1 / 17

Semiotik

Semiotik. Medier og Kommunikation, F2005. Hvorfor semiotik?. Gør os bevidste om, at betydningen af et tegn ikke er naturlig, men defineret af kulturelle koder og betydningssystemer. Kontekst ! Konstruktion ! Strukturer !. Kontekst, konstekst, kontekst …. Emmys store dag.

dorcas
Download Presentation

Semiotik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Semiotik Medier og Kommunikation, F2005 Sara Mosberg Iversen, MA

 2. Hvorfor semiotik? • Gør os bevidste om, at betydningen af et tegn ikke er naturlig, • men defineret af kulturelle koder og betydningssystemer. • Kontekst ! • Konstruktion ! • Strukturer ! Sara Mosberg Iversen, MA

 3. Kontekst, konstekst, kontekst … Emmys store dag Ensomhed blandt ældre stigende Flere dage med forsinkelser venter efter to DSB-uheld Sara Mosberg Iversen, MA

 4. Signifier/signifant = udtryk Tegn = helheden { Signified/signifié = koncept Tegnet a la Saussure I Sara Mosberg Iversen, MA

 5. Tegnet a la Saussure II ko Tegn = helheden { Sara Mosberg Iversen, MA

 6. Tegnet a la Saussure II • Tegnets betydning er arbitrær og defineret af dets relation til • de andre tegn i det pågældende tegnsystem. • Tegnet defineres negativt i forhold til de andre tegn i systemet, • ud fra hvad det ikke er. Sara Mosberg Iversen, MA

 7. Tegn Interpretant Objekt Tegnet a la Peirce I Det der står i stedet for noget andet Det mentale billede/betydningen Fænomen/ting i virkeligheden Sara Mosberg Iversen, MA

 8. ko Tegn Tegnet a la Peirce II Sara Mosberg Iversen, MA

 9. Tegnet a la Peirce III • Tre forskellige tegntyper: • Ikon: et tegn der har en vis lighed med det objekt, der står for • – fx et foto eller en figurativ tegning. • Index: et tegn der er direkte forbundet med objektet, fx spor • i sandet, som tegn for at nogen har gået der. • Symbol: et tegn hvis relation til objektet hviler på konventioner, • fx at et rødt kors betyder sygehus. Sara Mosberg Iversen, MA

 10. Tegn Interpretant Objekt En sammentænkning af Pierce og Saussure Saussures signifier/signifant Saussures signified/signifié Saussures interesserer sig ikke synderligt for ”virkeligheden” Sara Mosberg Iversen, MA

 11. Et komplekst tegn … • Et tegn sammensat af flere • tegn. • Ikon: foto ”der ligner” • Indeks: Pia og drengene står for • Dansk Folkeparti • Symbol: bogstaver; deres betydning • er arbitrær og vedtaget ved konvention. • Betegnelsen ”Dansk Folkeparti” står • som symbol for en bestemt holdning • til tilværelsen. Sara Mosberg Iversen, MA

 12. Flere begreber • Paradigme: ordklasser • Syntagme: ”frisk pust …” • Denotation: det vi umiddelbart • ser på plakaten • Konnotation: de medbetydninger • vi tolker af plakaten på baggrund • af de koder, vi kender. • En semiotisk tolkning af valg- • plakaten kunne fx interessere • sig for, hvilke koder plakaten • spiller på, og hvordan man kunne • lave forskellige læsninger af den. Sara Mosberg Iversen, MA

 13. Hall om semiotik: • ”At either end of the communication chain the use of the • semiotic paradigm promises to dispel the lingering • behavourism which has dogged mass-media research • for so long, espeically in its appraoch to content. Though • we know the television programme is not a behavioural • input, like a tap on the knee cap, it seems to have been • almost impossible for traditional researchers to conceptualize • the communicative process without lapsing into one or the • other variant of low-flying behaviourism.” Sara Mosberg Iversen, MA

 14. Produktion Konsumption Encoding Decoding Reproduktion Encoding/decoding • Hall er interesseret i, hvad der sker med teksten, når den • sendes gennem mediernes produktionssystem. Fordi han er • interesseret i magtstrukturer, mener han, at det er vigtigt at • forholde sig til hele produktionsprocessen, ikke bare til brugerens • reception. Cirkulation Sara Mosberg Iversen, MA

 15. Denotation og konnotation • Hall mener, at forskellen mellem denotation og konnotation • kun er rent analytisk. • Vi forholder os stort set altid til tegn, fordi vores erfaringer • medieres gennem sproget og andre kulturelle koder, der • angiver deres betydning. • Hall pointe er, at også det denotative niveau er påvirket af ideologi, • men her er betydningen bare så fastlåst, at vi opfatter det som • naturligt. Sara Mosberg Iversen, MA

 16. Forskellige læsninger • ”Misforståelser” af en tekst er ofte udtryk for alternative • læsninger. • Læsninger: • den foretrukne, • den negotierede, • den direkte oppositionelle. • Et oplagt eksempel: Er Socialdemokratiets manglende gennem- • slagskraft de højreorienterede efterligneres skyld, eller er det et • udtryk for, at vælgerne ikke læser ”teksten” indenfor den • dominerende kode? Sara Mosberg Iversen, MA

 17. Læs mere • Semiotics for beginners: • http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html • Barthes, Roland (1996): Mytologier, København, Gyldendal • Peter Bøgh Andersen har udarbejdet en computersemiotik. • Inge Lytje trækker ligeledes på en semiotisk tankegang i til- • gang til computeren. Sara Mosberg Iversen, MA

More Related