1 / 20

Pál Attila (EMFA)

Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070. „Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI : A pályázat elkészítésének gyakorlati lépései az ötlettől a pályázat beadásáig. Pál Attila (EMFA). Miért épp pályázatírás.

donar
Download Presentation

Pál Attila (EMFA)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070 „Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest)AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI:A pályázat elkészítésének gyakorlati lépései az ötlettől a pályázat beadásáig Pál Attila (EMFA)

 2. Miért épp pályázatírás • Elsődleges forrásteremtési lehetőség • Nagy mértékű forrás hívható le (cca. 8e Mrd Ft) • Szabályzott rendszerből adódóan könnyű (?) forrásszerzés • Professzionalizálódó elvárások

 3. Strukturális Alapok A Strukturális Alapok olyan - közösségi szintű – pénzügyi alapok, melyekből az Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás, elmaradottságuk csökkentése érdekében. Elemei: • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) • Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) • Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG) • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, EAGGF) orientációs szekciója Kohéziós Alap Cél: a csatlakozó tagországok infrastrukturális felzárkóztatása: Szállítási és kommunikációs infrastruktúra, valamint környezetvédelmi fejlesztések stb.

 4. Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek: 1. Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA, vagy ERDF • tartós munkahelyek létrehozása, • munkahelymegtartást szolgáló termelő beruházások, • termelő infrastrukturális beruházások megvalósítása, • a kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítése, • a K+F tevékenység feltételeinek javítása. Európai Szociális Alap – ESZA, vagy ESF • speciális helyzetű csoportok (pályakezdő munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, kisebbségek, stb.) munkaerőpiacra (vissza)kerülését segítő intézkedések, • a munkaerő átképzését szolgáló intézkedések, • az oktatás és képzés rendszerének erősítését, korszerűsítését célzó intézkedések.

 5. Strukturális Alapok hazai intézményrendszere Monitoring Bizottság Kifizető Hatóság Irányító Hatóság Közreműködő szervezetek Végső kedvezményezettek

 6. Eu-s pályáztatás sajátosságai • Együttműködés szükségessége • Meggyőzőnek és érthetőnek kell lenni • A pályáztatót érdekli a projekten túli eredmény is • Szervezeti háttérgaranciák vizsgálata • Eredményorientáltság (Indikátor táblázat!!!) • Be kell mutatni a megvalósítási módszereket is • Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) fontos • Erős jogi szabályozottság (formai, elszámolási kötöttségek)

 7. Pályázat sikerességének záloga • Illeszkedés a támogató elképzeléséhez • Illeszkedés a pályázó céljaihoz, stratégiájához • Valós válasz az igényekre (szükségletfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány) • Projekt céljai tisztán megfogalmazottak • Eredmények és haszonélvezők körülhatároltsága • A tevékenységek, költségvetés és ütemezés valószínűsíti a sikert (logikus, egymásra épül, reális) • Fenntarthatóság • Modellértékűség- Innováció

 8. Pályázatfigyelés A pályázati információk forrásai Folyamatos, tervezett tevékenység legyen!!!! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: www.gkm.gov.hu Szociális és Munkaügyi Minisztérium: www.szmm.gov.hu Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: www.kvvm.hu Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: www.fvm.hu Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Más pályázati információk: www.nonprofit.hu www.vati.hu www.forraskombinacio.hu www.euforras.hu www.forrasportal.hu www.sansz.org www.pafi.hu

 9. Pályázatírás folyamata I. Projekttervezés:1. Szükségletfelmérés – helyzetelemzés2. Probléma elemzés – célmeghatározás3. Érintettek elemzése4. Logikai keretmátrix-projektvázlat elkészítése II. Előzetes projektterv átdolgozása a felhívás-útmutató alapján

 10. A projektciklus menedzsment célok meghatározása tervezés a projekt kidolgozása

 11. Forrásorientált pályázás vs. célorientált pályázás Célorientált pályázás előnyei: • Szervezeti hatékonyság • Szervezeti humán-erőforrás megléte • Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) • Projektek „bedőlésének” kisebb a kockázata • Nagyobb nyerési esély Valóság?

 12. Mikor érdemes foglalkozni egy pályázati kiírással? Társadalmi egyeztetés folyamata!!!! • www.nfu.hu/partnerség • Előzetes pályázati kiírás megjelentetése, civil kontroll. Miért fontos? • Saját szempontok beépítése a leendő kiírásba • Ágazati/gazdasági/értelmezési kérdések • A kiíró hibáira való rámutatás • A valós pályázati kritériumok megismerése!

 13. Időbeli/logikai folyamat • Operatív Program(ok) ismerete, a problémák feltárása • (ezzel párhuzamosan a civil szervezet erőforrásainak, céljainak meghatározása) • Részvétel a társadalmi egyeztetés folyamatában • Kiírás/felhívás megjelenésekor a pályázat • Megjelenés+1 hónap=felkészülés • 2 hónap a beadásra • Benyújtás, hiánypótlás(ok), befogadás, értékelés, kiértesítés, Támogatási Szerződés megkötése, megvalósítás, elszámolás, lezárás.

 14. Legfontosabb szempontok • Kizáró okok kizárása! • A projektötlet alapos kidolgozása (logikai keretmátrix, SWOT, probléma-fa, cél-fa stb.) • Partnerek bevonása • Indikátorok pontos meghatározása (kulcskérdés!) • Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése • Megvalósítás ütemezése • Költségvetés reális alapokon (árajánlatok, tervezői költségbecslés) való tervezése • Cash-flow!

 15. Gyakori hibák • Kiírás felületes átolvasása • Formai hibák: mellékletek hiánya, nem megfelelő formátum, pályázatkitöltő program sajátosságai • Tartalmi hibák: - Nem projektre pályáznak- Nincs megfelelő kapacitás (pénzügyi, infrastrukturális, humán)- Hiányzik az igényfelmérés- Nincs/nem valós a partnerség- Gyenge megfogalmazások (szakmai, eu) - vállalások (indikátorok) elégtelen volta- Helyi stratégiák, fejlesztési koncepciók ismeretének hiánya

 16. Horizontális szempontok Esélyegyenlőség: Külön útmutató segít az összeállításban. Nem csak számszerűen várják el, de a tevékenységek összességének tükröznie (támogató szolgáltatások) • Esélyegyenlőségi szempontból érintett célcsoportok bemutatása A kiemelt esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele projektünkben: • Egyéni hátrányok, sajátosságok felmérése, feloldása: Személyre szabott cselekvési terv • Szocio-kulturális sajátosságok figyelembevétele • Hozzájutás segítése: mobilitás- akadálymentesítés • Gazdasági ellehetetlenülés elkerülése: képzési támogatás-ösztöndíj Fenntartható fejlődés: Külön útmutató segít az összeállításban. A környezetvédelem szempontjainak figyelembe vétele, a projekt összes tevékenységében. • Projekt vezetésének szakértelme (környezetvédelmi) • Hulladékkezelés • Energiagazdálkodás • Humán fejlesztés területén – tréningekbe beépítve – tudatosabb életvitel ösztönzése Disszemináció: A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása (EU - NFT logo)

 17. Pályázatíróval vagy önmagunk? • Mindkettő mellett szólnak érvek (szakmaiság, felelősség, ár?) Legjobb: az első projekteket tanácsadóval elkészíttetni, benne lenni a folyamatban, menedzsmentben, kinevelni saját szakértőket, majd megpróbálni összerakni egy pályázatot.

 18. Pályázati menedzsment • Befogadás (megkezdés) • Támogatás Szerződés megkötése (új feltételek, 45 nap, indikátorok, költségvetés, saját erő, biztosítékadás, előleg!) • Előleg lehívása • Szakmai megvalósítás: folyamatos kontroll mind szakmailag, mind pénzügyileg! • Beszámolók (PEJ, EPEJ, ZPEJ) benyújtása. • Projekt zárása, fenntartás.

 19. Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070 Köszönöm a figyelmet!Pál Attilatréner(info@emfa.hu)(20/429-1362)

More Related