slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Përcaktimi i objektivave

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Përcaktimi i objektivave - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Përcaktimi i objektivave. Qëllimi është të kthesh deklaratat manaxheriale të misionit dhe vizionit në qëllime specifike që lidhen me performancën-rezultatet dhe objektivat që organizata kërkon të arrijë

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Përcaktimi i objektivave' - dusty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Përcaktimi i objektivave

 • Qëllimi është të kthesh deklaratat manaxheriale të misionit dhe vizionit në qëllime specifike që lidhen me performancën-rezultatet dhe objektivat që organizata kërkon të arrijë
 • Përcaktimi i objektivave dhe kontrolli në se ato janë arritur ndihmon menaxherët në kontrolllin e progresit të organizatës.

Përcaktimi I objektivave

slide2

Objektivat strategjike në 4 përspektiva

Forcimi i vlerave afatgjatë të shareholders

Përmirësim i

efektivitetit të kostos

Rritje e të ardhurave

Financiar

Krijimi i produkteve me performancë të lartë

Rritje e pjesës së tregut

Forcim I imazhit te markes

Konsumator

Implementimi I politikavete mira te mjedisit

Arritje e ekselencës opëracionale

Nxitja e kërkesës përmes menaxhimit të marrëdhënieve me konsumatorin

Manaxhimi i rritjes dramatike nëpërmjet novacionit

Proçesi I brendshëm

Learning & GroWth

Zhvillimi i kompetencave strategjike

Krijimi I kultures se te mesuarit

Zgjerimi i kapaciteteve përmes teknologjisë

slide3

Zhvillimi i strategjisë

 • Strategjia e biznesit ka të bëjë me përgjigje nga ana e menaxhimit ndaj pyetjeve thelbësore të biznesit si më poshtë:
 • Nëse do të përqëndrohesh në një biznes të vetëm apo të ndërtosh një grup të diversifikuar biznesesh.
 • Nëse do t’i shërbesh një grupi të gjerë konsumatorësh apo do të fokusohesh në një segment tregu të caktuar
 • Nëse do të zhvillosh një linjë produkti të gjerë apo të ngushtë.
 • Si do t’iu përgjigjesh ndryshimit të kërkesave të blerësve.
 • Sa i madh do të jetë tregu që ju synoni të mbuloni?
 • Si do të reagoni ndaj zhvillimeve të reja të tregut dhe kushteve konkurruese.
 • Si të zgjerosh ndërmarrjen në një përiudhë afat gjatë.

Zhvillimi i një strategjie për të arritur rezultatet e dëshiruara

slide4

Ku konsiston strategjia e një kompanie

 • Strategjitë e një kompanie kanë të bëjnë me Si:
  • Si të zgjerosh biznesin?
  • Si t’i kënaqësh klientët?
  • Si t’i konkurrosh rivalët?
  • Si t’i përgjigjesh ndryshimit të kushteve të tregut?
  • Si të menaxhosh çdo pjesë funksionale të biznesit dhe të zhvillosh mundësitë organizacionale të nevojshme?
  • Si t’i arrish objektivat strategjike dhe financiare?

Zhvillimi i një strategjie për të arritur rezultatet e dëshiruara

slide5

Implementimi dhe ekzekutimi i strategjisë

 • Implementimi i strategjisë lidhet me menaxhimin e vendosjes së strategjisë së zgjedhur në organizatë
 • Ekzekutimi i strategjisë lidhet me menaxhimin e mbikqyrjes së kësaj strategjie, duke e bërë atë të funksionoje dhe të tregojë progresin e arritjes së objektivave përmes treguesve të matshëm

Implementimi dhe ekzekutimi i strategjisë së zgjedhur.

slide6

Monitorimi dhe vlerësimi i strategjisë

 • Është detyra e menaxhimit të kontrollojë të gjithë situatën e kompanisë, të vendosë nëse gjërat brenda kompanisë po shkojne mirë, dhe të monitorojë zhvillimet e fundit të mjedisit të jashtëm.
 • Performancë marxhinale apo shumë pak progres, si edhe rrethanat e reja të jashtme të rëndësishme, do të kenë nevojë për korrigjimet e nevojshme

Vlerësimi i performancës, monitorimi i zhvillimeve të reja, dhe kryerja e rregullimeve të nevojshme.

slide7

Hierarkia e strategjisë

Strategjia e koorporatës

Strategjitë e biznesit

Hierarkia e strategjisë për një kompani të diversifikuar

Strategjitë funksionale(Kërkim-Zhvillimi, Marketing, Prodhimi, BNJ,Financa etj)

Strategjite opëracionale (dislokimi, fabrikat departamentet brenda hapësirave funksionale)

slide8

Hierarkia e strategjisë

Strategjitë e biznesit

Hiererkia e strategjisë për një kompani të vetme

Strategjitë funksionale(Kerkim-Zhvillimi, Marketing, Prodhimi, BNJ,Financa etj)

Strategjitë operacioanle (dislokimi, fabrikat departamentet brenda hapësirave funksionale)

slide9

Hierarkia e strategjisë

Korporata

Vizioni strategjik

Korporata

Objektivat strategjike

Korporata

Strategjia

Nivel biznesi

Vizioni strategjik

Nivel biznesi

Objektivat strategjike

Nivel biznesi

Strategjia

Vizioni I zonave funksonale

Objektivat e zonave funksionale

Strategjite e zonave funksionale

Vizioni I njesive operative

Objektivat e njesive Opëratives

Strategjite e njesive opertaive

slide11

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë.

Faktorët e jashtëm

Kushtet konkurruese dhe sa tërheqëse është kjo industri

Shanset dhe kërcënimet e kompanisë

Ekonomikë, socialë, politike, dhe rregullat qëveritare

Konsiderata të ndryshme që përcaktojnë situatën strategjike të një kompanie

Ambicioet personale dhe filozofia e biznesit per drejtuesit kyesore

Fuqitë dhe dobësitë e kompanisë, aftësitë dhe mundësitë

Vlerat dhe kultura e kompanisë

Faktorët e brendshëm

slide12

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë

 • Ajo se çfare një ndërmarrje mund ose nuk mund të bëjë në zgjedhjen e strategjisë ndikohet gjithmonë nga ajo se çfarë është ligjore, nga ajo se çfarë është në pajtim me politikat e qeverisë dhe kërkesat rregullatore, nga ajo se çfarë konsiderohet etike, dhe nga ajo se çfarë është në përputhje me pritjet socialedhe me standardet e komunitetit.

Ekonomikë, socialë, politikë dhe rregullimet qëveritare

slide13

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë

 • Kushtet konkurruese të një industrie dhe atraktiviteti i përgjithshëm janë faktorët kryesore në përcaktimin e strategjisë
 • Strategjia e kompanisë duhet që të përshtatet me natyrën dhe faktorët e ndryshëm konkurrues- me ndryshimin e çmimit, cilësinë e produktit, tiparet e performancës, shërbimin dhe kështu me rradhë.

Kushtet konkurruese dhe sa tërheqëse është kjo industri

slide14

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë

 • Strategjia e zgjedhur e një kompanie duhet të synojë të kapë shanset me të mira që lidhen me zhvillimin e kompanisë, veçanërisht ato që janë më shumë premtuese për të ndërtuar një avantazh konkurrues të përhershëm dhe që rrit përfitueshmërinë.
 • Strategjia duhet të veprojë dhe si një mbrojtëse ndaj kërcënimeve të jashtme që ndikojnë në mirëqënien e kompanisë dhe në performancën e ardhshme.

Shanset dhe kërcënimet e kompanisë

slide15

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë

 • Një nga faktorët kryesorë të brendshëm që ndikon në zgjedhjen e strategjisë lidhet me faktin nëse një kompani zotëron apo mund të sigurojë burimet, kompetencat dhe aftësitë e nevojshme për zbatimin e një strategjie të mirë
 • Mënyra më e mirë për të krijuar një avantazh konkurrues është të gjesh se ku një firmë ka burime të vlefshme konkurruese dhe kompetencë, se ku rivalët nuk mund të zhvillojnë mundësi të ngjashme përveçse me kosto te larte

Fuqitë, dobësitë, kompetencat dhe mundësitë e kompanisë

slide16

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë

 • Menaxherët kanë paragjykimet e tyre kur vlerësojnë drejtimin e një strategjie të caktuar
 • Zgjedhjet e tyre në përgjithësi influencohen nga vizioni i tyre se si të konkurrosh dhe se si të pozicionosh ndërmarrjen dhe se çfarë imazhi dhe pozicioni duan ata që të ketë kompania.

Ambicjet dhe filozofia e drejtuesve kryesore

slide17

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë

 • Politikat, praktikat, traditat, filozofia e një kompanie kombinohen me mënyrën e të bërit të gjërave për të krijuar një kulturë dalluese.
 • Sa me e fortë të jetë kultura e një kompanie, aq më shumë mundësi ka që të ndikojë, madje dhe të dominojë në zgjedhjen e strategjisë

Vlerat dhe kultura e kompanisë

slide18

Analiza strategjike dhe zgjedhjet strategjike

Analizë strategjike e industrisë dhe kushteve konkurruese

çfarë opsionesh strategjike ka realisht një kompani?

Cila është strategjia më e mirë?

Analizë strategjike e një kompanie për situatën e saj

slide19

Analiza strategjike dhe zgjedhjet strategjike

 • Përgjijget kyce
 • Cilat janë tiparet dominuese të ekonomisë
 • Cilët janë faktorët që ndikojnë në ndryshimin e strukturës konkurruese të kompanisë dhe të mjedisit të biznesit?
 • Cilat kompani janë të pozicionuara më dobët/fortë ?
 • Cfarë lëvizjesh strategjike ka mundësi që të bëjnë rivalët?
 • Cilët janë faktorët kyc për të pasur sukses në konkurrencë ?
 • A është kjo industri tërheqëse dhe cilat janë mundësitë për të pasur një fitim mbi mesataren?

Analizë strategjike e industrisë dhe kushteve konkurruese

slide20

Analiza strategjike dhe zgjedhjet strategjike

 • Pyetjet kyçe
 • A është duke funksionuar siç duhet strategjia aktuale e kompanisë?
 • Cilat janë fuqitë, dobësitë, shanset dhe kërcënimet e kompanisë?
 • A ka kompania kosto dhe çmime konkurruese?
 • Sa i fuqishëm është pozicioni konkurrues i kompanisë?
 • Me çfarë çështjesh strategjike përballet kompania?

Analizë strategjike e një kompanie për situatën e saj

slide21

Tre testet e strategjisë më të mirë

Testi i përshtatjes

Testi i avantazhit konkurrues

Strategjia më e mirë

Testi i performancës

slide22

Tre testet e strategjisë më të mirë

 • Një strategji duhet të përshtatet mirë me industrinë dhe me kushtet konkurruese, shanset dhe kërcënimet e tregut si dhe me aspekte ëe tjera të mjedisit të jashtëm të ndërmarrjes.
 • Në të njëjtën kohë, duhet të përshtatet me pikat e forta dhe të dobta të kompanisë, me kompetencat, dhe mundesitë konkurruese

Testi i Përshtatjes

slide23

Tre testet e strategjisë më të mirë

Testi i avantazhit konkurrues

 • Një strategji e mirë krijon një avantazh konkurrues të përhershëm.
 • Së më konkurruese ta bëjë strategjia firmën aq më e fuqishme dhe efektive është strategjia.
slide24

Tre testet e strategjisë më të mirë

Testi I përformances

 • Një strategji e mirë përmirëson performancën e kompanisë.
 • Dy janë përmirësimet e performancës që tregojnë vlerën e një strategje: rritje ne përfitueshmëri dhe në fuqinë konkurruese të kompanisë dhe të pozicionimit të saj afatgjatë në treg.
slide26

Pesë forcat e Porterit

Fuqia e blerësve

Pengesat në hyrje

Konkurrenca

Kërcënimi i zëvendësuesve

Fuqia e furnitorë-ve

slide27

Intensiteti i konkurrencës

 • Një numër në rritje i firmave
 • Kosto të larta fikse
 • Kosto të larta magazinimi ose produkte që prishen shpejt
 • Nivel i ulët diferencim produkti
 • Pritjet strategjike te larta
 • Pengesa të mëdha të daljes
 • Shumëllojshmëri rivalësh
 • Shtrirja e Industrise

Intensiteti i konkurrencës influencohet nga karakteristikat e mëposhtëm:

slide28

Pengesat në hyrje

 • Avantazh absolut kostoje
 • Aksesi në inpute
 • Politika e qeverise
 • Ekonomite e shkalles
 • Kërkesat për kapital
 • Identittei I markes
 • Aksesi në shpërndarje
 • Kostot e pritshme

Pengesat në hyrje influencohen nga faktorët e mëposhtëm:

slide29

Kërcënimi i zëvendësuesve

 • Sëitching costs
 • Prirjet e blerësve për të zëvendësuar
 • Performanca e trade off te cmimeve te zevendesuesve

Kërcënimi i zëvendësuesve influencohet nga faktorët e mëposhtëm:

slide30

Fuqia e blerësve

 • Aftesia per marreveshje/pazarllek
 • Sasia e blerësve
 • Informacioni i blerësve
 • Identiteti I markes
 • Ndjeshmëria ndaj çmimit.
 • diferencimi i produktit
 • Përqëndrimi i blerësve në industri
 • Zëvendësuesit e disponueshëm
 • Nxitjet e blerësve

Fuqia e blerësve influencohet nga këta faktorë:

slide31

Fuqia e ofruesve

 • Përqëndrimi i ofruesve
 • Rëndësia e numrit të ofruesve
 • Diferencimi i inputeve
 • Ndikimi i inputeve në kosto apo diferencim
 • Prania e zëvendësuesve
 • Kostot relative të blerjeve totale në industri

Fuqia e ofruesve influencohet nga faktorët e mëposhëem :

slide33

Strategjitë konkurruese të përgjithshme

Kosto e ulët

Diferencimi

Kosto pergjithshme e eulet/leadership Strategy

Strategjia e diferencimit

Segment i gjerë tregu

Strategjia e kostos më të mirë

Strategjia e fokusuar në diferencim ‘’’’’’’’’’’’’’’’,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Strategjia e fokusuar në kosto të ulët

Segment i ngushtë tregu

slide34

Strategjitë konkurruese të përgjithshme

Duke qenë ofruesi i produkteve ose shërbimeve me overall low-cost, kjo strategji i përshtatet një spektri të gjerë konsumatorësh

Overall Loë Cost Leadership Strategy

Broad Differentiation Strategy

Strategjia e diferencimit ka nevojë për zhvillimin e një produkti apo të një shërbimi i cili ofron atribute unike që vlerësohen nga blerësit dhe që blerësit përceptojnë se është më i mirë apo i ndryshëm nga produktet e tjera në treg.

slide35

Pesë strategjitë konkurruese të përgjithshme

Strategjia e kostos më të ulët

 • T’i japësh më shumë vlerë klientëve për paranë duke prodhuar produkte me atribute shumë të larta më një kosto më të ulët se ajo e rivalëve
 • Objektivi është të kesh koston më të ulët si dhe çmimin më të mirë krahasuar me konkurrentët duke ofruar produkte me atribute të krahasueshme.
slide38

Zbatimi i strategjisë

Ndërtimi i një organizate të aftë

Lidhja e buxhetit me strategjinë

Projektimi i një strategjie me në thelb një sistem shpërblyes dhe mbështetës

Vendosja e politikave dhe proçedurave që mbështesin strategjinë

Ekzekutimi i strategjisë efektive

Krijimi i praktikave më të mira dhe angazhimi për një përmirësim të vazhdueshëm

Krijimi i një strategjie që mbështetet nga kultura e organizatës

Instalimi i sistemit të informacionit për të mbështetur zbatimin e strategjisë

Përdorimi i një udhëheqjeje strategjike

BNJ& Faktori i zhvillimit të organizatës

Faktori sistem

slide39

Ndërtimi i një organizate të aftë

 • Krijimi i stafit në organizatë
 • Krijimi i një ekipi të fortë menaxhimi
 • Rekrutimi dhe mbajtja e punonjësve të talentuar.

Ndërtimi i një organizate të aftë

 • Ndertimi I kompatencave dhe aftesive kryesore
 • Zhvillimi i portofolit të kompetencave / mundësive në përputhje me strategjinë aktuale.
 • Përditësimi dhe rindertimi/reshaping portofolin duke qënë se kushtet e jashtme dhe strategjia ndryshojnë
 • Strukturimi i organizatës dhe i punës
 • Organizimi i funksioneve dhe proçeseve të biznesit, i aktiviteteve të zinxhirit të vlerës,dhe i vendimarrjes
slide40

Strategjia-Sistem mbështetës shpërblimi

 • Strategjia e praktikave mbështetëse dhe motivuese si dhe sistemet e shpërblimit janë mjete të fuqishme menaxhuese me qëllim “blerjen” e punëtorëve dhe angazhimin e tyre.
 • Celësi i krijimit të një sistemi shpërblimi që promovon ekzekutimin e një strategjie të mirë është të zotërosh treguesit e përshtatshëm të performancës për nxitjet, për vlerësimin e përpjekjeve individuale dhe të grupit dhe për dhenien e shpërblimeve.

Projektimi i një strategjie me në thelb një sistem shpërblyes dhe mbështetës

slide41

Strategjia-mbëshet kulturën e koorporatës

 • Ndërtimi i një strategjie që përkrahet nga kultura e kompanise është e rëndësishme për një zbatim të suksesshëm të strategjisë sepse kjo krijon një mjedis pune që përpiqët shume për te realizuar objektivat ne lidhje me përformancen dhe që përpjekjet e tyre të jenë të vlefshme.

Krijimi i një strategjie që mbështetet nga kultura e korporatës

slide42

Strategic Leadership

 • Udhëheqësit strategjik inkurajojnë njerëzit të jenë krijues me qëllim që të mbajnë organizatën te përgjegjshme ndaj ndryshimit të kushteve, vigjilentt ndaj shanseve të reja,dhe të shqëtesuar për sa i përket ndërmarrjes së iniciativave te reja.
 • Udhëheqësit strategjikë në menyrë aktive ndërmarrin veprime korrigjuese për të përmirësuar zbatimin e strategjisë dhe performancën strategjike në përgjithësi

Ushtrimi I strategic leadership

slide43

Lidhja e buxhetit me strategjine

 • Rishikimi i buxhetit për ta bërë atë me shumë mbështetës ndaj strategjisë është vendimtare në procesin e zbatimit sepse çdo njësi organizaive ka nevojë të ketë njerëz, pajisje, ndërtesa dhe burime të tjera për të realizuar pjesën e vet të planit strategjik

Lidhja e buxhetit me strategjinë

slide44

Politika te tipit Strategy-supportive

 • Hartimi i politikave të reja dhe i proçedurave operative ndihmon në implementim (1) duke nxitur kështu qëndrueshmëri në mënyrën sesi aktivitetet kritike të një strategjie të veçantë zbatohen në njësi operative të shpërndara gjeografikisht (2) si dhe duke ndihmuar në krijimin e një strategjie që mbështet mjedisin e punës dhe kulturën e koorporatës.

Politika te tipit Strategy-supportive

slide45

Përmirësim i vazhdueshëm

 • Ekzekutimi i një strategjie kompetente çon në një angazhim menaxherial të plotë dhe të dukshëm ndaj praktikave më të mira dhe përmirësimeve të vazhdueshme.të gjitha synojnë rritjen e: efiçencës, e produkteve më të mira, dhe të kënaqësisë së konsumatorëve.

Themelimi I praktikave më të mira dhe kryerja e përmirësimeve të vazhdueshme

slide46

Sistemet mbështetëse të informacionit

 • Strategjitë e kompanisë nuk mund të implementohen siç duhet pa sisteme mbështetëse që drejtojnë operacionet e biznesit
 • Sistemet mbështetëse të mirëkonceptuara jo vetëm që ndihmojnë në një ekzekutim më të mirë të strategjisë por gjithashtu mund të përforcojnë mundësitë organizacionale mjaftueshëm për të prodhuar një avantazh konkurrues.

Vendosja e sistemit të informacionit për të mbështetur ekzekutimin e strategjisë