Molekulární základy genetiky - PowerPoint PPT Presentation

dragon
molekul rn z klady genetiky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Molekulární základy genetiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Molekulární základy genetiky

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Molekulární základy genetiky
145 Views
Download Presentation

Molekulární základy genetiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Molekulární základy genetiky Eva Faltýnková, 06/2014, 3.B

  2. HISTORIE • Objev DNA 1953 – Watson, Crick • NC za objev DNA – 1962 James D. Watson a Francis Crick (vpravo)

  3. DNA • Deoxyribonukleová kyselina • Nese genetickou informaci • Polymer v podobě řetězce nukleotidů • NUKLEOTID – pětiuhlíkatý cukr + fosfát k. fosforečné + dusíkatá báze • Purinové báze – adenin, guanin • Pyrimidinové báze – thymin, cytosin • Jednotlivá vlákna tvoří dvoušroubovici – jsou spojena vodíkovými můstky mezi nukleotidy • A+T – 2 vodíkové můstky • G+C – 3 vodíkové můstky

  4. RNA • Ribonukleová kyselina • Jednovláknitá • Přenos genetické informace, tvorba bílkovin (pozn. viry – nositel gen. Informace) • mRNA – mediátorová – slouží k přepisu pořadí bází DNA a pak jako předloha pro syntézu bílkovin v ribozómech • rRNA – ribozomální – základní strukturní jednotka ribozómů • tRNA – transférová – transport aminokyselin k ribozómům

  5. DNA x RNA Cukr: β-D-deoxyribosa β-D-ribosa Báze: A, G, T, C A, G, U, C Vlákna: jednovláknitá dvoušroubovice - místo thyminu má uracyl, který patří do pyrimidinových bází a váže se s adeninem

  6. Přenos genetické informace • Gen. Informace uložena ve formě genu • Gen = úsek řetězce DNA, ve kterém je zakódována kompletní informace o jednom určitém polypeptidovém řetězci • Základní dogma genetiky: transkripce translace DNA mRNA Bílkovina replikace DNA

  7. Replikace • Zdvojení DNA – za účasti enzymů • Helikáza – rozplete dvoušroubovici • Podle každého vlákna DNA se tvoří komplementární vlákno připojováním deoxynukleosidtrifosfátů pomocí DNA polymerázy za odštěpování difosfátů podle komplementarity bází ve směru 5‘ 3‘ • U vlákna, které leží v opačném směru, komplementární vlákno narůstá po částech – Okazakiho fragmenty – ty jsou pak spojovány ligázou

  8. Transkripce • Dvoušroubovice se rozplete • Podle jednoho vlákna DNA se vytvoří pripojováním nukleosidtrifosfátů pomocí RNA polymerázy vlákno mRNA, kde je uložena sekvence bází (místo thyminu uracyl!) • Vlákno mRNA se upravuje sestřihem • Probíhá v jádře • Podobná replikaci

  9. Translace • = vlastní tvorba polimerní bílkoviny • mRNA opustí jádro • Obě podjednotky ribozómu se spojí a „secvaknou“ mRNA • Podle tripletu mRNA se připojují postupně svými antikodony příslušné tRNA nesoucí určitou ak • Spojení jednotlivých ak – peptidil transferáza – k c-konci se předchozí ak naváže n-koncem

  10. Zdroje • http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/hesla/replikace_dna.html • http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA • Školní sešit