slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Apikal Prolapsusun Cerrahi Tedavisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Apikal Prolapsusun Cerrahi Tedavisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Apikal Prolapsusun Cerrahi Tedavisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

Doğal dokular ile transvajinal apikal süspansiyon teknikleri Prof . Dr. Fuat Demirci Kadıköyşifa Sağlık Grubu. Apikal Prolapsusun Cerrahi Tedavisi. Vajinal İliokoksigeal fiksasyon Yüksek uterosakral süspansiyon VH+McCall kuldoplasti Kolpokleizis Sakrospinöz ligament fiksasyonu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Apikal Prolapsusun Cerrahi Tedavisi' - dominic-cherry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
DoğaldokulariletransvajinalapikalsüspansiyonteknikleriProf. Dr. Fuat DemirciKadıköyşifaSağlık Grubu
apikal prolapsusun cerrahi tedavisi
ApikalProlapsusun Cerrahi Tedavisi

Vajinal

   • İliokoksigealfiksasyon
   • Yüksek uterosakral süspansiyon
   • VH+McCallkuldoplasti
   • Kolpokleizis
   • Sakrospinözligamentfiksasyonu
   • Meşler(cerrahi kit)

Abdominal

   • Sakrokolpopeksi(sakrohisteropeksi)

Laparaskopik

 • Laparaskopiksakrokolpopeksi
 • Robotik sakrokolpopeksi

Dr. F. Demirci. TJOD

pop da cerrahi g iri imin a ma lar
POP’da Cerrahi Girişimin Amaçları
 • Pelvikdefektin düzeltilmesi
 • Semptomların ortadan kaldırılması
 • Barsak, üriner ve ve cinsel fonksiyonların düzeltilmesi
 • Yeni semptom ve pelvikdefektlerin ortaya çıkmasının engellenmesi
 • Ameliyat sonrasında pelvikrekonstrüktif veya inkontinans cerrahisi gerektirecek girişimlerin engellenmesi
 • Uzun süreli başarı ve destek sağlanmasıdır

Dr. F. Demirci. TJOD

vajinal yakla m n st nl kleri
Vajinal yaklaşımın üstünlükleri;
 • Komplikasyon oranı daha düşük,
 • Kan kaybı daha az,
 • Postoperatif konfor daha iyi,
 • Hastanede kalış daha kısa,
 • Maliyet düşük,
 • Diğer mevcut pelvik taban defektlerinin tamiri de aynı zamanda yapılabilmekte,
 • Yaşlı ve cerrahi riski olanlar için daha uygun.
 • Ek masraf yok

Dr. F. Demirci. TJOD

hangi h astada v ajinal y ol
HangiHastadaVajinalYol?

Vajinalyaklaşım

 • Medikalkapasitesisınırlıhasta
 • Hızlıiyileşmeisteği
 • İleriderecederektoselvarsa
 • TVT/TOT eklenmesidüşünülüyorsa

Dr. F. Demirci. TJOD

cerrahi tekni in se iminde
Cerrahi tekniğin seçiminde;
 • Hastanın yaşı
 • Yaşam biçimi
 • Operasyondan beklentileri
 • Üretra, mesane, barsak ve vajenin anatomik ve fonksiyonel durumu
 • Apikal destek kaybının ağırlığı ve birlikte eşlik eden ön ve/veya arka duvar defektleri
 • Birlikte intraabdominalpatoloji varlığı
 • Cerrahın donanımı
 • Ameliyathanenin donanımı dikkate alınmalıdır

Dr. F. Demirci. TJOD

liokoksigeal fiksasyon
İliokoksigealfiksasyon
 • İnmon, 1963 (n=3)
 • SSF’na alternatif, etkili
 • Vaginalapeksbilateral olarak iliokoksigealfasyaya fiske edilir

Inmon WB, South Med J. 1963

Dr. F. Demirci. TJOD

liokoksigeal fiksasyon prosed r
İliokoksigealfiksasyon: Prosedür
 • Posteriorvaginalvertikalinsizyon
 • Rektovajinal boşluk levator anilere doğru genişçe dissekeedilir.
 • Rektum aşağıya ve mediale doğru itilir
 • Spinaiskiadikanın 1-2 cm anterior ve kaudalindeiliokoksigeal kas ve fasya görülür.
 • Fasya ve vajinal apeksinposteriorundan geçen bir yada 2 sütür konulur.
 • İşlem bilateral uygulanır.

Dr. F. Demirci. TJOD

liokoksigeal fiksasyon1
İliokoksigealfiksasyon
 • Avantajları;
  • Daha kolay süspansiyon
  • Postoperatifsistosel geliştirme oranı düşük
  • Daha az ağrı
  • Daha az kanama
  • Daha anatomik bir vajinal destek?

Dr. F. Demirci. TJOD

liokoksigeal fiksasyon2
İliokoksigealfiksasyon
 • Başarı

Sayı %

Shull, 199342 95

Maher, 2012 50 91

ShullBL. 1993

MaherCF2001

uterosakral ligament s spansiyonu
Uterosakral ligament süspansiyonu

1927 de Miller tarafındantanımlanmıştırve 1990 da Shull tarafındanpopülarizeedilmiştir.

Bu yöntemdevajinalapeksintraperitonealyoldanproksimaluterosakralligamentlerefikseedilir.

Vajinalhisterektomisırasındayadakafprolpasusundayapılır

Intra operatifsistoskopiyaılmalıdır

uterosakral ligament s spansiyonu1
UterosakralLigamentSüspansiyonu
 • Vaginalapekse eşkenar dörtgen insiyon yapılır
 • Disseksiyon sonrası

spinaiskiadikalarpalpe edilir

 • Spinalarınpostero- medialindeuterosakralligaman kalıntıları bulunur
 • Bilateraluterosakralligamanamedialdenlaterale doğru 3 sütür konulmaktadır

Dr. F. Demirci. TJOD

uterosakral l igament s spansiyonu
UterosakralLigamentSüspansiyonu

Avantajları

Kaf prolapsusu/vajinal histerektomi

SSF’dandaha kolay

Postoperatifiyi bir vaginal anatomi

Postoperatifiyi bir vajenuzunluğu sağlar

Operasyonda fazla bir disseksiyongerekmez

Dezavantajları

Üreter yaralanması, % 1-2 , %11!

Sakral sinir/Posteriorfemoralküteneos sinir yaralanması

Rutin Sistoskopi yapılmalı

Lovatsis D, 2003

Walters MD, 2005

Dr. F. Demirci. TJOD

uterosakral l igament s spansiyonu1
UterosakralLigament Süspansiyonu

Margulies (2010), meta-analiz, 10 çalışma, 820 hasta, ort. Takip 25 ay

 • Ureteral reimplantasyon% 0.6
 • Transfüzyon% 1.3
 • Mesaneyaralanması% 0.1
 • Barsakyaralanması% 0.2
 • Apikalprolapsusbaşarı % 98

Dr. F. Demirci. TJOD

uterosakral ligament s spansiyonu ba ar barber and maher int urogynecol j 2014
Uterosakral Ligament Süspansiyonu: BaşarıBarber and Maher. IntUrogynecol J 2014

Dr. F. Demirci. TJOD

mccall k uldoplasti
McCall Kuldoplasti
 • Vajinalhisterektomiyeeklenir
 • Uterosakraldistaldeligamentlerplikeedilerekvajenkafınafikseedilir
 • Etkiliolabilmesiiçinuterosakralligamentlerinatrofikolmamasıgerekir

Dr. F. Demirci. TJOD

kolpokleizis
Kolpokleizis
 • Vajenin kapatılması operasyonlarıdır
 • Cinsel aktif olamayan medikal kapasitesi sınırlı hastalarda uygulanır.
 • Parsiyelkolpokleizis(Le Fort)
 • Total kolpokleizis

Dr. F. Demirci. TJOD

parsiyel kolpokleizis le fort
Parsiyelkolpokleizis: Le Fort
 • Le Fort, 1877
 • Vajinal mukoza dikdörtgen şeklinde önde ve arkada çıkarılır.
 • Serviksten başlanarak vajen sıra sütürlerleoblitere edilir.
 • Enterosel kesesinin açılmaz.

Dr. F. Demirci. TJOD

le fort kolpokleizis
Le Fort kolpokleizis

Dr. F. Demirci. TJOD

kolpokleizis1
Kolpokleizis
 • Avantajları
  • Operasyon süresi kısa
  • Komplikasyonlar az
  • Lokal/sedasyon analjezi
  • Riskli hastalarda kullanılabilir
  • Hızlı iyileşme
  • Hastanede kalma süresi kısa
 • Dezavantajları
  • Koital fonksiyon kaybı
  • Vajenin kapatılma hissi
  • End/serviks kanserinin doğrudan

örneklenememesi

  • Postoperatifüriner

inkontinansgelişme riski ?

FitzGerald MP, 2006

Dr. F. Demirci. TJOD

kolpokleizis h az rl
KolpokleizisHazırlığı
 • Fizikmuayene
 • PAP smear
 • Transvajinalultarasonografi
 • Endometrial örnekleme
  • Kanamaöyküsü
  • Endometriumdakalınlaşma

Dr. F. Demirci. TJOD

komplikasyonlar
Komplikasyonlar

Perioperatif

 • Kanama, hematom % 4
 • Mesane ve rektum yaralanması
 • Mortalite % 0.025
 • Yaşa bağlı pulmoner ve KVS komplikasyonlarından

mortalite% 2

 • İnfeksiyon

Geç

 • Ürinerinkontinans
 • Rekürrens
 • Ürogenital fistüller

Dr. F. Demirci. TJOD

slide25

Kolpokleizis: Postoperatifinkontinans

 • Prolapsusun düzeltilmesiyle birlikte üretral aksta düzleşme
 • Operasyon sırasında üretranın aşağı doğru çekilmesi

Postopürinerinkontinans riski nedeniyle

Profilaktik TOT eklenmesini öneren çalışmalar var.

Hoffman MS,. 2003

Hanson GE,. 1969

FitzGerald MP, 2003

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament fiksasyonu
SakrospinözLigamentFiksasyonu
 • Richter, 1968 tanımlamış
 • 1971’de Randallve Nichols’dan sonra popülarite kazanmıştır
 • Bu prosedür için pelvik anatominin iyi bilinmesi gerekir

Richter K, 1968

Randall CL ve Nichols DH, 1971

anatomi koksiks ssl kompleksi
AnatomiKoksiks-SSL Kompleksi

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu prosed r
SakrospinözLigament Süspansiyonu: Prosedür
 • Önce spinaiskiadikalar ve sakrospinözligamentlerin yeri tanımlanır.
 • Sağ unilateral olarak yapılır
 • Pararektal fossa disseke edilir.
 • Spinaiskiadika ve Sakrospinözligamente ulaşılır.
 • Vajenkafına ve ligamenteabsorbeolmayan 2 sütür konulur.
 • Sütür yerleştirilirken miyahook, Dechamps, Capiodevice, eğri portegü kullanılabilir
 • Sütürler bağlanırken arada boşluk bırakılmamalıdır

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu ekipman
SakrospinözLigament Süspansiyonu: Ekipman

Deschamps

Miyahook

Capiodevice

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu
SakrospinözLigament Süspansiyonu
 • İntraoperatif komplikasyon %3-6
  • Masif kanama %2-28 (pudendal, peri rektal, sakral)
  • Pudendal damar-sinir paketinde hasar
  • Rektum yaralanması

Lovatsis et al. 2003

Arbel et al. 2005

Demirci et al. 2006

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z fiksasyon
SakrospinözFiksasyon

Uzun dönem

 • Sakral sinirin askıya alınması kalıcı gluteal ağrı
 • Vajende kısalma ve seksüel disfonksiyonlar
 • De novosistosel
  • % 20- 92(Holley ve ark). Çoğu asemptomatik
 • Stres/urgeürinerinkontinans
  • Diseksiyonabağlı nörolojik hasar
  • Vezikoüretral bileşkede oluşan değişiklikler
  • Üretranın düzleşmesi
  • Bu değişikliklere bağlı UKB’nın azalması
  • Holley et al J AmCollSurg 1995
  • Lovatsis et al. CurrOpinObstetGynecol. 2003
 • Arbelet al. Best PractResClinObstetGynaecol. 2005

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z fiksasyon vs sakrokolpopeks i
Sakrospinözfiksasyonvs. Sakrokolpopeksi

Demirci ve ark. IntUrogynecol J .2006

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament f iksasyonu vs nfrakoksigeal s spansiyon
SakrospinözLigamentFiksasyonu vs. İnfrakoksigeal Süspansiyon
 • SSF (n=78), subj başarı: % 91
 • İKF (n=50), subj başarı: % 78

Anatomik düzelme

Objektif Başarı

%53

%67

MaherCF, 2001

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu vs me nazca
Sakrospinöz ligament süspansiyonu vs. Meş(NAZCA)
 • 32 prolapsuslu hasta 16 NAZCA 16 SSF
 • 12 ay takip
 • Başarı oranları benzer
 • Meş erozyonu Nazca grubunda fazla (% 35)

Lopes, 2009

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu vs me prolift
Sakrospinöz ligament süspansiyonu vs. Meş(Prolift)

RCT, Multicenter çalışma 12 ay takip

83 hasta SSF 83 hasta Prolift

Rekürens:

SSF: 39

Prolift: % 16

Erozyon(exposure) : % 20

QOL: Her ikigruptafarkyok

Halaska et al. 2012

Dr. F. Demirci. TJOD

posterior ivs vs ssf
PosteriorIVS vs. SSF
 • IVS: (n=21),
 • SSF: (n=24)
 • Prospektifrandomize
 • Başarı
  • IVS: %95
  • SSF: %100
  • P>0,05
 • Op süresi: IVS<SSF
  • P<0,05

de TayracR 2007

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu vs uterosakral ligament s spansiyonu
Sakrospinöz ligament süspansiyonu vs. Uterosakral ligament süspansiyonu.

Multisenter randomize çalışma, 2 yıltakip

SSLF 186 hasta USLS 188

Başarı % 60.5 % 59.2

Barber ve ark. JAMA 2014

Dr. F. Demirci. TJOD

sakrospin z ligament s spansiyonu vs sakrokolpopeksi cochrane review
SakrospinözLigament Süspansiyonu vs.SakrokolpopeksiCochrane review
 • Abdominal sakrokolpopeksi
  • Rekürensdahaaz (RR: 0.23)
  • Disparonidahaaz(RR: 0.46)
 • Sakrospinözfiksasyon
  • Hızlı
  • Ucuz
  • Kısaiyileşmesüresi

Maher et al 2010

Dr. F. Demirci. TJOD

apikal prolapsusta cerrahi y ntem se imi
ApikalProlapsusta: cerrahi yöntem seçimi
 • Prolapsusun derecesi, yeri…
 • Ek semptomların varlığı:

ürinerdisfonksiyon

barsak disfonksiyonu

cinsel disfonksiyon

 • hastanın genel sağlık durumu
 • hastanın tercihi
 • Cerrahın deneyimi

Dr. F. Demirci. TJOD

slide42
Sonuç
 • Kolpokleizis
  • Kısaoperasyonveiyileşmesüresi
  • Uygulama kolaydır
  • Morbidite ve komplikasyon azdır
 • Uterosakralligamentsüspensiyonu
  • Daha uzun ve anatomik vajinal derinlik
  • Üreterlersistoskopi ile kontrol edilmelidir
 • Sakrospinözfiksasyon
  • Kısaoperasyonveiyileşmesüresi
  • Vajinal aks değişir
  • Morbidite ve komplikasyon azdır
  • DahaazbaşarıoranıSakrokolpopeksiilekarşılaştırılınca(RCT)

Dr. F. Demirci. TJOD

geliyorum diyen maden kazas nda ya am n kaybeden emek ilerimiz klar i inde yat n
Geliyorumdiyenmadenkazasındayaşamınıkaybedenemekçilerimizışıklariçindeyatın!Geliyorumdiyenmadenkazasındayaşamınıkaybedenemekçilerimizışıklariçindeyatın!

Dr. F. Demirci. TJOD

Yılmaz Erdoğan