Danh s ch li n k t
Download
1 / 59

Danh sách liên kết - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Danh sách liên kết. Giới thiệu. Mảng : Cấu trúc dữ liệu quen thuộc. Tập có thứ tự. Số lượng phần tử cố định (tĩnh). Cấp phát vùng nhớ liên tục. Truy xuất phần tử thông qua chỉ số. Giới thiệu. Đánh giá thao tác trên mảng :. Truy xuất phần tử ? Cập nhật ? Chèn phần tử ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Danh sách liên kết' - elden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Giớithiệu

Mảng: Cấutrúcdữliệuquenthuộc

 • Tập có thứ tự.

 • Số lượng phần tử cố định (tĩnh).

 • Cấp phát vùng nhớ liên tục.

 • Truy xuất phần tử thông qua chỉ số.


Giớithiệu

Đánhgiáthaotáctrênmảng:

 • Truy xuất phần tử ?

 • Cập nhật ?

 • Chèn phần tử ?

 • Xóa phần tử ?


Giớithiệu

Thựctế:

 • không xác định chính xác số lượng phần tử

  • Danh sách bệnh nhân tăng/giảm.

  • Danh sách sinh viên tăng/giảm

 • Vùng nhớ thay đổi trong quá trình sử dụng.

  • Không đủ vùng nhớ cấp phát liên tục.

  • Cấu trúc dữ liệu động đáp ứng nhu cầu trên.

?


KháiNiệmdanhsáchliênkết

 • Danh sách liên kết là một tập dữ liệu tuần tự mà mỗi phần tử(element) chứa vị trí của phần tử tiếp theo.

 • element = data + link

 • Ví dụ:


Cácloạidanhsáchliênkết

 • Danh sách liên kết đơn.

 • Danh sách liên kết kép.

 • Danh sách liên kết vòng.


Danhsáchliênkếtđơn

 • Mỗi phần tử có một liên kết đến phần tử phía sau nó.


Danhsáchliênkếtkép

 • Mỗi phần tử có hai liên kế đến phần tử đứng trước và sau nó.


Danhsáchliênkếtvòng

 • Là danh sách liên kết đơn và có mối liên kết giữa phần tử cuối và phần tử đầu.


Phầntửtrêndanhsáchliênkết

 • Phần tử = dữ liệu + liên kết


Phầntửtrêndanhsáchliênkết


Càiđặt

 • Phần tử có dữ liệu gồm 1 thành phần

  • structNODE{

  • dataType number;// dataType là kdl của number

  • NODE * pNext;

  • };


Càiđặt

 • Phần tử có dữ liệu gồm 3 thành phần

 • struct NODE

 • {

 • data type name;

 • datatypeid;

 • dataTypenumber;

 • NODE * pNext;

 • };


Càiđặt

 • Phần tử có dữ liệu gồm 3 thành phần

 • Ví dụ name kiểu char, id kiểu int, number kiểu float, ta có cấu trúc như sau:

 • struct NODE

 • {

 • char name[50];

 • intid;

 • floatnumber;

 • NODE * pNext;

 • };


Càiđặt

 • Phần tử có dữ liệu gồm một cấu trúc

 • struct DATA struct NODE

 • { {

 • char name[50]; DATA data;

 • intid; NODE *pNext;

 • floatnumber; };

 • };


Tổchứcdanhsáchliênkết

 • Mỗidanhsáchliênkếtbaogồm:

  • Con trỏđếnphầntửđầu (hoặc/vàcuối ) danhsách

   • Con trỏđếnphầntửđầu: pHead

   • Con trỏđếnphầntửcuối: pTail

  • (Các) phầntửtrêndanhsách:

   • Dữliệu

   • Cácmốiliênkết

   • Lưu ý: pHead, pTailkhôngphảilàmộtnút, nó

   • chỉlà con trỏchỉđếnnút.


Tổchứcdanhsáchliênkết

 • Ví dụ: quản lý bằng con trỏ đầu:

 • Ví dụ quản lý bằng con trỏ đầu và cuối:


Cấutạocủadanhsáchliênkết


Quản lý danh sách bằng con trỏ đầu

struct LIST{

NODE *pHead;

int Count;

};

Quản lý danh sách bằng con trỏ đầu và cuối

struct LIST{

NODE *pHead;

NODE *pTail;

int Count; // số nút trong danh sách có thể ko cần nếu ko dùng

};

Cấutạocủadanhsáchliênkết

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


head

Signly linked list

Singly Linked List

data link

List // Linked Implementation of List (for Singly Linked List)

head <pointer>

count <integer> // number of elements (optional).

End List

head

count

head

0

An empty Singly Linked List having only head.

An empty Singly Linked List having head and count.


Tạo lập danh sách rỗng

Kiểm tra danh sách rỗng

Kiểm tra số phần tử trong danh sách

Thêm một nút vào danh sách

Xóa một nút khỏi danh sách

Duyệt danh sách

Tìm một phần tử

Cácthaotáctrên DSLK Đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


head

head

?

head = NULL

head

count = ?

?

head

count = 0

head = NULL count = 0

Create an empty linked list

Before After

List having head

List having head and countCreate an empty linked list

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Tạo lập danh sách rỗng

Create an empty linked list

Count pHead

Count pHead

list

?

list

?

0

Trước khi tạo lập

Sau khi tạo lập

void InitList(LIST &L)

{

L.Count = 0;

L.pHead = NULL;

}

Lưu ý:

Luôn luôn khởi tạo danh sách rỗng trước khi sử dụng

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Kiểm tra danh sách rỗng

Kiểm tra số phần tử trong danh sách

Check linked list

int IsEmptyList(LIST L)

{

if(L.pHead == NULL)

return 1;

return 0;

}

int CountNode(LIST L)

{

return L.Count;

}

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


head

Insert Node to a Linked List

 • Allocate memory for the new node and set up data.

 • Locate the pointer p in the list, which will point to the new node:

  • If the new node becomes the first element in the List: p is head.

  • Otherwise:p is pPre->link, where pPre points to the predecessor of the new node.

head

pNew

x

pNew

x

pPre


head

head

Insert Node to a Linked List

 • Update pointers:

  • Point the new node to its successor.

  • Point the pointer p to the new node.

pNew->link = head (1)

head= pNew (2)

X

(2)

pNew

(1)

X

pNew

(2)

(1)

pNew->link = pPre->link (1)

pPre->link = pNew (2)

X

pPre

X


Insert node to a linked list cont
Insert Node to a Linked List (cont.)

 • Insertion is successful when allocation memory for the new node is successful.


Insert node to a linked list cont1

head

Insert Node to a Linked List (cont.)

 • There is no difference between

  • insertion in the middle (a) and insertion at the endof the list (b)

   (a)

   (b)

pNew

(2)

(1)

pNew->link = pPre->link (1)

pPre->link = pNew (2)

X

pPre

X

pNew

x

head

pPre


Insert node to a linked list cont2

head

Insert Node to a Linked List (cont.)

 • There is no difference between

  • insertion at the beginning of the list (a) and insertion to an empty list (b).

   (a)

   (b)

X

(2)

pNew

(1)

X

pNew->link = head (1)

head= pNew (2)

head

head

pNew

pNew


Insert algorithm
Insert Algorithm

<ErrorCode> Insert (valDataIn <DataType>)

//For ordered list.

Inserts a new node in a singly linked list.

Pre DataIn contains data to be inserted

Post If list is not full, DataIn has been inserted; otherwise, list remains unchanged.

Returnsuccess or overflow.


Insertnode algorithm cont
InsertNode Algorithm (cont.)

<ErrorCode> Insert (valDataIn <dataType>)

 • Allocate pNew

 • if (memory overflow)

  • return overflow

 • else

  • pNew->data = DataIn

  • Locate pPre// pPre remains NULL if Insertion at the beginning or to an empty list

  • if (pPre = NULL) // Adding at the beginning or to an empty list

   • pNew->link = head

   • head = pNew

  • else// Adding in the middle or at the end of the list

   • pNew->link = pPre->link

   • pPre->link = pNew

  • return success

   end Insert


Trước khi thêm

Sau khi thêm

Thêmmột node vàođầudanhsách

(2)

pNew

99

(1)

Count pHead

15

1

Count pHead

99

2

15

pNew

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm một nút vào đầu DS (quản lý bằng con trỏ đầu)

Nếu danh sách rỗng thì L.pHead = pNew

Ngược lại:

pNew  pNext = L.pHead

L.pHead = pNew

void AddFirst( LIST &L , NODE * pNew){

if(L.pHead == NULL)

L.pHead = pNew;

else {

pNew  pNext = L.pHead;

L.pHead = pNew;

}

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Cách 1

Cách 1.1

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm một nút vào đầu DS (quản lý bằng con trỏ đầu)

void AddFirst( LIST &L , datatype x)

{

NODE * pNew = new NODE;

pNew data = x;

pNew pNext = NULL;

if(L.pHead == NULL)

L.pHead = pNew;

else

{

pNew  pNext = L.pHead;

L.pHead = pNew;

}

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Cách 1.2

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm một nút vào đầu DS (quản lý bằng con trỏ đầu và cuối)

Nếu danh sách rỗng thì L.pHead = L.pTail = pNew

Ngược lại:

pNew  pNext = L.pHead

L.pHead = pNew

void AddFirst( LIST &L , NODE * pNew) {

if(L.pHead == NULL)

L.pHead = L.pTail = pNew;

else {

pNew  pNext = L.pHead;

L.pHead = pNew;

}

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Cách 2

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm một nút vào giữa DS. Sau nút pRev (ql bằng con trỏ đầu)

Trước khi thêm

Sau khi thêm

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

pNew

pPrev

pPrev

99

50

pNew

Count pHead

(2)

(1)

Count pHead

15

15

2

3

99

50

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm một nút vào giữa DS. Sau nút pRev(quản lý bằng con trỏ đầu )

void AddMid( LIST &L, NODE *pRev , NODE * pNew)

{

pNew  pNext = pRev pNext;

pRev pNext = pNew;

}

void AddMid( LIST &L , NODE *pRev , DataType x)

{

NODE *pNew = new NODE;

pNew  data = x;

pNew  pNext = NULL;

pNew  pNext = pRev pNext;

pRev pNext = pNew;

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Cách 1

Cách 2

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm 1 nút vào giữa DS. Sau nút pRev(ql bằng con trỏ đầu và cuối )

void AddMid( LIST &L, NODE *pRev , NODE * pNew)

{ pNew  pNext = pRev pNext;

pRev pNext = pNew;

if(pRev == L.pTail)

L.pTail = pNew;

}

void AddMid( LIST &L, NODE *pRev , Datatype x)

{ NODE *pNew = new NODE;

pNew  data =x;

pNew  pNext = NULL;

pNew  pNext = pRev pNext;

pRev pNext = pNew;

if(pRev == L.pTail)

L.pTail = pNew;

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Cách 1

Cách 2

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Thêm 1 nút cuối DSLK

Nếu DS rỗng thì L.pHead = L.pTail = pNew

Ngược lại:

L.pTail  pNext = Pnew

L.pTail = pNew

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

(2)

Count pHead

Count pHead

pPrev

pTail

(1)

pNew

L.pTail  pNext = pNew

L.pTail = pNew

50

50

15

15

2

2

99

99

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Remove node from a linked list

Remove Node from a Linked List

 • Locate the pointer p in the listwhich points to the node to be deleted (pDel will hold the node to be deleted).

  • If that node is the first element in the List: p is head.

  • Otherwise:p is pPre->link, where pPre points to the predecessor of the node to be deleted.

head

pDel

head

pPre

pDel


Remove node from a linked list cont

head

Remove Node from a Linked List (cont.)

 • Update pointers: p points to the successor of the node to be deleted.

 • Recycle the memory of the deleted node.

head = pDel->link

Recycle pDel

X

pDel

pPre->link = pDel->link

Recycle pDel

head

pDel

pPre

X


Remove node from a linked list cont1
Remove Node from a Linked List (cont.)

 • Removal is successful when the node to be deleted is found.


Remove node from a linked list cont2
Remove Node from a Linked List (cont.)

 • There is no difference between

  • Removal a node from the middle (a) and removal a node from the end (b) of the list.

   (a)

   (b)

pPre->link = pDel->link

Recycle pDel

head

pDel

pPre

X

pDel

pPre

head

pDel

pPre

head

X


Remove node from a linked list cont3

head

Remove Node from a Linked List (cont.)

 • There is no difference between

  • removal the node from the beginning (a) of the list and removal the only-remained node in the list (b).

   (a)

   (b)

X

pDel

head= pDel->link

Recycle pDel

head

head

pDel

pDel


Removenode algorithm
RemoveNode Algorithm

<ErrorCode> Remove (ref DataOut <DataType>)

Removes a node from a singly linked list.

Pre DataOut contains the key need to be removed.

Post If the key is found, DataOut will contain the data corresponding to it, and that node has been removed from the list; otherwise, list remains unchanged.

Returnsuccess or failed.


Removenode algorithm cont
RemoveNode Algorithm (cont.)

<ErrorCode> Remove (ref DataOut <DataType>)

 • Allocate pPre, pDel// pPre remains NULL if the node to be deleted is at the beginning of the list or is the only node.

 • if (pDel is not found)

  • return failed

 • else

  • DataOut = pDel->data

  • if (pPre = NULL) // Remove the first node or the only node

   • head = pDel->link

  • else// Remove the node in the middle or at the end of the list

   • pPre->link = pDel->link

  • recycle pDel

  • return success

   end Remove


Xóa một nút ở đầu DS

Trước khi xóa

Sau khi xóa

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

(2)

Count pHead

Count pHead

pCurr

(1)

 • L.pHead = pCurr pNext;

 • delete pCurr;

15

99

2

1

99

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Xóa một nút ở đầu DS (ql bằng con trỏ đầu)

Nếu pHead != NULL thì

Lấy nút ở đầu DS (pCurr) ra để xóa

Tách pCurr ra khỏi danh sách

Delete pCurr

Void DeleteFirst(LIST &L)

{

NODE *pCurr;

if(L.pHead != NULL)

{

pCurr = L.pHead;

L.pHead = L.pHead pNext;// L.pHead=pCurr->pNext

delete pCurr;

}

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Xóa một nút ở đầu DS (ql bằng con trỏ đầu và cuối)

Nếu pHead != NULL thì

Lấy nút ở đầu DS (pCurr) ra để xóa

Tách nút ở đầu DS (pCurr) ra khỏi danh sách

Delete pCurr

Nếu pHead = NULL thì pTail = NULL: Xâu rỗng

Void DeleteFirst(LIST &L)

{

NODE *pCurr;

if(L.pHead != NULL)

{

pCurr = L.pHead;

L.pHead = L.pHead pNext;

delete pCurr;

}

if(L.pHead == NULL)

L.pTail = NULL;

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Xóa 1 nút ở giữa DS. Sau nút pRev (ql bằng con trỏ đầu)

Trước khi xóa

Sau khi xóa

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

99

Count pHead

pPrev

pCurr

pPrev  pNext = pCurr  pNext

Delete pCurr

15

3

15

99

2

50

Count pHead

pPrev

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Xóa 1 nút ở giữa DS. Sau nút pRev (ql bằng con trỏ đầu)

Void DeleteAfter_pPrev(LIST & L, NODE * pPrev)

{

NODE * pCurr;

pCurr = pPrev  pNext;// lấy nút sau pPrev ra để xóa

pPrev  pNext =pCurr  pNext;

delete pCurr;

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Xóa 1 nút ở giữa DS. Sau nút pRev (ql bằng con trỏ đầu và cuối)

Int DeleteAfter_pPrev(LIST & L, NODE * pPrev)

{

NODE * pCurr;

if(pPrev == L.pTail)

return 0;

pCurr = pPrev  pNext;

pPrev  pNext =pCurr  pNext;

delete pCurr;

if(pPrev pNext == NULL)

L.pTail = pPrev;

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Xóa 1 nút trong DS ( tổng quát) trỏ đầu và cuối)

void DeleteNode(LIST & L, NODE * pPrev, NODE * PCurr)

{

if(pPrev == NULL) // xóa nút đầu

L.pHead =pCurr  pNext;

else // Xóa nút giữa

pPrev pNext =pCurrpNext;

delete pCurr;

L.count --;

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Duyệt DSLK Đơn: là đi từ đầu DSLK cho đến cuối DSLK

Để đi từ đầu DSLK đến cuối DSLK ta sử dụng một biến con trỏ NODE để lần lượt giữ địa chỉ các NODE trong DSLK.

void PrintList( LIST L)

{

NODE * pCurr = L.pHead;

while( pCurr != NULL)

{

cout << pCurr  data;

pCurr = pCurr  pNext;

}

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Duyệt DSLK Đơn: sử dụng vòng lặp for cuối DSLK

void PrintList( LIST L)

{

for(NODE * pCurr = L.pHead; pCur; pCurr  pNext)

{

cout << pCurr  data;

pCurr = pCurr  pNext;

}

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

pCurr !=NULL

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Tìm một phần tử cuối DSLK

Duyệt tuần tự từ đầu danh sách

Nếu gặp nút chứa khóa cần tìm  Stop và thông báo tìm thấy

Nếu đi đến cuối danh sách  Stop và thông báo không tìm thấy

Chi phí O(n)

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


Tìm một phần tử cuối DSLK

NODE * FindNode(LIST L, DataType key )

{

NODE * pCurr = L.pHead;// bđ từ đầu DS

while(pCurr != NULL)

{

if(pCurr  data == key)

return pCurr; // tìm Thấy

pCurr = pCurr  pNext;// chuyển đến nút kế

}

return NULL;// không tìm thấy

}

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn

Bộ môn KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng


ad