slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 40
dyre

Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Hur skall den vuxne idag klara sig i sitt arbete på den globaliserade arbetsmarknaden? Frågan baserar sig på fyra antaganden: Världen Arbetet Organisationerna Synen på lärandet har förändrats

 2. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 På vilket sätt kan vuxenutbildningen tänkas hjälpa eller stöda den vuxne av att klara av förändringarna?

 3. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Globalisering Världen har krympt

 4. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Globalism = ekonomisk dimension enligt vilken världsmark- naden undantränger eller ersätter politiskt handlande. Politik blir lika med ekonomi. Allt; staten, kulturen, utrikes- likaväl som utbildningspolitiken kan och bör bedrivas som ett företag En mångfald utan enhet Globalitet = vi lever i ett världssamhälle i vilken inget land eller grupp kan sluta sig gentemot andra Globalisering = de processer genom vilka transnationella aktörer undergräver och förbinder nationalstaterna (deras suveränitet, makt, identitet) Glokalisering =samvaron av globalisering och lokala yttringar i en produkt eller artefakt. Ruisfilehampurilainen Beck. U. 1998 Vad innebär globaliseringen? sv.wikipedia.org/wiki/Glokalisering

 5. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Globalitetens oreviderbarhet Den geografiska spridningen av och informationstätheten i den internationella handeln Den informations- och kommunikationsteknologiska revolutionen De universellt hävdade anspråken på mänskliga rättigheter De globala kulturindustriernas bildflöden De transnationella aktörerna som uppträder vid sidan om nationalstaterna (OECD, WTO, FN, EU) De frågor som rör den globala fattigdomen Den globala miljöförstöringen Lokala interkulturella konflikter Beck. U. 1998. Vad innebär globaliseringen?

 6. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 De transnationella företagens nya makt består av att: De kan exportera arbetstillfällen till platser där kostnader- na är de lägsta möjliga De kan splittra upp produkter/tjänster och på ett arbetsdelat sätt producera dem på olika håll i världen De kan spela ut nationalstater och pro- duktionsorter mot varandra genom anta de lägsta buden De kan självständigt bestämma produk- tions-, beskattnings- och lokaliseringort och spela dem ut mot varandra Beck. U. 1998 Vad innebär globaliseringen?

 7. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Arbetsmarknaden och -fördelningen före globaliseringen Ledning Planering Utförande

 8. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Den globaliserade arbetsmarknaden och -fördelningen Kaliforniska boarding calls på Berlins flygplats

 9. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 McJobs Low-paying, low-prestige job that requires few skills and offers very little chance of intracompany advancement. Such jobs are also known as contingent work. McJobs used to describe any low-status job - regardless of who the employer is - where little training is required, staff turnover is high, and where workers' activities are tightly regulated by managers. Most perceived McJobs are in the service industry, particularly fast food, coffee shops, and retail sales. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/McJob

 10. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Brazilianization

 11. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Svar på globaliseringen; nyorientering av utbildningspolitik Arbetet måste omgestaltas genom vetande = satsning i utbildning och forskning Tyngdpunkt på medborgarnas förmåga att lösa komplexa problem, orien- tera sig i de transnationella landskapen och världssamhällets motsägelser Bygga upp bildnings- och kunskapssamhället genom att förlänga utbild-ningen, lösa upp dess koppling till vissa yrken och arbeten, inrikta utbildningen på kvalifikationer med breda användningsområden Ej bara flexibilitet och livslångt lärande utan även social kompetens, samarbetsförmåga, förmåga att hantera konflikter, kulturell förståelse, förgrenat tänkande och hantering av paradoxer och osäkerheter Dialogisk uppmärksamhet = mod att missförstå Beck. U. 1998 Vad innebär globaliseringen?

 12. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Övergripande förändringar på arbetsmarknaden Stigande arbetslöshet (särskilt , ungdoms, akademisk- och för kvinnor) Minskad arbetstid - > ökad fritid Användningen av informations- & kommunikationsteknologi (effekterna på produktivitet avtagit) Ökad tempo för byte av arbete (uppgifter) och arbetsplats Ökade förväntningar beträffande flexibilitet Ökad deltagande i vuxenutbildning (men den totala volymen har inte växt anmärkningsvärt) Urholkar lönearbetet och yrkesstoltheten som en viktig referenspunkt för människan och hennes identitet Rinne & Salmi 1998. Oppimisen uusi järjestys

 13. Jord- & skogsbr. Industri Byggverk-samhet Handel Samfärdsel Finans. & försäkring Tjänster Jord & skogsbr. Jord & skogsbr. Indus Industri Byggverk-samhet Byggverk-samhet Handel Handel Hotel & Restaur. Samfärdsel Samfä rdsel Finans. & försäkring Finans. & förs. Tjänster Tjänster 1993 53 307 90 608 26 246 66 881 32 630 49 351 127 745 1993 1989 6,4% 8,8% 2,9% 20,6% 2,2% 5,9% 16,5% 14,7% 17,2% 7,6% 6,9% 11,3% 15,3% 30,8% 10,0% 2002 34 283 102 029 31 528 76 719 34 057 63 677 148 251 2002 2002 13,8% 5,5% 4,6% 20,7% 4,2% 6,2% 22,1% 15,3% 30,5% 7,1% 10,7% 13,0% 13,5% 32,0% 13,8% Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Statistik Sysselsatta näringsgrensvis - 0 + 0 0 + + Andelen deltidsanställda enligt näringsgren ++ ++ ++ + ++ + - + Utförda arbetsdagar -- + + + + ++ + Statistikcentralen 2003. Arbetskraftsstatistik 2002. Arbetsmarknaden 2003:14. Helsingfors: Statistikcentralen.

 14. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 De förändrade kvalifikationskraven? @ Förändringen av kvalifikationskraven beror främst på struktur-omvandlingen, dvs. det att de kvalificerade jobben blir fler medan de mindre kvalificerade jobben blir färre @ Inom de befintliga arbeten och yrken har förändringen gällande kvalifikationer varit långsam, t.o.m. obetydlig @ De okvalificerade arbetsuppgifterna finns inom servicesektorn, många enkla arbeten, arbetsuppgifter som kan svårligen avskaffas @ Samtidigt minskar andelen människor som har endast låg utbildning eller ingen utbildning alls – inom kort försvinner dessa människor Le Grand, C. Szulkin, R. & Tählin, M. 2003. Hur förändras jobbens kvalifikationskrav? Föreställningar och verklighet. Framtider nr 2/2003, 11-16.

 15. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Den framtida arbetsmarknaden Symbolanalytiker Forskare, informatörer, placeringsrådgivare, marknadsföringsplanerare grafiska planerare, redaktörer, konsulter, karriärrådgivare Löser, identifierar, och förmedlar problem genom att hantera symboler Personliga servare Butikspersonal, servitörer, fastighetsförmedlare, frisörer, vakter, personliga tränare Egenskaper: Noggrannhet, pålitlighet och ett behagligt yttre Rutinarbetare Inmatning av och sökning bland kreditupplysningar, lönelistor, kund- databaser Egenskaper: pålitlighet, lojalitet, kunna följa order, vara noggran, effektiv och uthållig Vilken typ av utbildning – kvalifikation och kompetenser? R. Reich enligt Rinne & Salmi 1998. Oppimisen uusi järjestys

 16. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Den framtida arbetsmarknaden Personlig service Lokalt Symbolanalys Globalt Rutinuppgifter Globalt R. Reich enligt Rinne & Salmi 1998. Oppimisen uusi järjestys

 17. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Kännetecken för inspirerande, motiverande och meningsfullt arbete? - som man skall orka längre än i 7 år

 18. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Helsingin Sanomat 12.03.2006 SÖKES – EN GAMMALDAGS GÅRDSKARL! Förutom snabb service säkerhet och övervakning Möjlighet att reagera på oväntade händelser Man är beredd att betala för god service Krävs allt mer tekniskt kunnande De flesta gårdskarlar arbetar på deltid Gårdskarlslägenheten en arbetsförmån

 19. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Arbetslivets paradoxer och utmaningar I Ej arbetstid <–> Ej fritid (arbete – familj) Lön för arbetsinsatsen (tid) <–>Lön för resultatet Frihet <–> kontroll Övertid/belastning <– >deltidsarbete Teamwork <–> distansarbete Social kompetens <–>inhyrd arbetskraft Engagemang, satsning, emotionella band <–> löst arbetsförhållande/ ständig rädsla för uppsägning Man arbetar så hårt och man är så engagerad så att man bränner ut sig

 20. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Nya former av kontroll Arbetsregler vid ett internationellt företag som för ett antal år sedan etablerade sig i Finland: Om man avser sluta tidigare bör man be om lov. (Kollegan frågade chefen vad begreppet tidigare betyder, då det i arbetskontraktet står att vi har 8-timmars arbetsdag, men arbets- dagarna i själva verket är omkring 16-timmar. Detta kunde chefen inte svara på!) Inga privata samtal får ringas/mottagas under arbetstid. Gäller även egna mobiltelefoner, som bör lämnas hemma. (Min slutsats: Man får ha kontakt med familj,vänner, sköta bank- och andra dylika ärenden mellan kl. 23.30-07.00) Då man går på lunch skall man meddela exakt vilken tid man går och kommer. Internet-användning förbjudet. Efter varje arbetsdag printar man ut listor och går igenom vem som besökt vilka sidor, vilken tid de gjort det och i hur lång tid.

 21. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Arbetslivets paradoxer och utmaningar II Flytande, osäkra arbetsidentiteter Man är (franchising)företagare Man är (inhyrd) arbetskraft Man är (deltids- eller visstids)anställd Man är skenbart uppsagd Man vet inte om man jobbar eller har ledigt Man vet aldrig när man skall till jobbet Hur bli det med upplevelsen av att ha åstadkommit resultat och lyckats i sitt arbete?

 22. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Förändring kan vara avhänging av Yttre förändring som leder till kris/chock Inre kris Innovation Innovation = Ett nytt sätt att organisera vårt sätt att tolka vår omvärld eller att organisera vår verksamhet Social innovation= Sådana förändringar i samhällets strukturer som leder till att prestationsförmågan i ekono-min eller samhället i stort förbättras

 23. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Hur har arbetslivets organisationer förändrats? Hierarki, specialisering och standardisering projektgrupper Från till Eller

 24. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Distansarbete Endast 4 –5 procent av arbetskraften (ca. 100 000) arbetar på distans. Betraktas idag som en form av flexibelt arbete som lämpar sig bäst för självständiga experter. Befolkningskoncentrationen till tillväxtcentra förutsätter inte distansarbete. Distansarbetet förutsätter ny typ av ledarskap i vilket man tar fasta på resultat i stället för att kontrollera Arbetstid. Teamarbetsprincipen strider mot självständigt distansarbete; tät fysisk samverkan med andra bidrar till att man förbinder sig till sitt arbete bättre. Den tysta kunskapen kan förmedlas endast genom fysisk växelverkan (HS 21.5.03)

 25. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Organisationer förutsätts bli och vara lärande Lärande organisation är ett uttryck för en humanistisk människosyn, en lärande kultur och ett helhetstänkande kring individ och organisation i en utvecklingsprocess. Lärande organisation är samlingsnamn för ett antal tankar och erfarenheter som var för sig inte är vare sig särskilt sensatio-nella eller nya men som tillsammans utgör en god utgångspunkt för att långsiktigt och på ett kraftfullt sätt utveckla en verksamhet. De här områdena fördjupade vi oss i och konkretiserade så långt som möjligt. 1. Medarbetarskap2. Ledarskap, vår egen och chefers3. Delaktighet4. Verksamhet5. Kompetensutveckling6. Styrsystem7. Positivt förhållingssätt www.edu.linkoping.se/pedagogisktcentrum/ide/t1/default2.htm

 26. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Lärande organisationer Three definitions of a learning organization Learning organizations [are] organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together. (Senge 1990: 3) The Learning Company is a vision of what might be possible. It is not brought about simply by training individuals; it can only happen as a result of learning at the whole organization level. A Learning Company is an organization that facilitates the learning of all its members and continuously transforms itself. (Pedler et. al. 1991: 1) Learning organizations are characterized by total employee involvement in a process of collaboratively conducted, collectively accountable change directed towards shared values or principles. (Watkins and Marsick 1992: 118) www.infed.org/biblio/learning-organization.htm

 27. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 En omorganisering av lärandet = lägga ned den pedagogiska fabriken Informellt och vardagslärande – validering Lärandets naturliga och komplexa kontexter (arbetsplatsen i stället för klassrummet) Mästare-gesäll-lärling i ett socialt sammanhang Utvärdering av färdigheter (inlärning i arbete, yrkesexamen) Erfarenhetsbaserat och reflektivt lärande (olika röster får möjlighet att bli hörda) Kvalifikationer för medborgerlig aktivitet, frivilligarbete, självhjälp Både-Och -modeller och -lösningar Rinne & Salmi 1998 Oppimisen uusi järjestys

 28. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Man har upptäckt att människor lär sig i sitt arbete, men kommit fram till att det är rätt komplext Vad betyder inlärning i arbete (tidigare praktik)? Är det inlärning för arbete, inlärning med arbete, inlärning från arbete Är det inlärning av arbete, Workplace learning, work-based learning, work-related learning learning in work life, on-the-job learning, competency based learning The occurence of learning in a particular place does not necessarily have any implications for performance or work in that place and the performance of work in a place does not necessarily imply that anything significant is learnt during such performance All learning maybe seen to be workplace learning in the sense that it has implica- tions for what happens in those plaves where people have to be in order to earn their living.” Halliday, J. 2004. Competence in the workplace: Rhetorical robbery and curriculum policy

 29. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Inlärning i arbete?

 30. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Inlärning i kunskapsarbete Telemachos hos mentorn

 31. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Kunskapsarbete = inlärning

 32. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Arbete ?!?! Job: Arbetsplats, det arbetet man utför på arbetsplatsen (urspr: en del i en i arbetsprocess) Work: att arbeta, utföra arbete, resultatet av arbete (urspr: en meningsfull helhet som det är värt att kämpa för) Labor: nödvändig slit för överlevnad (även arbetskraften som ett kollektiv) Räty, O. 1987. Työ ja koulutus.

 33. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Det nya arbetet? @ Arbetet i dag är inte bunden till tid och rum Samtliga rum är arbetsrum (diskussioner på gymmet), till sina yttre känne- tecken är allt arbete likadant (sker vid datorn) @ Arbetet har blivit allt mer personligt – arbetet är livet och personen och även tvärtom, man uttrycker sig själv genom arbetet Det nya i det nya arbetet * Handlar om kunskap & kommunikation, samarbetsförmågan understryks * Arbetet existerar endast genom och i form av nätverk * Hela livet är arbetsliv, arbetet oändligt * Professionalism = personlig talang och knowhow att göra vad som helst * Man behöver inte specialisera sig på någonting, bara vara en ”trevlig prick” * Man måste kunna förutse, ”komma ihåg det som som händer i morgon” * Man måste vara ständigt uppkopplad, i kontakt, nåbar, anträffbar Man skall vara intresserad av allt men inte dröja kvar i något för länge!! Jussi Vähämäki (2003) Drönarnas klubb: då laster i arbetet blev till dygder

 34. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Det nya arbetet erbjuder möjlighet till att exploatera sig själv på ett lustfyllt sätt! @ Tjänste-/kunskapsarbetets gränslöshet – en oändlig livsstil @ Arbetet tar hela människan i anspråk, leder till självexploatering @ Det kreativa, lustfyllda och upplevelsemättade kunskapsarbetet kan inte kontrolleras och regleras med gamla medel @ Kan en människas kreativitet, vilja och empati intensifieras, kontrolleras och intensifieras av en annan person eller en organisation (arbetet är integrerat i den människa som utför den) @ Det sociala kapitalets betydelse (kompetensen i arbete utvecklas och vårdas genom ett professionellt och socialt kontaktnät) Två typer av tjänsteyrken a)Hjärnans yrken är innovativa, nyskapande och i dem löser man abstrakta problem och utvecklar nya idéer b)Hjärtats yrken är omsorgsinriktade och de måste ständigt upprepas eftersom produkten inte går att lagra Göransson, A. 2003. Arbetslust och självexploatering. Framtider nr 2/2003, 5-10.

 35. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 De allt girigare lärande organisationerna @ Krav på allt större flexibilitet samt ett ständigt lärande . @ Teamarbete en ytlig ideologi som är lämplig för en flexibel samhällsekonomi (den möjlighet till personlig bekräftelse som fanns i till varandra hierarkiskt relaterade professionella yrkesgrupper försvinner) Tidigare arbetstagare i homogena yrkesgrupper: en gemensam plattform, gemensamma intressen, möjlighet till bekräftelse av varandras tolkningar, en ömsesidig lyhördhet och en enad front (Likhet: bakgrund, värdegrund, kön, etnicitet, Närhet: informell samvaro, solidaritet, hjälpsamhet) Idag medarbetare i multiprofessionella team: Kvalitet och re-engineering som managementprinciper – ett budskap om invidualisering; individuell lönesättning, karriärplanering, utvecklingssamtal, empowerment, satsningar på etik och personlig moral >>>>> gemenskapen saknar likhetsbetingelser, växelverkan blir tunn och ytlig, det är svårt att skapa normer kring erfarenheter och problem, ohörsamhet gentemot andra, individen ensam oh utsatt Lindgren, G. 2003. Giriga organisationer. Framtider nr 2/2003 ,17-22.

 36. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 De äldre i arbetslivet - en resurs eller belastning?

 37. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Åldriga arbetstagare och inlärning - en fallstudie inom bankväsendet Pro gradu arbete från år 2002, skriven av Johanna Kjerin - 18 åldriga, från 44 till 59 år, banktjänstekvinnor från Svenskfinland - Sex av dem hade endast grundutbildning (folkskola/mellanskola) - Alla hade lång arbetserfarenhet inom bankväsendet Deltagande i vuxenutbildning - Nästan alla deltar, några mycket aktiva, några passiva - Alla deltar i personalutbildning, från 3-5 gånger i året ”Som äldre deltar man mindre än som yngre” - Man deltar för att lära sig mera, för att klara av förändrings- takten och för att man är intresserad - Man väljer kurser som bygger på det man kan från tidigare och det man har nytta av i arbetet Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa

 38. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 • Åldriga arbetstagare och inlärning • - Den långa arbetserfarenheten ger en viss självsäkerhet i fråga • om arbetsuppgifterna och yrkesidentitet • ”Man vet i regel vad man är bra eller dålig på” • - Man har en beredskap att handleda och bli handledd • Flera (5 st.) vill lära sig i arbetet än på kurs (2st.), resten har • ingen större skillnad eller önskar kombinera de båda sätten • Kurser och utbildningar en viktigt social funktion, man träffar andra • människor inom samma bransch Gestaltning av arbetet inom bankbranschen - Allt snabbare förändring som man kan bli uppgiven inför - Teknikens utveckling kräver ständig uppdatering - Allt flere arbetsuppgifter, mera ansvar och större arbetsbörda ”Man hänger med, klarar av det bättre eller sämre” ”Man skall glömma det gamla innan man tar itu med det nya” - Stress och press utifrån/uppifrån - Förändringen upplevs både positiv och negativt Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa

 39. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 • Attityder gentemot inlärning • - Svårare att lära sig nya saker – behöver mera tid, effektiv strategi • - Koncentrationssvårigheter och trötthet påverkar • - De samlade erfaranheterna uppväger delvis svårigheterna • Som äldre har man livserfarenhet som gör det t.ex. • lättare att se kundens situation • - Man har bättre människokännedom • - Man är bättre på att se helheter • Attityder gentemot pensionering • Man vill pensionera sig vid 60 – 65 års ålder • Ingen är intresserad av att arbeta efter arbetspensionsåldern Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa

 40. Aktuell vuxenpedagogisk litteratur – våren 2007 Tre finländska utbildningsgenerationer • Den andra generationen: Strukturförändringars och förbättrade • utbildningsmöjligheternas generation • födda mellan 1936-1955 ( • arbete i central position i livshistorien – koppling till utbildning/karriär • förflyttning från landsbygd till städer • förbättrade, men klassbundna utbildningsmöjligheter • Utbildning som möjlighet - Utbildning = skola • Den tredje generationen: Välfärdens och de många utbildningsvalens • generation • den symboliska erfarenhetsvärlden, media och underhållning i en • central position i livshistorierna • i livshistorierna framstår för val av läroanstalter, fritidsintressen och • sökandet av sig själv som viktiga teman • - (grund)utbildning som en självklarhet – ett val • Utbildning = i skolor, läroanstalter, i anslutning till arbete/på fritiden Antikainen, A. 1998: Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta.