Download
rotary international d 2290 dg laila lerum 2007 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008

Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rotary International, D 2290DG Laila Lerum, 2007-2008 PETS 2008 I Arendal og Langesund PRESIDENTROLLEN- erfaringer fra mitt guvernørår sett i lys av Rotary i et framtidsbilde.

 2. Rotary Shares!!! DG Laila Lerum

 3. Make Dreams Real !!! DG Laila Lerum

 4. Klar til oppstart!!! DG Laila Lerum

 5. DG Laila Lerum

 6. Rotary Shares!!! • ROTARIANERE DELER • Vi deler av vår tid • Vi deler av våre ressurser • Vi deler av våre midler • Vi deler vår omtanke • Vi deler vår kjærlighet DG Laila Lerum

 7. DISTRIKT 2290Vestfold – Telemark - Aust-Agder - Vest-Agder • 1.7.07: • 46 klubber • 2033 medlemmer hvorav 261 kvinner pr 1.7.2007 • 1.7.08? DG Laila Lerum

 8. PRESIDENTVERVET

 9. “ Syner/ drømmer” – Make Dreams Real • OPPGAVE; • Tenk tilbake på alle de presidentene som din klubb har hatt i din medlemskapstid…. • Hvem er den beste presidenten som din klubb har hatt? • Hva kjennetegnet hans/ hennes presidentskap? DG Laila Lerum

 10. “Ledelse handler om å skape • rammer for medarbeidernes • kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” Livergood DG Laila Lerum PricewaterhouseCoopers 10

 11. Forutsetninger for at du skal bli en god PRESIDENT: • At du virkelig definerer deg som president/ klubbens leder • At du har vilje og evne til å lære • At du er tydelig og synlig og mest mulig til stede på møtene DG Laila Lerum

 12. Ledelse/ Presidentrollen • Å være president er grunnleggende annerledes enn å være vanlig rotarymedlem • Kjernen i lederskap er resultatansvar • En leder er en som ikke skylder på folk som ikke fyller verva sine men går inn og veileder/ reorganiserer • Ledelse/ presidentskapet er et personlig prosjekt • At du har hele ansvaret fritar ikke komiteledere for ansvar • At du leder en frivillig organisasjon er noe annet enn å være leder på arbeidsplassen • Det føles urimelig å bli stilt til ansvar når du ikke disponerer de nødvendige virkemidlene som mange kaller tid - men slik er presidentskapets natur DG Laila Lerum

 13. Dilemmaer i ledelse/ presidentrollen • Å ha et nært forhold å holde passende avstand. • Å kunne gå foran å holde seg i bakgrunnen. • Å vise medlemmene tillit følge med. • Å være tolerant vite hvor tingene skal stå. • Å tenke på klubben på AG -området / distriktet • Å kunne planlegge rotaryåret være fleksibel, få mer dynamikk i klubbarbeidet DG Laila Lerum

 14. ROTARY SHARES! Krav til en god visjon:;MAKE DREAMS REAL!!! • Skal vise en retning • Skal virke inspirerende, skal gi energi • Skal være forpliktende • Skal fortelle oss hvorfor vi er medlemmer i Rotary DG Laila Lerum

 15. Rotary i Norge mot 2010 Visjon • Rotary i vekst – for å gagne andre • Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre. DG Laila Lerum

 16. Rotary i Norge mot 2010 Mål Et mer aktivt Rotaryliv • Gjennom: • Engasjement • Entusiasme • Forpliktende holdning DG Laila Lerum

 17. Etasjene i et velfungerende gruppehus/ en veldreven Rotaryklubb Kreativitet Medlemskapsutvikling, Klubbutvikling og prosjekter Klubbmiljø/Kameratskap Relasjoner System: Planer, rutiner, arbeidsmåter Administrasjon/ CLP, Program Visjon, verdier, Rotarys formål 4-spm prøven mm Felles plattform DG Laila Lerum

 18. FOKUS i alt arbeid med klubbene 2007/2008;Være tilNYTTE – Lære Rotarykoden bedreDele innad og utadImplementere CLP og Rotarys strategiplan 2010Motivere til og hjelpe til med prosjektarbeid og medlemskapsutvikling – øke og spre aktivitetDette gjøres ved:; • Lytte til klubbenes ståsted og behov • Få fram klubbens sterke sider • Motivasjon til økt aktivitet og medlemskapsutvikling • Få fram Rotarykunnskap som gir økt forståelse og innsats DG Laila Lerum

 19. GUVERNØRBESØK • Besøkt alle klubber I distriktet • 1 dobbelt besøk pr AG- område • Rapporter ut på mail • Tilbakemeldinger undervegs og • Evaluering av Midtvegs- presidentsamlingen i januar 2007 sa noe om hvor vidt presidentene var fornøgd med distriktsorg DG Laila Lerum

 20. Effektive og veldrevne rotaryklubber • Vedlikeholder og øker medlemsstokken • Gjennomfører service prosjekter • Støtter opp om TRF (The Rotary Foundation) • Utvikler ledere til arbeid på distriktsnivå nivå DG Laila Lerum

 21. Rotary i Norge mot 2010 ROTARY mot år 2010 • En mulighetenes organisasjon • Grunnpilarer • Vennskap • Etikk • Utveksling av yrkeserfaring • Arbeide for internasjonal fred og forståelse DG Laila Lerum

 22. Samarbeid og samspill mellom Guvernør og presidentene Distrikts- guverør Presidentene Innsats: AG-gruppen Komitelederne Distriktsrådet DG Laila Lerum

 23. Erfaringer; PLATTFORM • God respons på at guvernøren vektla Rotarys opprinnelige ide • Mange presidenter hadde laget Introduksjonsforedrag for sitt presidentår bygd på PETS-presentasjonene • Noen få klubber er som “folkeakademi” • For liten vekt på conneted thinking - deling av kompetanse yrkesmessig • Høy bevissthet om Rotarys strategi mot år 2010 • Stigende oppmerksomhet og interesse for internasjonalt arbeid DG Laila Lerum

 24. Erfaringer; STRUKTUR • Alle klubber har nå innført CLP, men noen strever med å gjøre den dynamisk. Har ikke forstått matriseprinsippet fullt ut. • Alle klubber hadde sendt inn Klubbens mål og plan for året • Ca 1/3 av klubbene er i gang med 3-årsplaner • Gjenninnføring av 3- minutter i flere klubber • Mange klubber har veldig gode strukturer over tid, og I disse klubbene er det få som slutter • De fleste har laget nye vedtekter og har registrert klubben i Brønnøysund • Mange klubber har forbedret hjemmesiden sin • Klubber med høy grad av skriftlighet er mest velfungerende DG Laila Lerum

 25. Erfaringer; RELASJONBYGGING • Kameratskapsidealet står høgt • 3 klubber har egne visehefter • Klubber som satser på klubbmiljøet lykkes med medlemskapsutvikling • Noen klubber har for stort fokus på kameratskap som går ut over “service above selv” og prosjekter utad DG Laila Lerum

 26. Erfaringer; KLUBBUTVIKLING, prosjekter, medlemskapsutvikling • Veldig varierende innsats innen prosjekter • Rotaract tar tid , men øker innsatsen i Grenland over påske • Ungdomsutveksling på veg opp igjen? Telemark må på banen • Stor glød i klubber som er villige til å gjøre noe ekstra som Mandal og Flekkefjord • 2 klubber uten kvinner og flere klubber med få kvinner • Medlemskapsutvikling, stor innsats pt Pr nå “beste” kun 7 av 20 I vekst, men vi kommer utover våren • I større grad prosjektutvikling/ god hjelp fra TRF- komiteen DG Laila Lerum

 27. Rotary International, D 2290DG Laila Lerum MEDLEMSKAPSUTVIKLING/ REKRUTTERING av nye medlemmer. Identifisere mulige medlemmer!!! Lage et aksjonsprogram for det!!!!

 28. Medlem skaffer medlem DG Laila Lerum

 29. Ønsket situasjon Nå- situasjon Endringsprosess: Endringsfase • Skape • selvfølelse/selvtillit • Gi anerkjennelse • La folk mestre • Skape resultater Kontroll og forutsigbarhet blir borte Kontroll og forutsigbarhet gjenvinnes Kilde: Lewin & Beckhard DG Laila Lerum

 30. Entusiasme Ønskettilstand Nå- tilstand Forpliktelse Forståelse Noen snur: Blir mot endring Skjult motstand Åpen sabotasje Selv når krav om endring møtes med entusiasme, kan motstanden komme når folk forstår hva endringene innebærer DG Laila Lerum

 31. Håndtere endringsmotstandUlike forventninger og følelsesreaksjoner på endringskrav må takles og styres for å unngå negative oppfatninger av endringen Aktiv Sinne Aksept Forhandling Urokkelighet Utprøving Fornekting Apati Passiv Tidsforløp DG Laila Lerum

 32. Hva betyr endringsledelse i Rotarysammenheng? • Endringsledelse = å lede medlemmene gjennom en endring • Består av: • Skape endringsevne ved hjelp av fakta og emperi • Skape motivasjon ved økt Rotarykunnskap • Håndtere endringsmotstand og aktivisere medlemmene • Oppnå forankring og eierskap og drive for Rotary • Skjer på en planlagt og strukturert måte gjennom bestemte steg • Overordnet mål: Skape et aktivt og tidsmessig rotarymiljø som titrekker seg nye og yngre yrkesaktive medlemmer DG Laila Lerum

 33. LÆREPUNKTER til Presidentene fra mitt guvernørår; • Å lede en frivillig organisasjon er noe annet enn å lede I jobb • Vanskelig med møtepunkter på fritiden • Erfaringsdeling mellom klubber er viktig • Dynamikk inn i opplæringsaktivitetene • Godt lederskap fra guvernørens og presidentenes side er viktig • Guvernøren må by på Rotarys eksistensberettigelse og peke på Rotarys komparative fortrinn ift Lions, Losjer mm • Vise fram gode eksempler fra klubbene gir drive • Økt kunnskap om Rotary og innsikt i det globale arbeidet gir motivasjon i arbeidet. Jobber videre med Meldemskapsutvikling DG Laila Lerum

 34. Våre framtidige rotarianere; GSE Fredsstipendiater Ambassadörsstipendiater DG Laila Lerum

 35. Si JA til Rotary DG Laila Lerum