forsknings og utviklingsarbeid bedre l ringsmilj 2010 2014 rektor laila lerum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum. Agenda:. Tilnærming – bakgrunn og veivalg Implementering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum' - jabir


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forsknings og utviklingsarbeid bedre l ringsmilj 2010 2014 rektor laila lerum
Forsknings – og Utviklingsarbeid

Bedre læringsmiljø 2010-2014Rektor Laila Lerum

agenda
Agenda:

Tilnærming – bakgrunn og veivalgImplementering

Skoleledelse - SkolevandringVeilederkorpsVeiledning av nyutdanna ( mindre enn 2 år)Veiledning av nytilsatteFOU – mellomlederrollen og veiledning ( HIT)

KlasseledelseFra pilot 2011/ 2012 til VG1- 2012/2013

ElevmedvirkningFra pilot 2011/2012 til VG1- 2012/2013

Revitalisering og tydeliggjøring av pedagogisk plattformVeien videre

Slide 2

slide3

Porsgrunn videregpående skole 2012

Skoleledelse som åpner fremtiden 2012 – 2014!

Slide 3

slide6
Oppdrag 2012: Revisjon og tydeliggjøring av Sammen om Mestring. Mangfold og MiljøInnholdet i felles plattform

VISJON

Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø

Kunnskapssyn

Syn på elever

Syn på læringRelasjon lærer- elev

Kvalitets-

standard

Verdier, normer,

etiske

retningslinjer

Skolekulturen

Felles plattform

Slide 6

slide7

Studieforberedende program ( 1970)

Kjølnes Nord

450 m

Kjølnes Sør ( 2006)

Yrkesforberedende program

slide9

GODT LÆRINGSMILJØ!

Porsgrunn videregpående skole 2012

Slide 9

slide10

HØYT FAGFOKUS!

Porsgrunn videregpående skole 2012

Slide 10

utvikling fra 2009 2012 pvs er blant annet
Utvikling fra 2009 – 2012 PVS er blant annet:
 • Økt mangfold i elevmassen
 • Den globale elev
 • Den digitale elev
 • Utdanningsdirektoratets føringer ( VFL og BB)
 • Flere elever
 • Flere ansatte
 • Ny rektor og etter hvert flere nye i ledergruppen
 • Generasjonsskifte i personalet
 • Økt elevmedvirkning + Tilsyn 9a i Opplæringsloven++
 • Økt dokumentasjon – PULS – Tilstandsrapporter
 • Internasjonalisering. Nytt IB - Diploma programme

Slide 11

pvs sine hovedutfordringer 2012 2013
PVS sine hovedutfordringer 2012 / 2013 :

Elevenes motivasjon for skolearbeidet er for varierende

Forskjell i kvalitet på undervisningen er for stor

Elevenes faglige resultater burde vært bedre

Andelen som ikke består er for høy

Slide 12

kjernen i ledelse resultatansvar
Kjernen i ledelse: Resultatansvar
 • Suksesskriterier for ansatte og skoleledere:
 • At elevene lærer mye (fag + personlig utvikling)
 • At elevene fullfører og består
 • At elevene trives

Slide 13

slide14

L E D E R F E R D I G H E T E R

Bruke

relevant

kunnskap

Løse

komplekse

problemer

Bygge tillit

og gode

relasjoner

Etablere mål og forventninger

Under-

visning og

læring

med høy

kvalitet

Bruke ressurser strategisk

LEDERSKAPSDIMENSJONER

Sikre kvalitet på undervisning

Lede lærernes læring og utvikling

Sørge for et ryddig og trygt skolemiljø

Slide 14

slide15

Fag-

lærer

Fag-

lærer

S

K

O

L

E

L

E

D

E

R

E

Fag-

lærer

Venner

Kontakt-

lærer

Foreldre

Fag-

lærer

Råd-giver

Fag-

lærer

Fag-

lærer

Skolelederes viktigste oppgave:

Å sikre kvalitet på møtet elev - lærere

Slide 15

faktabasert ledelse
Faktabasert ledelse:
 • Vise til anerkjent forskning (Hattie o.a)
 • Bruke PULS – pedagogisk utviklings- og læringsspeil
 • Finn ut hvilke nøkkeltall som skal foreligge når, og hvordan de skal brukes

Slide 16

slide17

KUNNSKAPSGRUNNLAGETFem grunnleggende forhold Lærernes klasseledelse og hvordan ansatte, elever og foreldre samhandler om skolens oppgaver og mål er viktige forhold i et læringsmiljø. Dette er også forhold som skolen kan påvirke og forbedre. For å utvikle og opprettholde gode læringsmiljø, er følgende forhold avgjørende: • Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp • Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene • Godt samarbeid mellom skole og hjem • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

Slide 17

slide18

Bedre læringsmiljøHva innebærer det?Skoleledelse / skolevandringVeiledning av nytilsatte/ veiledning av nyutdanna. Mer ut og se og høre/ veiledeEtablering av VeilederkorpsKlasseledelse – Pilot TIP – VG1Elevmedvirkning / Vurdering for læring- pilot Idrett.2012/2013; Innta plassene for VG1

Slide 18

framdriftsplan
Framdriftsplan:
 • 2009/2010: Implementering i personalet + Prosjektorg på plass
 • 2010/2011: Pilotering av de 3 delprosjektene + aktivisering av elevrådet i læringsarbeidet
 • 2011/2012:Pilotering + standarder/ maler/ Veledning
 • 2012/2013: Fra pilotering til VG1 og alle nytilsatte og nyutdanna elever. Etablering av veiledningskorps. Revitalisering og tydeliggjøring av plattform
 • 2013/2014: Alle har inntatt plassene. Skolevandring med observasjon
slide20
Delprosjekt 1
 • Skoleledelse
 • Skolevandring som etterspørrende lederskap
 • Ledergruppa ved rektor

Slide 20

slide21
Porsgrunn videregpående skole 2012

Skoleledelse som åpner fremtiden 2012 – 2014!

Slide 21

slide22
“Ledelse handler om å skape

rammer for medarbeidernes

kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…”

Livergood

22

Porsgrunn videregpående skole 2012

Slide 22

skolevandring ved porsgrunn videreg ende skole skal
Skolevandring ved Porsgrunn videregående skole skal:
 • være et verktøy for pedagogisk ledelse og læring
 • ha fokus på elevens læringsutbytte og effektiv undervisningstid
 • bidra til utvikling av lærende og delende fagmiljøer i avdelingen og på skolen
 • bidra til utvikling av skolen som lærende organisasjon
 • inngå i fylkeskommunens plan for helhetlig kvalitetsutvikling med fokus på etterspørrende lederskap

Slide 24

p v r skole vil vi oppn
På vår skole vil vi oppnå:
 • Opplevelse av tydelig og omsorgsfull ledelse hos elever og ansatte
 • Mer motiverte elever og ansatte som har fokus på eleveneslæring, vekst og utvikling
 • Få et godt grunnlag for å ta tak i det som ikke fungerer og få til forbedring
 • Å få en mer bevisst holdning til utøvelse av kontaktlærer- og faglærerjobben
 • Å få eleven mer delaktig i eget læringsmiljø og egen læring

Slide 25

klasseledelse som tema i skolevandringen

Klasseledelse som tema i Skolevandringen

Kjennetegn og observasjonsark

Startet frivillig,

Veiledning av nytilsatte

Veiledning av nyutdanna

HIT som samarbeidspartner

Alt lagt ut på vår Udirside

overgangsjobbing mellom skole n ringsliv h gskole
OVERGANGSJOBBING mellom Skole- Næringsliv - Høgskole

Felles mål

Initiativ

Bli kjent

Rutiner

28

hit mette bunting forskningsprosjekt med utgangspunkt i bedre l ringsmilj
HIT; Mette BuntingForskningsprosjekt med utgangspunkti “BedreLæringsmiljø”

Tema: Mellomlederrollen, dvs. avdelingsledernevedskolen

De ertettestpålærerneiutviklingsprosjektetogflereavdemhar 40% undervisning. Hvordanoppleveravdelingslederne at dettepåvirkerderesjobbiimplementeringenav et nyttprosjekt?

Utgangspunktihvilkenrolle de harog tar iskolensutviklingsarbeid – her eksemplifisert med “BedreLæringsmiljø”?

Slide 29

forel pig problemstilling og forskningssp rsm l
Foreløpig problemstilling og forskningsspørsmål
 • Hvordanlede et utviklingsarbeidi den videregåendeskolenårlederenerbådelederogkollega?
  • Hvordan beskriver avdelingslederne sin rolle som leder?
  • Hvordan beskriver avdelingslederne sitt arbeid med implementering av utviklingsarbeidet ”Bedre Læringsmiljø”?
  • Hvordan beskriver rektorgruppen lederfunksjonene og implementeringen av ”Bedre læringsmiljø” ved skolen?

Slide 30

datainnsamling
Datainnsamling
 • Kvalitativ tradisjon
 • Individuelt semi-strukturert intervju med
  • Rektor
  • 2 assisterende rektorer
  • 8 avdelingsledere
 • Dokumenter rundt utviklingsarbeidet, prosjektskisse, rapporter, referater mm

Slide 31

hvor er vi n
Hvor er vi nå?

Transkribering ferdig, analyse underveis

Skriving og publisering over jul

Slide 32

slide33
Delprosjektgruppe 2

Klasseledelse( Pilot TIP)

Innta Plassene 2012

v/ Avdelingsleder Kristine Haugen Rubilar

innta plassene 2012
INNTA PLASSENE 2012 !!!
 • Et program for oppstart av VG1- elevene
 • Formål
 • Øke motivasjon for læring
 • Skape aktive elever som engasjerer seg i egen læring
 • Bygge klassemiljø
 • Innarbeide gode rutiner
 • Stimulere til gode faglige prestasjoner
 • Redusere stryk og frafall
 • NÅ INNTAR VI ALLE PLASSENE – VELKOMMEN TIL SEMINAR!

Slide 35

slide36

Delprosjekt 3

Bevisstgjøre elevmedvirkning som grunnlag for et bedre læringsmiljø og større læringsutbytte.

Prosjektdeltakere er avdelingsledere og lærere fra språkavdelingen og Idrett

V/ Lektor1 Anne- Karine Gausnes

to typer elevmedvirkning
To typer elevmedvirkning
 • Kollektiv organisatorisk medvirkning (systemnivå):
 • utvikling av demokratiske prosesser i skolesamfunnet (drøftinger, høringer, felles konflikt- og problemløsning, felles mål osv.)
 • representasjon i formelle organer (plangrupper, miljøutvalg, samarbeidsutvalg)
 • utvikling av demokratiske organer (klassens time, elevråd)
 • 2. Didaktisk medvirkning (innflytelse over egen læring og læringsmiljø, på individ- og gruppenivå)
  • utarbeide arbeidsplaner
  • vektlegging av emner
  • velge arbeidsmetoder
  • velge vurderingsformer
  • tidspunkt for prøver osv.
  • diskutere læreplanmål
  • mappevurdering?
  • valg av læremidler
  • egenvurdering
arbeidsplan
Arbeidsplan
 • Utgangspunkt: læringsspindelen (16 ulike måter å lære på)
 • Arbeidsplanen må være tilpasset alle elever, på alle nivå: vise ulike «løyper» til mål
 • Elevene skal ha innvirkning på vinkling av tema, metodevalg, hjelpemidler og vurdering
 • Arbeidsplanen inneholder:
  • navn
  • læringsmål til alle nivåer
  • oppgaver med ulike vanskegrader slik at alle faglige nivåer ivaretas
  • metoder
  • egenvurdering + lærervurdering
  • underskrifter fra lærer og elev
observasjoner s langt
Observasjoner så langt

En økt bevissthet rundt læringsmål

En økt bevissthet rundt valg av eget «ambisjonsnivå»

Konkretisering av hva som skal til

Tydelige forventninger til elevenes prestasjoner

Sammenheng mellom det vi driver med i timen, mål, metoder og vurdering

Tid til individuell støtte, bygge relasjoner, diskusjoner, underveisvurdering

Utfordringer: vanskelig for faglærer å være overalt på en gang, for få tilgjengelige rom på skolen, uvant for elevene å ta dette ansvaret

framtid videre utvikling
FRAMTID / Videre utvikling

Fra VG1 til å gjelde hele skolen

Fra nytilsatte og nyutdanna til hele personalet

Personalseminar 1. og 2. november 2012

Reformulering og tydeliggjøring av Visjonen vår:

Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø

Arbeid med relasjon lærer- elev,læringssyn og kjennetegn på læringsmiljøet vårtKunnskapsbasert praksis

Slide 43

slide44
Oppdrag 2012: Revisjon og tydeliggjøring av Sammen om Mestring. Mangfold og MiljøInnholdet i felles plattform

VISJON

Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø

Kunnskapssyn

Syn på elever

Syn på læringRelasjon lærer- elev

Kvalitets-

standard

Verdier, normer,

etiske

retningslinjer

Skolekulturen

Felles plattform

Slide 44

etasjene i en velfungerende skole
Etasjene i en velfungerende skole:

Kreativitet

Problemløsning

Personalledelse

Relasjoner

Systemer: Planer, rutiner, arbeidsmåter

Administrasjon

Felles plattform

Visjon, verdier,

virkelighets-

oppfatninger

(læringssyn,

elevsyn, skolesyn)

Slide 45

bedre l ringsmilj hvordan kan skoleledere p virke kvaliteten p m tet elev l rer
Bedre læringsmiljø:Hvordan kan skoleledere påvirke kvaliteten på møtet elev – lærer?

Gjennom å gi lærerne tilbakemelding på undervisningen

Gjennom å sørge for ryddige rutiner

Gjennom å følge opp og hjelpe kontaktlærerne

Gjennom å gi lærerne faglig og didaktisk påfyll

Gjennom å sørge for gode rammer (utstyr, rom, materiell)

Gjennom å ha klare forventninger til lærere og elever

Gjennom å følge opp elevklager og elevtilbakemeldinger

Gjennom å skape et godt kollegialt miljø

Gjennom å legge til rette for felles refleksjon over jobbpraksis

Gjennom å organisere kollegaveiledning og skolevandring

Gjennom grundig stillingsplanlegging

Slide 46

viktige satsninger og prosjekter 2012 2013

Viktige satsninger og prosjekter 2012/2013

Bedre læringsmiljø ( Udir)

Bedre læringsresultater ( PULS)

Faglærerollen/ Kontaktlærerollen/ Elevrollen

Dialog ledelse/ lærer/ elev

FORSTERKET PLATTFORM FRA SKOLEÅRET 2013/2014basert på stor medvirkningsprosess i personaletFormulert av redaksjonsgruppe 4 fra ledergruppa, 8 fra avdelingene og 4 elevrådsrepresentanter

erfaringer l repunkter
ERFARINGER/ LÆREPUNKTER;
 • Kollektivt arbeid over tid, den som ikke vil skal…Nytteverdi
 • Tydeliggjøre mål og måle resultat
 • Satse på elevrådet - aktive elever til Lærelyst
 • Samsnakket og samhandlende ledergruppe
 • Jobbe både systemisk og kunnskapsbasert praktisk
 • Høre alle stemmer
 • Justere kurs, men ikke tape mål av syne
 • Veilederkorps – Forskning/ Høyskolen
 • Helhet – dele opp- pilotere- samle- helhet!
drive
DRIVE!!!
 • ”Drivkraften i den rette visjonen gir menneskene energi og hengivenhet, skaper mening i medarbeidernes liv, setter mål for kvalitet og bygger bro mellom nåtid og fremtid.”
 • Burt Nanus= BEDRE LÆRINGSMILJØ

Slide 49

veilednings og forskningsbistand
Veilednings og forskningsbistand:
 • Høgskolen i Telemark ved Mette Bunting ( FOU- tid + midler)Bistår i delprosjektgruppene med veiledning, på personalseminar og med spørreskjema . Skal bruke noe av dette i forsknings- arbeid. Fokus vil være avdelingslederen som læringsleder.
 • Blanke Ark 2 – Noen lærere fra PVS som fagveiledereSe rulletekst på TV Norge
 • Veiledning av nyutdanna elever
 • Div Masteroppgaver – tema … Bedre læringsmiljø
 • PVS som øvingsskole for HIT

Slide 51