slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Updated on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie. ID grupy: 97/82_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość. Temat projektowy: Pozyskiwanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie.
 • ID grupy:
 • 97/82_P_G1
 • Kompetencja:
 • Przedsiębiorczość.
 • Temat projektowy:
 • Pozyskiwanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Semestr/rok szkolny:
 • Semestr 4 2011/2012
spis tre ci
Spis treści
 • Kapitał firmy i jego składniki.
 • Możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Uzyskiwanie kredytów bankowych.
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami, które działają w zakresie udzielania dotacji i informacji na temat dofinansowań.
kapita firmy
Kapitał firmy

Każde przedsiębiorstwo posiada określony majątek umożliwiający prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. Majątek ten składa się z wielu elementów ( budynki, maszyny, urządzenia, materiały, wyroby gotowe, środki pieniężne itp.), które w trakcie prowadzenia działalności są wykorzystywane i podlegają zmianom. Wszystkie zmiany majątku są ewidencjonowane w rachunkowości przedsiębiorstwa.

sk adniki kapita u firmy
Składniki kapitału firmy

Kapitał przedsiębiorstwa można podzielić na dwie podstawowe grupy:

1) Majątek trwały-środki trwałe2) Majątek obrotowy-środki obrotowe

rodki trwa e
Środki trwałe

Składnikami majątku trwałego są:

Maszyny

Urządzenia produkcyjne

Budynki

Środki transportu

Wartości niematerialne (patenty, rozwiązania techniczne i organizacyjne, obligacje)

charakterystyka rodk w trwa ych
Charakterystyka środków trwałych

- wykorzystywane są w długim czasie i służą do produkcji wielu wyrobów

- zużywają się stopniowo i powoli tracą swą wartość użytkową

- przedstawiają wysoką wartość pieniężną, której odpowiednie części są stopniowo przenoszone na wytwarzane za ich pomocą produkty.

rodki obrotowe
Środki obrotowe

Składnikami majątku obrotowego są:

Materiały

Paliwo i energia

Produkcja w toku

Wyroby gotowe

Przedmioty nietrwałe

Środki pieniężne (gotówka w kasie, na karcie, w banku, czeki obce)

Środki pieniężne w rozrachunkach (należności pieniężne)

pozyskiwanie rodk w z ue
Pozyskiwanie środków z UE

Obecnie jedną z możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dotacja unijna. Jest ona najkorzystniejszym źródłem dla firm - nie trzeba jej zwracać i nie jest oprocentowana (jak np. kredyt bankowy), a ponadto nie powoduje zagrożenia utraty kontroli nad przedsiębiorstwem.

O udzielenie dotacji mogą występować zarówno nowo powstałe przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Do dyspozycji przedsiębiorców są środki z Programów Operacyjnych:

• Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko,

• Kapitał Ludzki,

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Regionalnych Programów Operacyjnych dla 16 województw.

wsparcie finansowe z ue
Wsparcie finansowe z UE

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (kwota maks. 40 tys. zł brutto) może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych.Kwota aktywów obrotowych nabytych ze środków otrzymanego wsparcia nie powinna przekroczyć 40% wartości przyznanego wsparcia. Kwota powyższa winna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności.Ze środków dotacji może być sfinansowane 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej.

rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej mog by przeznaczone wy cznie na
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na:

a) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie), b) zakup materiałów, surowców i towarów (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie), c) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie), d) koszty remontu i adaptacji (do 15% wnioskowanej kwoty łącznie),

kredyt bankowy
Kredyt bankowy

Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

oferty kredytowe bank w komercyjnych
Oferty kredytowe banków komercyjnych

Pożyczka

Okres spłaty - 6 miesięcy

Maksymalna wartość - trzykrotność średnich miesięcznych wpływów

Prowizja za udzielenie pożyczki - 1 %

Maksymalna wysokość - 100 000 zł

Oprocentowanie - 14-15 % stałe

slide14
Kredyt w rachunku bieżącym

Wysokość zależy od wysokości obrotów na rachunku. (Maksymalnie 6 x miesięczne wpływy.) Maksymalna wysokość - 150 000 zł

Czas trwania umowy - 12 miesięcy

slide15
Kredyt obrotowy

Okres kredytowania - do 36 miesięcy

Karencja w spłacie rat - do 6 miesięcy

Maksymalna wysokość - do 25 % przychodów za rok ubiegły

Prowizja - 1 %

Raty - równe lub malejące

slide16
Kredyt inwestycyjny

Cel - finansowanie nakładów związanych z działalnością gospodarcza, stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego.

Okres kredytowania - do 36 miesięcy

Oprocentowanie - ok. 10 %

Wysokość kredytu - ustalania indywidualnie

Prowizja-0,5 do 4 %

Raty - równe lub malejące

o por czenie sp aty kredytu b d po yczki mog ubiega si
O poręczenie spłaty kredytu bądź pożyczki mogą ubiegać się:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza

rzemieślnicy

spółdzielnie (w tym także mieszkaniowe)

stowarzyszenia

fundacje

przedsiębiorstwa państwowe

deweloperzy

jednostki samorządu lokalnego

spółki prawa cywilnego i handlowego

por czeniem mog by obj te kredyty i po yczki bankowe przeznaczone na
Poręczeniem mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone na:

finansowanie inwestycji

zakup materiałów i surowców do produkcji lub świadczenia usług

zakup towarów

tworzenie nowych miejsc pracy

realizowanie kontraktów eksportowych

por czenia udzielane przez bank gospodarstwa krajowego
Poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Możemy podzielić na dwa rodzaje - w trybie uproszczonym i w trybie zwykłym.

BGK z tytułu poręczenia pobiera jednorazową prowizje, której wysokość uzależniona jest od okresu trwania poręczenia i wynosi od 1 % kwoty poręczenia do max 2 % przy poręczeniach powyżej 5 lat.

tryb uproszczony
Tryb uproszczony:

Wysokość udzielonego poręczenia nie może przekraczać 50 % kwoty kredytu bez odsetek. Kredytobiorca, który właśnie rozpoczął działalność lub prowadzi ja do 2 lat może skorzystać z procedury uproszczonej, gdzie kwota poręczenia nie przekracza równowartości 50 tys. EUR wyrażonej w złotych lub innej walucie.

do równowartości 100 tys. EUR wyrażonych w złotych lub innej walucie.

Czas rozpatrywania wniosku o poręczenie przez BGK wynosi od 7 do 14 dni

tryb zwyk y
Trybzwykły:

Wysokość udzielonego poręczenia nie może przekroczyć 70 % kwoty kredytu i 80 % jeżeli chodzi o realizowanie działalności eksportowa jednostkowe poręczenie nie może przekroczyć równowartości 5 mln. EUR.

warunki uzyskania kredytu bankowego
Warunki uzyskania kredytu bankowego:

Nasza firma aby otrzymać kredyt musi wykazywać dochód. Banki często proszą, aby był to dochód na podstawie całego poprzedniego roku podatkowego. Jeśli w takim czasie firma była stabilna, to bank chętnie przyzna nam kredyt. Oczywiście można otrzymać kredyty np. na nowo założoną firmę, jednak tutaj już jest mowa o wiele niższych kredytach i pożyczkach. Można je w takiej sytuacji porównać do kredytów, jakie chcą wziąć osoby fizyczne.

dofinansowanie dla istniej cych firm
Dofinansowanie dla istniejących firm.

Istniejące już firmy obecnie mogą wnioskować o dotacje z około dziesięciu programów finansowanych przez polski i unijny budżet. Jest to odpowiednio 25 i 75 % środków. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie za zakup maszyn i urządzeń. Dotyczy to również wyjazdów na krajowe lub zagraniczne targi, przygotowania strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, wprowadzenia go na giełdę, pozyskania inwestora strategicznego, połączenia firm oraz wprowadzenia nowych technologii.

na co mo na uzyska dofinansowania
Na co można uzyskać dofinansowania?

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach: innowacji i technologii dla rozwoju przedsiębiorstw, przygotowania do działania na rynku europejskim, rozwoju firmy, dotacji na konsolidację, dotacji na pozyskanie finansowania, dotacji na wspólna ofertę, rozwoju e-biznesu, rozwoju przedsiębiorstw eksportowych oraz dotacji na uzyskanie certyfikatu.

warunki uzyskania dofinansowania cz 1
Warunki uzyskania dofinansowania cz.1

Aby uzyskać dofinansowanie należy pamiętać o bardzo uważnym czytaniu i wypełnianiu wniosków. Brak jednego podpisu lub nieprawidłowo wypełniona tabelka, a także nie dostosowanie się do określonych wskazówek automatycznie oznaczają odrzucenie go ze względów formalnych. O unijne wsparcie mogą starać się również osoby podejmujące we własnym imieniu działalność gospodarczą. Każdy, kto zakłada firmę jednoosobową może ubiegać się o dotacje w wysokości 100.000 złotych. Od takich przedsiębiorców wymaga się jedynie uproszczonego opisu planowanej inwestycji. Nie jest więc konieczne przygotowywanie szczegółowego i często bardzo skomplikowanego biznesplanu. Należy jednak pamiętać, iż takie dofinansowanie jest jedynie refundacją już poniesionych kosztów, które dany przedsiębiorca poniósł po złożeniu wniosku o dotację.

warunki uzyskania dofinansowania cz 2
Warunki uzyskania dofinansowania cz.2

Każdy, kto zakłada firmę jednoosobową może ubiegać się o dotacje w wysokości 100.000 złotych. Od takich przedsiębiorców wymaga się jedynie uproszczonego opisu planowanej inwestycji. Nie jest więc konieczne przygotowywanie szczegółowego i często bardzo skomplikowanego biznesplanu. Należy jednak pamiętać, iż takie dofinansowanie jest jedynie refundacją już poniesionych kosztów, które dany przedsiębiorca już poniósł po złożeniu wniosku o dotację.

warunki uzyskania dofinansowania cz 3
Warunki uzyskania dofinansowania cz.3

Osoba zakwalifikowana bierze najpierw udział w części szkoleniowej, składa biznesplan do oceny i czeka na wyniki jego rozpatrzenia.

Beneficjent ostateczny może ponieść koszty zakupu urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia swojej pierwszej działalności gospodarczej. Dotyczy to również kosztów dostosowania pomieszczeń, w których dana działalność będzie miała miejsce. Wszelkie zakupy realizowane są zgodnie z harmonogramem, który składany jest razem z wnioskiem o dofinansowanie na inwestycje.

instytucje udzielaj ce dofinansowania
Instytucje udzielające dofinansowania

Lista instytucji, do jakich należy się udać, starając się o dotacje unijną powinna znajdować się na stronie każdego z urzędów marszałkowskich. Należy więc wybrać najbliższa z nich lub taką, która zgłasza zapotrzebowanie na określonego rodzaju beneficjentów ostatecznych. Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko oczekiwać na wynik procesu selekcyjnego.