1 / 15

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

STACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE Úlohy. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. 1. Riešte úlohu:. Na priamy vodič s dĺžkou 0,50 m, vložený vo vákuu v homogénnom magnetickom poli s magnetickom indukciou veľkosti 2,0.10 -2 T kolmo na indukčné čiary, pôsobí sila 0,1 N.

doctor
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. STACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE Úlohy PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 2. 1 Riešte úlohu: Na priamy vodič s dĺžkou 0,50 m, vložený vo vákuu v homogénnom magnetickom poli s magnetickom indukciou veľkosti 2,0.10-2 T kolmo na indukčné čiary, pôsobí sila 0,1 N. Vypočítajte prúd prechádzajúci vodičom. I = 15 A

 3. 2 Riešte úlohu: Priamym vodičom trolejbusového vedenia prechádza v severovýchodnom smere prúd 103 A. Určte veľkosť vertikálnej zložky sily, ktorá pôsobí na 10 metrový úsek vodiča v magnetickom poli Zeme. Veľkosť horizontálnej zložky magnetickej indukcie zemského magnetického poľa je Bh= 2.10-5 T. Fm = 0,4 N

 4. 3 Riešte úlohu: Priamy vodič s prúdom I zvieral s indukčnými čiarami homogénneho magnetického poľa uhol a. Po zmene polohy zviera vodič s indukčnými čiarami uhol a/=a + 18o. Veľkosť sily pôsobiacej na vodič sa pritom zväčšila o 20 %. Určte uhol a. a = 51o

 5. 4 Riešte úlohu: Vypočítajte veľkosť magnetickej indukcie magnetického poľa vo vákuu vo vzdialenosti 2.10-2 m od veľmi dlhého priameho vodiča, ktorým prechádza elektrický prúd 5 A. B = 5.10-5 T

 6. 5 Riešte úlohu: Dvoma priamymi rovnobežnými vodičmi prechádzajú rovnaké prúdy 2 A súhlasným smerom. Určte veľkosť príťažlivej sily pôsobiacej na dĺžkovú jednotku každého z nich, ak ich vzdialenosť je 5 cm. Fm/l = 1,6.10 -5 N.m-1

 7. 6 Riešte úlohu: Dvoma veľmi dlhými rovnobežnými vodičmi, umiestne-nými vo vzduchu vo vzájomnej vzdialenosti 16 cm, prechádzajú elektrické prúdy s navzájom rovnajúcimi sa hodnotami 10 A. Vypočítajte veľkosť magnetickej indukcie v bode, ktorý leží uprostred medzi vodičmi: - ak smer prúdov vo vodičoch je rovnaký, - ak smer prúdov vo vodičoch je opačný.

 8. 7 Riešte úlohu: Vypočítajte, aký prúd by mal pretekať cievkou, ktorá má 250 závitov a dĺžku 20 cm, aby indukcia magnetického poľa na osi cievky mala hodnotu 3,14.10-3 T. I = 2A

 9. 8 Riešte úlohu: Vypočítajte, koľko závitov by mala mať cievka dĺžky 20 cm s prúdom 3 A, aby indukcia magnetického poľa v strede cievky na jej osi bola 0,6 T. N=32

 10. 9 Riešte úlohu: Akú maximálnu veľkosť magnetickej indukcie magne-tického poľa možno trvalo docieliť v dlhej valcovitej jednovrstvovej cievke ovinutej drôtom s priemerom 0,4 mm, ak najväčšia prípustná hustota elektrického prúdu vo vodiči je pre tento účel 4 A.mm-2 ? B = 1,6 .10-3T

 11. 10 Riešte úlohu: V homogénnom magnetickom poli s magnetickou indukciou 1,2 T sa pohyboval protón po trajektórii tvaru kružnice s polomerom 0,167 m. Určte veľkosť jeho rýchlosti a kinetickú energiu. v = 1,92.107 m.s-1 Ek=3,08.10-13 J

 12. 11 Riešte úlohu: Akou rýchlosťou by sa musel pohybovať protón v magnetickom poli Zeme kolmo na indukčné čiary, aby sa veľkosť magnetickej sily rovnala veľkosti sily, ktorou naň pôsobí tiažové pole. Veľkosť magnetickej indukcie magnetického poľa Zeme v danom mieste je 5.10 -5 T. v = 2.10-3 m.s-1

 13. 12 Riešte úlohu: Aké napätie musí byť medzi anódou a katódou Wehneltovej trubice, aby svietiaca stopa vyznačujúca trajektóriu elektrónov v trubici mala priemer 0,1 m? Trubica je v homogénnom poli Helmholtzových cievok, ktorého indukcia má veľkosť 8,2.10-4 T. U = 150V

 14. 13 Riešte úlohu: Do homogénneho magnetického poľa s magnetickou indukciou veľkosti 2.10-5 T vo vákuu vletel protón v smere kolmom na indukčné čiary. Aká bude frekvencia jeho pohybu po kružnici? f = 3.102 Hz

 15. 14 Riešte úlohu: • Protón sa pohybuje rýchlosťou s veľkosťou 1,0.106 m.s-1 v homogénnom magnetickom poli, kolmo na vektor magnetickej indukcie s veľkosťou 1,0 T. • Nakreslite situáciu a určte smer sily pôsobiacej na • protón. • - Vypočítajte veľkosť tejto sily. • Vypočítajte parameter trajektórie pohybu protónu.

More Related