1 / 16

Výrobné faktory

Výrobné faktory. Práca, pôda, kapitál. Práca. Je cieľavedomá ľudská činnosť, nositeľom ktorej je človek so svojimi fyzickými a duševnými vlastnosťami a talentom. Predstavuje ľudský kapitál, ktorého hodnota sa zvyšuje so schopnosťou vyrábať väčšie množstvo tovarov a služieb.

dreama
Download Presentation

Výrobné faktory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výrobné faktory Práca, pôda, kapitál

 2. Práca • Je cieľavedomá ľudská činnosť, nositeľom ktorej je človek so svojimi fyzickými a duševnými vlastnosťami a talentom. • Predstavuje ľudský kapitál, ktorého hodnota sa zvyšuje so schopnosťou vyrábať väčšie množstvo tovarov a služieb. • Množstvo práce závisí od počtu osôb schopných a ochotných pracovať. • Kvalita práce závisí predovšetkým od vzdelania a kvalifikácie a od výrobných nástrojov.

 3. Trh práce • Riadi sa trhovými zákonitosťami • Má osobitný charakter, pretože prácu produkujú ľudia, sama osebe neexistuje. • Dopyt po práci určujú firmy, podniky, výrobcovia, závisí od výrobných faktorov – kapitálu a použitej technológie (pri dokonalejšej technológií je dopyt po práci nižší a naopak). • Dopyt po práci sa odvodzuje od dopytu po tovaroch a službách, ktoré produkuje príslušná práca

 4. Ponuka práce Ponuku práce určujú tieto faktory: • Veľkosť populácie • Časť populácie tvoriaca práceschopné obyvateľstvo, zaraďujeme sem aktívne pracujúcich i nezamestnaných • Priemerný počet hodín odpracovaných pracovníkmi za rok

 5. Nezamestnanosť Práceschopné obyvateľstvo rozdeľujeme: • zamestnaní, ľudia, ktorí majú prácu • Nezamestnaní, ľudia bez práce, ale aktívne hľadajú prácu Zamestnaní + nezamestnaní = pracovné sily Prirodzená miera nezamestnanosti je táka, pri ktorej počet nezamestnaných je nižší alebo rovnaký ako počet voľných pracovných miest.

 6. Formy nezamestnanosti • Frikčná - zapríčinená migráciou obyvateľstva, zmenami zamestnania, bývania, nástupom do práce po ukončení školy, MD a pod. • Štruktúrna – vzniká ako dôsledok nesúladu medzi dopytom a ponukou po prac. silách, napr. dopyt po určitej práci je nižší, ale po inej je vyšší, ponuka sa nestačí prispôsobiť. • Cyklická (sezónna) je narušená rovnováha ekonomiky. • Nedobrovoľná nezamestnanosť – počet voľných pracovných miest je menší ako počet voľných pracovných síl.

 7. Mzda a jej formy • Je cenou práce, je výsledkom fungovania trhu, vzťahom medzi dopytom a ponukou práce. • Formy mzdy: 1. časová – vyjadruje odmenu za odpracovaný čas (hodinová, týždenná, mesačná). • 2. úkolová – závisí od počtu výrobkov, ktoré pracovník vyrobí za určité obdobie, je nástrojom zvyšovania intenzity práce

 8. Nominálna a reálna mzda • Nominálna mzda – suma peňazí, ktorú pracovník dostáva • Reálna mzda – predstavuje množstvo tovarov a služieb, ktoré si pracovník môže kúpiť za svoju nominálnu mzdu. • Mzdová diskriminácia – môže byť spôsobená rasou, pohlavím, náboženstvom.

 9. Pôda a prírodné zdroje • Pôda je druhým základným výrobným faktorom, je výtvorom a darom prírody. • Pôda má rozdielnu úrodnosť, nie všade sú rovnaké výnosy. Záleží od polohy a blízkosti veľkých odbytísk tovaru. • Tieto rozdiely sú zdrojom diferenciálnej renty. • Pozemková renta vzniká poplatkom za prenájmom pôdy.

 10. Dopyt a ponuka pôdy • Je odvodeným dopytom, závisí aký bude dopyt napr. po zemiakoch, obilí... • Ceny tovarov sa odvíjajú od poplatku za pôdu –rentu a od úrodnosti pôdy • Ponuka na trhu pôdy má monopol. Nemožno ju reprodukovať. • Ponuka pôdy je nepružná, cena pôdy sa odvodzuje od ceny vyrábanej produkcie, nie naopak.

 11. Kapitál • Kapitál nazývame statky, ktoré sú výsledkom výroby, neslúžia však na bezprostrednú spotrebu, ale na výrobu ďalších statkov • Podoby kapitálu: - vecná (stroje, zariadenia...) - peňažná Akumulácia kapitálu: tvorba kapitálu, alebo proces , keď pridávame dodatočný kapitál už k fungujúcemu kapitálu

 12. Akumulácia, technológia, dôchodky • Miera akumulácie – závisí od toho, do akej miery sú ekonomické subjekty motivované a ochotné vzdať sa časti dnešnej spotreby v prospech budúcej spotreby. • Technológia – osobitná forma kapitálu , ktorá nemá podobu hmotných statkov (myšlienky, invencia, tvorivosť). • Dôchodky – prinášajú vlastníctvo jednotlivých výrobných faktorov, majú motivačnú funkciu. • MZDA, RENTA, ZISK, prislúchajú 3 výrobným faktorom a sú hnacím motorom trh. ekonomiky

 13. TRH KAPITÁLU • Kapitál sú nahromadené úspory premenené na investície. Je to potenciálny kapitál. • Ak tento kapitál požičiame, alebo premeníme na výrobné statky premení sa na reálny kapitál. Vzniká tu úverový vzťah, dlžník má úver. • Za požičiavanie platí dlžník úrok. • Úrok je príjem z kapitálu, tvorí výnos z kapitálu.

 14. Dopyt po kapitáli • Je odvodeným dopytom, záleží od dopytu po tovaroch, ktoré príslušný kapitál vyrába • Dopyt po kapitáli závisí od produktivity kapitálu a od úrokovej miery • Ak je produktivita kapitálu vyššia ako trhová úroková miera, bude sa dopyt po kapitáli zvyšovať., ak je produktivita nižšia ako trhová úroková miera, neoplatí sa investovať. Peniaze ukladáme do banky a poberáme úrok.

 15. Ponuka kapitálu • Rozhodujúcu úlohu majú úspory obyvateľstva teda dôchodky. • Vlastník dôchodku sám rozhodne ako ho použije. Časť môže spotrebovať a časť premeniť na úspory. • Úspory môže investovať do cenných papierov, alebo uložiť do banky alebo použiť na nákup investičných statkov.

 16. Zisk • Je výnos z kapitálu. • Hrubý zisk predstavuje rozdiel medzi výnosmi z predanej produkcie a výrobnými nákladmi. • Čistý zisk vzniká splnením daňových a odvodových povinností z hrubého zisku.

More Related