Download
gereksinim analizi ve varl k ba nt diyagram n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı

Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı

612 Views Download Presentation
Download Presentation

Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı Sibel SOMYÜREK

 2. İstenen • Bir bilgi sisteminin geliştirilmesi • Hastane Bilgi Sistemi • Kütüphane Bilgi Sistemi • Alışveriş Merkezi Bilgi sistemi • Veri tabanı içerik ve yapısı+Veritabanı üzerinde çalışacak uygulama

 3. Aşamalar

 4. İlk Aşama • Geliştirilmek istenen sistemin tam ve doğru tanımının yapılması. • Nasıl? • Sistemin kullanıcı kitlesinin tanımlanması • Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi

 5. Gereksinimler • Bir sistemin beklenen işlevleri yerine getirmesi için sahip olması gereken özelliklerdir. • Beklenen işlevler? • Kullanıcıların mevcut sistemde kullandıkları yöntemler • Sistem yapısı • İş kuralları • Yaşanan sıkıntı ve problemler

 6. 1. Gereksinimlerin belirlenmesi

 7. Gereksinimlerin Toplanması • Geleneksel Yöntemler • Anketler • Açık uçlu görüşmeler • Doküman analizi • Grupsal Yöntemler • Beyin fırtınası • Prototipleme • Gereksinim analisti

 8. Gereksinimlerin Toplanması • Gereksinim analisti • Görüştüğü kişileri iyi yönlendirmeli • Doğru soruları sorması • Sorularla saklı ve unutulmuş gereksinimleri ortaya çıkarması • Amaç, içerik ve fonksiyonları ele almalı

 9. Gereksinimlerin Toplanması • Yanlış veya eksik toplanan gereksinimler • İstenmeyen işleri yapan veya • İstenen işleri yanlış yapan sistemlerin geliştirilmesine neden olur.

 10. Gereksinim Analizi • Toplanan gereksinimlerin özelliklerine göre gruplanarak sistem tasarımına hazırlanması çalışmalarıdır. • Varlık bağıntı Diyagramları

 11. Örnek • Bir e-sınav sistemi • Kullanıcı Grupları • Öğretmenler • Öğrenciler • Sistem yöneticileri

 12. Örnek • Yöntem: • Beyin fırtınası • Birebir görüşmeler • Mevcut kullanılan sınav sisteminin incelenmesi

 13. Örnek • Sorular oluşturulur • Sistemi kimler kullanacak? • Kaç tip yönetici olacak? Yöneticilerin yetkileri neler olacak? • Öğretmenlerle ilgili hangi bilgiler tutulacak • Öğrencilerle ilgili hangi bilgiler tutulacak • Soruların içeriği neler olacak? • Sınavların uygulanmasında belirli bir zaman sınırlaması olacak mı?

 14. Örnek • Soruların cevapları toplanır • Eğer hedef kitlenin görüşlerinde çelişkili ve tutarsız noktalar varsa, bu görüşler üzerinde uzlaşma sağlanır.

 15. Örnek • Elde edilen veriler doğrultusunda veri gereksinimleri belirlenir. • VG1: Sistemi yönetici, öğretmen ve öğrenci kullanacak • VG2: İki tür yönetici olacak. Birisi ana yönetici sistemdeki her tür bilgiye erişebilecek. Diğer yönetici sadece sınavların oluşturulması ile ilgili bilgileri görebilecek • VG3: Öğretmenlerin adı, yaşı, alanı, e-posta bilgileri tutulacak

 16. Örnek • Veri tabanı geliştirme ekibi • veri gereksinimleri doğrultusunda elde ettiği bilgileri gözden geçirmeli • İlgili veri gereksinimlerini gruplamalı • Gereksiz olanları çıkarmalıdır.

 17. Örnek • Veri gereksinimlerine ilişkin elde edilen son rapor • kullanıcıların ve proje sahibinin onayına sunulmalı • formlar, raporlar ve menüler için örnekler hazırlanarak kullanıcıların görüşleri alınmalıdır.

 18. Ödev • Bilgi sistemi geliştirilecek bir konu alanı belirleme • Bu sistemi kullanacak hedef kitleyi tanımlama • Veri toplama yöntemlerini tanımlama • Veri toplama aracını geliştirme • Veriyi toplama • Veri gereksinimlerini sıralama ve gruplama

 19. Aşamalar

 20. Kavramsal Model • Kullanıcıların ve proje sahibinin anlayabileceği şekilde hazırlanan gereksinim modeli, veri tabanı uzmanları tarafından veri tabanı tasarımında kullanılabilecek bir modele dönüştürülmelidir, • Bu modele Kavramsal model adı verilir.

 21. Örnek • Kavramsal modellemede gereksinim analizini temsil eden Varlık Bağıntı (E-R) Diyagramları hazırlanır. • Varlık Bağıntı Diyagramları • Bilgi sisteminde bulunması gereken varlıkları • Varlıkların niteliklerini • Varlıklar arası ilişkileri

 22. Varlık • Veri tabanı sistemi içinde tek başına anlam ifade eden ve diğer varlıklardan ayrıştırılabilir herşeydir. • Örneğin • Kullanıcı • Sınavlar

 23. Varlık-Nitelikleri • Varlıklar kendisinin özelliklerini belirleyen bir veya birden fazla nitelik ile birlikte tanımlanır. • Her varlığın bir birincil anahtar niteliği olmalıdır.

 24. Varlık-Nitelikleri

 25. Örnek • Nitelikler • Çekirdek • Birleşik • Türetilmiş • Birden çok değer alabilen

 26. Örnek • Çekirdek • Daha alt parçalara bölünemeyen nitelikler

 27. Örnek • Birleşik • Birden fazla çekirdek niteliğin birleşmesiyle oluşmuş niteliklerdir.

 28. Örnek • Türetilmiş • Veritabanında gerçekte bir değer olarak tutulmayan, var olan diğer niteliklerin kullanılması ile hesaplanan niteliklerdir.

 29. Örnek • Birden çok değer alabilen • Veritabanında birden fazla değer alabilecek olan niteliklerdir.

 30. Nitelik türleri

 31. Zayıf Varlıklar • Sistemde tek başına ayakta duramayan bir başka varlığa bağlı varlıklardır.

 32. Varlıklar arası Bağıntılar • Veritabanındaki varlıklar birbirleri ile bağıntı içerisinde olabilirler. • Bağıntılar Varlık Bağıntı Diyagramlarında baklava dilimi ile gösterilirler. • Her bağıntıya kısa ve anlamlı bir isim verilir.

 33. Varlıklar arası Bağıntılar

 34. Varlıklar arası Bağıntılar

 35. Veri Bütünlüğü • İlişkisel veri tabanı modellerinde • yanlış ya da ilişkisiz verilerin çeşitli yollarla veri tabanına kaydedilmesi önlenip, • farklı tablolara dağıtılan verilerin kendi içerisinde tutarlılık göstermesine veri bütünlüğü denir.

 36. Bütünlük Kısıtları • Varlıklar arasında bağıntılar tanımlanırken, bağıntının bütünlük kısıtları da tanımlanmalıdır. • Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Katılım bütünlük kısıtı

 37. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Birebir Bağıntı (1-1) • Bir varlıktaki bir eleman diğer varlıkta bir elemana karşılık gelmek zorunda • Öğretim elemanı ve ofis varlıkları • Bir öğretim elemanının sadece bir ofisi bulunabileceği bir kısıt için

 38. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

 39. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Bire çok Bağıntı (1-N) • Bir varlıktaki bir eleman diğer varlıkta birden fazla eleman ile eşleşebilir • Sorular ve soru tipleri varlıkları • Bir soru tipi birden fazla soru ile eşleşebilir

 40. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

 41. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Çoğa çok Bağıntı (M-N) • Bir varlıktaki birden çok eleman diğer varlıkta birden fazla eleman ile eşleşebilir • Sorular ve sınav tipleri varlıkları • Bir soru birden fazla sınavda çıkabilir, bir sınav birden fazla soru içerir.

 42. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

 43. Katılım Bütünlük Kısıtları • Bütün (Zorunlu) Katılım • Bir bağıntıda varlıkların katılımının zorunlu olması ile ilgili kısıttır. • Bu zorunluluk, varlık kısmına konulan düz çizgi ile ifade edilir. • Örneğin sınav sisteminde her sınavda en az bir soru bulunmalı şeklinde bir kısıt oluşturulabilir.

 44. Katılım Bütünlük Kısıtları

 45. Katılım Bütünlük Kısıtları • Kısmen Katılım • Bir bağıntı tanımında varlık katılımı opsiyonel ise oluşturulur. • Bu zorunluluk, yuvarlak işareti ile ifade edilir. • Örneğin sınav sisteminde her soru bir sınavda kullanılmamış olabilir.

 46. Katılım Bütünlük Kısıtları

 47. Varolma bağıntısı • Zayıf varlık ile zayıf varlığın sistemde bulunmasını sağlayan varlık ya da varlıklar arasında varolma bağıntısı olması gerekir. • Zayıf varlık ile diğer varlık arasındaki bağıntı çift çizgili baklava dilimi ile gösterilir.

 48. Varolma bağıntısı

 49. Özyineli bağıntı • Özyineli bağıntı varlığın kendi içinde oluşturulur. • Örneğin öğretmenler varlığındaki her öğretmenin bir zümre başkanı olması gerekliyse ve zümre başkanı da yine bir öğretmense özyineli bağıntı kurulur.

 50. Özyineli bağıntı