Laadullinen tutkimusmetodiikka grounded theory sek atlas ti n k ytt mahdollisuuksia
Download
1 / 48

Laadullinen tutkimusmetodiikka: Grounded theory sek Atlas-ti:n k ytt mahdollisuuksia - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Laadullinen tutkimusmetodiikka: Grounded theory sekä Atlas-ti:n käyttömahdollisuuksia. Outi Cavén LTY / TBRC Dosentti, tutkimusjohtaja. esityksen rakenne. Tiedonintressit ja laadullisen tutkimuksen perusteet Tutkimusprosessin vaiheista ja työskentelyn ammatillisista kriteereistä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laadullinen tutkimusmetodiikka: Grounded theory sek Atlas-ti:n k ytt mahdollisuuksia' - dorcas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Laadullinen tutkimusmetodiikka grounded theory sek atlas ti n k ytt mahdollisuuksia l.jpg

Laadullinen tutkimusmetodiikka: Grounded theory sekä Atlas-ti:n käyttömahdollisuuksia

Outi Cavén

LTY / TBRC

Dosentti, tutkimusjohtaja


Esityksen rakenne l.jpg
esityksen rakenne

 • Tiedonintressit ja laadullisen tutkimuksen perusteet

 • Tutkimusprosessin vaiheista ja työskentelyn ammatillisista kriteereistä

 • Gounded theory ja sijoittuminen eri tutkimusperinteisiin

 • Atlas-tiTiedonintressit j rgen habermans vrt thomas kuhn tieteen paradigmojen synty l.jpg
tiedonintressit, Jürgen Habermans(vrt. Thomas Kuhn / tieteen paradigmojen synty)

 • tekninen (positivistinen tutkimusperinne)

 • hermeneuttinen (ymmärtävä tutkimusperinne)

 • emansipatorinen (vapauttava tutkimusperinne)Slide6 l.jpg

Arstoteleen käsitys tieteellisen päättelyn rakenteesta

Ilkka Niiniluoto 1983: Tieteellinen päättely ja selittäminen

induktivismi

deduktio

ensimmäiset

premissit

(aksiomat)

teoreemat

(tieteelliset syllogismit*)

induktio

aistihavainto

(*syllogistiikka= teoriansa loogisesti pätevä deduktiivinen päättely)


Slide7 l.jpg

rationalistinen tieteenkäsitys

deduktio

tieteen

aprioriset

peruslauseet

teoreemat

intuitio

järjen ideat


Slide8 l.jpg

hypoteettis-deduktiivinen menetelmä

hypoteesi

deduktio

seuraukset

- hylkääminen

ratkaisu

keksiminen

testi

+ konfirmaatio

ongelma

havainto


Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonintressi l.jpg
kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonintressi

 • ymmärtävä

 • päämääränä hahmottaa merkityksiä, joita toimijat itse toiminnalleen antavat ja joiden avulla he jäsentävät toimintaansa ja elämäänsä

 • kvalitatiivinen tutkimus on voimakkaasti riippuvainen teoriasta (mikrotason teoriat ja teoreettiset käsitteet)

 • teorian korjaaminen vs. teorian rakentaminen


Slide10 l.jpg
tutkimustehtävä: laadullinen tutkimus kieliopin etsimisenä Pertti Alasuutari 1995: Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla

…äidinkielenään kieltä puhuva ei tee virheitä, vaikka ei tunnekaan kielioppia tai syitä siihen, miksi kieltä käytetään tietyllä tavalla. Tutkija pyrkii löytämään ja määrittelemään nämä säännöt…

”laadullisen tutkimuksen tarkasteleminen pyrkimyksenä määritellä kulttuurinen kielioppi”


Aineisto t l.jpg
aineisto(t) etsimisenä

Aineiston on vastattava kysymykseen:

mistä löydän empirian, jossa tutkimustehtäväni ratkaiseminen onnistuisi parhaalla mahdollisella (kohdennus, optimaalinen työ, todellinen jne.) tavalla


Kvalitatiivisen aineiston luonne l.jpg
kvalitatiivisen aineiston luonne etsimisenä

 • tutkimusaiheen kannalta kiinnostavaksi arvioitu siivu

 • ”edustavuus”

 • siivussa oletetaan tiivistyvän tutkimusaiheen kannalta kiinnostavia piirteitä


Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppej esimerkkej l.jpg
kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppejä, esimerkkejä etsimisenä

luonnollinen aineisto – tutkimusta varten kerätty aineisto

puhe, kirjallinen, visuaalinen, havainto

yksilöaineisto - ryhmäaineisto

yksittäisaineisto – vertailuaineisto – kasautuva aineistoValiditeetti l.jpg
validiteetti etsimisenä

validiteetti eli pätevyys on teoreettinen ja monivaiheinen

 • kohderyhmän paikantamisen onnistuneisuus

 • tutkijan kyky rakentaa toimiva tutkimusasetelma

 • tutkimuksessa syntyvän tulkinnan paikkansapitävyys

 • tulosten yleistettävyyden laajuus

  validiteettikysymys kulkee koko tutkimuksen ajan mukana


Sis inen validiteetti l.jpg
sisäinen validiteetti etsimisenä

 • jatkuvan vertailun menetelmä:tutkija tarkastelee koko ajan kriittisesti ristiin eri tavoin aineistoansa (aika, tapaukset, yksilöt jne.)

 • poikkeavien tapausten analyysi:

  • periaatteessa samanlaisia kuin valtaosa, mutta pieniä poikkeamia

  • poikkeamia, jotka selittävät sen, että kaikki tapaukset eivät tue suoraan tuloksia

  • poikkeamia, jotka pakottavat arvioimaan hypoteesin uudelleen ja mahdollisesti käsitteellistämään hypoteesin tarkemmin


Ulkoisen validiteetin vahvistamisesta l.jpg
ulkoisen validiteetin vahvistamisesta etsimisenä

 • trianguaatio

  • eri metodien

  • eri lähteiden

  • usean analyysitavan

  • eri teoreettisten perspektiivien

 • palaaminen takaisin informanttien luo ja palautteen saaminen • Reliabiliteetti l.jpg
  reliabiliteetti etsimisenä

  reliabiliteetti eli luotettavuus – aineiston käsittelyn ja analyysin luotettavuus

  • voi koetella esim. rinnakkaiskoodauksella

  • aineiston puolittaminen

  • yleisimmin koetellaan tutkimusryhmän keskusteluilla ja vertailuilla aikaisempiin tuloksiin


  Yleistett vyys l.jpg
  yleistettävyys etsimisenä


  Tulosten yleistett vyys l.jpg
  tulosten yleistettävyys etsimisenä

  representational generalisation: yleistettävissä siihen yhteyteen, josta aineisto koottu

  inferential generalisation: yleistettävissä laajemminkin eri yhteyksiin

  theoretical generalisation: tuottaa teoreettisia lauseita, periaatteita, väittämiä

  Ritchie & Lewis 2003: Qualitative research practice, SAGE


  Raportointi l.jpg
  raportointi etsimisenä


  Raportointi23 l.jpg
  raportointi etsimisenä

  IMRD

  introduction

  method

  results

  discussion

  Dekkarikertomus

  Pertti Alasuutari1996: Erinomaista rakas Watson, Hanki ja Jää


  Grounded theory l.jpg
  Grounded Theory etsimisenä


  Gounded theory l hestymistapa l.jpg
  gounded theory -lähestymistapa etsimisenä

  • Glaser & Strauss

  • jatkuvan vertailun tekniikka

  • induktiivinen teorian tuottaminen


  Grounded theory26 l.jpg
  grounded theory etsimisenä

  ”discovery of theory from data”

  • fits empirical situations

  • understandable (even to layman)

  • most important: it works (provides us with relevant predictions, explanations, interpretations and applications

  • modifiable: based on ever-emerging notions from more data


  Sopia l.jpg
  sopia etsimisenä

  • teorian kategorioiden tulee sopia dataan

  • dataa ei tule käsitellä niin, että se pakotetaan tai rajataan ulos epäsopivana jos se ei näytä tukevan teoriaa

  • jos data ei ”sovi” niin kategoriaa on korjattava (..datassa ei ole vikaa)


  Toimia l.jpg
  toimia etsimisenä

  • teorian tulisi kyetä selittämään mitä tapahtui, ennakoimaan mitä tulee tapahtumaan ja tulkitsemaan mitä tapahtuu tutkittavalla alueella parhaillaan


  Relevanssi merkitys l.jpg
  relevanssi (merkitys) etsimisenä

  • relevanssia ei saavuteta automaattisesti

  • sen sijaan relevanssi unohdetaan valitettavan usein

  • grounded theory sallii keskeisten ongelmien ja prosessien nousta näkyviksi

  • tutkijan ei tarvitse käyttää aikaa tekemisensä fokuksen perustelemiseen muille

  • tutkija viettää suurimman osan ajastaan nöyrästi ja herkkänä aineistolleen etsien/löytäen datansa relevanssit (merkitykselliset) piirteet


  Muunneltavissa l.jpg
  muunneltavissa etsimisenä

  • teoria ei voi olla koskaan ”enemmän totta” kuin mikä on se kyky selittää todellisuutta

  • datan tuottaessa uusia ja ennen kokemattomia havaintoja, kategorioita ja samalla teoriaa on koko ajan mahdollista generoida tarkemmaksi ja paremmin todellisuutta kuvaavaksi


  Esimerkkin aineistosta strukturoimaton haastattelu l.jpg
  esimerkkinä aineistosta: etsimisenä strukturoimaton haastattelu

  • tutkijan esiymmärrys

  • millainen haastattelukysymys?

  • käytännön toteutus:

   • nauhoittaminen, kirjoittaminen

   • kuunteleminen, materiaalin purkaminen

   • ohjelmistot vs. keltaiset tarralaput

  • työskentelyn suunnittelu: aikataulu ja eri vaiheet


  Esiymm rrys l.jpg
  esiymmärrys etsimisenä

  Jokaisella meillä on tietoisuudessamme tai tiedostamattamme ajatuksia ja käsityksiä siitä, mitä tulemme tutkimaan. Tutkijan tulee prosessin alusta alkaen hallita ja analysoida omaa esiymmärrystään, sillä muussa tapauksessa hän on erilaisten tiedostamattomien ajatusprosessien ohjailema.


  Haastattelukysymys l.jpg
  haastattelukysymys etsimisenä

  Avoimessa haastattelussa ajatuksena on, että jo pelkkä tutkimuskysymys voi olla maksimaalisen avoin ts. sen tulee antaa tilaa vastaajalle itselleen tuottaa tämän haluama vastaus ilman, että tutkija johdattelee vastaajan omaan käsitemaailmaansa ja oletuksiinsa.


  Ty skentelyn suunnittelu ja k yt nn n toteutus l.jpg
  työskentelyn suunnittelu ja käytännön toteutus etsimisenä

  • on hyvä työskennellä kurinalaisesti

  • aikatauluta

  • tee huolellinen perustyö

  • kerää itse aineistosi ja kirjoita esim. nauhoitteet itse puhtaaksi – saat suurimman osan aineiston eksploratiivista tarkastelua samalla tehtyä


  Analyysi aineiston keruun kanssa samanaikaisena prosessina l.jpg
  analyysi aineiston keruun kanssa samanaikaisena prosessina etsimisenä

  • Aineiston keruu ja analyysi eivät ole toisistaan selvästi erotettavia vaiheita

  • Aineiston täydentäminen toisella, kolmannella aineistolla  Theoretical and statistical sampling l.jpg
  theoretical and statistical sampling etsimisenä

  teoreettinen otanta:

  • tavoitteena löytää kategorioita ja niiden ominaisuuksia

  • tavoitteena löytää kategorioiden keskinäisiä suhteita, jotta voitaisiin muodostaa teoriaa

   tilastollinen (satunnais-) otanta:

  • tavoitteena on todentaa ilmiön esiintyminen ja jakaantuminen otos / populaatio

  • teorian ja hypoteesien verifiointi


  Theoretical sampling38 l.jpg
  theoretical sampling etsimisenä

  = prosessi, jossa tutkija samaan aikaan suorittaa

  • datan keruuta

  • teorian generoituminen analyysin kanssa samanaikaisesti

  • koodausta

  • kysyy, millaista aineistoa koota seuraavaksi

  • mistä löytää aineistoa

  • kehittää teoriaa koko ajan tarkentuen ja empiriaan nojaten


  Kategoriat l.jpg
  kategoriat etsimisenä


  Perusdatasta k sitteellist minen l.jpg
  perusdatasta käsitteellistäminen etsimisenä

  • koodauksen kehittäminen konkretiasta kohti käsittellisiä rakenteita

  • keskustelu kirjallisuuden kanssa vasta kun rakennelma alkaa hahmottua

  • kirjoittaminen samaan aikaan kuin analyysi

  • seurustelu datan kanssa pääosin yksin


  Saturaatio l.jpg
  saturaatio etsimisenä


  Aineiston kylt ntyminen l.jpg
  aineiston ”kyltääntyminen” etsimisenä

  • kuinka paljon aineistoa on ”riittävästi”?

  • teoreettinen saturaatio – ei löydy enää uutta aineistoa, joka kehittäisi kategorian (käsiteluokan) ominaisuuksia

  • kun samankaltaiset ominaisuudet alkavat toistua kerta kerran jälkeen uudessakin aineistossa, tutkija voi todeta, että kategoria ei enää kehity ominaisuuksiltaan

  • tutkija hakee vielä mahdollisimman laajasti erilaisia ”tapauksia” ja varmistaa, tuottavatko ne uusia ominaisuuksia kategoriaan – jos näin ei tapahdu – on kyseessä saturaatio  Teorian muodostaminen l.jpg
  teorian muodostaminen etsimisenä

  • on mahdollista muodostaa suoraan formaalia teoriaa, mutta suositellaan substantiivisen teorian muodostamista ensimmäisenä vaiheena

  • substantiivinen teoria liittyy johonkin tiettyyn tutkittuun alueeseen ja siksi kannustus pyrkimykseen muodostaa ko. teoriaa ensin on ymmärrettävä  K yt nn n ty skentelymalli l.jpg
  käytännön työskentelymalli etsimisenä

  • analyysikokoukset

   • pääteemat

   • selitysmallit, spekulaatiot, hypoteesit

   • vaihtoehtoiset selitysmallit

   • seuraava tiedonkeruun kerros

   • koodauksen muutosehdotukset

  • aineistoyhteenvedot

  • validiteetti

   • koodaajakollega, vertailut

   • palauttaminen takaisin tutkimuskohteille, keskustelut


  Kysymyksi ja ajatuksia l.jpg
  kysymyksiä ja ajatuksia etsimisenä

  • oma rooli

  • raportointi

  • haasteet ja riskit

  • millaisiin asetelmiin sopivia keruu- ja analyysityökaluja


  Kirjallisuutta l.jpg
  kirjallisuutta etsimisenä

  • Glaser & Strauss

   • Theoretical Sensitivity, 1978

   • The Discovery of Grounded theory, 1967 *****

  • Miles & Huberman

   • Qualitative data analysis, 1984

  • Lincoln & Cuba

   • Naturalistic Inquiry, 1985


  ad