VENECIJA - PowerPoint PPT Presentation

venecija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VENECIJA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
VENECIJA
665 Views
Download Presentation

VENECIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VENECIJA

 2. Regija Venetu Grad se nalazi na 118 manjih otoka u močvarnoj venecijanskoj laguni u venecijanskom zaljevu na sjeveru Jadranskog mora. Laguna se prostire uz talijansku obalu između ušća rijeka Po na jugu, i Piave na sjeveru.

 3. Povijest • U 15. stoljeću bila je Venecija s više od 200,000 stanovnika središte svjetske trgovine i najveći lučki grad na svijetu. U to je vrijeme dosegla svoj vrhunac. • Nicale su nove palače, bogato opremljene od umjetnika kao što su bili  Tintoretto, Veronese, Tizian i Giorgione. • Pad Venecije započeo je kada su Turci osvojili Carigrad.

 4. Znamenitosti Trg Svetog Marka je glavni gradski trg u Veneciji,središnja znamenitost i sastajalište uvijek puno turista, fotografa i brojnih golubova. Bazilika Svetog Marka je venecijanska katedrala i najpoznatija crkva u Veneciji i primjer bizantske arhitekture u Europi. Palača Ca 'd'Oro

 5. Trg sv. Marka Bazilika Svetog Marka 

 6. PoplaveuVeneciji Današnja je Venecijanska laguna rezultat velikih ljudskih intervencija. U 15. i 16. stoljeću Mlečani su počeli s melioracijskim radovima kako bi spriječili pretvaranje lagune u močvaru, te su tako spriječili prirodnu evoluciju lagune. Projekt MOSE (znači eksperimentalni elektromehanički modul) jest projekt za zaštitu Venecije od poplava, a sastoji od niza mobilnih brana koje su sposobne izolirati Venecijansku lagunu od Jadranskoga mora kada plima pređe utvrđenu razinu.

 7. Na podmorsko će dno biti postavljeno oko 78 brana dubine od 18 do 28 metara.

 8. Zbog takvih razloga glavni su prijevoz vodeni autobusi:

 9. Karneval u Veneciji Tijekom karnevala u Veneciji nose se jedinstvene maske:

 10. Ima labirint vodenih kanala,kao što su: •  Ponte di Rialto •  Ponte dell'Accademia • Ponte degliScalzi

 11. Prezentaciju izradio Josip Budiša