rapportages scheepsbrand w illem van der zwa n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rapportages scheepsbrand W illem van der Zwa n PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rapportages scheepsbrand W illem van der Zwa n

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Rapportages scheepsbrand W illem van der Zwa n - PowerPoint PPT Presentation

dore
187 Views
Download Presentation

Rapportages scheepsbrand W illem van der Zwa n

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RapportagesscheepsbrandWillemvan derZwan Siep Paauwe Hoofd Repressieve Dienst en fungerend commandant Brandweer Haarlem

 2. Onderzoeksopdracht Op eerste dag reeds wens evaluatieonderzoek Onderzoeksopdracht COT: evalueer de crisisbeheersing en identificeer eventuele leerpunten, met speciale aandacht voor: • alarmering • opschaling • (regionale) coördinatie • interne en externe communicatie Onderzoeksopdracht Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid: evalueer de brandbestrijding door overheidsdiensten en identificeer eventuele leerpunten

 3. dinsdag 30 januari 09:17 uur

 4. dinsdag 30 januari 14:18 uur

 5. dinsdag 30 januari

 6. Bijzonderheden • Vrijkomen gevaarlijke stoffen belangrijke factor • Langdurige inzet: 4 dagen • Vooral effecten voor Beverwijk, bron in Velsen • Effecten voor bedrijven, bewoners, verkeer (weg, lucht en water) • Veiligheid van hulpverleners belangrijk punt • Inzet crisisbeheersingsorganisatie inclusief bestuur • Ruime inzet externen en inzet bijstand

 7. Bevindingen crisisbeheersing: selectie • De crisisbeheersing is in het algemeen redelijk goed verlopen • Op onderdelen ook aandachtspunten: invloed op dit incident beperkt • Alarmering brongemeente en effectgemeente kan beter • Meldkamer brandweer en ambulance in het algemeen goed gefunctioneerd, wel kwetsbaarheid in bezetting • Samenwerking coördinerende teams (COPI, OT en BT) in het algemeen goed: terugkoppeling kan beter

 8. Bevindingen crisisbeheersing: selectie • Ruim gebruik van externe ondersteuning: • Noodzaak ondersteuning erkend • Inzet bergingsbedrijf had sneller gekund • Interregionale bijstand heeft operatie mogelijk gemaakt • Terecht ruime aandacht voor veiligheid hulpverleners bij inzet • Adequaat gereageerd op zorgen politie, maar niet proactief genoeg • Gemeenten bij dit incident in het algemeen goed gefunctioneerd: rol gemeente was beperkt, verdere versterking nodig

 9. Bevindingen crisisbeheersing: selectie • Externe communicatie grootste knelpunt • geen onnodig gevaar voor publiek, wel mogelijk onrust vergroot, te weinig gecommuniceerd over risico’s volksgezondheid • communicatie over gevaarlijke stoffen moet beter • inzet calamiteitenzender zou verstandig zijn geweest • voorbereiding moet beter • inzet ERC (www.crisis.nl, 0800-nummer) verstandig, beter benutten • Ontruiming relatief goed verlopen: deels uit voorzorg • inzet richting betrokken bewoners en bedrijven groot. Soms onduidelijkheden voor betrokkenen • Goed initiatief om nafase activiteiten te coördineren

 10. Brandbestrijding • 08.41u melding (dinsdag, 30 januari) • 08.48u TS BWK ter plaatse • 08.49u NB: middelbrand • 08.50u TS VLS ter plaatse • 08.57u OvD ter plaatse • 08.59u NB: grote brand • 09.10u NB: GRIP1 • 09.15u NB: zeer grote brand+ WVD opstarten • 09.27u NB: GRIP2 • 10.09u NB: GRIP3 • 13.17u brand uitslaand _____________________________________________ • 07.30u NB: brand meester (vrijdag, 2 februari)

 11. Brandbestrijding • Bij alarmering direct duidelijk dat het gaat om een schip, maar niet hoe groot • Slijp- en laswerkzaamheden aan boord • Schip wordt ontruimd door ‘eigen’ brandwachten • op de lokatie waar het schip ligt, wordt standaard tweezijdig aangereden • Bij aankomst gezien grootte van schip en rookontwikkeling direct nader bericht middelbrand door TS BWK • Vreemd dat brandwachten van schip brand niet aan het bestrijden zijn

 12. Brandbestrijding • Brand wellicht al (veel) eerder ontstaan  brandweer op achterstand • Geen zekerheid over aanwezigheid van ammoniak aan boord en enorme rookontwikkeling  nb grote brand goede keus • Inzetmogelijkheden van BHV-ers beperkt: slechte beschermende kleding en geen onafhankelijke adembescherming (wel gediplomeerde brandwachten) • Sluiten van luiken en toegangen niet altijd mogelijk vanwege reparatiewerkzaamheden en stellages in luiken etc. • Brandpreventieve voorzieningen functioneerden vanwege verbouwing niet allemaal

 13. Brandbestrijding • Op enig moment: explosiegevaar door hoge concentratie koolmonoxide • Schuiminzet niet effectief (schuim niet op de plek te krijgen waar het het meeste effect zou hebben) en levert een nieuw probleem op (kans op slagzij vanwege grote hoeveelheid water die ingebracht wordt) • Diverse scenario’s uitgewerkt (zinken, uitbranden, blussen etc.) • Inzet met twee ROGS-en bij dit soort incident goede keus • Vrij laat externe deskundigen ingezet

 14. Bevindingen brandbestrijding • Onderzoek niet gericht op ontstaan brand • Korps met kanalen en rivieren moet voorbereid zijn: Velsen en Beverwijk waren voorbereid (onder meer oefeningen in het buitenland) • De brandweer was ter plaatse binnen normtijden • Inzettactiek scheepsbrandbestrijding conform les- en leerstof: • Sluiten luiken achterdek, behoudende inzet voor veiligheid • Sluiten ruimen voordek had mogelijk overlast beperkt, vergde inzet specialistisch materieel

 15. Aanbevelingen: selectie • Stel bestuurlijk vast hoe om te gaan met kwetsbaarheid meldkamer • Maak bestuurlijke afspraken over alarmeren gemeenten • Breng opschalingsprocedure nogmaals onder de aandacht • Werk wijze van afstemming COPI en OT uit en borg dit • Ontwikkel criteria voor (snelle)inzet externe deskundigen • Maak veiligheid hulpverleners vast agendapunt crisisteams

 16. Aanbevelingen: selectie • Kom tot een nieuw deelplan Voorlichting, een aangescherpte organisatie en duidelijke rol- en taakverdeling • Versterk de samenwerking met de calamiteitenzender nog dit jaar • Beoefen de samenwerking tussen gemeente(n) en OT • Bezie kritisch planvorming voor meten gevaarlijke stoffen • Scherp planvorming ontruiming aan: politie en gemeente

 17. Deelnemende organisaties aan de werkgroep Vergunningen en Handhaving

 18. Feiten en omstandigheden op een rij zetten 2. Onderzoeksvragen beantwoorden 3. Aanbevelingen doen voor de toekomst Doel van het onderzoek

 19. Welke aanvragen om ontheffing en vergunningen zijn door de rederij en/of kadebeheerder gedaan? Er zijn geen aanvragen voor ontheffing en/of vergunningen gedaan door de rederij en/of kadebeheerder. Conclusies

 20. Welke vergunningen/ontheffingen hadden verleend moeten worden en door wie? Wet milieubeheer Havenverordening Ruimtelijke ordening Brandveiligheid Conclusies

 21. Welke inspecties/controles/incidenten hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2006? Diversen, geen aanleiding voor betrokken instanties om signalen door te geven aan bevoegd gezag. Conclusies

 22. Er zijn geen aanvragen voor vergunningen/ ontheffingen gedaan om voor langere periode werkzaamheden aan de Velserkade te verrichten. Hierdoor zijn de bevoegde gezagen niet in staat gesteld om de van hen verlangde informatieve en/of toezicht- houdende rol op zich te nemen. De toezichthoudende en controlerende rollen konden niet effectief vervuld worden. Conclusies

 23. Diverse geldende wet- en regelgeving sluit onvoldoende op elkaar aan en/of zijn strijdig. Er zijn onvoldoende integrale toetsing- en afstemmingsmomenten in de processen van ontheffingen/vergunningen in het kader van de bestemmingsplannen, milieuwetgeving en de Havenverordening. Conclusies

 24. Verbeteren informatieoverdracht door ‘betrokken- partijen-analyse’ en risicoprofielen Onderzoeken harmoniseren Havenverordeningen Vergroten begrip door transparantie en communicatie Eerder met belanghebbenden gesprek aan gaan Aanbevelingen

 25. Bedankt voor uw aandacht Vragen?