slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Phylum Cnidaria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Phylum Cnidaria

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 71
Download Presentation

Phylum Cnidaria - PowerPoint PPT Presentation

donelle
580 Views
Download Presentation

Phylum Cnidaria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Phylum Cnidaria อ.แน็ต

 2. Phylum Cnidaria • สัตว์หลายเซลล์กลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อแท้จริง • เนื้อเยื่อมี 2ชั้นคือ epidermisและ gastrodermisคั่นกลางด้วยชั้นวุ้น (mesoglea) • สัตว์กลุ่มแรกที่มีระบบประสาท (nerve net) • มีเซลล์พิเศษชื่อ cnidocyte • Gastrovascular cavity ย่อยอาหาร • มากกว่า 97%อยู่ในทะเล

 3. Radial symmetry

 4. Cnidarian Life Cycle

 5. Cnidarian form • Polyp form • ทรงกระบอก โพรงกลางตัว • Basal disc เป็นฐานยึดเกาะ • Oral disc ช่องปากอยู่กึ่งกลางมี tentacle เรียงตัวอยู่รอบ

 6. 2.Medusa form • คล้ายร่มหรือระฆังคว่ำ • ด้านนอกโค้งเรียก exumbrella • ด้านในเว้าเข้าเรียก subumbrella • กึ่งกลางมีงวงยื่นเรียก manubriumปลายเปิดเป็นช่องปาก (oral) • ขอบถ้วยมี tentacle ยื่นออกมา

 7. Cnidocyte • เซลล์พิเศษมีหน้าที่ป้องกันตัวและจับอาหาร • Cnidocil รับสัมผัส • Nematocyst เป็น organelle ที่เซลล์สร้างขึ้น ประกอบด้วย capsule ที่มีฝาปิด (operculum) ภายในมีเส้นด้ายพิษขดอยู่

 8. Cnidocyte Structure and Nematocyst Discharge

 9. Nematocyst ใน Hydra • Penetrant - ขนาดใหญ่ capsuleรูปไข่ - ส่วนฐานของ nematocystพองออก มีหนามเรียงเป็นแถว 3แถว - ที่ nematocystมีหนามเรียงเป็นเกลียว ปลายด้ายเปิด - ด้ายพิษแทงเข้าตัวเหยื่อ ปล่อยสารพิษให้เหยื่อเป็นอัมพาต

 10. Penetrant

 11. 2. Volvent - ขนาดเล็ก capsule รูปไข่ - ด้ายพิษพุ่งเข้าพันตัวเหยื่อ ปลายด้ายปิด ไม่มีหนามบนด้าย 3. Streptoline glutinant - capsule ยาว ปลายด้ายเปิด ไม่มีหนามบนด้าย ใช้ยึด tentacle กับวัตถุเวลาเคลื่อนที่ 4. Stereoline glutinant - capsule รูปไข่ ด้ายพิษมีหนามเรียงเป็นชั้น ปลายด้ายเปิด

 12. Volvent Glutinant

 13. Glutinant Penetrant Volvent

 14. หลังโดนเข็มพิษทันที หลังโดนเข็มพิษ 8 ชม. หลังโดนเข็มพิษ 1 วัน หลังโดนเข็มพิษ 2 วัน

 15. หลังโดนเข็มพิษ 4 วัน หลังโดนเข็มพิษ 5 วัน หลังโดนเข็มพิษ 9 วัน หลังโดนเข็มพิษ 6 วัน

 16. การกินและย่อยอาหาร • Tentacleส่งอาหารเข้าปาก • อาหารเข้าสู่ gastrovascular cavity มีเซลล์ย่อยอาหาร • การย่อยภายนอกเซลล์ มีenzymatic gland cellสร้างน้ำย่อยปล่อยมานอกเซลล์ • การย่อยภายในเซลล์ มี nutritive cellกินอาหารที่ผ่านการย่อยขั้นต้นโดยวิธี engulfment

 17. Nervous System • Nerve cells กระจายทั่วร่างกายเป็น nerve net

 18. Class Hydrozoa • ส่วนใหญ่พบในน้ำเค็ม น้ำจืดมีประมาณ 20 ชนิด • Cnidocyte มีในepidermisเท่านั้น • รูปร่างพบได้ทั้ง 2แบบ • Hydromedusa มีเยื่อบางที่ด้านในขอบถ้วยเรียกว่าvelum • Mesoglea เป็นชั้นบางๆ • Asexual reproduction โดยbudding • Sexual reproduction สร้างgameteแล้วปล่อยสู่แหล่งน้ำ

 19. Hydra Body Wall Gastrovascular cavity Gastrodermis Mesoglea Epidermis

 20. Epidermis Mesoglea Endodermis (gastrodermis)

 21. (hypostome)

 22. Chlorohydra viridissima • endosymbiontโดย zoochlorellae ในชั้น gastrodermis

 23. Class HydrozoaHydra Encapsulated embryo Ovaries Budding Spermaries Asexual cycle Sexual cycle

 24. Bud

 25. Male gonad

 26. Female gonad

 27. Hydra x.s.

 28. Obeliaอาศัยอยู่ในทะเล เป็น colonial hydroid • - hydrorhizaยึดเกาะกับพื้น แตกแขนงออกคล้าย • รากต้นไม้ • - hydrocaulusงอกขึ้นมาจาก hydrorhiza • - coenosarcมีชีวิต คือชั้น epidermis • และ gastrodermis • - perisarcไม่มีชีวิต เป็นสาร chitin ที่ • epidemis สร้างขึ้น

 29. Polypมี 2ชนิดคือ 1. Hydranthเป็น feeding polyp คล้ายไฮดราขนาดเล็ก มี tentacle จำนวนมาก 2. Gonangiumงอกจากมุมก้าน hydranth กับ hydrocaulus เป็น reproductive polyp - blastostyle - medusa bud - gonotheca และ gonopore

 30. ทดสอบ

 31. Hydromedusa • ขอบด้านในของถ้วยมี velum • Gastrovascular cavity เป็นท่อ 4ท่อแยกจาก manubrium ตามแนว radial canal • ปลาย radial canal เชื่อมต่อกันเป็นท่อวงแหวน (ring canal) • Gonad 4 ก้อนจาก epidermisมีตำแหน่งอยู่ใต้ radial canal (Obeliaไม่มี velum)

 32. Obelia (ไม่มี velum)

 33. Obelia medusa

 34. Class HydrozoaGonionemus

 35. Class HydrozoaPhysalia spp. • Hydroid ชนิด polymorphic colony • Pneumatophore เปลี่ยนแปลงจาก ectoderm • ในระยะตัวอ่อน มี gas glandสร้างแก๊ส • Coenosarc งอก polyp เป็นกลุ่ม (cormidia) • Cormidia ประกอบด้วย polyp มากกว่า 2 ชนิด • และมีหน้าที่แตกต่างกัน

 36. Cormidiaแต่ละกลุ่มมีชนิดของ polypดังนี้ 1. Dactylozooidอยู่ด้านนอก cormidia รูปทรงกระบอก ไม่มีปาก หนวด 1 เส้นยาวคล้ายริบบิ้นและมี cnidocyte จำนวนมากบนหนวด ใช้ป้องกันตัวและจับเหยื่อ 2. Gastrozooidรูปทรงกระบอก มีช่องปากตรงปลาย ไม่มีหนวด เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร 3. Gonozooidแตกแขนงคล้ายพืช บนแขนงมี medusa ทั้ง 2 เพศ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์

 37. Polyp

 38. Class HydrozoaPorpita spp. • colony เป็นทุ่นลอยกลมแบน • ใต้ทุ่นมี polyp 3แบบคือ • - gastrozooidตรงกลาง • - gonozooidรอบ gastrozooid • - dactylozooidขอบทุ่นลอย

 39. Class HydrozoaCraspedacusta sowerbyi • แมงกะพรุนน้ำจืด • มีรายงาน 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ มุกดาหาร เลย อุบลราชธานีและหนองคาย พบได้ช่วงหน้าแล้ง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ที่เป็นแอ่งน้ำสงบนิ่ง • ประเทศไทยพบเป็นลำดับที่ 6 ของโลก

 40. Class Scyphozoa • อยู่ในทะเลทั้งหมด • รูปร่างหลักเป็นแบบ medusa • Gamete สร้างจากชั้นgastrodermis • Scyphomedusa ไม่มี velum • Cnidocyte อยู่ใน epidermis และ gastrodermis • Mesoglea เป็นชั้นหนา • Statocyst ช่วยทรงตัว