Download
pradinio pagrindinio ugdymo bendr j program sklaida kauno pedagog kvalifikacijos centre n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų sklaida Kauno pedagogų kvalifikacijos centre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų sklaida Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų sklaida Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų sklaida Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programųsklaida Kauno pedagogų kvalifikacijos centre Rasa Bortkevičienė Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 2. Apžvelgsime • 2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, pagal kurias nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. bus dirbama Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. • Kauno mieste pagal atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas jau dirba 18 įstaigų. • Kauno mieste yra 32 atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų švietimo konsultantai. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 3. Apžvelgsime • Siekdami padėti pedagogams pasirengti dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarus: • 2008 m. pagal programą „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“ (6 val.) vyko 141 seminaras (finansavo ŠMM), apmokyti 3809 mokytojai, vadovai. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 4. Apžvelgsime • 2009 metais pagal nacionalinio lygio programą mokytojams „Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“ (30 val.) vyko 44 seminarai, apmokyta 1291 mokytojas. • 2009 metais pagal nacionalinio lygio programą vadovams „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo organizavimas mokykloje“ (30 val.) vyko 5 seminarai, apmokyti 179 vadovai. • 2008 – 2009 m. iš viso vyko 190 seminarų, apmokyti 5279 mokytojai, vadovai. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 5. 1. Kaip Jūs esate susipažinusi/susipažinęs su šiomis atnaujintų Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų: Išvada. Mokytojai yra susipažinę suatnaujintų Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programųįvadine dalimi, savo srities/dalyko bendrąja programa, bendrųjų kompetencijų ir įgūdžių ugdymo dalimi. 83 % mokytojų vertina, kad su savo srities bendrąja programa yra susipažinę gerai ir tik 17% iš dalies. Nesusipažinusių su nei viena iš šių dalių nebuvo. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 6. 2. Kaip Jūs susipažinote su atnaujintomis Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis? Išvada. Dažniausiai mokytojai nurodė, kad su atnaujintomis Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis susipažino mokykloje (100 %), Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (69%). Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 7. 3. Kokios Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys, Jūsų kaip pedagogės/pedagogo nuomone svarbiausios? Išvada. Mokytojai nurodė, kad svarbiausios Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys yramokinių įtraukimas į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi (100 %), dalykų turinio apimties suderinimas (71%), dalykinių kompetencijų ugdymas (71%). Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 8. 4. Kokios informacijos ar pagalbos Jums dar trūksta? • Teorijos yra pakankamai. Trūksta tik praktikos, bet jos įgysime dirbdami. • Trūksta mokytojų, jau dirbančių pagal šias programas darbo analizės, gerosios patirties sklaidos. • Trūksta informacijos planuojant. • Trūksta konkrečių pavyzdžių apie pamokos organizavimą ir vertinimą. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 9. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo • Konsultacijas įvairių dalykų mokytojams apie pasirengimą dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas (2008 m. – 10, 2009 m. – 27). • Paskaitas • Parodas: • „Geroji patirtis ir novacijos“, kurios viena iš tematikų yra Atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų programų diegimas. Į parodą šiai tematikai pristatyti 133 darbai iš 26 Kauno miesto švietimo ir ugdymo įstaigų („Aušros”, „Saulės” gimn., P.Vileišio, A.Puškino, K.Griniaus vid. m-klų). Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 10. Paroda “Geroji patirtis ir novacijos” Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 11. Paroda “Geroji patirtis ir novacijos” Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 12. Paroda “Geroji patirtis ir novacijos” Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 13. Paroda “Geroji patirtis ir novacijos” Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 14. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo • Konferencijas: • Kauno apskrities mokslinė – praktinė konferencija „Kūno kultūros ugdymo turinio kaitos aktualijos. Pažangi patirtis“ (60 dalyvių). • Konferencija “Geroji patirtis ir novacijos”, kurios tikslas – apibendrinti pasirengimą diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 15. Dėkoju už dėmesį ! Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras