The Standard Trade Model - PowerPoint PPT Presentation

donar
the standard trade model n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Standard Trade Model PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Standard Trade Model

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
The Standard Trade Model
174 Views
Download Presentation

The Standard Trade Model

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Standard Trade Model Michaela Škvarová International Economics Ing. Veronika Miťková, PhD. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

 2. Obsah • 1. Štandardný model obchodu • 2. Ekonomický rast • 3. Medzinárodné transfery príjmov • 4. Dovozné clá a vývozné dotácie • 5. Rozdelenie príjmov Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 3. 1. Štandardný model obchodu • Kombinuje myšlienky z troch samostatných modelov – • Ricardového • Špecifických faktorov • Heckscher-Ohlinového Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 4. 1. Štandardný model obchodu Charakteristika na základe 4 vzťahov • A) hranica produkčných možností a relatívna krivka ponuky • B) relatívne ceny a relatívny dopyt • C) stanovenie svetového equilibria svetovou relatívnou ponukou a svetovým relatívnym dopytom • D) výmenné relácie Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 5. 1. Štandardný model obchodu Produkčné možnosti a relatívna ponuka • Jedna krajina, 2 statky : C (cloth - látka) a F (food - potravina) • hodnota produkcie je najvyššia v bode Q – bod hranice produkčných možností a najvyššej možnej priamky izohodnoty • trhová ekonomika je efektívna vo výrobe vtedy, keď maximalizuje hodnotu produkcie v daných trhových cenách: PC : PF Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 6. 1. Štandardný model obchoduRelatívne ceny a dopyt • Hodnota produkcie ekonomiky sa rovná hodnote jej spotreby: • Produkcia a spotreba ležia na rovnakej čiare – priamke izohodnoty • Vkus jednotlivca reprezentujú indiferenčné krivky Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 7. 1. Štandardný model obchoduIndiferenčné krivky - vlastnosti • Majú klesajúcu tendenciu: čím menej tovaru F, tým viac tovaru C • Krivka zodpovedá tým vyššej úrovni blahobytu, čím vyššie a viac vpravo leží. Jednotlivec uprednostní viac produktov než menej • Krivka je plochejšia, ak ju posúvame viac doprava Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 8. 1. Štandardný model obchoduEfekt rastu relatívnej ceny tovaru C • 2 krajiny, domovská a zahraničie. Domovská krajina exportuje tovar C (cloth) a importuje tovar F (food). • ak sa zvýši relatívna cena C, ekonomika sa posunie k vyššej indiferenčnej krivke a ekonomika si bude môcť dovoliť dovážať viac F. • Znamená to, že vyššia cena vyvážaných statkov predstavuje výhodu • Tieto dva efekty sú známe zo základnej ekonomickej teórie: • Dôchodkový efekt – tendencia zvýšenia spotreby oboch statkov • Substitučný efekt – ekonomika spotrebuje menej C a viac F Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 9. 2. Ekonomický rast • Efekt ekonomického rastu v medzinárodnom obchode kontroverzný: musíme si odpovedať na otázky: • Ekonomický rast v iných krajinách negatívny alebo pozitívny pre našu krajinu? • Rast v našej krajine menej alebo viac dôležitý, ak je krajina súčasťou úzko prepojenej svetovej ekonomiky? • Odpoveď nám dá „biased growth“ – hranica produkčných možností sa viac posunie v jednom smere ako v druhom Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 10. 2. Ekonomický rastRast a relatívna ponuka • Krivka ponuky sa posúva doprava • Pokles relatívnej ceny C • Zhoršenie v domácich výmenných podmienkach • Zlepšenie v zahraničných výmenných podmienkach Rast smerom k C (exportovaný tovar) Rast smerom k F (importovaný tovar) • Krivka ponuky sa posúva doľava • Rast relatívnej ceny C • Zlepšenie v domácich výmenných podmienkach • Zhoršenie v zahraničných výmenných podmienkach Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 11. 3. Medzinárodné transfery príjmu • Domáca krajina prevedie časť z príjmov do zahraničia  zníženie domáceho príjmu  zníženie výdavok  zvýšenie výdavok zahraničiu posun svetového relatívneho dopytu  vplyv na „term´s of trade“ 1) zahraničie rozdelí tento extra príjem medzi svoje dva statky v rovnakom pomere  redukcia spotreby v domácej krajine, ale žiadna zmena v svetovej spotrebe, ani v relatívnom dopyte 2) príjem sa nerozdelí v rovnakom pomere: vyšší marginálny sklon k spotrebe jedného statku (napr. C) v domácej krajine  znižuje sa dopyt po C a zvyšuje sa dopyt po F  posun relatívnej krivky dopytu doľava  zníženie relatívnej ceny tovaru C  zhoršenie domácich podmienkach obchodu • Príjem transferu zhoršuje darcove podmienky obchodu, ak má vyšší marginálny sklon k spotrebe na exportovaný tovar ako príjimateľ transferu • Ak má darca nižší marginálny sklon, jeho podmienky obchodu sa zlepšia Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 12. 4. Dovozné clá a vývozné dotácieDovozné clá • ak domáca krajina uloží clo na dovážaný statok F, cena F sa zvýši • cena C relatívna k cene F je nižšia • domáci výrobcovia budú dostávať nižšiu relatívnu cenu C a z toho dôvodu budú ochotnejší prejsť na výrobu F - relatívna krivka ponuky sa posunie doľava • domáci spotrebitelia zaplatia nižšiu relatívnu cenu za C a preto budú ochotní prejsť k spotrebe C - relatívna krivka dopytu sa posunie doprava Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 13. 4. Dovozné clá a vývozné dotácieVývozné dotácie • Ak domáca krajina uloží dotáciu na vývoz C, cena statku C sa zvýši • Domáci výrobcovia dostanú vyššiu relatívnu cenu C a z toho dôvodu budú ochotnejší presunúť výrobu na výrobu C – relatívna krivka ponuky sa posunie doprava • Domáci spotrebitelia budú platiť vyššiu relatívnu cenu C a preto budú ochotnejší prejsť k spotrebe F – relatívna krivka dopytu sa posunie doľava Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 14. 5. Rozdelenie príjmu • dovozné clá – zavedené domácou krajinou môžu zvýšiť domáciblahobyt na náklady zahraničnej krajiny na tovar znižujú relatívnu svetovú cenu toho tovaru (a zároveň zvyšujú relatívnu svetovú cenu iných tovarovtým, že sa zvýši relatívna ponuka a zníži sa relatívny dopyt daného tovaru) • vývozné dotácie - zavedené domácou krajinou znižujú domáci blahobyt k výhode zahraničnej krajiny na tovar znižujú relatívnu svetovú cenu toho tovaru (tým, že sa zníži relatívna ponuka relatívny a dopyt daného tovaru) Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu

 15. Ďakujem za pozornosť • Použitá literatúra: • Krugman Paul R., Obstfeld Maurice: International Economics. Theory & Policy. 8th Edition. Pearson Addison Wesley, Boston 2009, pp 88-113 (Chapter 5) • Muchová Eva a kol. : Medzinárodná ekonómia (vybrané problémy). Ekonóm, Bratislava 2011, pp 48-57 Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu