Oświata w Małopolsce - PowerPoint PPT Presentation

o wiata w ma opolsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oświata w Małopolsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oświata w Małopolsce

play fullscreen
1 / 27
Oświata w Małopolsce
159 Views
Download Presentation
dulcea
Download Presentation

Oświata w Małopolsce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oświata w Małopolsce Kraków, luty 2011

 2. Wyniki egzaminów zewnętrznych Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej. • W 2010 roku do sprawdzianu przystąpiło: 35 774 uczniów. • Średni wynik sprawdzianu: 25,61 pkt. Ten wynik jest najwyższy w skali kraju.

 3. Wyniki egzaminów zewnętrznych Wyniki egzaminu gimnazjalnego. W 2010 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło: 40 581 uczniów. W części humanistycznej średnia punktów wyniosła 31,68 natomiast w matematyczno-przyrodniczej 25,08. Jest to drugi wynik w skali kraju. Dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów powinni dokonywać wnikliwej i rzetelnej analizy wyników egzaminu w części mat.- przyr. w celu ich poprawy w następnych latach.

 4. Wyniki egzaminów zewnętrznych Wyniki egzaminu maturalnego. W 2010 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło: 34 581 uczniów. Egzamin zdało: 27 930 uczniów. Wskazane byłoby omawianie wyników egzaminów zewnętrznych przez organy prowadzące podczas spotkań z dyrektorami szkół. Szkoły winny rzetelnie analizować wyniki egzaminów zewnętrznych, wyciągać wnioski do dalszej pracy. Organy prowadzące powinny sprawdzać wykorzystanie wniosków w pracy z uczniem.

 5. Egzamin maturalny 2010

 6. Zagrożenia i problemy występujące wśród uczniów Najczęściej występujące zagrożenia i problemy wśród uczniów wskazane przez dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010: 1. Szkoły podstawowe i gimnazja: • wagarowanie – 3 352 uczniów • konflikt z prawem - 1703 • fobie szkolne – 629 uczniów • spożwanie alkoholu – 594 uczniów • przyjmowanie narkotyków – 238 Oprócz spożywania alkoholu liczba pozostałych w/w zagrożeń wśród uczniów jest wyższa niż w 2009 r. Znacznie wzrosła liczba uczniów przyjmujących środki psychoaktywne (2009 r. – 57, a w 2010 r. – 238). 2. Szkoły ponadgimnazjalne: • wagarowanie – 6247 uczniów • konflikt z prawem – 741 uczniów • spożywanie alkoholu – 582 uczniów • fobie szkolne – 392 • używanie środków psychoaktywnych – 133

 7. Ewaluacja • Na podstawie ewaluacji przeprowadzonych w 2009 r. sformułowano wnioski: • Dla szkół problem stanowi wielokontekstowe analizowanie wyników zewnętrznych egzaminów, • Ocena skuteczności oddziaływań profilaktycznych nie jest opierana na wynikach badań, • Nie zaspakajanie rosnących potrzeb rodziców i nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W obecnym roku 2010/11 zaplanowano 140 ewaluacji

 8. Kontrole W roku szkolnym 2009/10 przeprowadzono 1427 kontroli. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: • zapisów statutowych • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania • kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu • realizacji przepisów rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania • dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. W trybie nadzoru pedagogicznego wydano dyrektorom szkół 376 zaleceń. W roku szkolnym 2010/2011 zaplanowano 2700 kontroli

 9. Skargi Do Kuratorium Oświaty w Krakowie w 2010 r. wpłynęło ogółem 223 skargi: • 69 – przekazano według właściwości , • 154 – załatwiono we własnym zakresie. Głównymi przyczynami zgłaszania skarg była: • niedostateczna znajomość przepisów prawa, • niewłaściwe stosowanie przepisów prawa, • nierzetelne rozpatrywanie skarg rodziców przez dyrektorów • niesumienne wykonywanie zadań przez nauczycieli • niedostateczne zapewnienie uczniom opieki • konflikty międzyludzkie

 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Do Rzecznika Dyscyplinarnego w roku 2010 wpłynęło: - wnioski-53 - wycofano lub wyjaśniono -11 - przeprowadzono postępowania wyjaśniające - 42 Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji wniesiono 5 odwołań do Komisji Dyscyplinarnej II. Ukarani to – pracownicy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i niepublicznego LO i policealnego studium niepublicznego.

 11. Wspomaganie dyrektorów • Organizacja konferencji tematycznych dla dyrektorów • Wydawanie Biuletynu MKO • Szkolenia nauczycieli tematyczne • Realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programów rządowych • Organizacja konferencji z innymi podmiotami • /policja,poradnie,sanepid itp./

 12. Dowóz uczniów Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie województwa małopolskiego dowożonych jest 42 037 uczniów, w tym: • 248 dzieci do oddziałów przedszkolnych, • 14 113 uczniów szkół podstawowych, • 27 667 uczniów gimnazjów. Opiekę nad uczniami w czasie dowozu sprawują nauczyciele, pracownicy szkół, rodzice oraz pracownicy firm przewozowych.

 13. Dożywianie Przedszkola i szkoły, na terenie większości gmin małopolski, zapewniają dzieciom i  posiłki. • W 171 gminach województwa małopolskiego korzysta z posiłków 144 129 dzieci przedszkolnych. • W 173 gminach korzysta z posiłków 96 440 uczniów szkół podstawowych. • W 166 gminach korzysta z posiłków 39 926 uczniów gimnazjów. Posiłki dla dzieci i uczniów dofinansowują lub refundują m. in.: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, parafie, rady rodziców, rady dzielnic oraz prywatni sponsorzy, w tym zakresie widoczna jest współpraca dyrektorów szkół i placówek.

 14. Wyprawka szkolna W Małopolsce realizowany jest Program Rządowy pomocy uczniom w 2010 r. ,,Wyprawka szkolna”. Programem objęto ponad 100 000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a w tym • 33 488 uczniów klas I szkół podstawowych, • 33 408 uczniów klas II szkół podstawowych, • 33 694 uczniów klas III szkół podstawowych, • 41 647 liczba uczniów klas II gimnazjum.

 15. Rok 2010/11 Rokiem Odkrywania Talentów Akcja ma służyć stworzeniu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ogólnopolskiej mapy miejsc odkrywania talentów promującej podmioty wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży, ułatwieniu wymiany dobrych praktyk pomiędzy tymi podmiotami oraz ich rozpropagowaniu wśród społeczności lokalnej.

 16. Program patriotyczny Od 1 września 2010 r. realizowany jest program „Edukacja Patriotyczna i Obywatelska”, koordynowana przez Kuratorium Oświaty. Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, włączenie małopolskich szkół do praktykowania pamięci o przeszłości oraz budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń.

 17. Stypendia Prezesa Rady Ministrów • W ubiegłym roku Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. • Miesięczna kwota stypendium wynosi 258,00 PLN. Uczeń otrzymuje tę kwotę przez 10 miesięcy roku szkolnego.

 18. Ranking „Perspektywy”kategoria licea • 5 miejsce w Polsce V LO Kraków • 15 miejsce w Polsce I LO Kraków • 68 miejsce w Polsce II LO Kraków

 19. Ranking „Perspektyw” w kategoria szkoły zawodowe 1 miejsce w Polsce Technikum Łączności Kraków 2 miejsce Technikum nr 7 Nowy Sącz 10 miejsce Technikum Chemiczne Kraków 34 miejsce Technikum nr 1 Wadowice 46 miejsce Technikum Energetyczno-Elek. Kraków 67 miejsce Technikum nr 2 Dąbrowska Tarnowska 74 miejsce Technikum Elektryczno-Elektron nr7 84 miejsce Technikum dla Młodzieży Rabka-Zdrój 92 miejsce Technikum Elektryczne nr 8 Kraków

 20. Kompetencje organów prowadzącychwynikające z art. 62 Ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący może: • połączyć je w zespół (połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie  stanowi inaczej); • wyłączyć z  zespołu niektóre szkoły lub placówki; • włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki; • rozwiązać zespółbez zgody kuratora oświaty. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. • W przypadku łączeniaw zespoły szkół: specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, dla mniejszości narodowych i etnicznych, szkół sportowych, mistrzostwa sportowego, artystycznych, z oddziałami specjalnymi, z  oddziałami integracyjnymi, z oddziałami dwujęzycznymi, z oddziałami dla mniejszości narodowych i  etnicznych, z oddziałami sportowymi, szkół w zakładach opieki zdrowotnej, w domach pomocy społecznej, szkół dla dorosłych nie jest wymagana opinia kuratora oświaty Szkoły te mogą być łączone w  zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący. • Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i  placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami.

 21. Zatrudnienie bez kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty Zgodnie z § 4.1 Zarządzenia Nr 2/11 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia w Kuratorium Oświaty w Krakowie procedury podejmowania decyzji w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć złożone wnioski rozpatrywane są po 20 sierpnia poprzedniego roku szkolnego. Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: - rok szkolny 2009/2010 – 1068, - rok szkolny 2010/11 – 1088.

 22. Egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: • część pierwsza – humanistyczna – wiadomości i umiejętności z zakresu j. polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; • część druga – matematyczno – przyrodnicza – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i  chemii.; • część trzecia – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (w  roku szkolnym 2011/2012 będą to języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i  włoski, a w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowo język ukraiński). W roku szkolnym 2011/2012 część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i  rozszerzonym. Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w  podstawie programowej kształcenia ogólnego, a nie jak dotychczas na podstawie standardów wymagań. Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przedstawiane w skali procentowej oraz w skali centylowej.

 23. Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: • rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487); • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1492); • rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488); Nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach ma służyć zwiększeniu jej efektywności. Pomoc ma być udzielana jak najwcześniej po zidentyfikowaniu indywidualnych potrzeb dziecka, w jego najbliższym środowisku, tj. w przedszkolu, szkole czy placówce. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego ucznia.

 24. Projekt edukacyjny Zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w  szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – „uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego”. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opiekę nauczyciela i obejmuje następujące działania: • wybranie tematu projektu edukacyjnego; • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; • wykonanie zaplanowanych działań; • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 25. Projekt edukacyjny • Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w  porozumieniu z radą pedagogiczną. • Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym powinny uwzględniać udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Wychowawca klasy na  początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o  warunkach jego realizacji. • Informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie gimnazjum.

 26. Nowe zadania dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych W związku z planowanym wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy będą zmuszeni zmierzyć się z  nowymi zadaniami, m. in.: • zapewnieniem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć; • zapewnieniem nauczycielom przygotowania niezbędnego do opracowania programów nauczania (na cykl kształcenia) uwzględniających nową podstawę programową; • wdrażaniem programów nauczania; • monitorowaniem realizacji godzin z poszczególnych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia w odniesieniu do szkolnego planu nauczania, w celu zapewnienia realizacji podstaw programowych kształcenia; • uwzględnieniem zmian w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego (szkoły kształcące w zawodach).

 27. Dziękuję za uwagę Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty