CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH - PowerPoint PPT Presentation

elata
chi n l c kinh doanh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
99 Views
Download Presentation

CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH Giaïo sæ TS. Donald Kopka Chæång trçnh nghiãn cæïu Fullbright tæì Âaûi hoüc Towson Townson, Maryland Hoa Kyì

  2. THAÌNH LÁÛP NHOÏM • 4 âãún 6 sinh viãn • Laìm theo nhoïm, trong voìng 30 phuït, haîy xáy dæûng mäüt baìi mä taí vãö âiãöu kiãûn kinh doanh cuía Viãût Nam maì baûn cho ràòng báút kyì ngæåìi Viãût Nam hay doanh nhán næåïc ngoaìi naìo cuîng cáön biãút khi âãún âáöu tæ taûi Viãût Nam

  3. MÄ TAÍ CAÏC ÂIÃÖU KIÃÛN KINH DOANH CUÍA VIÃÛT NAM

  4. ÂËNH NGHÉA CHIÃÚN LÆÅÜC • Phuì håüp våïi: • Hoaût âäüng kinh doanh • Mäi træåìng • Mäi træåìng chung • Mäi træåìng ngaình

  5. VÊ DUÛ VÃÖ TÀNG GIAÏ TRË • Caïc bãn hæîu quan Giaï trë tàng thãm • Khaïch haìng • Chuí såí hæîu • Nhán viãn • Chênh phuí • Ngæåìi cho vay • Cäüng âäöng • Ngaình • Nhaì cung cáúp


  6. CHÆÅNG TRÇNH GIAÍNG DAÛY • Baìi táûp • Kãú hoaûch

  7. BAÌI TÁÛP VÃÖ MÄ TAÍ KHAÏI QUAÏT VÃÖ QUÄÚC GIA