slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Wednesday 2 July PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Wednesday 2 July

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Wednesday 2 July - PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Wednesday 2 July 10.00am – 2.25pm. Wales, Europe and the World

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Wednesday 2 July


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Wednesday 2 July 10.00am – 2.25pm Wales, Europe and the World Wales, Europe and the World helps your pupils to find out more about working, studying and travelling in Europe and beyond. They’ll also learn how speaking another language can enable them to get the most out of the experience. Open their eyes to a world of opportunity… This FREE one-day fair will offer a range of information sessions and workshops aimed at 14-16 year-olds, featuring games, dance, careers, language tasters and useful information about studying and working in Wales or abroad. A FREE lunch will be provided. Wales, Europe and the World will be ideal for those students who have embarked or are about to embark on Welsh Baccalaureate courses, but all pupils attending are sure to broaden their horizons, and will leave with a greater awareness of what it means to be a European and global citizen. How to book To register, telephone CILT Cymru on 029 2026 5400. You will be asked to book your seminar choices when registering. Registrations will not be taken without seminar choices. Bookings must be made by Friday 20 June 2014. Terms & Conditions – Places at this event are limited, and will be allocated on a first come, first served basis. Maximum 30 pupils per school. We kindly request that you inform us of any change to the numbers attending from your school at least 10 working days before the event. If numbers from your school attending on the day fall significantly below the numbers registered, we shall charge your school £10 per head for every student who fails to attend. No more than 5 pupils from any one school may attend any single workshop. Photographs and videos will be taken for promotional purposes. Please ensure you have received appropriate parental permission, and let us know on the morning of the event if you do not wish to be photographed.

    2. Prifysgol Bangor Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Dydd Mercher 2 Gorffennaf 10.00 – 14.25 Cymru, Ewrop a’r Byd Mae Cymru, Ewrop a’r Byd yn helpu’ch disgyblion i ddarganfod mwy ynghylch gweithio, astudio a theithio yn Ewrop a thu hwnt. Byddant hefyd yn dysgu sut y gall siarad iaith arall eu galluogi i gael y mwyaf o’r profiad. Agorwch eu llygaid i fyd o gyfleoedd… Bydd y ffair ac arddangosfa undydd hwn, sydd YN RHAD AC AM DDIM, hefyd yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth a gweithdai ar gyfer pobl ifanc 14-16 mlwydd oed, gan gynnwys gemau, dawns, gyrfaoedd, sesiynau blasu iaith a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag astudio a gweithio yng Nghymru neu dramor. Fe ddarperir cinio AM DDIM. Bydd Cymru, Ewrop a’r Byd yn ddelfrydol ar gyfer y disgyblion hynny sydd eisoes wedi neu ar fin dechrau astudio cyrsiau Bagloriaeth Cymru. Ar ben hynny, fe fydd yr holl ddisgyblion sy’n dod i’r digwyddiad yn siŵr o ehangu eu gorwelion a gwella’u hymwybyddiaeth o wir ystyr bod yn ddinesydd Ewropeaidd a byd-eang. Sut i gadw lle I gofrestru, ffoniwch CILT CYMRU ar 029 2026 5400 Wrth gofrestru, gofynnir i chi ddewis pa seminarau yr hoffech eu mynychu. Ni chewch gofrestru heb nodi’r dewisiadau hynny. Mae'n rhaid cofrestru erbyn dydd Gwener 20 Mehefin 2014. Telerau ac Amodau- Mae llefydd yn brin ac felly fe'u dyrennir ar sail y cyntaf i’r felin. Uchafswm o 30 disgybl o bob ysgol. O’r herwydd, gofynnir ichi'n hysbysu o unrhyw newidiadau i'r niferoedd, a hynny o leiaf ddeng niwrnod gwaith cyn y digwyddiad ei hun. Os, ar ddiwrnod y digwyddiad, bydd nifer y disgyblion dipyn yn is na’r nifer a gofrestrwyd, byddwn yn codi tâl o £10 y pen am bob disgybl absennol. Ni chaiff mwy na 5 disgybl o unrhyw ysgol fynychu unrhyw weithdy unigol. Fe gaiff lluniau eu tynnu drwy gydol y digwyddiad i’w defnyddio at ddibenion hyrwyddo. Gwnewch yn sicr eich bod wedi cael caniatâd priodol gan rieni. Rhowch wybod i ni ar ddechrau’r diwrnod os nad ydych yn dymuno inni dynnu llun ohonoch.