1 / 39

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába. A Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék előadásában. szept. 8. Müller Viktor: Életdefiníció szept. 15. Müller Viktor: Immunológia szept. 22. Kun Ádám: Az élet eredete szept. 29. Kun Ádám: Anyagcsere okt. 6. Fedor Anna: Genetika és evolúciógenetika

dreama
Download Presentation

Bevezetés a biológiába

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bevezetés a biológiába A Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék előadásában

 2. szept. 8. Müller Viktor: Életdefiníció • szept. 15. Müller Viktor: Immunológia • szept. 22. Kun Ádám: Az élet eredete • szept. 29. Kun Ádám: Anyagcsere • okt. 6. Fedor Anna: Genetika és evolúciógenetika • okt. 13. Gedeon Gábor: Egyedfejlődés és szabályozás • okt. 20. Gedeon Gábor: Egyedfejlődés • nov. 3. Zachár István: Makrotaxonómia és replikátorok • nov. 10. Garay József: Evolúció • nov. 17. Czárán Tamás: Ökológia • nov. 24. Fedor Anna: Neurobiológia • dec. 1. Számadó Szabolcs: Kommunikáció, kooperáció • dec. 8. Számadó Szabolcs: Kultúra

 3. Játékszabályok • csak írásbeli vizsga • 3 időpont + 1 UV az utolsó héten • az előadások anyaga elérhető: http://ramet.elte.hu/~ramet/oktatas/bevbiol.html • a számonkérés alapja a powerpoint fájlokban (a diákon és a hozzájuk tartozó kiegészítő jegyzetekben) olvasható anyag. • Előadások a jövő héttől: 8.15 – 9.45.

 4. Mi az élet? … avagy mit vizsgál a biológus?

 5. Irodalom • von Bertalanffy (1952). Problems of Life. An evaluation of modern biological thought. John Wiley, New York • Szent-Györgyi Albert (1973). Az élő állapot. Kriterion, Bukarest • Gánti Tibor (1983). Az élet princípiuma. OMIKK, Budapest. (2003) The Principles of Life. OUP, Oxford • John Maynard Smith (1990). Kulcskérdések a biológiában. Gondolat, Budapest • John Maynard Smith – Szathmáry Eörs (1997). Az evolúció nagy lépései. Scientia, Budapest • John Maynard Smith – Szathmáry Eörs (2000). A földi élet regénye. Vince, Budapest

 6. Hol a határ?(Szent-Györgyi nyomán) • a béka, a szíve, annak rostjai és pora • az egyes szervek izolálva nem maradnak sokáig életben – viszont ugyanez a teljes egyedekről is elmondható... • az összeszerelés a lényeg • az élet az anyag játéka • Konklúzió: nincs élő anyag, csak élő állapot. Nincs „életerő”, csak szervezettség.

 7. Élet és halál mezsgyéjén • carotis, tetszhalál, szárított baktérium, nyugvó mag és fagyasztott rovarok • friss tetem: még rendezett, de már nem tartja fenn • Gánti: a halál az életképesség megszűnése • az élet önfenntartó szervezett állapot

 8. Aktív állandóság • a forma állandó, az anyag változik: disszipatív struktúra, anyagcsere és homeosztázis • Az élő szervezet állandósága a folyó és a tűz állandósága. • a struktúrák lassú folyamatok • nyílt rendszer (von Bertalanffy): • stacionárius állapot (aktív állandóság) • az entrópia csökkenhet is • ekvifinalitás, kanalizáció • Az élő állapot olyan komplex rendezettség, amely megfelelő körülmények között, átáramló energiát felhasználva, szabályozó folyamatok révén fenntartja önmagát.

 9. Aktív állandóság • Röviden: az élet dinamikusan önfenntartó komplexitás. • a dinamikus állandóság az összes biológiai szerveződési szint sajátja: molekulák, sejtek, egyedek... • A homeosztázis nem tökéletes – öregedés. • elvileg lehetne-e tökéletes?

 10. Elég-e a szabályozás? • Termosztát és centrifugális nyomásszabályzó

 11. Elég-e a szabályozás? • Termosztát és centrifugális nyomásszabályzó • Él-e egy állam, egy gazdaság vagy egy vállalat?

 12. Célszerűség • A szervezet részei és folyamatai úgy vannak elrendezve, illetve felépítve, hogy biztosítsák az élő rendszer fenntartását és reprodukcióját. (von Bertalanffy) • alapvető különbség a fizikai, kémiai rendszerektől! • Minden alrendszer funkciót tölt be – tervezés? • Az egyednek már nincs funkciója. William Paley

 13. Kérdőjelek • A termosztát és az állam teljesítik az alegységek célszerűségének elvét is. • önreprodukáló automata (von Neumann) Szent-Györgyi: „Hogy valami élő vagy sem, az a mi felfogásunkon múlik, azon, hogy mit nevezünk élőnek, milyen kritériumokat választunk. Az „élet”-nek mint főnévnek nincs értelme, ilyen dolog nem létezik.”

 14. Az élet kritériumai • Klasszikus életjelenségek: mozgás, táplálkozás, növekedés, szaporodás és ingerlékenység • túlhaladott? • öszvér, öreg elaltatott állat, stb • Gánti: • Reális (abszolút) kritérium: minden élőlényben, élete minden pillanatában megvan • Potenciális kritérium: az élővilág fennmaradásához kell

 15. Abszolút kritériumok (Gánti) • inherens módon egység • anyagcserét folytat • inherensen stabil: a homeosztázis képessége • nyugvó mag, fagyasztott rovar • információs alrendszerrel rendelkezik • szabályozás, vezérlés

 16. Potenciális kritériumok (Gánti) 1. növekedés és szaporodás 2. öröklődő változások 3. halandóság Az első kettő az evolúció feltételeit foglalja össze. A harmadik inkább filozófiai.

 17. Az evolúciós egységek kritériumai (Muller féle életkritériumok) • Szaporodás • Öröklődés • Változékonyság • (variáció) • Természetes szelekció zajlik, ha vannak olyan bélyegek, amelyek öröklődő változásokat okoznak a túlélésben és/vagy a termékenységben. • feltételezi és létrehozza a homeosztázist és a komplexitást...

 18. A chemoton (Gánti) • az élő rendszerek minimálmodellje • autokatalitikus „kémiai motor” • a növekedés alapja az autokatalízis • tartós munkavégzés alapja csak körfolyamat lehet • kettős membrán • spontán osztódás a növekedés révén • membrán csak membránból lesz • információs alrendszer

 19. A definíciók osztályozása • Fenotípusos: • klasszikus • homeosztázis, anyagcsere, fenntartott rendezettség • Gánti abszolút: 1-3, 5, potenciális: 1,3 • Genetikai, evolúciós: • Darwin (az evolúciós egységek kritériumai) • Gánti abszolút: 4, potenciális: 1-2 • von Bertalanffy, JMS és Szathmáry: funkció • A növekedés-szaporodás átfed • „Igazán élő” szervezetekben mindkét aspektus jelen van: anyagcsere-homeosztázis, illetve evolúciós képesség, információ és funkció

 20. Zárszó az élet után • Ha az egyik aspektus hiányzik: • Spiegelman és a vírusok

 21. Evolúció kémcsőben: a Spiegelman-kísérlet (1965) Az RNS-molekulák adaptálódtak a kísérleti viszonyokhoz (pl. replikációt gátló anyag)

 22. Élnek-e a vírusok? • Csak öröklődés, de nincs anyagcsere • Passzív rendezettség: tetszhalál vagy „tetszélet” • Kisebb méret, kisebb komplexitás

 23. A hűtőtorony meséje:Mimi, mama és a szputnyik • Mimivírus • 400 nm • 1,2 megabázis DNS • 1000< gén

 24. Mimivírus: metabolizmus • fehérjeszintézisben, DNS-repairben, anyagcserében fontos gének! • de: riboszómái azért nincsenek és nem tud osztódni és nőni

 25. Mamavírus és a szputnyik • Sputnik: • 50 nm • 18 kilobázis DNS • 21 gén • csak a mamavírus jelenlétében szaporodik • VIROFÁG • mamavírus: a mimivírus egy új törzse • gazdájuk egy amőba • mamavírus (piros), sputnik (zöld)

 26. Lehet-e nem élő, ami megbetegedhet? • Ebben az irányban is elmosódik a határ… • Azóta több hasonló vírust kihalásztak az óceánból…

 27. Zárszó az élet után • Ha az egyik aspektus hiányzik: • Spiegelman és a vírusok • tűz és örvény • élő csak élőből keletkezik: az eredet problémája • csak egy Földünk van: az esetlegesség problémája • asztrobiológia: lehet-e máshol élet?

 28. A Föld mostohatestvére, a Mars • Korábban volt légkör és folyékony felszíni víz. • Volt-e rajta élet? • Van-e rajta élet? • Rokona (volt) a földinek? • Keressük a válaszokat…

 29. A Föld mostohatestvére, a Mars • „Sötét dűnefoltok”: fotoszintetizáló élőlények munkája? • Talán még a mi életünkben kiderül…

 30. Europa: titokzatos jégvilág • A Jupiter holdja

 31. Europa: titokzatos jégvilág • A vízjég kéreg alatt folyékony óceán rejtőzhet. • Kialakulása után egy ideig a felszínen is folyékony lehetett a víz. • (hasonló szerkezet más jeges holdakon is elképzelhető, pl Enceladus)

 32. Titán: szerves kémiai laboratórium • alig kisebb, mint a Mars • sűrű légkör (nitrogén, metán), komplex felszíni formák

 33. Titán: szerves kémiai laboratórium • metán-etán tavak • komplex „(m)etánkörzés” • a mélyben itt is lehet szilárd vízjég és alatta folyékony víz

 34. Zárszó az élet után • Ha az egyik aspektus hiányzik: • Spiegelman és a vírusok • tűz és örvény • élő csak élőből keletkezik: az eredet problémája • csak egy Földünk van: az esetlegesség problémája • totálszintézis és „újfajta élet” szintézise • a gyakorlati biológus nyugodt álma...

 35. Zár-zárszó • Az élő állapot olyan komplex rendezettség, amely megfelelő körülmények között, átáramló energiát felhasználva, szabályozó folyamatok révén fenntartja önmagát. • Nem húzható éles határ élő és élettelen között.

 36. A biológia központi helye • fizikára, kémiára épül, de nem redukálható azokra • a komplexitás miatt szükséges a leíró jelleg • célszerűség, funkció • pszichológia, szociológia, filozófia táplálkozik belőle (és viszont)

More Related