kommunalekonomins utveckling till r 2018 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunalekonomins utveckling till år 2018 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunalekonomins utveckling till år 2018

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kommunalekonomins utveckling till år 2018 - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

Kommunalekonomins utveckling till år 2018. Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar. Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen, prognoser för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014. Förändring, %:. 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kommunalekonomins utveckling till år 2018


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunalekonomins utveckling till r 2018

Kommunalekonomins utveckling till år 2018

Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014

samt Kommunförbundets beräkningar

slide2

Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden

Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen, prognoser för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014

Förändring, %:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BNP, volymförändring

-1,5

-1,2

0,0

1,2

1,4

1,4

1,4

Lönesumma

3,4

0,5

0,9

1,7

2,2

2,4

2,5

3,2

2,2

1,4

1,2

1,5

1,8

2,0

Inkomstnivå

7,7

8,2

8,6

8,5

8,2

7,8

7,5

Arbetslöshetsgrad

2,8

1,5

1,1

1,5

1,8

1,8

1,8

Konsumentpriser

3,4

1,8

0,9

1,1

1,5

1,7

1,9

Kommunernas kostnadsnivå

3,8

3,0

1,5

0,6

1,5

1,7

1,9

Statsandelsindex

3,6

1,8

1,2

1,1

1,5

1,8

2,0

Kommunernas inkomstnivå

Prognoser i april 2014 (BSP):

-1,0

-1,4

0,5

1,4

1,8

1,5

1,4

BNP, volymförändring

3,2

1,0

1,3

1,8

2,5

2,2

2,4

Lönesumman

3,2

2,0

1,3

1,2

1,5

1,8

2,0

Inkomstnivå

7,7

8,2

8,4

8,3

8,1

7,8

7,5

Arbetslöshetsgrad

2,8

1,5

1,5

1,7

1,9

1,8

1,8

Konsumentpriser

Kommunernas kostnadsnivå

3,4

1,8

1,1

1,2

1,5

1,7

1,9

16.9.2014/hp

kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter md
Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter, md €

2012

2013*

2014**

2015**

2016**

2017**

2018**

1)

Verksamhetsutgifter

37,44

38,39

38,78

38,99

39,98

40,94

42,10

- Löner

16,29

16,38

16,32

16,15

16,40

16,62

16,89

- Övr. personalutgifter

4,85

4,96

4,90

4,83

4,88

4,92

4,99

- Inköp

13,39

13,90

14,41

14,94

15,58

16,25

17,02

- Understöd

2,24

2,36

2,43

2,61

2,65

2,69

2,73

- Övr. verksamhetsutg.

0,67

0,78

0,73

0,47

0,47

0,47

0,47

Ränteutgifter

0,33

0,30

0,31

0,34

0,40

0,49

0,64

Investeringar

4,59

4,70

6,90

4,61

4,64

4,64

4,64

Sammanlagt

42,36

43,39

45,99

43,95

45,02

46,07

47,38

Förändring, %:

Verksamhetsutgifter

5,0

2,5

1,0

0,5

2,5

2,4

2,8

-Löner

4,1

0,6

-0,4

-1,0

1,5

1,4

1,7

-Inköp

5,4

3,9

3,6

3,7

4,3

4,2

4,8

Utgifter sammanlagt

5,1

2,4

6,0

-4,5

2,4

2,3

2,8

1) Fr.o.m. år 2014 påverkas utgiftsnivån av bolagiseringen av kommunala affärsverk och bolagiseringen av yrkeshögskolor

Källa: Åren 2012–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter f r ndringar 2 001 2018
Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter: Förändringar 2001-2018, %

%

Genomsnittlig förändring/år:

2001-13

2014-18

2014-18*

Värde: 5,1 % 1,8 % 2,4 %

Volym1): 1,9 % 0,4 % 1,0 %

Värdeförändring

Kostnadsnivå: 3,2 % 1,4 % 1,4 %

Volymförändring1)

*Värdeförändringexkl.

bolagiseringseffekter

Förändring i kommunernas kostnadsnivå

(Mätt med prisindex för basservicen)

2)

2)

1) Av volymförändringenberorcirka 1 procentenhetpådemografiskaförändringar.

2) Åren 2014 och 2015 dämpasutgiftsökningen av bolagiseringen av kommunalayrkeshögskoloroch

affärsverk.

Källa: Åren 2000-2013 Statistiscentralen.

Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

slide5

Förändring i kommunernas och samkommunernasverksamhetsutgifter 1991–2018, procent

%

1)

2)

2)

Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet

2) Åren 2014-2015 dämpas ökningen av verksamhetsutgifterna av bolagiseringen av kommunala

yrkeshögskolor och affärsverk.

Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

k lla ren 2012 2013 statistikcentralen uppskattningarna f r ren 2014 2018 enligt fm 2 9 2014

Kommunernas skatteinkomster 2012–2018, md €

(Hållbarhetsberäkningen, kommunernas skattesatser oförändrade 2014–2018)

Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt FM 2.9.2014.

2012

2013*

2014**

2015**

2016**

2017**

2018**

Skatteslag

16,84

17,97

18,25

18,46

19,05

19,73

20,38

Kommunalskatt

1,21

1,31

1,39

1,47

1,31

1,39

1,45

Samfundsskatt

1,27

1,36

1,51

1,59

1,62

1,65

1,68

Fastighetsskatt

19,32

20,63

21,15

21,52

21,98

22,77

23,51

Skattersammanlagt

Förändring, %:

3,9

6,6

1,6

1,2

3,2

3,5

3,3

Kommunalskatt

-26,9

8,2

6,1

5,8

-11,2

6,5

4,1

Samfundsskatt

5,7

7,2

10,9

5,2

1,9

1,9

2,0

Fastighetsskatt

1,3

6,8

2,5

1,8

2,1

3,6

3,2

Skatter sammanlagt

19,24

19,38

19,74

19,74

19,74

19,74

19,74

Inkomstskattesats, genomsn.

24,5

24,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Samfundsskattesats

28,34

29,49

35,56

36,361)

30,30

30,30

30,30

Andel av samfundsskatten,%

1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats

genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m. 2015

16.9.2014/hp

slide7

Nedskärningarna i statsandelen för kommunalbasservice* åren 2012-2017, mn €

Beslutenminskar

statsandelarnaunder

regeringsperioden (år 2015)

med 1,4 md euro

dvs. ca 15 %, påårsnivå

Pågrund av nedskärningarna

för åren 2012-2017 går

kommunernamisteom

statsandelar för basservice

på6,9 miljarder euro

=

-108

Kvittning av nyttan av höjda

fastighetsskattegränser (48 mn €) och avgifter (40 mn €) samt slopande av den behovsprövade höjningen av statsandelen

(20 mn €)

* - bl.asocial-ochhälsovårdsamtförskolaochgrundl.utbildning

- därutöverUKM:snedskärningarpå 92 mn euro år 2013,

77 mn euro år 2014 och 102 mn euro år 2015.

15.9.2014 hp

kommunernas och samkommunernas ekonomi md uppskattningar enligt h llbarhetsber kningen
Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md €(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen)

2012

2013*

2014**

2015**

2016**

2017**

2018**

-25,80

-26,43

-26,88

-27,95

-28,69

-29,43

-30,30

Verksamhetsbidrag

Skatteinkomster

19,32

20,63

21,15

21,52

21,98

22,77

23,51

8,07

8,28

8,09

7,96

8,08

8,14

8,27

Statsandelar för driftsek.

0,20

0,21

0,21

0,24

0,18

0,09

-0,05

Övr. finans. poster, netto

1,79

2,69

2,56

1,77

1,54

1,58

1,42

Årsbidrag

-2,40

-2,62

-2,72

-2,70

-2,80

-2,90

-3,00

Avskrivningar

0,25

0,37

1,37

0,30

0,27

0,27

0,27

Extraordin. poster, netto

-0,36

0,43

1,21

-0,63

-0,99

-1,06

-1,31

Räk.periodensresultat

Rättelsepostertill

internt tillförda medel

-0,55

-0,60

-1,60

-0,48

-0,45

-0,45

-0,45

1,49

2,46

2,34

1,59

1,36

1,40

1,24

Internt tillförda medel

-3,47

-3,55

-3,16

-3,46

-3,50

-3,50

-3,50

Investeringar, netto

-1,98

-1,09

-0,82

-1,87

-2,14

-2,10

-2,25

Finansieringsresultat2)

13,81

15,56

17,21

19,13

21,28

23,41

25,71

Lånestock

4,20

5,16

5,19

5,15

5,06

4,99

4,93

Likvida medel

1) Bolagiseringen av kommunala affärsverk förbättrar räkenskapsperiodens resultat år 2014 med uppskattningsvis

omkring 1 miljard euro.

2) Finansieringsresultat = Internttillförda medel + investeringar, netto

Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + rättelsepostertill internt tillförda medel.

Källa: Åren 2012–2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

slide9
Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och skattefinansiering 1997-2018Löpande priser indexerade, 1997=100

Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014.

1) Skattefinansiering = skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut).

16.9.2014/hp

slide10
Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar1)1991–2018, md €(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen)

Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014.

1) Investeringar, netto = Investeringsutgifter – finansieringsandelar – inkomsterfrånförsäljningav

anläggningstillgångar.

16.9.2014/hp

statsandelsnedsk rningarna r 2012 2017 och deras inverkan p kommunsektorns rsbidrag
Statsandelsnedskärningarna år 2012–2017 och deras inverkan på kommunsektorns årsbidrag

Utan de nedskärningar i statsandelarna för kommunal basservice som gjordes 2012–2017 skulle den kommunala ekonomin vara i balans 2014–2018 (årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i genomsnitt 113 %)

Källa: Åren 2000–2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

verksamhetsutgifternas inverkan p rsbidraget den kommunala sektorns rsbidrag och avskrivningar md
Verksamhetsutgifternasinverkan påårsbidraget:Denkommunala sektorns årsbidrag ochavskrivningar, md €

20151)

2016

2017

2018

0,5

2,5

2,4

2,8

Verksamhetsutgifternas nominella ökning enl. BSB, %

1,1

1,5

1,7

1,9

Uppskattad förändring i kommunalekonomins kostnadsnivå, %

1) År2015 dämpas utgiftsökningen av bolagiseringen av kommunala yrkeshögskolor och affärsverk.

Utan denna minskning skulle verksamhetsutgifterna år 2015 öka med 2,5 %

Källa: Åren 2000-2013 Statistiscentralen.

Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

slide13

Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år 1997–2018, md € (löpande priser)

(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen)

År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades.

År 2014 förbättrar bolagiseringen av kommunala affärsverk räkenskapsperiodens resultat med omkring 1 miljard euro.

Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014

16.9.2014/hp

slide14
Kommunernasochsamkommunernas lånestock och likvida medel 1991–2018, md €(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen)

Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

slide15

Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflödesamtökningen av lånestockeninomdenkommunalasektornåren 1997-2018, md €

(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen)

1) Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflöde = Internttillfördamedel + Investeringar, netto

Internttillfördamedel = Årsbidrag + extraordinäraposter, netto + korrektivpostertillinternttillfördamedel

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan.

Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp

slide16

Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflödesamtökningen av lånestockeninomdenkommunalasektorn, kumulativtfrånår 1997, md €

(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen)

1) Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflöde = Internttillfördamedel + Investeringar, netto

Internttillfördamedel = Årsbidrag + extraordinäraposter, netto + korrektivpostertillinternttillfördamedel

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan.

Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen.

Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014.

16.9.2014/hp