slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Darba devējiem sniegto pakalpojumu attīstības stratēģija 2008. – 2010.gadam Rīgā, 24.04.2008.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Darba devējiem sniegto pakalpojumu attīstības stratēģija 2008. – 2010.gadam Rīgā, 24.04.2008. - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Darba devējiem sniegto pakalpojumu attīstības stratēģija 2008. – 2010.gadam Rīgā, 24.04.2008. Stratēģija nodarbinātības veicināšanai Latvijā. Nacionālā attīstības plāna (2007.-2013.g.) prioritārie darbības virzieni saistībā ar darba tirgu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Darba devējiem sniegto pakalpojumu attīstības stratēģija 2008. – 2010.gadam Rīgā, 24.04.2008.' - doli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Darba devējiem sniegto pakalpojumu

attīstības stratēģija 2008. – 2010.gadam

Rīgā, 24.04.2008.

strat ija nodarbin t bas veicin anai latvij
Stratēģija nodarbinātības veicināšanai Latvijā

Nacionālā attīstības plāna (2007.-2013.g.) prioritārie darbības virzieni saistībā ar darba tirgu:

 • pieeja darba vietām un to dažādība reģionos (uzdevums – sekmēt pieeju darba vietām ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem darbaspējas vecumā, it īpaši jauniešiem un sociālās atstumtības riskam pakļautajām riska grupām);
 • atbalsts nodarbinātības veicināšanai (uzdevums – pilnveidot un dažādot aktīvos un preventīvos nodarbinātības pasākumus; ilgstošā bezdarba mazināšana un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušana darba tirgū; atbalstīt vietējās nodarbinātības veicināšanas iniciatīvas un nodarbinātību veicinošas partnerības attīstību).
galven s priorit tes nodarbin t bas jom saska ar latvijas nacion lo lisabonas programmu 2005 2008
Galvenās prioritātes nodarbinātības jomā saskaņā ar Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005-2008:
 • Iekļaujoša darba tirgus veicināšana, paplašinot aktīvo nodarbinātības pasākumu klāstu, lai uzlabotu bezdarbnieku, īpaši sociālās atstumtības riska grupu, konkurētspēju darba tirgū.
 • Veicināt ekonomiskās aktivitātes vāji attīstītos reģionos, sniedzot valsts atbalstu, lai mazinātu reģionālās atšķirības u.c.
 • Intensīvāk risināt nedeklarētās nodarbinātības problēmu un stimulēt iedzīvotājus darboties formālā ekonomikā, paaugstinot neto algas personām ar zemiem ienākumiem un pastiprinot gan valsts kontroles institūcijas, gan sociālo partneru apvienības.
 • Paplašināt izglītības un apmācību iespējas.
b tisk ko darba tirgus probl mu raksturojums valst
Būtiskāko darba tirgus problēmu raksturojums valstī
 • Darbaspēka izglītības kvalitāte, prasmes un iemaņas neatbilst darba tirgus prasībām
 • Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā
 • Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju trūkums
 • Mūžizglītības sistēmas trūkums un nepietiekamas apmācību iespējas darba vietās
 • Vāji attīstīta uzņēmējdarbība reģionos un infrastruktūras trūkums darbaspēka mobilitātes veicināšanai
 • Karjeras izglītības nepietiekams nodrošinājums un tam sekojošs izglītības iestāžu audzēkņu atbirums un nepārdomāta profesijas izvēle
 • Darbaspēka trūkums atsevišķās nozarēs
 • Zems atalgojums
 • Nedeklarētā nodarbinātība/ēnu ekonomika
 • Neapmierinoši darba apstākļi un salīdzinoši augsts nelaimes gadījumu īpatsvars darbā
procesus ietekm ekonomika izgl t ba migr cija
Procesus ietekmē – ekonomika, izglītība, migrācija
 • Joprojām vērojama darba devēju orientācija uz ekstensīvu (nodarbināto skaita palielināšanas) darbaspēka pieaugumu nākotnē, kas ir pretrunā ar demogrāfisko prognožu atzinumiem par sagaidāmo iedzīvotāju skaita un darbaspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanos.
 • Latvijas darba tirgū gandrīz 52% strādājošo nav nodarbināti profesijās atbilstoši viņu iegūtajai izglītībai.
 • Aktualizējas darbaspēka migrācijas jautājumi - ilgākā perspektīvā nepieciešama pārdomāta un sabiedrības atbalstīta migrācijas politika, ko varētu izmantot par koriģējošu elementu darba tirgus attīstības prognozēšanā nākotnē.
bezdarbnieki sadal jum pa m r a grup m
Bezdarbnieki sadalījumā pa mērķa grupām*

*NVA statistika 2008.gada 31.martā

darbasp ka piepras jums pa re ioniem
Darbaspēka pieprasījums pa reģioniem*

20 – 25 % no visām reģistrētajām vakancēm ir nekvalificēts darbaspēks (palīgstrādnieki,

krāvēji, iesaiņotāji, tīrītāji, sētnieki u.c.)

* NVA statistika uz 10.01.2008

darba dev ju sadarb ba ar nva 2007 gad
Darba devēju sadarbība ar NVA 2007.gadā*

* NVA darba devēju ekspresaptaujas rezultāti; 2008.gads

darba dev ju papildpras bas
Darba devēju papildprasības*

* NVA darba devēju ekspresaptaujas rezultāti; 2008.gads

darba dev ju sadarb bas v rt jums
Darba devēju sadarbības vērtējums*

* NVA darba devēju ekspresaptaujas rezultāti; 2008.gads

inform cijas avoti par nva
Informācijas avoti par NVA*

* NVA darba devēju ekspresaptaujas rezultāti; 2008.gads

slide13
Misija

Būt par tiltu, kas savieno darba devēju ar darba ņēmēju, veicinot bezdarba samazināšanu un nodarbinātības situācijas uzlabošanu valstī

Vīzija

Uz klientu orientēta un uz attīstību vērsta valsts institūcija, kas nodrošina profesionālu un kvalitatīvu nodarbinātības pakalpojumu sniegšanu

Stratēģijas virsmērķis

Nodrošināt mūsdienīgas un uz darba devējiem orientētas politikas veidošanu un īstenošanu aģentūrā, kas nodrošinātu principa – no pakalpojumu popularizēšanas un klientu formālas informēšanas uz pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu ieviešanu aģentūrā

slide14
Stratēģijas mērķa auditorijas:
 • Darba devēji, kuriem tiks sniegti pakalpojumi darba tirgus prasībām atbilstošu darbinieku atrašanā;
 • aģentūras darbinieki, kuri īstenos stratēģiju atbilstoši aģentūras noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • sabiedrība kopumā, jo, nodrošinot stratēģijas pieejamību sabiedrībai, tiks uzlabota sabiedrības izpratne par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem.
slide15
Stratēģija tiks izmantota:
 • Aģentūras pakalpojumu darba devējiem pilnveidei, plānošanai un koordinēšanai;
 • aģentūras uzdevumu veikšanai, plānojot nepieciešamos finanšu un cilvēku resursus;
 • aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības informēšanas plānošanai, tādējādi uzlabojot viņu izpratni par aģentūras kompetenci un iespējām nodarbinātības politikas ieviešanā.
darb bas stipro un v jo pu u iesp ju un draudu svid anal ze 1
Stiprās puses

Elastīga darba organizācija, nodrošināta laba ģeogrāfiskā pieejamība;

Vienots klientu apkalpošanas standarts, individuāls darbs ar klientu;

Ieviesta Kvalitātes vadības sistēma;

Klientiem nodrošināti bezmaksas pakalpojumi;

Izveidota moderna bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma (BURVIS);

Salīdzinoši plašs darba devējiem sniegto pakalpojumu klāsts ;

Darba devēji tiek regulāri informēti par aģentūras piedāvātajām jaunajām iespējām un pakalpojumiem;

Uzsākta darba devēju piekļuves nodrošināšana darba meklētāju informācijai/ datu bāzei caur internetu

Vājās puses

Nepietiekama darbinieku profesionalitāte darbā ar klientiem;

Nav pilnībā nodrošināta vienādi augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšana visās aģentūras filiālēs;

Nepietiekama aģentūras kapacitāte, tai skaitā tehnoloģiskais nodrošinājums jaunu pakalpojumu attīstībai un ieviešanai;

Nav pietiekami novērtēta darba devēja kā aģentūras stratēģiskā sadarbības partnera loma;

Nepilnīgi funkcionējošas datu bāzes un informācijas sistēmas;

Nav sadarbības mehānismu ar nozaru, profesionālajām un reģionālajām darba devēju organizācijām un asociācijām;

Salīdzinoši neliels aģentūrā reģistrēto vakanču piedāvājums;

Nepietiekami attīstīta darba devējiem sniegto pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes izvērtēšana

Darbības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze (1)
darb bas stipro un v jo pu u iesp ju un draudu svid anal ze 2
Iespējas

Identificēt darbaspēka rezervi

Cilvēkresursu sagatavošana atbilstoši nozaru un reģionu attīstībai

Veicināt profesionālo un ģeogrāfisko mobilitāti

Pilnveidot un attīstīt e-pakalpojumus

Izmantot ES valstu pieredzi un EURES sniegtās iespējas

Attīstīt sadarbību ar privātajām darbā iekārtošanas firmām

Veikt darba tirgus

Veikt darba tirgus īstermiņa prognozēšanu sadarbībā ar darba devēju organizācijām

Draudi

Valstī netiek veidots pietiekams jaunu darba vietu skaits, nepietiekami attīstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība

Nevienmērīga valsts reģionālā attīstība

Augsts nelegālās nodarbinātības līmenis

Iedzīvotāju nepietiekama reģionālā un profesionālā mobilitāte

Reģistrētās darbaspēka rezerves neatbilstība darba tirgus prasībām

Birokrātija, kas apgrūtina pasākuma īstenošanu un jaunu sadarbības partneru piesaisti

Neskaidras ekonomiskās attīstības perspektīvas, kas apgrūtina cilvēkresursu sagatavošanas plānošanu vidējā termiņā

Darbības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze (2)
uzdevumi un darb bas jomas 1
Uzdevumi un darbības jomas (1)

1. Pilnveidot vakanču reģistrēšanas, publiskošanas un aizpildīšanas procesu:

 • attīstīt un nodrošināt vakanču attālinātas reģistrēšanas iespējas (internetā, ar e-pasta starpniecību);
 • izstrādāt un nodrošināt atbilstošus vakanču reģistrēšanas atbalsta mehānismus darba devējiem;
 • turpināt attīstīt un popularizēt iespējas pieteikt vakances attālināti.
uzdevumi un darb bas jomas 2
Uzdevumi un darbības jomas (2)

2. Attīstīt un pilnveidot IT infrastruktūru un ērti lietojamas datu bāzes:

 • nodrošināt aktuālas informācijas par vakancēm, apmācības un pārkvalifikācijas iespējām atbilstoši darba tirgus pieprasījumam u.c. pakalpojumiem pieejamību;
 • izveidot interneta piekļuves punktus (pašapkalpošanās stacijas) aģentūras filiālēs un sabiedriskajās vietās, attīstīt interaktīvos elektroniskos pakalpojumus aģentūras klientiem.
uzdevumi un darb bas jomas 3
Uzdevumi un darbības jomas (3)

3. Pilnveidot esošos un ieviest jaunus pakalpojumus darba devējiem :

 • veikt esošo pakalpojumu pieprasījuma un to efektivitātes izvērtēšanu;
 • attīstīt un pilnveidot kandidātu atlasi un darba devēju informēšanu par atlasītajiem kandidātiem;
 • uzsākt nodarbināto personu apmācību;
 • attīstīt darba devēju iesaistīšanos apmācības programmās;
 • veicināt darbaspēka reģionālās mobilitātes attīstību.
uzdevumi un darb bas jomas 4
Uzdevumi un darbības jomas (4)

4. Attīstīt sadarbību ar privātajām darbā iekārtošanas aģentūrām (PDIA):

 • pilnveidot un popularizēt augsti kvalificētu darba meklētāju (VIP grupas klientu) darbiekārtošanu caur PDIA;
 • attīstīt sadarbību ar PDIA informācijas aprites nodrošināšanai.
uzdevumi un darb bas jomas 5
Uzdevumi un darbības jomas (5)

5. Izveidot efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un klientiem, līdzsvarojot reklāmas un mārketinga aktivitāšu īpatsvaru:

 • organizēt informatīvās kampaņas un pasākumus darba devēju informētības par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem uzlabošanai;
 • attīstīt darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma izpēti, pilnveidojot darba devēju prasību un vēlmju izzināšanas mehānismu;
 • attīstīt sadarbību ar nozaru, profesionālajām un reģionālajām darba devēju organizācijām un asociācijām.
uzdevumi un darb bas jomas 6
Uzdevumi un darbības jomas (6)

6. Sekmēt aģentūras darbinieku profesionālo kapacitāti:

 • pilnveidot un aktualizēt metodiku sadarbības ar d/d organizēšanai;
 • izveidot un ieviest aģentūras darbinieku apmācības programmas darbam ar darba devējiem.

7. Informācijas apkopošana, sistematizēšana un regulāra papildināšana par darba devējiem, kas sadarbojas ar NVA:

 • izveidot darba devēju datu bāzi, tai skaitā e-pastu datu bāzi.
uzdevumi un darb bas jomas 7
Uzdevumi un darbības jomas (7)

8. Pilnveidot sadarbību un attīstīt kontaktus ar citu valstu nodarbinātības dienestiem un citiem Eiropas informatīviem tīkliem, un izmantot Eiropas Savienības valstu pieredzi jaunu aģentūras pakalpojumu plānošanai un esošo pilnveidei:

 • organizēt pieredzes apmaiņas vizītes un mācību vizītes citu ES valstu nodarbinātības dienestiem;
 • attīstīt sadarbību starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nodarbinātības dienestiem par jauninājumiem dienestu darbā ar darba devējiem, izmaiņām, jaunajiem pakalpojumiem, to attīstību utml.
ad