZKL 2007)

Zakres działań:

 • Identyfikowanie talentów w organizacji – 50 %
 • Rozwój i szkolenie talentów – 50 %
 • Planowanie ścieżek karier talentów – 42%
 • Rekrutacja talentów – 36 %
 • Poszukiwanie talentów poza organizacją – 25 %
 • Inwestowanie w talenty – 22 %
 • Ocenianie talentów – 14 %

Aleksy Pocztowski

r norodno kulturowa
Różnorodność kulturowa

Różnorodność kulturowa w środowisku pracy wynika ze zróżnicowania rynku pracy: wiek, płeć, wykształcenie, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, poglądy religijne i polityczne, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o odmiennej orientacji seksualnej, małżonkowie pracujący zawodowo.

Aleksy Pocztowski

r norodno kulturowa1
Różnorodność kulturowa

Przyczyny wzrostu znaczenia różnorodności kulturowej:

 • zmiany demo-społeczne,
 • zmiany w ustawodawstwie pracy,
 • mobilność na rynkach pracy,
 • przekonanie, że różnorodność kulturowa może być podstawą kształtowania proefektywnościowych stosunków pracy i źródłem przewagi konkurencyjnej.

Aleksy Pocztowski

zarz dzanie r norodno ci
Zarządzanie różnorodnością
 • Idea zarządzania różnorodnością wychodzi poza przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie polityki równych szans.
 • Opiera się ono na założeniu, że różnorodność wzbogaca kapitał ludzki w organizacji, że ludzie powinni być doceniani za to, że się różnią.

Aleksy Pocztowski

zarz dzanie r norodno ci1
Zarządzanie różnorodnością
 • Polityka firmy (misja, wartości, zasady)
 • Odpowiedzialność na poziomie zarządu
 • Konsultacje z przedstawicielami pracowników
 • Uwzględnienie w strategii HRM kwestii równości szans
 • Stosowane procedury procesów HR
 • Szkolenia
 • Komunikowanie się
 • Audyt procesów HR
 • Kultura organizacyjna

Aleksy Pocztowski

redefinicja funkcji hr
Redefinicja funkcji HR
 • Traktowanie wiedzy, umiejętności, zdolności, zdrowia, motywacji i wartości wyznawanych przez ludzi jako składnika aktywów i źródła konkurencyjności organizacji.
 • Budowanie strategicznej integracji funkcji HR ze strategią biznesową.
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej, integracja procesów HR.
 • Tworzenie i dostarczanie wartości dla interesariuszy poprzez podnoszenie efektywności pracy i pomnażanie wartości kapitału ludzkiego.

Aleksy Pocztowski

interesariusze w zzl

Pracownicy:

Sprawiedliwa płaca,

Dobra jakość życia zawodowego

Długookresowe zatrudnienie

Właściciele i inwestorzy:

Zwrot z inwestycji

Konkurencyjność długookresowa

Reputacja firmy

Inne organizacje:

Niezawodność

Zaufanie

Współpraca

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Społeczeństwo:

Poszanowanie prawa

Odpowiedzialność społeczna

Etyczne zarządzanie

Klienci:

Jakość produktów i usług

Niskie koszty, dogodność

Innowacyjność

INTERESARIUSZE W ZZL

Aleksy Pocztowski

tworzenie warto ci dla interesariuszy przez hr
TWORZENIE WARTOŚCI DLA INTERESARIUSZY PRZEZ HR
 • Wartości dostarczane interesariuszom powinny być: unikalne, przełomowe, inspirujące i dające poczucie wyjątkowości, zindywidualizowane i wpływające na podnoszenie jakości życia.
 • Udział w zarządzaniu zmianami, doskonalenie organizacji i metod zarządzania zasobami ludzkimi, rozwój zasobów ludzkich, tworzenie systemów wynagrodzeń, usprawnianie komunikowania się.

Aleksy Pocztowski

tworzenie warto ci dla interesariuszy przez hr1
TWORZENIE WARTOŚCI DLA INTERESARIUSZY PRZEZ HR
 • Rekonfiguracja funkcji HR, wyrażająca się m.in.: profesjonalizacją działu HR poprzez podejmowanie nowych ról, tworzeniem centrów usług z zakresu HR, upełnomocnieniem menedżerów liniowych, sięganiem do nowoczesnych rozwiązań poprzez korzystanie z usług doradztwa, outsourcing.
 • Wdrażanie nowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, m.in,: strategii personalnych, metod pomiaru wkładu funkcji HR w wynik firmy takich jak controlling personalny, kartę wyników (HR-scorecard), stosowanie technik OD (organizational development), nowoczesne technologii (e-HR).

Aleksy Pocztowski

korzy ci p yn ce z profesjonalizacji zarz dzania zasobami ludzkimi
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROFESJONALIZACJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
 • Organizacja:

efektywność pracy, wartość firmy.

 • Pracownicy:

zatrudnialność, dochody, kariera.

 • Gospodarka:

rozwój społeczno-ekonomiczny, prestiż międzynarodowy.

Aleksy Pocztowski

r d a wykorzystane w prezentacji
Źródła wykorzystane w prezentacji:
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2007.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. J.Pickford, Wyd. K.E.Liber S.C., Warszawa 2003.
 • Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, pod red. A.Pocztowskiego, Wyd. UEK, Kraków 2007.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2006, IPiSS, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie talentami w świetle wyzwań rynku pracy, Raport z badań statutowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, UEK, Kraków 2007.

Aleksy Pocztowski