frihetstiden 1718 72 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frihetstiden 1718-72 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frihetstiden 1718-72

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Frihetstiden 1718-72 - PowerPoint PPT Presentation

dot
323 Views
Download Presentation

Frihetstiden 1718-72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Frihetstiden 1718-72

 2. Karl XII:s död – starten på Frihetstiden • Ulrika Eleonora, syster till Karl XII, får bli drottning år 1719 på ett villkor: • Enväldet skulle få ett slut och riksdagen skulle få mest makt.

 3. Karl XII:s död - starten på Frihetstiden • Fredrik I, gift med Ulrika Eleonora, blir kung år 1720 efter Ulrikas abdikation. • Tvingades skriva under lagar som gjorde honom maktlös, riksdagen hade nu makten.

 4. Riksdagen och Riksrådet • Riksdagen bestod av de fyra ständerna: • Adeln • var människor med ekonomisk och politisk makt genom lagar och arv. • Präster • arbetade inom kyrkan. • Borgare • hade rätt att bedriva handel och hantverk i städerna; burskap. Allt från bankmän till skomakare. • Bönder • bodde på landet och bedrev jordbruk.

 5. Riksdagen och Riksrådet • Riksdagen träffades vart tredje år för att besluta om skatter och lagar. • Riksdagar utanför Stockholm 1400-tal till 1800-tal

 6. Riksdagen och Riksrådet • Riksrådet styrde landet mellan Riksdagarna. • Bestod av 16 adelsherrar utsedda av Riksdagen. • Rådets ledare hade mest makt; fungerade som en statsminister. • Arvid Horn ledde rådet de 18 första åren.

 7. Arvid Horn – Hattar och Mössor • Arvid Horn var en försiktig politiker och ville inte utsätta Sverige för krig. • Sverige och människorna fick det bättre under dessa fredsår. • De två första politiska partierna bildas.

 8. Hattar • Unga adelsmän som inte hade sett krigets hemskheter ville göra Sverige till en stormakt igen. • Ville att Sverige skulle vara tuffare mot Ryssland. • Tyckte Arvid Horn var en ”nattmössa” som inte såg verkligheten. • Såg sig själva som ståtliga herrar som bar hatt.

 9. Mössor • Var allierade med Arvid Horn. • Hade sett krigets hemskheter och ville hålla Sverige utanför krig och oroligheter. • Mössor och Hattar kämpade om makten under hela Frihetstiden.

 10. Hattarna får makten • År 1738 hade Hattarna blivit tillräckligt starka och Arvid Horn var tvungen att sluta. • Hattarna var nu vid makten och beslöt sig för att ta revansch på Ryssland efter Karl XII nederlag.

 11. Kriget mot Ryssland 1741-43 • Sverige förlorade. • Många dog av svält, sjukdomar och köld. • Ryssland hade starkare trupper. • Hattarna skyllde på officerarna och avrättade dem som straff. • Den ryska kejsarinnan Elisabet bestämde vem som skulle bli kung efter Fredrik I som dog 1751. • 1751 blev Adolf Fredrik kung.

 12. Frihetstidens slut • Riksdagen och Riksrådet regerade Sverige fram till kung Gustav III:s statskupp 1772. • To be continued…