lietuvos mokslo taryba programinis konkursinis mokslini tyrim ir pl tros finansavimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIETUVOS MOKSLO TARYBA: PROGRAMINIS KONKURSINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS FINANSAVIMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIETUVOS MOKSLO TARYBA: PROGRAMINIS KONKURSINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS FINANSAVIMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

LIETUVOS MOKSLO TARYBA: PROGRAMINIS KONKURSINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS FINANSAVIMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

LIETUVOS MOKSLO TARYBA: PROGRAMINIS KONKURSINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS FINANSAVIMAS. Giedrius Viliūnas LMT mokslo politikos skyriaus vedėjas Konferencija “Finansavimo galimyb ė s tyr ė jams” , 2009 m. rugsėjo 24 d. LIETUVOS MOKSLO TARYBA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIETUVOS MOKSLO TARYBA: PROGRAMINIS KONKURSINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS FINANSAVIMAS' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lietuvos mokslo taryba programinis konkursinis mokslini tyrim ir pl tros finansavimas

LIETUVOS MOKSLO TARYBA: PROGRAMINIS KONKURSINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS FINANSAVIMAS

Giedrius Viliūnas

LMT mokslo politikos skyriaus vedėjas

Konferencija “Finansavimo galimybės tyrėjams”, 2009 m. rugsėjo 24 d.

lietuvos mokslo taryba
LIETUVOS MOKSLO TARYBA

1. Lietuvos mokslo taryba yra valstybės biudžetinė įstaiga. Ją Vyriausybės teikimu steigia, jos nuostatus ir Vyriausybės siūlomus narius tvirtina Seimas. Lietuvos mokslo taryba yra atskaitinga Seimui ir Vyriausybei.Lietuvos mokslo tarybos vienasmenis valdymo organas yra Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas.

2. Lietuvos mokslo taryba yra Seimo ir Vyriausybės patarėja mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Lietuvos mokslo taryba dalyvauja įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas, programinį konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų finansavimą ir organizuoja Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą.

3. Lietuvos mokslo tarybą sudaro Lietuvos mokslo tarybos valdyba, Mokslo fondas ir du ekspertų komitetai: Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas. Šie komitetai sudaromi Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose nustatyta tvarka.

LR mokslo ir studijų įstatymas, 13 straipsnis

lietuvos mokslo tarybos s ranga
LIETUVOS MOKSLO TARYBOS SĄRANGA

Valdyba

9 nariai

Pirmininkas

Prof. E. Butkus

Humanitarinių ir socialinių

mokslų komitetas

10 narių, pirmininkė

Prof. R. Marcinkevičienė

Gamtos ir technikos

mokslų komitetas

10 narių, pirmininkas

Prof. V. Vansevičius

Administracija

25 darbuotojai, direktorė A. Vilutienė

Mokslo politikos skyrius * Mokslo programų skyrius * Paramos tyrėjams skyrius

Finansų ir apskaitos skyrius * Teisės ir administravimo skyrius

lmt administruojama parama mokslininkams ir tyr jams
LMT ADMINISTRUOJAMA PARAMA MOKSLININKAMS IR TYRĖJAMS

I.Valstybės biudžeto lėšos:

1. Nacionalinės mokslo programos

2. Kitos mokslo programos

3. Parama mokslo organizacijoms

II. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos:

4. Subsidijos aukšto lygio mokslininkams

5. Podoktorantūros stažuotės

6. Parama trumpalaikiams mokslininkų vizitams

7. Tarptautinė mokslinių duomenų bazė “Lituanistika”

8. Studentų mokslinės veiklos skatinimas

III. Mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimas pagal dvišales sutartis

1 nacionalin s mokslo programos
1. NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS

Nacionalinės mokslo programos – konkursinės mokslo programos, sudarančios sąlygas spręsti valstybei ir visuomenei svarbias problemas ir didinti Lietuvos mokslo tarptautinį konkurencingumą. Nacionalinių mokslo programų tikslas – sutelkti Lietuvos mokslo potencialą ir finansinius išteklius, inicijuoti tam tikrai problemai spręsti būtinus naujus ir koordinuoti jau vykdomus mokslinius tyrimus. Nacionalinių mokslo programų nuostatus tvirtina Vyriausybė.

LR mokslo ir studijų įstatymas, 77 straipsnis

2008 m. spalio 1 d. LRV nutarimu Nr. 980 patvirtintas renginų NMP sąrašas:

1. Ateities energetika

2. Lėtinės neinfekcinės ligos

3. Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

4. Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

5. Sveikas ir saugus maistas

6. Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

2 kitos mokslo programos 1
2. KITOS MOKSLO PROGRAMOS (1)

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa PatvirtintaLRV 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 306. Bendras biudžetas 33,5 mln Lt

Programos tikslas – plėtoti ir skatinti lituanistikos mokslinius tyrimus, padėtiįgyvendintilituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą, sustiprinti lituanistikosmoksliniųtyrimųrezultatų indėlį įvalstybės humanistikos plėtrą, suteiktimokslinį pagrindą tautinėssavimonės ugdymui.

2009 m. kvietimas: 40 projektų (85 paraiškos), jau išmokėta 1,14 mln. Lt

2 kitos mokslo programos 2
2. KITOS MOKSLO PROGRAMOS (2)

2010 metais Taryba planuoja tęsti kai kurių programų, kurias iki šiol vykdė Lietuvos

valstybinis mokslo ir studijų fondas, įgyvendinimą:

Aukštųjų technologijų plėtros 2007-2013 metų programa, patvirtinta Vyriausybės

2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1048 (Žin., 2006, Nr. 114-4356).

Planuojama skirti 4,9 mln Lt

Pramoninės biotechnologijos plėtros 2007-2010 metų programa, patvirtinta

Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1050 (Žin., 2006, Nr. 114-4359).

Planuojama skirti 2,1 mln Lt

Moksliniai tyrimai pagal prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

plėtros 2007– 2010 metų kryptis, patvirtintas Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d.

nutarimu Nr. 166 (Žin., 2007, Nr. 21-766). Planuojama skirti 3,6 mln Lt

3 parama mokslinink organizacijoms
3. PARAMA MOKSLININKŲ ORGANIZACIJOMS

Studentų sąjungos ir organizacijos, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos, studentų

mokslinės draugijos ir kitos asociacijos, veikiančios pagal įstatymus ir savo įstatus, veiklai,

susijusiai su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, gali gauti valstybės biudžeto lėšų

Lietuvos mokslo tarybos nustatyta tvarka.

LR mokslo ir studijų įstatymas, 66 straipsnis

LMT 2009 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. VII–17 patvirtintas Paramos studentų

sąjungoms ir organizacijoms, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijoms, studentų

mokslinėms draugijoms ir kitoms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašas.

Lėšos skiriamos veikloms, susijusioms su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu,

iš dalies finansuoti (dalyvavimo tarptautinėse organizacijose išlaidos; moksliniai ir mokslo

populiarinimo renginiai; informacijos apie organizacijos veiklą sklaida; internetinio puslapio

tvarkymas; informaciniai leidiniai ir pan.)

Paraiškėjai: organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų (Žin., 2004, Nr. 25-745)

įstatymo nustatyta tvarka, jei jų nariai yra studentai, mokslo ir studijų įstaigų bei institucijų

dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, nepriklausomi mokslininkai, mokslo ir studijų institucijos

2009 m. per I-ąjį kvietimą finansuotos 48 paraiškos, 300 tūkst. Lt

slide9
4. SUBSIDIJOS AUKŠTO LYGIO MOKSLININKAMS

ES paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros VP prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

priemonė VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai”

Tikslai:

- skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą

- pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę (užsienio ir Lietuvos mokslininkus)

- skatinti Lietuvos mokslinių tyrimų erdvės konkurencingumą pasaulyje

Pareiškėjai:

- Lietuvoje dirbantys aukšto (tarptautinio) lygio jaunieji ir patyrę mokslininkai (ar jų grupės) ir kiti tyrėjai

- užsienyje gyvenantys (ne Lietuvoje ne trumpiau nei 3 metus) ir mokslinį-tiriamąjį darbą dirbantys jaunieji ir patyrę mokslininkai (ar jų grupės) ir kiti tyrėjai

Remiamos veiklos:

- mokslinių tyrimų projektų vykdymas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose

Projekto išlaidų kategorijos:

- Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos;

- Projekto administravimo išlaidos;

- Kryžminis finansavimas (finansuojamas mokslinėslaboratorinės įrangos įsigijimas)

kaip veikia visuotin dotacija
KAIP VEIKIA VISUOTINĖ DOTACIJA?

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus.

Paraišką teikia - mokslininkas (projekto vadovas) kartu su priimančiąja institucija,

paraiškos forma – A ir B dalys.

Paraiškų vertinimas ir atranka (etapai): administracinės atitikties vertinimas

– LMT specialistai; tinkamumo finansuoti vertinimas – LMT specialistai; ekspertinis

paraiškų vertinimas – ekspertai (ekespertų grupė).

Sutarties dėl projekto finansavimo pasirašymas, finansavimo skyrimas - iki 400 tūkst.

Lt vieneriems metams.

Galima projekto trukmė: nuo 24 iki 48 mėn., projekto įgyvendinimas ir priežiūra;

projekto užbaigimas, ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas (LMT ekspertai)

Daugiau informacijos – www. lmt.lt

Atsakingi asmenys:

Eglė Vaitkutė (Paramos tyrėjams skyriaus vedėja)

Saulius Burbulis (Subsidijų mokslininkams poskyrio vedėjas)

visuotin s dotacijos valdymas
VISUOTINĖS DOTACIJOS VALDYMAS

ŠMM

LMT

FM

Trišalė sutartis

dėl visuotinės dotacijos

valdymo

Kvietimas teikti paraiškas

(LMT)

Avanso mokėjimo prašymas

(LMT)

Ataskaita Priežiūros komitetui

(LMT)

5 podoktorant ros sta uot s
5. PODOKTORANTŪROS STAŽUOTĖS

Projekto trukmė: 2009 m. kovas - 2011 m. kovas

Projekto biudžetas: 8 560 036 Lt (1 271 655 Lt)

Projekto tikslas -įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę,

įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos

absoventus (mokslų daktarus) ir taip sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus

mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai.

Tikslinė grupė - asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, suteiktą tiek Lietuvos, tiek

užsienio mokslo ir studijų institucijų bei kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra

praėję ne daugiau kaip 5 metai.

Stažuotėse galimos veiklos - moksliniai tyrimai socialinių, humanitarinių, fizinių,

biomedicinos arba technologijos mokslų srityse.

Lėšos skiriamos stažuotojų darbo užmokesčiui, jų stažuotėms į užsienio mokslo centrus

bei priimančiajai institucijai stažuotojo darbo vietos aprūpinimui.

kaip veikia podoktorant ros sta uo i modelis
KAIP VEIKIA PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ MODELIS?

LMT projekto interneto skelbia puslapyje kvietimą teikti paraiškas viešam

podoktorantūros stažuočių finansavimo konkursui. Kvietimo sąlygose nurodomi

paraiškų pateikimo terminai, kitos sąlygos.

Stažuotojas kartu su priimančiąja institucija teikia paraišką LMT.

Vyksta administracinis ir ekspertinis paraiškų vertinimas. Remiantis ekspertinio

vertinimo rezultatais priimamas sprendimas, kurias stažuotes finansuoti.

Su stažuotojais bei priimančiosiomis institucijomis, kurių paraiškas nuspręsta

finansuoti, LMT pasirašo trišales sutartis, reglamentuojančias podoktorantūros

stažuočių sąlygas.

Baigiantis stažuotei, visi stažuotojai dalyvauja LMT rengiamoje mokslinėje

konferencijoje bei skaito joje pranešimus savo mokslinio darbo tematika.

Teikia dalykines ataskaitas, kurias vertina atitinkamos mokslo

srities ekspertai.

Daugiau informacijos – www.postdoc.lt

Projekto vadovas – dr. Julija Sabataitytė

6 trumpalaiki mokslinink vizit finansavimas
6. TRUMPALAIKIŲ MOKSLININKŲ VIZITŲ FINANSAVIMAS

Projekto trukmė: 2009 m. lapkritis - 2011 m. lapkritis

Projekto biudžetas: 2 999 218 Lt

Projekto tikslai -stiprinti išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su

Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, tyrimų institutais, kitomis mokslinius tyrimus

vykdančiomis įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų vykdomų mokslinių tyrimų lygį,

padėti pasirengti aukšto lygio užsienio mokslininkų pritraukimui į Lietuvą bei

išvykusių iš jos mokslininkų reintegracijai, taip pat Lietuvos jauniesiems

mokslininkams sudaryti sąlygas dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Tikslinė grupė - užsienio ir Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, kurie bent 2 pastaruosius

metus dirbo mokslinį darbą užsienyje (atvykstantys); Lietuvos jaunieji mokslininkai

(išvykstantys).

Atvykti mokslininkai ir tyrėjai gali šioms veikloms - dalyvauti doktorantūros

procese (oponentas, recenzentas, komiteto narys, konsultantas); paskaitų ar seminarų

ciklui; moksliniam darbui.

Išvykti mokslininkai ir tyrėjai gali šioms veikloms - dalyvauti tarptautiniuose

mokslo renginiuose

Lėšos skiriamos mokslininkų ir tyrėjų kelionės išlaidoms padengti bei skiriama stipendija.

kaip veikia trumpalaiki vizit modelis
KAIP VEIKIA TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ MODELIS ?

LMT projekto interneto skelbia puslapyje kvietimą teikti paraiškas viešam

trumpalaikių vizitųfinansavimo konkursui. Kvietimo sąlygose nurodomi paraiškų

pateikimo terminai, kitos sąlygos.

Mokslininkas kartu su priimančiąja institucija teikia paraišką LMT.

Vyksta administracinis ir ekspertinis paraiškų vertinimas. Remiantis ekspertinio

vertinimo rezultatais priimamas sprendimas, kuriuos vizitus finansuoti.

Su mokslininkais bei priimančiosiomis institucijomis, kurių paraiškas nuspręsta

finansuoti, LMT pasirašo trišales sutartis, reglamentuojančias trumpalaikio vizito

sąlygas.

Baigiantis vizitui, mokslininkai ir tyrėjai teikia dalykines ataskaitas LMT.

Daugiau informacijos: www.sugrizimai.lt

Projekto vadovė: dr. Brigita Serafinavičiūtė

7 duomen baz lituanistika
7. DUOMENŲ BAZĖ ,,LITUANISTIKA”

Projekto trukmė: 2009 m. vasaris - 2011 m. sausis

Projekto biudžetas: 3 000 000 Lt

Projekto tikslas – tobulinti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų

kvalifikaciją, plečiant, tobulinant bei palaikant duomenų bazę Lituanistika.

Tikslinės grupės – socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjai ir studentai.

Į šią bazę patenka tik tie socialinių ir humanitarinių mokslų darbai, kuriuos

ekspertai įvertino kaip tinkamus. Kiekvienas darbas yra įvertinamas dviejų

ekspertų. Jei vertinimas prieštaringas – vertina dar ir trečiasis ekspertas.

Lėšos skiriamos ekspertų darbui apmokėti.

Daugiau informacijos –www.minfolit.lt

Projekto vadovė: prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė

8 student mokslin s veiklos skatinimas
8. STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS

Projekto trukmė: 2009 m. kovas – 2011m. kovas

Projekto biudžetas: 4 934 497 Lt

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Studentų mokslinė praktika vasaros metu;
 • Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (semestro metu);
 • Doktorantų tyrimai užsienio mokslo centruose, archyvuose ir kt.

Projekto uždaviniai:

 • Studentų mokslinės praktikos: skatinti horizontalųjį ir vertikalųjį studentų

mobilumą, įskaitant užsienio lietuvių ir ES studentus;

 • Studentų moksliniai tyrimai mokslo ir studijų institucijos: sukurti paramos teikimo

schemą ir administravimo sistemą (modelis panašus kaip studentų mokslinės praktikos);

 • Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose: sukurti paramos teikimo ir

administravimo schemą. (Numatoma stažuotės metu doktorantams mokėti apie 7000 Lt/mėn. dydžio stipendiją ir padengti kelionės išlaidas).

Tikslinės grupės:

I – III studijų pakopos studentai (bakalaurai, magistrai ir doktorantai)

kaip vyksta student mokslin praktika
KAIP VYKSTA STUDENTŲ MOKSLINĖ PRAKTIKA?

LMT skelbia kvietimą teikti paraiškas studentų mokslinės praktikos vadovų konkursui.

Vyksta administracinis ir ekspertinis paraiškų vertinimas. Remiantis ekspertinio

vertinimo rezultatais atrenkamos praktikos temos ir jų vadovai (praktikos institucijos).

Atrinktos praktikos vietos skelbiamos internete adresu www.smpraktika.lt

Į paskelbtas praktikos vietas pretenduoja studentai tiesiogiai bendraudami su mokslinės

praktikos vadovais, kurie ir pasirenka studentą siūlomai praktikos temai vykdyti.

Studentui susitarus su mokslinės praktikos vadovu pasirašoma trišalė sutartis tarp LMT,

praktikos institucijos ir studento.

Pasibaigus praktikai, visi studentai pateikia ataskaitas, kurias vertina ekspertai.

Studentui mokslinės praktikos metu mokama stipendija, 1040 Lt vienam mėnesiui.

Praktikos trukmė 2 mėn. Praktikos institucijai už dviejų mėnesių mokslinės praktikos

vykdymą skiriama iki 2500 Lt.

Daugiau informacijos – www.smpraktika.lt

Projekto vadovas – doc. dr. Gintaras Valinčius

slide22
III. DVIŠALĖS SUTARTYS:LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS MOKSLO MAINŲ PROGRAMA

SCIENTIFIC EXCHANGE PROGRAMME BETWEEN THE NEW MEMBER STATES (NMS) OF THE EU AND SWITZERLAND (SCIEX)

2009 m. - 2016 m.

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Finansų ministerija ir Lietuvos mokslo taryba

2009 m. birželio 29 d. pasirašė susitarimą su Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo

agentūra dėl paramos skyrimo Stipendijų fondui pagal Lietuvos ir Šveicarijos

bendradarbiavimo programą.

Stipendijų fondo tikslas – skatinti Lietuvos tyrėjų mokslinius gebėjimus bei remti

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Programos

įgyvendinimo laikotarpis - 2009-2016 m., programos biudžetas – 8,8 mln. Lt.

Remiamos veiklos:

 • Doktorantų stažuotės (6-24 mėn. trukmės);
 • Podoktorantūrinės stažuotės (6-18 mėn. trukmės);
 • Trumpalaikiai stažuočių vadovų vizitai.

Stažuočių vieta: Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos

slide23

KAIP VEIKIA SCIEX – LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS MOKSLO MAINŲ PROGRAMA?

 • Tvarka: Kas metus skelbiamas kvietimas paraiškomsteikti (paraiškų teikimo terminas pirmo kvietimo metu – iki 2010 m. balandžio 1 d.)
 • Stipendijos apima:
 • stažuotojo atlyginimą;
 • stažuotojo kelionės išlaidas;
 • stažuotojo vadovo kelionių išlaidas (viso iki 3 kelionių).
 • Pastaba: stipendija nėra skirta studijoms finansuoti.
 • Tinkami pareiškėjai - Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys asmenys:
 • doktorantai;
 • jaunieji mokslininkai;
 • ir jų vadovai.
 • Reikalavimas: anglų kalba.
 • Pirmas kvietimas teikti paraiškas – ne vėliau kaip 2010 m. balandžio 1 d.
slide24

KAIP VEIKIA SCIEX – LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS MOKSLO MAINŲ PROGRAMA?

Paraiškas pildo:Pareiškėjas (stažuotojas);Pareiškėjo (stažuotojo) vadovas Lietuvoje; Pareiškėjo (stažuotojo) vadovas Šveicarijoje; Pareiškėją (stažuotoją) priimanti institucija Šveicarijoje. Paraiškų administravimas: Paraiškas priima Lietuvos mokslo tarybaVertinimas ir etapai:

Lietuvos mokslo taryba – administracinis ir ekspertinis vertinimas

Sprendimas dėl paramos skyrimo (pirmo kvietimo metu) – iki 2010 m. rugpjūčio mėn. Daugiau informacijos:www.sciex.lt ir www.lmt.lt

Atsakingas asmuo:

Saulius Burbulis (Subsidijų mokslininkams poskyrio vedėjas)