infiltrasjonsl sninger for avl psvann n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann. Renseløsninger. Infiltrasjon i stedlige jordmasser Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling Filtreringsanlegg for gråvann (Våtmarksanlegg) (Minirenseanlegg). Infiltrasjonsanlegg. Slamavskiller Støtbelaster/pumpekum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann

  2. Renseløsninger • Infiltrasjon i stedlige jordmasser • Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling • Filtreringsanlegg for gråvann • (Våtmarksanlegg) • (Minirenseanlegg)

  3. Infiltrasjonsanlegg • Slamavskiller • Støtbelaster/pumpekum • (Fordelingskum) • Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

  4. Valg av infiltrasjonsløsning

  5. Stedlige masser 60 cm Isolasjon/ masseseparasjon Fordelingslag Sprederør Infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann Rimeligste og beste løsning, men forutsetter: • Arealtilgang • sand/grus-masser, • > 1,5 m til grunnvann

  6. Grunn infiltrasjon • Vanligvis større infiltrasjonskapasitet øverst • Bedre renseevne (P-binding og nedbr. org. mat.)

  7. Jordhauginfiltrasjonsanlegg

  8. Infiltrasjon i lukket basseng • Aktuell renseløsning for bl.a. hytteområder og turistbedrifter • God renseeffekt, billigste og beste renseløsning dersom: • tilgjengelig areal, sand/grus-masser, > 3 m til grunnvann

  9. Erfaringer med drift – lukkede anlegg • Alle anlegg trenger tilsyn • Slamtømming. Store variasjoner i tømmebehov • Pumpestasjoner bør ha regelmessig tilsyn. Skal ha alarm for høyt vannivå • Fordelingskummer bør ha tilsyn minimum en gang i året og tømmes helt i forbindelse med slamtømming • Infiltrasjonsfiltre. Vannivå kontrolleres • Fremmedvann. Mange anlegg tilføres fremmedvann, spesielt eldre anlegg • Levetid (minimum) 20 år • Høy rensevne for fosfor, organisk stoff og smittestoff.

  10. Erfaringer med drift – lukkede anlegg Anbefalinger • Infiltrasjonsanlegg bør ha så enkel utforming som mulig • Det bør etableres faste rutiner for drift og tilsyn • Serviceavtaler

  11. Basseng for Basseng for sedimentasjon infiltrasjon Umettet sone av sand/grus Vassdrag Grunnvann Åpen basseng-infiltrasjon (Bardu) Krever store arealer og usjenert beliggenhet

  12. Ellingseter

  13. Erfaringer med drift – Åpne bassenger • Små åpne Inf.-bassenger (for turistbedrifter) krever svært lite tilsyn • Lite vann og lite lukt • Store åpne inf.-bassenger krever regel-messig tilsyn. Normalt åpne vannflater og dermed fare for lukt i perioder • Åpne bassenger for avvanning av kloakk må driftes. Overbelastning gir driftsproblemer.

  14. Erfaringer med drift - åpne bassenger Anbefalinger • Det bør etableres faste rutiner for drift og tilsyn • Serviceavtaler for større private anlegg.

  15. Biofilter for små avløp

  16. Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling • Slamavskiller • Pumpekum • Biofilter • (Fordelingskum) • Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

  17. Fordeler ved forbehandling i biofilter • Kan infiltreres i relativt tette masser (morene, finsand, silt). • Etterfølgende rensetrinn, f.eks. infiltrasjonsanlegg kan neddimensjoneres. • Forbehandling og etterpolering kan gi en utslippskvalitet som er tilfredsstillende for sårbare resipienter • Mulighet for direkte utslipp til mindre sårbare resipienter

  18. Forbedret forbehandling

  19. Forbehandling i biofilter

  20. Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling

  21. Gjennomsnittlig renseeffekt for forsøksanlegg (biofilter) 1997 - 2001

  22. Filtreringsanlegg for gråvann • Slamavskiller • Pumpekum eventuelt innebygd i slamavskiller • Biofilter • Utslippsarrangement/ infiltrasjonsgrøft

  23. Organisk stoff BOF7 Fosfor Nitrogen Sammensetningen av avløpsvannet Det er først og fremst viktig å rense organisk stoff i gråvannet

  24. Organisk stoff 2 % Utslipp 32 % 66 % Avløpsfritt klosett Compat Compact Compact Nitrogen Fosfor 2 % 7 % Utslipp Utslipp 78 % 89 % 4 % Avløpsfritt klosett Avløpsfritt klosett 28 % Gråvannsrenseanlegg Hantering – behandlig - utslipp Kombinasjonen avløpsfritt klosett og gråvannsfilter utfyller hverandre mht. ”renseeffekt”

  25. Leverandører av gråvannsrenseanlegg • BOKN PLAST AS • HACO • Odin Maskin AS • Vera Prosjekt AS • Waterment AS

  26. Urinseparering og kompostering av fekalierer det mulig? • Uten redusert komfort?

  27. Toalett med urinseparering

  28. Komposteringsbeholder for fekalier

  29. Urinseparering og kompostering av fekalier? • Uten redusert komfort for bruker? • Har det positive effekter for miljøet?

  30. Urin som hagegjødsel

  31. Renseløsninger- fordeler og ulemper Infiltrasjonsanlegg • Lave anleggskostnader • Lave driftskostnader • Lite tilsyn (men tilsyn er nødvendig) • Arealkrevende • Slamtømming er viktig

  32. Renseløsninger- fordeler og ulemper Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling: • Akseptable anleggskostnader • Akseptable driftskostnader • Relativ arealkrevende • Slamtømming er viktig • Krever tilsyn/serviceavtale

  33. Renseløsninger- fordeler og ulemper Filtreringsanlegg for gråvann • Høy og stabil renseeffekt • Relativ lite behov for tilsyn • Begrenset arealbehov • Middels anleggskostnader • Relativ høye driftskostnader, spesielt i kombinasjon med tett tank • Serviceavtale bør tegnes

  34. Spesifikke forurensnings-mengder per person og døgn Kilde Fosfor Organisk stoff Kjøkken og oppvask 0,30 14 Tøyvask 0,08 8 Bad og dusj 0,02 6 Sum i gråvann 0,40 28 Toalettavløp 1,20 18 Gråvann + toalettavl. 1,60 46

  35. Fritidsbebyggelse med plan

  36. Organisk stoff (BOF)Utslippskonsentrasjoner i mg O per liter og renseevne i %

  37. NitrogenUtslippskonsentrasjoner i mg og renseevne i %

  38. Smittestoff Antall TKB per 100 mg og renseevne i %

  39. Fosfor Utslippskonsentrasjoner i mg per liter og renseevne i %