narva 6 kooli l hitutvustus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS - PowerPoint PPT Presentation

dorcas
243 Views
Download Presentation

NARVA 6.KOOLI LÜHITUTVUSTUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NARVA 6.KOOLILÜHITUTVUSTUS

 2. Narva 6. Kool Narva 6. Kool on vene õppekeelega üldhariduskool, mis annab õppijatele põhikooli- ja keskharidust. 2012-2013.õppeaastal õpib koolis 500õpilast: ●1.kooliaste (1.-3. kl.) - 146õpilast ●2. kooliaste (4.-6.kl.) - 119õpilast ●3. kooliaste (7.-9. kl.) - 129õpilast ● gümnaasiumiaste(10.-12. kl.) - 106õpilast ●24klassikomplekti ● Koolis töötab 56õpetajat

 3. NARVA 6.KOOLI PÕHISUUNAD: 2007./2008. õppeaastast on kooli põhisuundadeks: * Keskkonnakaitse (koostöös KIKiga ökolaagrite läbiviimine) *Tervisliku eluviisi propageerimine (klassiväliste spordiürituste läbiviimine) *Eesti keele õppimine keeleprojektide abil (keelelaagrite läbiviimine koostöös MEISiga) *Kõnepuudega õpilaste klasside avamine

 4. PROJEKTID 2011/2012.ÕA: * „Edusammud“ – projekt gümnaasiumi õpilaste toetuseks (august 2011) Rahatoetus: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Eesti Haridus-ja Teadusministeerium. * „Loodusesse õppima!” – ökolaager Värska lahel (august 2011) Rahatoetus: KIK * Rahvusvaheline projekt „ Acts for our future“ Rahatoetus: SA Archimedes (COMENIUS programm).

 5. Koostöö teiste haridusasutustega: Teiste riikide haridusasutustega koostöö: * Austria (Lambach,Kool АBZ) • Venemaa (Sankt-Peterburg, kool nr.700) • Bulgaaria- Ungari-Horvaatia • Praegu on töös koostööplaan Rootsi kooliga.

 6. Koolil nr.700 külas (S.-Peterburg)juuni 2011:

 7. AUSTRIA ÕPILASED MEIL KÜLASMAI 2011:

 8. AUSTRIA ÕPILASED MEIL KÜLASMAI 2011:

 9. MEIE ÕPILASED JA ÕPETAJAD ABZ KOOLIL KÜLAS OKTOOBER 2011:

 10. Koostöö teiste haridusasutustega: * Koostöölepingute sõlmimine: • Septembris 2011 on allakirjutatud koostööleping TTÜ Virumaa Kolledžiga • Septembris 2012 on allakirjutatud koostööleping Sisekaitseakadeemiaga

 11. Koostöö lasteaedadega: * Meie kool töötab aktiivselt Narva 6.Kooli piirkonna lasteaedadega (la „Sipsik“, la „Põngerjas“, la „Kuuseke“) * Igal aastal korraldame ühiseid üritusi.

 12. TULEVASTE 1.KLASSI ÕPILASTE KOOL: *Igal aastal töötab meie koolis „Tulevaste 1.klassi õpilaste kool“.

 13. Koolivaheajal: • Igal aastal toimuvad meie koolis traditsioonilisteks saanud suvelaagrid.

 14. KÕNEPUUDEGA ÕPILASTE KLASSID: * Võttes aluseks lastevanemate soove ja aasta aastalt hariduslike erivajadustega õpilaste arvu suurenemist on Narva 6. Koolis alates 2011/2012. õppeaastast kõnepuudega õpilaste klassid. * Õppimine kõnepuudega õpilaste klassides toimub RÕKi alusel.

 15. KÕNEPUUDEGA ÕPILASTELE KLASSID: *Klassi täituvuse norm on vähendatud kaks korda (12 õpilast). * Sellistes tingimustes on õpetajatel võimalus tähelepanu osutada igale abivajavale õpilasele.

 16. EESTI KEELES ÕPETATAVAD AINEDPÕHIKOOLIS: 2012./2013.õa õpetatakse eesti keeles: • 1.astmes – muusikat, kunsti, inimeseõpetust, kehalist kasvatust * 2.astmes – loodusõpetust, kunsti käsitööd ja kodundust– osaliselt eesti keeles * 3. astmes – geograafiat, kunsti, käsitööd ja kodundust- osaliselt eesti keeles

 17. EESTI KEELES ÕPETATAVAD AINEDGÜMNAASIUMIASTE: • EESTI KIRJANDUS • GEOGRAAFIA (loodusgeograafia) • EESTI AJALUGU • ÜHISKONNAÕPETUS • GEOGRAAFIA (inimgeograafia) • MUUSIKA • KUNST • Inimene ja õigus* • Kehalised võimed ja liikumisoskused* • Riigikaitse* • Tervislik toitumine ja eluviis* • Esmaabi ABC* • Uurimistöö alused • Arvutikasutamine uurimistöös

 18. HUVIRINGID PÕHIKOOLIS 2012.-2013. ÕA • “Huvitav vene keel” • “Huvitav matemaatika” • “Huvitav saksa keel” • “Miksike” • “Logorütmika” • “Oraatri oskused” • “Mängime eesti keeles” • “Õppime rõõmuga eesti keelt” • “Teatriring” • “Spordimängud” • “Kuldsed käed” • “Art-stuudio” • “Loov- ja uurimistööde kirjutamine” • “Muusikaring”

 19. Meie saavutused (medalisaajad): 2007/2008.õa • Kuldmedaliga- 5 õpilast • hõbemedaliga – 3 õpilast 2008/2009.õa • Kuldmedaliga- 4 õpilast • hõbemedaliga – 2 õpilast 2009/2010.õa • Kuldmedaliga- 2 õpilast • hõbemedaliga– 1 õpilane 2010/2011.õa • Kuldmedaliga-2 õpilast • hõbemedaliga – 1 õpilane 2011/2012. õa • Kuldmedaliga – 1 õpilane • hõbemedaliga – 1 õpilane

 20. Rahvusvaheline õpilasfirmade laat(veebruar 2011.a)