workshop kropps ving n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Kroppsøving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Kroppsøving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Workshop Kroppsøving - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Workshop Kroppsøving. Lillehammer 25. September 2012. Bjørn Arve Bønå. Oppsummering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop Kroppsøving' - dolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop kropps ving

Workshop Kroppsøving

Lillehammer 25. September 2012

Bjørn Arve Bønå

oppsummering
Oppsummering

Endringer i læreplanen:• Revidert formål for faget kroppsøving• Endring i hovedområder på ungdomstrinnet og i videregående opplæring• Endringer i grunnleggende ferdigheter• Endringer i kompetansemålene• Dagens privatisteksamen i videregående opplæring endres til en muntlig- praktisk eksamen

Endringer i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven:

Grunnlaget for vurdering i faget i kroppsøving er endret:

o Det er ikke lenger forskriftsfestet at elevens forutsetninger er en del av grunnlaget for vurdering.

o Det er forskriftsfestet at elevens innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering.

Fritak fra vurdering med karakter utvides til også å gjelde elever i grunnskolen.

Fritak fra vurdering med karakter gjelder hele faget, ikke bare den praktiske delen.

Voksne i videregående opplæring, etter opplæringsloven kapittel 4A, fritas fra opplæring i kroppsøving.

et tydeligere form l
Et tydeligere formål
 • Formålet legger premisser for hvordan elever og lærere skal jobbe med kompetansemålene.
 • Det blir understreket at bevegelse er grunnleggende for mennesket, og at fysisk aktivitet er viktig for alle og nødvendig for å fremme god helse.
 • Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt.
 • Fair play og felles regler er en viktig del av faget. Begrepet fair play omfatter samhandling og å vise respekt for hverandre i ulike aktiviteter. Det betyr også å gjøre hverandre gode.
 • Elevene skal i sterkere grad forstå hva som kreves for å nå egne mål, og elevene får mulighet til å reflektere over og vurdere egen innsats og kompetanse.
endringer i kompetansem l
Endringer i kompetansemål
 • Kompetansemålene er tydeligere
 • Spiralprinsippet er klarere. Aktiviteter blir gjentatt i stadig mer avanserte former etter hvert som elevene blir eldre, og kompetansen deres øker
 • Kompetansemålene henger nå klarere sammen med formålet, særlig med tanke på livslang bevegelsesglede og samhandling
kompetansem l etter vg1
Kompetansemål etter Vg1

Idrettsaktivitet

 • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • praktisere og gjere greie for sentrale reglar i utvalde idrettar og aktivitetar
 • praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av føresetnader, i utvalde idrettar og aktivitetar
 • gjere funksjonell bruk av ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar
 • eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjonar
friluftsliv
Friluftsliv
 • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal forankring
trening og livsstil
Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for faktorar som påverkar motivasjonen til aktivitet og trening
 • praktisere treningsmetodar og øvingar innanfor uthald, styrke og rørsleevne for å utvikle eigen kropp og ivareta eiga helse
 • planleggje og gjennomføre oppvarming og uttøying før og etter ulike treningsaktivitetar
3 3 grunnlaget for vurdering i fag
§3-3 Grunnlaget for vurderingi fag

«Grunnlaget for vurdering i fag er de samla kompetansemålene i læreplanen»

«I vurderinga i fag skal ikke forutsetningene til den enkelte, fravær, eller forhold knyttet til ordenen og oppførselen til eleven trekkes inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering»

grunnlaget for vurdering 3 3 andre ledd
Grunnlaget for vurdering, §3-3, andre ledd
 • Unntak når kompetansemål er knyttet til holdningene til eleven eller elevens forutsetninger
 • Kompetansemålene er i større grad individrettet, og elevens relative forbedring står sentralt
hva er innsats i kropps vingsfaget
Hva er innsats i kroppsøvingsfaget?
 • Eleven prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp
 • Eleven viser selvstendighet og utfordrer egen fysiske kapasitet
 • Eleven samarbeider med andre og bidrar til at andre lærer i faget
 • Eleven fortsetter å øve også når det ikke gir resultater i prestasjon eller ferdighetsutvikling (Arbeidsprosessen blir et vesentlig trekk ved kompetansen i kroppsøving)
innsats
Innsats
 • Det er ingen regler for hvordan kompetanse og innsats skal vektlegges.
 • Læreren må vurdere elevens mestring og innsats i faget på tvers av de enkelte kompetansemålene og hovedområdene
grunnlaget for vurdering 3 3 andre ledd1
Grunnlaget for vurdering, §3-3, andre ledd
 • Det er et krav at sluttvurderingen av elevens kompetanse skal avgjøres på grunnlag av en helhetsvurdering. Det er et breddekrav.
 • Det er ikke lov å fastsette standpunktkarakterer på grunn av et utvalg av kompetansemålene.
 • Ved halvårsvurdering skal karakteren fastsettes på grunnlag av kompetansemålene som er gjennomgått i opplæringen.
 • Det er ikke lov å sette en halvårsvurdering med karakter på grunnlag av bare noen av målene som er gjennomgått.
forholdet mellom underveis og sluttvurdering
Forholdet mellom underveis- og sluttvurdering
 • Formålet med sluttvurderingen er å gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd ved slutten av opplæringen.
 • Formålet med underveisvurderingen er videre læring og faglig progresjon.
 • Læreren må være tydelig på hva som kjennetegner kompetansen og innsatsen som kreves for å få de ulike karakterene, og hva som blir vurdert ved avslutningen av opplæringen.
bruk av tester
Bruk av tester
 • Er tester en egnet metode til å vurdere elevenes kompetanse i kroppsøvingsfaget? (Kompetansemålene er ikke formulert på en måte som angir at elevene skal vise styrke, løpe fort eller hoppe høyt…)
 • Hva er formålet med testen, og hvilke prinsipper ligger til grunn for de ulike testene?
fritak fra vurdering med karakter
Fritak fra vurdering med karakter

§ 3-23 Fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

«Elever som ikkje kan følge opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte opplæringa eleven får ikkje kan vurderes med karakter. Avgjørelsen er et enkeltvedtak.»

fritak fra oppl ring i kropps ving
Fritak fra opplæring i kroppsøving

§ 1-12 Fritak fra opplæring i kroppsøving

«Rektor kan etter søknad gi elever i videregående opplæring fritak fra opplæring i kroppsøving. Eleven må legge frem en uttalelse fra lege som dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og at tilpassa opplæring ikke er mulig. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak.»

slide18

Eksempel: Munnleg-praktisk eksamen – Kroppsøving

 • Førebuingstid: Inntil 45 minutt
 • Oppgåve: Kandidaten trekker ei oppgåve for praktisk økt som er relevant i høve til kompetansemåla frå læreplanen i faget.
 • Kandidaten skal planlegge trening der han viser dei grunnleggjande prinsippa for trening for å ivareta eigen helse og livsstil. Arbeidet skal leverast når kandidaten møter til eksaminasjonen.
 • Kandidaten blir prøvd innan minimum to idrettar, ein dans eller innen nemnde treningsplanlegging.
 • Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel. Kommunikasjon under førebuingsdelen er ikkje tillate.
 • Eksamen: Inntil 45 min der minimum 10 min er avsett til munnleg høyring. Munnleg høyring omfatter minst 2 hovudområder.