aliran aliran kalam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALIRAN-ALIRAN KALAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALIRAN-ALIRAN KALAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ALIRAN-ALIRAN KALAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 654 Views
 • Uploaded on

ALIRAN-ALIRAN KALAM. Abdul Muid Nawawi, MA. Pohon Khawarij. KHAWARIJ. al-Muhakkimah. al-Ibadiah. al-Azariqah. al-Sufriah. al-Najdat. al-`Ajaridah. KHAWARIJ. Khawarij ( kharaja = keluar)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ALIRAN-ALIRAN KALAM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ALIRAN-ALIRAN KALAM Abdul Muid Nawawi, MA.

  2. Pohon Khawarij KHAWARIJ al-Muhakkimah al-Ibadiah al-Azariqah al-Sufriah al-Najdat al-`Ajaridah

  3. KHAWARIJ Khawarij (kharaja = keluar) Mereka kadang juga dinamai Haruriah (dari kata Harura, nama desa dekat kota Kufah, Irak, lokasi mereka berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali Mereka menamai diri Syurah (Yasyr = menjual), yaitu orang-orang yang menjual diri demi keridhaan Allah.

  4. Yang pertama kali menjadi Imam Khawarij adalah Abdullah Ibn Abi Wahb al-Rasyidi • Umumnya pengikut Khawarij adalah orang Irak dan umumnya Arab Badawi dan karena itu bersikap keras, berfikir sederhana, berani, dan merdeka • Beberapa ajaran Kawarij adalah: • Pemimpin tidak harus dari suku Quraisy • Mukmin yang berdosa = kafir = musyrik = boleh/tidak boleh dibunuh. • Khalifah Utsman dan Ali kafir

  5. al-Muhakkimah Golongan Khawarij asli yang menganggap kafir semua yang terlibat di dalam tahkîm atau arbitrase. Hukum kafir dalam hal ini kemudian diperluas maknanya terhadap semua yang melakukan dosa besar.

  6. al-Ibadiah • Golongan ini dianggap moderat. Diimami oleh Abdullah Ibn Ibad yang pada 686 M memisahkan diri dari al-Azariqah. • Ajaran-ajaran mereka adalah: • Muslim yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir, tetapi tidak boleh dibunuh bahkan diperlakukan dengan baik. • Semua daerah adalah dar al-Tawhid kecuali milik pemerintah kafir. • Yang berdosa besar disebut muwahhid, tapi bukan kafir, tetapi bukan mukmin • Semua golongan Khawarij telah punah kecuali al-Ibadiah

  7. al-Azariqah • Lahir setelah al-Muhakkimah hancur dan diimami oleh Nafi` Ibn al-Azraq. • al-Azariqah lebih radikal dari al-Muhakkimah. Term kafir diganti oleh mereka menjadi musyrik. • Yang musyrik adalah semua yang tidak sepaham dengan mereka atau yang sefaham tetapi tidak mau hijrah. Yang sudah dicap musyrik, halal darahnya dan darah keluarganya. • Mereka menciptakan dar al-Islam dan dar al-Kufr

  8. al-Najdat Diimami oleh Najdah Ibn Amir al-Hanafi dan mulanya menggabungkan diri dengan al-Azariqah. Beberapa pengikut al-Azraq: Abu Fudaik, Rasyid al-Tawil, dan Atiah al-Hanafi tidak sepakat bahwa yang tidak hijrah dihukum musyrik dan juga tidak setuju halalnya darah anak-isteri muslim yang berbeda paham.

  9. Bagi mereka, yang berdosa besar dan kekal di neraka hanya yang tidak segolongan dengan mereka. Adapun yang segolongan dan berdosa, tetap disiksa tapi bukan di nereka dan nanti akan masuk surga. Bagi mereka, Imam/pemimpin hanya perlu jika maslahat menghendaki demikian

  10. al-Najdat yang mula-mula memperkenalkan konsep taqiyah. Belakangan, Abu Fudaik, Rasyid al-Tawil, dan Atiah al-Hanafi kembali tidak sepakat dengan pemimpinnya dan memisahkan diri.

  11. al-`Ajaridah • al-Ajaridah adalah pengikut Abd al-Karim Ibn Ajrad, kawan Atiah al-Hanafi. • Bagi mereka, hijrah bukan sesuatu yang wajib, hanya dianjurkan. • Mereka menganut puritanisme hingga menolak surah Yusuf dari al-Quran karena mengandung cinta, sedangkan tidak ada cinta dalam al-Quran. • Kelompok ini pecah menjadi al-Maimuniah dan al-Hamziyah yang menganut qadariyah serta al-Syu`aibiyah dan al-Hazimiah yang menganut jabariyah.

  12. al-Sufriah Diimami oleh Zaid Ibn al-Asfar dan berpaham mirip dengan al-Azariqah, namun kurang ekstrim.

  13. Pohon Murjiah dan Qadariah ALI vs MU`AWIYAH Khawarij Mu`tazilah Syi`ah Murji`ah al-Khassaniah Ahl Sunnah dan Jamaah Qadariah al-Salihiah al-Yunusiah Jabariah Moderat al-Husain al-Najjar al-Ubaidiah Jabariah al-Jahmiah

  14. Mu`tazilah Beberapa teori menyebutkan penamaan Mu`tazilah berasal dari penamaan orang lain terhadap peristiwa pemisahan diri Wasil Ibn Ata dari majelis Hasan al-Basri. Ahmad Amin berpendapat bahwa Mu`tazilah sudah menjadi istilah sebelum peristiwa Wasil. Yang menghidarkan diri dari penialaian tentang pertentangan Ali, Usman, dan Mu`awiyah; atau berdiri di antara Khawarij dan Murji`ah. al-Nasysyar berbeda dengan Ahmad Amin. Baginya, menjauhkan diri maksudnya di sini adalah memusatkan pikiran pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Contohnya adalah dua cucu Nabi, Abu Hasyim dan al-Hasan Ibn Muhammad al-Hanafiah. Wasil berhubungan erat dengan Abu Hasyim.

  15. Ajaran-ajaran Mu`tazilah: • Berdosa besar = fasiq • Qadariah • Sifat Tuhan bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat. • al-Salah wa al-aslah = Tuhan wajib mewujudkan yang biak bahkan terbaik bagi manusia • Berbuat zhalim tidak termasuk dalam kekuasaan Tuhan. • Tuhan, baik dan buruk bisa diketahui lewat akal. • al-Quran mujizat bukan pada gaya bahasanya, tetapi pada isinya. • al-Quran adalah makhluk. • Tuhan tidak akan dapat dilihat di akhirat dengan mata kepala. • Ushul al-Kamsah: al-tawhid, al-`adl, al-wa`d wa al-wa`id, al-manzilah bayn al-manzilatayn, al-amr bi al-ma`ruf wa al-nahy `an al-munkar.

  16. Ahl Sunnah dan Jamaah • Nama Ahl Sunnah dan Jamaah adalah kontra penamaan bagi Mu`tazilah yang dianggap tidak berpegang pada Sunnah dan pengikutnya minoritas. • Namun ada juga mengartikan Sunnah sebagai “jalan tengah” antara jabariyah dan qadariyah atau antara Syi`ah dan Khawarij. • Diimami oleh Abu al-Hasan Ali Ibn Ismail al-Asy`ari yang dulunya adalah penganut Mu`tazilah. • Al-Asy`ari meninggalkan Mu`tazilah di masa kemundurannya.

  17. Ajaran Ahl Sunnah: • Tuhan mempunyai sifat. • Al-Quran bukan makhluk. • Tuhan dapat dilihat di akhirat. • Perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan. • Tuhan mempunyai muka, tangan, mata dsb. • Tuhan berbuat sekehendak-Nya.

  18. Para Imam Ahl Sunnah

  19. Jabariah Moderat Diimami oleh al-Husain Ibn Muhammad al-Najjar. Baginya, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik maupun jahat. Manusia berperan mewujudkannya lewat kasb. Jabariah moderat menjembatani antara Jabariah dan Qadariah.

  20. Jabariah • Masyarakat Arab sebelum Islam adalah penganut Jabariah alami. Kehidupan Arab yang serba sederhana dan jauh dari pengetahuan, menyesuaikan dengan padang pasir dan kehendak alam. • Yang pertama kali menonjolkan Jabariah adalah Ja`d Ibn Dirham dan disyiarkan oleh Jahm Ibn Safwan. Yang terakhir ini adalah pendiri Murji`ah al-Jahmiyah. • Jahm dipancung oleh pemerintah Banu Umayyah.

  21. Qadariah Qadariah dinisbahkan kepada Ma`bad al-Juhani yang adalah kawan Ghailan al-Dimasyqi. Konon, keduanya mengambil paham itu dari seorang mantan Kristen di Irak. Bagi Qadariah, manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan menentukan perjalanan hidupnya dan perbuatan-perbuatannya.

  22. Ma`bad mati di tangan al-Hajjaj dari Banu Umayyah. Ghailan dipancung oleh pemerintahan Hisyam Abd al-Malik. Ghailan adalah pemuka Murji`ah dari golongan al-Shalihiah.

  23. Syi`ah • Awal doktrin politik Syi`ah adalah klaim legitimis atas nama Ali dan keturunannya. • Di antara ajaran Syi`ah: • Imamah • Imam yang ditunggu-tunggu • Taqiyah • Mirip dengan Mu`tazilah dalam hal rasionalitas dan qadariah

  24. Cabang-cabang Syi`ah: • Imamah atau Itsna Asy`ariyah, • Ismailiyah, • Zaidiyah, dan • Sab`iyah

  25. Perbandingan

  26. Murji`ah • Jika Khawarij memastikan bahwa dua golongan yang bertikai dalam tahkim adalah orang kafir, maka ada golongan yang tidak mau turut campur. Merekalah Murjiah. • Murjiah berasal dari kata arja`a yang berarti lebih baik menunda. Juga berarti memberi harapan. • Beberapa ajaran Murjiah: • Yang berdosa besar tetap mukmin, bukan kafir. Hukumannya hanya bisa ditentukan di akhirat, tidak kekal di neraka dan bisa diampuni oleh Allah. • Iman lebih diutamakan daripada perbuatan.

  27. Murjiah berasal dari kata arja`a yang berarti lebih baik menunda. Juga berarti memberi harapan. • Golongan Murjiah moderat bisa dianggap telah termasuk di dalam golongan Ahli Sunnah. Golongan yang ekstrim tidak ada lagi secara organisasi. • Murjiah ekstrim adalah: al-Jahmiah, al-Salihiah, al-Yunusiah, al-Ubaidiah, dan al-Khassaniah. • Murji`ah sebenarnya meneguhkan kehendak penuh Tuhan atas manusia (jabariah) dengan menangguhkan keputusan kafir atau tidaknya pelaku dosa besar

  28. Referensi • Farhad Daftary (ed.), Tradisi-Tradisi Intelektual Islam, Jakarta: Erlangga, 2006 • Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, Bandung: Mizan, 2002 • Harun Nasution, Teologi Islam, Jakarta; UI Press, 2002 • Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam, Bandung: Pustaka, 2001 • Fazlur Rahman, Islam, Badung: Pustaka, 2000 • Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman (eds.), History of Islamic Philosphy, London: Routledge, 1996