design engineering a v b r zhotovitele l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 100

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE. Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o. Výstavbový projekt. souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
design engineering a v b r zhotovitele

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE

Ing. Luboš Krejčí, CSc.

TOP D.C.C. s.r.o.

v stavbov projekt
Výstavbový projekt

souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt

nutné stanovit cíle výstavbového projektu (věcné, ekonomické, časové)

ivotn cyklus stavby
Životní cyklus stavby

záměr

užívání

projektování

likvidace

realizace

f ze v stavbov ho projektu
Fáze výstavbového projektu

Záměr

Předinvestiční fáze

Investiční fáze

Provozní fáze

p edinvesti n f ze z m r projektu
Předinvestiční fáze Záměr projektu

Rozhodování o:

cíl projektu

účel projektu

investice

způsob financování

způsob organizace a řízení

územní řízení a rozhodnutí

p edb n studie proveditelnosti
Předběžná studie proveditelnosti

zpracovává se před dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro náročnější a složitější projekty; její nepřesnost při stanovování nákladů je až 20%.

obsahuje: současný stav a historie projektu, analýza trhu a koncepce odbytu, materiálové dodávky, lokalita a vliv na životní prostředí, technické řešení projektu, organizační a režijní náklady výstavby a provozu, lidské zdroje, harmonogram realizace projektu, finanční analýzu a potřebu investičních prostředků, finanční a ekonomické vyhodnocení, závěr a doporučení

slouží investorovi pro rozhodnutí o dalším pokračování záměru

studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti

Zpracovává se souběžně s dokumentací pro územní řízení, tudíž má oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti cenových odhadů.

Hlavním účelem této studie je prokázání  a podložení životaschopnosti projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu, ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho rozhodování, plánování a provozování projektu samotného. Obsah shodný jako u předběžné studie proveditelnosti.

Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU, apod.

investi n f ze etapa investi n p pravy a realiza n p pravy
Investiční fázeetapa investiční přípravy a realizační přípravy

projektová činnost

inženýrská činnost

dodavatelé

uzavírání smluv

stavební řízení a rozhodnutí

investi n f ze etapa realizace
Investiční fázeetapa realizace

předání a převzetí staveniště

výstavba

předání a převzetí stavby

vady a nedodělky

kolaudační souhlas

v stavbov projekt projektov dokumentace design
Výstavbový projekt projektová dokumentace - Design

od zaměření stávajícího stavu objektu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně všech profesí až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

stupn projektov dokumentace
Stupně projektové dokumentace

Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby

DSP – Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě

DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení

DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny

DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.

RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí

SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby

zpracovatel projektov dokumentace
Zpracovatelé projektové dokumentace

Architekt

Osoba, zodpovědná za návrh, provedení studie stavby. Transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady.

Projektant

Zpracovává jednotlivé stupně dokumentace

Statik

Navrhuje statické řešení stavby, posuzuje únosnost nosných konstrukcí stavby

Specialisté TZB

Navrhuje a řeší technická zařízení budov

specifikace
Specifikace
 • Jsou slovním popisem zakázky
 • Obsahují jen to co se dá ocenit, kontrolovat
 • Obvykle jsou nadřazeny výkresům
druhy specifikac
Druhy specifikací
 • Architektonické specifikace
 • Parametrické specifikace
 • Knihy místností
 • Materiálové a výrobkové specifikace
 • Popisné specifikace
kontroln den projektanta
Kontrolní den projektanta

Cíl:

 • sledovat postup projektování
 • zpřesňovat stavebníkovo zadání

Účastníci:

Stavebník

Projektant

Subdodavatelé projektanta

Projektový manažer

Technický dozor stavebníka

Správce budovy, mostu atd.

Vlastník stavby

Uživatel stavby

nej ast j vady projektov dokumentace
Nejčastější vady projektové dokumentace
 • nevhodná koncepce řešení stavby vycházející z nedostatečného průzkumu staveniště
 • nevhodný návrh detailu vycházející z neznalosti nebo nezkušenosti projektanta
 • volba nevhodného výrobku, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití v konkrétní stavbě
 • chyba ve výpočtu nebo použití nesprávné výpočtové metody
slide20
Jelikož je projektová dokumentace pevně svázána s vlastní výstavbou, odstranění vad projektové dokumentace přinese eliminaci vad stavby samotné, tudíž úsporu zbytečně vynaložených nákladů.
po adavky na stavbu kter mus br t projektant p i n vrhu v vahu
Požadavky na stavbu, které musí brát projektant při návrhu v úvahu
 • Plnit účel požadovaný stavebníkem
 • Proveditelnost
 • Bezpečnost
 • Odolnost vůči opotřebení a okolnímu prostředí
 • Kompatibilita s prostředím
 • Estetika
 • Energetická úspornost
 • Právní spolehlivost
 • Optimální stavební náklady
in en rsk innosti v pr b hu v stavbov ho projektu
Inženýrské činnosti v průběhu výstavbového projektu

Předprojektová inženýrská činnost

Zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

Udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu

Zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu

v konov a honor ov d
Výkonový a honorářový řád

Vydán ve spolupráci ČKAIT, ČKA a ČSSI

Vytvoření obecně přijatelného mechanismu konstrukce ceny projektových prací a souvisejících služeb

Započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k postavení stavby) – hlavní podklad pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností

Honorář – finanční ohodnocení výkonů zhotovitele (architekta, inženýra nebo technika), které vedly k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli

Dle tohoto řádu se stavby nebo objekty člení do pěti honorářových zón dle nároků na jejich navrhování a provedení

v konov f ze
Výkonové fáze

Práce, které spolu obsahově a časově souvisejí, tvoří spolu celek a jejichž výsledkem je dosažení dílčího cíle – vytváří celkový výkon projektanta

Výkonový a honorářový řád rozeznává 9 těchto fází:

Příprava zakázky

Návrh/studie stavby

Vypracování dokumentace pro územní řízení

Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

Spolupráce při výběru dodavatele

Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru

Spolupráce po dokončení stavby

p klad stanoven honor e
Příklad stanovení honoráře

Stavba bytového domu

Započitatelné náklady ve výši 25.000.000,-Kč

Stavba je přímým výběrem zařazena do Honorářové zóny III:

(Administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení a podobně)

celkov z kladn honor
Celkový základní honorář

Lineární Interpolace mezi hodnotami spodního a hodnotami horního intervalu

slide27

Dolní interval = 8,065%

Horní interval = 9,81%

Dle náročnosti zvolen interval v polovině rozpětí tj. 8,94%

Celkový základní honorář: 8,94% z 25.000.000,-Kč = 2.235.000,-Kč

Podíl honoráře na jednotlivých výkonových fázích:

dal mo nosti stanoven ceny projektov ch prac a in en rsk ch innost
Další možnosti stanovení ceny projektových prací a inženýrských činností

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

Individuální kalkulace

stavebn z kon z kon 183 2006 sb o zemn m pl nov n a stavebn m du
Stavební zákonzákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Část první: Úvodní ustanovení

Část druhá: Výkon veřejné správy

Část třetí: Územní plánování

Část čtvrtá: Stavební řád

Část pátá: Společná ustanovení

Část šestá: Přechodná a závěrečná ustanovení

Část sedmá: Účinnost

pojmy
Pojmy

stavba– veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání; stavbou se rozumí i její část nebo změna dokončené stavby

změna dokončené stavby– nástavby, přístavba (půdorysně se rozšiřuje a je propojena s dosavadní stavbou), stavební úprava (zachovává se půdorysné i výškové ohraničení stavby)

stavební pozemek-pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem

ve ejn spr va
orgány obce

obecní úřad

stavební úřad

zastupitelstvo obce

orgány kraje

krajský úřad

zastupitelstvo kraje

zvláštní působnost na území hl. m. Prahy

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

stavební úřady

obecné

speciální

vojenské

Veřejná správa
zemn pl nov n
Územní plánování

zajišťovat, posuzovat a prověřovat stav území a jeho změny

stanovovat požadavky a podmínky pro provádění změn území

určovat nutné zásahy do území atd.

podklady

územně analytické podklady – zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a záměrů

zemn rozhodnut
Územní rozhodnutí

rozhodnutí o:

umístění stavby nebo zařízení

změně využití území

změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

dělení nebo scelování pozemků

ochranném pásmu

vydá příslušný stavební úřad na základě územního řízení

astn ci zemn ho zen
Účastníci územního řízení

žadatel

obec, na jejímž území je požadován záměr

vlastník pozemku nebo stavby (není-li sám žadatelem)

dotčené osoby (mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům atd.)

osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

dost o vyd n zemn ho rozhodnut
Žádost o vydání územního rozhodnutí

obsah

základní údaje o záměru

identifikační údaje pozemků a staveb

přílohy

doklady o vlastnickém právu

rozhodnutí dotčených orgánů

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

dokumentace

případná další vyjádření a rozhodnutí (vliv na životní prostředí, zvláštní předpisy atd.)

zemn souhlas
Územní souhlas

§ 96

stavby, které nevyžadují stavební povolení ani oznámení

ohlašované stavby

stavby pro reklamu

stavby v uzavřených prostorech existujících staveb, není-li změna na okolí

úpravy terénů, násypů a výkopů do 1,5 m, do 300 m2

skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek

změny druhu pozemku

změny staveb

stavebn d
Stavební řád

Stavby, terénní úpravy,

zařízení a udržovací práce

nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

vyžadující stavební povolení

vyžadující ohlášení

slide38
Žádost

Ohlášení

údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě (rozsah, účel, způsob, doba provádění)

doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv

případně projektová dokumentace

Stavební povolení

údaje o záměru, pozemcích a stavbách

doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv

projektová dokumentace

plán kontrolních prohlídek stavby

závazná stanoviska

astn ci stavebn ho zen
Účastníci stavebního řízení

stavebník

vlastník stavby

vlastník pozemku

dotčené osoby s vlastnickými a jinými právy

zvláštní osoby vymezené zákonem

osoby s právem věcného břemena

odstran n stavby
Odstranění stavby

Lze nařídit v případě

ohrožení života nebo zdraví

staveb postavených bez rozhodnutí stavebního úřadu vyžadovaného zákonem

staveb, u nichž bylo stavební povolení zrušeno a stavbu nelze zachovat

pl n organizace v stavby pov
Plán organizace výstavbyPOV

vyhotovuje se pokud stavba svým charakterem vyžaduje výjimečné časové nároky a organizačně složité vazby

slouží k budoucí eliminaci neefektivnosti provádění stavby, zbytečných prostojů, nekoordinaci jednotlivých činností,…

v pov se tak e
V POV se také řeší
 • Návrh zdvihacího prostředku:
  • Jeřáb musí mít dostatečnou nosnost i dosah
slide47

návrh hlavního jističe a rozvaděče

 • Výpočet potřeby elektrického příkonu
asov postup v stavby
Časový postup výstavby

časové vazby včetně dodavatelů

požadavky na termíny – milníky

harmonogramy

síťové grafy

cyklogramy – časoprostorové grafy

v b r zhotovitele zad n a organizace
Výběr zhotoviteleZadání a organizace

požadavky na uvádění stavby do provozu

dodavatelský systém

zařízení staveniště

lhůty výstavby

časový postup výstavby

dodavatelsk syst my
Dodavatelské systémy

1 dodavatel

více dodavatelů

kombinace

popř. „svépomocí“

tradi n dodavatelsk syst m
Tradiční dodavatelský systém

Investor zadá zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací několika dodavatelům, počet dodavatelů se rovná počtu uzavřených smluv

Nejčastější investor – projektant

investor – dodavatel

design build
Design - build

Investor zadá zpracování projektové dokumentace i realizaci stavebního projektu jedinému dodavateli

build operate transfer
Build – operate - transfer

PPP projekty

 • Public private partner ship

Dodavatel projekt zrealizuje, bude jej provozovat a následně převede zpět do rukou investora

construction management
Construction management

Project management

 • Investor zadá řízení všech fází výstavbového projektu pod vedením projektového manažera

Investor svěří zodpovědnost za celou dodávku stavby (projekt + realizace) inženýrské organizaci, která se tímto stává kontraktorem

astn ci projektu hlavn
Účastníci projektu - hlavní

Hlavní

Investor

Stavebník – stanovuje veškeré podmínky v organizaci

Zhotovitel

Projektant

Uživatel

Developer

astn ci projektu ostatn
Účastníci projektu - ostatní

Ostatní

Stavební úřady

Dotčené orgány státní správy

Banky

Pojišťovny

Správce sítí

v b r zhotovitele65
Výběr zhotovitele

Zakázky veřejné

dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zakázky neveřejné

zak zky ve ejn
Zakázky veřejné

Zadavatel VZ

veřejný – ČR, státní příspěvkové org., územní samosprávné celky a jejich příspěvkové org. a další

dotovaný(nadlimitní VZ) - subjekt min. 50% financován veřejnými zadavateli

sektorový – subjekt vykonávající na základě zvláštního oprávnění tzv. relevantní činnost (např. plynárenství, vodárenství, veřejná doprava)

ve ejn zak zka
Veřejná zakázka

dle předmětu

na dodávky

na stavební práce

na služby

dle výše předpokládané hodnoty

nadlimitní

stavební práce – od165 288 000 Kč (bez DPH)

podlimitní

stavební práce – od 6 000 000 Kč (bez DPH)

dodávky, služby – od 2 000 000 Kč (bez DPH)

malého rozsahu

stavební práce - pod 6 000 000 Kč (bez DPH)

dodávky, služby – pod 2 000 000 Kč (bez DPH)

zad vac zen
Zadávací řízení

otevřené řízení – 1 kolo; neomezený počet dodavatelů

užší řízení– 2 kola; neomezený počet dodavatelů > kvalifikace > výzva k podání nabídky (min. 5 zájemců)

jednací řízení s uveřejněním– pokud v předchozím otevřeném, užším řízené nebo soutěžním dialogu podány neúplné (nevyhovující) nabídky

jednací řízení bez uveřejnění– pokud v předchozím otevřeném, užším řízené nebo soutěžním dialogu nebyly podány žádné nebo neúplné nabídky

soutěžní dialog– u složitých zakázek (nelze přesně vymezit technické, finanční či právní podmínky na jejich plnění); zadavatel a zájemce vede dialog > řešení > výzva k podání nabídek

zjednodušené podlimitní řízení– podlimitní zakázky na dodávky a služby a podlimitní zakázky na stavební práce do 20 000 000 Kč; výzva k podání nabídek (min. 5 zájemců), výzva musí být uveřejněna

lh ty v zad vac m zen
Lhůty v zadávacím řízení

veřejný zadavatel (§39; §40)

pro doručení žádosti o účast

(v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu)

Nadlimitní zakázky

> 37 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 15 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů)

Podlimitní zakázky

> 15 dnů(nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů)

lh ty v zad vac m zen70
Lhůty v zadávacím řízení

pro podání nabídek

nadlimitní zakázky

> 52 dnyv otevřeném řízení

> 40 dnů v užším řízení(nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů)

podlimitní zakázky

> 22 dny v otevřeném řízení

> 15 dnů v užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení

(nebo v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení - > 7 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů)

změny lhůt

lh ty v zad vac m zen71
Lhůty v zadávacím řízení

sektorový zadavatel (§41; §42)

pro doručení žádosti o účast(nadlimitní zakázky)

(v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním)

nebopro doručení potvrzení žádosti o účast

> 37 dnů(nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 22 dny jen z naléhavých objektivních důvodů)

pro podání nabídek(nadlimitní zakázky)

otevřené řízení -> 52 dny

užší řízení, jednací řízení s uveřejněním –lze na základě dohody se všemi zájemci

změny lhůt

zad vac dokumentace
Zadávací dokumentace

pro všechny druhy zakázek

obchodní podmínky, technické podmínky, požadavky na varianty, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek a případné jiné požadavky na plnění VZ

VZ na stavební práce

viz. předešlé a projektová (jiná) dokumentace stavby dle stavebního zákona, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

VZ na stavební práce, jejichž součástí je projektová činnost

dokumentaci a soupis prací lze nahradit technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci

kvalifikace dodavatele
Kvalifikace dodavatele

kvalifikační předpoklady

základní

(dodavatel nebyl odsouzen pro trestné činy uvedené v zákoně, nedopustil se jednání nekalé soutěže, není v konkurzu nebo likvidaci, nebyl disciplinárně potrestán atd.)

profesní

(výpis z OR, oprávnění k podnikání, členství v profesní organizaci, doklad o odborné způsobilosti)

ekonomické a finanční

(splnění stanovené úrovně doloženou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu, účetní rozvahou, údajem o obratu atd.)

technické

nab dka
Nabídka

forma– listinná nebo elektronická

obsah– identifikační údaje; podepsaný návrh smlouvy; podepsané prohlášení uchazeče o vázanosti obsahem nabídky v celém rozsahu po celou dobu zadávací lhůty; další doklady požadované zákonem (zadavatelem)

podání– dodavatel smí podat jen 1 nabídku; dodavatel nesmí být subdodavatelem v nabídce jiného dodavatele; subdodavatel může být v nabídkách několika dodavatelů; společná nabídka

varianty – přípustné pokud je hodnotícím kriteriemekonomická výhodnost nabídky a nebo to připustil zadavatel

otev r n ob lek
Otevírání obálek

komise

veřejný zadavatel

komise pro otevírání obálek (min. 3 členná) nebo pověřená hodnotící komise

sektorový zadavatel

smí otevírat obálky sám

kontrola úplnosti nabídky

jazyk; podpis návrhu smlouvy a prohlášení uchazeče oprávněnou osobou; úplnost obsahu

neúplná nabídka je vyřazena a uchazeč vyloučen

otev r n ob lek76
Otevírání obálek

postup

otevírání nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek

otevírání dle pořadového čísla

zveřejňuje se - identifikační údaje, informace o úplnosti nabídky (nabídková cena NE)

protokol

podepisují všichni členové komise

přikládá se k seznamu nabídek

hodnot c komise
Hodnotící komise

ustanovuje zadavatel u otevřeného řízení, užšího řízení, soutěžního dialogu, zjednodušeného podlimitního řízení

5 členů (1/3 odborně způsobilých)

VZ zadávané ČR nebo státní příspěvkovou organizací

2/3 odborně způsobilých členů

VZ nad 200 mil Kč – 7 členů; jmenuje ministr (osoba jednající)

VZ nad 500 mil Kč – 9 členů; jmenuje vláda na návrh ministra

jednání

1. jednání volba předsedy a místopředsedy

usnášeníschopnost při přítomnosti nejméně 2/3 členů

zachování mlčenlivosti

sepsání protokolu – podpis všech členů

posouzen nab dek
Posouzení nabídek

splnění požadavků zákona

splnění požadavků zadavatele dle zadávacích podmínek

mimořádně nízká cena – vyžádání písemného odůvodnění uchazeče – lze akceptovat při zdůvodnění objektivních příčin

možnost vyloučení uchazeče – nesplní požadovaná kritéria; mimořádně nízká cena

hodnot c kriteria
Hodnotící kriteria

základní

ekonomická výhodnost nabídky

nejnižší nabídková cena

nelze použít u soutěžního dialogu

dílčí(základní kriterium - ekonomická výhodnost)

musí se vztahovat k nabízenému plnění VZ (např.: nabídková cena, provozní náklady, údržba, vlastnosti předmětu (technické, jakostní, ekologické, funkční))

+ váhy v %

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

vystavuje hodnotící komise – podepisují všichni členové

obsah stanovuje zákon

možnost nahlédnutí uchazečů do zprávy

ukon en zad vac ho zen
Ukončení zadávacího řízení

na základě hodnotících kritérii zvolen nejvhodnější uchazeč

informace o výběru nejvhodnějšího uchazeče všem soutěžícím

námitky – zákonná lhůta 15 dnů

uzavření smlouvy – do 15 dnů po uplynutí lhůty pro námitky

povinnost oznámení druhému v pořadí o uzavření smlouvy

oznámení o výsledku zadávacího řízení

do 48 dnů po uzavření smlouvy – veřejný zadavatel

do 2 měsíců po uzavření smlouvy – sektorový zadavatel

písemná zpráva

u nadlimitních VZ

na vyžádání zašle i Evropské komisi

zru en zad vac ho zen
Zrušení zadávacího řízení

povinnost zadavatele

nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti nebo všichni byli vyloučeni

uchazeči na 1. – 3. místě odmítli uzavřít smlouvu

možnost zadavatele

nebyl naplněn minimální počet zájemců o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu

1. nebo 2. uchazeč v hodnocení nepodepsal smlouvu

zrušení pokračování - nastaly okolnosti, které zadavatel nemohl ovlivnit

n mitky
Námitky

námitky podává zadavateli „stěžovatel“

lhůty

subjektivní lhůta - 15 dnů

od doby, kdy se dozví o domnělém porušení zákona

od doručení oznámení o výběru

od rozhodnutí o vyloučení

objektivní lhůta – do uzavření smlouvy

přezkoumání

zadavatel do 10 dnů ode dne obdržení odešle stěžovateli písemné rozhodnutí - návrh na zahájení řízení o přezkoumání

dohled

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zaji ovac instituty
Zajišťovací instituty

zadavatel může požadovat po uchazečích jistinu - max. 2% hodnoty VZ

(stanoví výši, nikoli formu – peníze na účet, bankovní záruka)

stěžovatel má povinnost při podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele složit kauci – 1% z nabídkové ceny (min. 50 000 Kč, max. 2 000 000 Kč) nebo paušál ve výši 100 000 Kč

legislativa
Legislativa

z. č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách

z. č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s novým zákonem o VZ

z. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

z. č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona

n.v. č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o VZ v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného ČR – Ministerstvem obrany, ne které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o VZ

v. č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o VZ

v. č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest

v. č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o VZ

v. č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, el. nástroje a el. úkony při zadávání VZ

v. č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o VZ

v. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon

v. č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy dle koncesního zákona

zak zky neve ejn
Zakázky neveřejné

Postup výběrového řízení

 • určení týmů odpovědného za VŘ
 • zajištění podkladů pro výběr subdodavatelů
 • kontrola zadávacích podkladů
 • výběr okruhu subdodavatelů (databáze, reference, doporučení investora)
 • poptání konkrétních firem
 • předání pokladů pro zpracování nabídky zájemcům
 • kontrola zpracovaných nabídek
 • výběr subdodavatele
 • podpis smlouvy
slide86
Vypsání výběrového řízení
 • Veřejnou výzvou ve věstníku
 • Vytipováním firem (omezená zakázka)
 • Zakázka volně předaná jedné určité firmě
na co se zam it p i v b ru dodavatele
Na co se zaměřit při výběru dodavatele
 • První dojem, jméno tradice značka
 • Reference
 • Věrohodnost
 • Velikost, vybavení, ekonomická stabilita
 • Certifikáty ISO
 • Kvalita
 • Přístup k reklamacím
 • Cenová nabídka
 • Smlouva
slide88
Vyhodnocení nabídek
 • Výše ceny
 • Smluvní podmínky
 • Doba plnění
 • Kvalita provedení

Nabídku můžeme vyhodnotit dle vah přiřazených jednotlivým kritériím, např.:

Cena 50

Navržený způsob realizace 30

Reference 20

slide89
Uzavření smlouvy o dílo
 • Standardní smluvní podmínky investora
 • Všeobecné smluvní podmínky
 • Všeobecné technické podmínky
 • Požadované garance na jednotlivé součásti díla
smlouva o d lo
Smlouva o dílo

Na co se zaměřit:

autorizace

předmět díla

závazné normy

cena

fakturace

kontrola kvality

stavební deník

vymezení staveniště

smluvní pokuty

odstoupení od smlouvy

vše písemně

p lohy k sod
Přílohy k SoD

Možné přílohy SoD

Nedílné: -Všeobecné podmínky dodávky

-Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb

-Seznam hlavních plnění zhotovitelem

-Systém řízení kvality

Další: -Projektová dokumentace pro provedení stavby

-Stavební povolení včetně všech vyjádření

-Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení

-Akustické posouzení

-Geologický průzkum

-Radonový průzkum

nej ast ji pou van smlouvy ve v stavb
Nejčastěji používané smlouvy ve výstavbě

Smlouva o dílo

Smlouvy obstaratelské: mandátní, komisionářská, příkazní

Kupní smlouva

Smlouva o skladování

.

.

.

fidic
FIDIC

Mezinárodní federace inženýrů konzultantů

Základní smluvní podmínky na provádění stavebních prací a dodávek

Užívané v mezinárodní praxi

V ČR hlavně u projektů financovaných ze zdrojů EU

Doporučuje se nepřekládat a používat anglickou verzi

Skládají se z knih: červená, žlutá, zelená, stříbrná

slide98
VOB

Smluvní podmínky používané německými investory

V ČR se standardně uzavírají smlouvy dle obchodního zákoníku

zdroje
Zdroje

ČR

www.mmr.cz

www.portal-vz.cz

www.compet.cz

www.micr.cz

www.isvzus.cz/usisvz

www.sps.cz

www.stavebnistandardy.cz

www.ckait.cz

www.stavebnidozor.cz

Milík Tichý – Projektování 2008

Josef Ladra, Václav Pospíchal: Vady projektu a možnosti řešení 2008

EU

http://ted.europa.eu

http://publications.europa.eu

http://simap.europa.eu

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market

http://eur-lex.europa.eu

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement