Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cy + PowerPoint Presentation

Cy +

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Cy +

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sb + Sb + Cy + Cy + Pm Cy Pm Cy Sb Sb Sb Sb + Ubx + Ubx + Pm + Pm Pm Cy Pm Cy Sb Sb Sb Sb Cy Sb Cy Ubx Pm Sb Pm Ubx Cy Sb Pm Cy Cy Pm Ubx Ubx Ubx Ubx Cy Pm Pm Cy Sb Sb Sb Sb Pm Cy Pm Cy Sb Sb Sb Sb Pm Cy Cy Pm Ubx Ubx Ubx Ubx Cy Ubx Pm Cy Pm Cy Cy Cy Pm Pm Ubx Ubx Ubx Ubx Ubx Ubx Ubx Ubx Pm Sb Pm Ubx X

  2. Sb + Cy + + Ubx + Pm Pràctica 2:Resum. LLvse/se (Sèpia) X KK Sessió 1: Sessió 2: F1 Al·lel se és d’herència autosòmica i recessiu. LLvse/seXKKCy Sb Sessió 3: En quin autosoma es troba se?.

  3. se + + se + + se en cromosoma II: LLvXKK + Cy se + + Sb + se + + se + se en cromosoma III: LLvXKK + Sb Cy + se + se + + + + se se en cromosoma IV: LLvXKK + + se Cy Sb + Apartat 2.3.c. LLvse/seXKKCy Sb

  4. se en cromosoma II: se + + se + + LLvXKK se + + + Cy Sb se + + se + Sb + Cy + + Cy Sb se + + se + + Cy + + Cy Sb Sb se + + se + + se + + se + + se + + Fenotips: Sèpia Se Sb Cy Cy Sb

  5. se en cromosoma III + se + + se + LLvXKK + se + + Sb Cy + se + + + Sb Cy se + Cy + Sb Cy Cy + se + + + Sb se + + Sb + se + + se + + se + + se + + se + Fenotips: Sèpia Sb Cy Se Cy Sb

  6. Cy Cy + + Cy Cy + + Sb + + Sb + Sb + Sb se se se + + se + + + + + + + + + + + + + + + + + + se se se se se se se se se en cromosoma IV: se + + + + se LLvXKK + + se Cy Sb + + + se + + + + Sb se + Sb + Cy + se Cy Sb + Cy Sb se Cy + + + + se Fenotips: Sèpia Salvatge Sb Se Sb Cy Se Cy Sb Cy Sb Se Cy

  7. Fenotips possibles: se en cromosoma II: Sèpia Se Sb Cy Cy Sb se en cromosoma III: Sèpia Sb Cy Se Cy Sb se en cromosoma IV: Sèpia Salvatge Sb Se Sb Cy Se Cy Sb Cy Sb Se Cy