Download
z klady e en pr vn ch probl m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy řešení právních problémů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy řešení právních problémů

Základy řešení právních problémů

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Základy řešení právních problémů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy řešení právních problémů JUDr. Maxim Tomoszek

 2. Obsah přednášky • Dovednost problem-solving • Struktura práce na případu • Analýza právního problému

 3. Definice problému • Existující x potenciální • Řešení problému x kreativní myšlení x použití zkušeností • Role právníka

 4. Kreativita • Orientace • Příprava • Zrání • Osvícení • Ověření

 5. Jak nastartovat kreativitu • Adaptace – jak řeší ostatní • Perspektiva – větší/menší měřítko • Přeskupení • Převrácení – jiný úhel pohledu • Kombinace – s jiným problémem

 6. Různé přístupy • Při řešení problému ve skupině: • 1. řešení navrhne aktivista, pak jej obhajuje • 2. reflektor navrhne několik možností rozvinutí 1. řešení • 3. teoretik poukáže na to, že problém je někde úplně jinde • 4. těsně před koncem pragmatik navrhne použít řešení, které před měsícem bylo použito v podobném případě

 7. Vnímání problému • Nedokonalost vnímání • Chyby vnímání • Chyby v úsudku

 8. Schéma řešení problému • Kde jsme? Kam chceme? Jak se tam dostaneme? • Analýza situace • Analýza problému • Analýza řešení • Implementace řešení

 9. Podrobnější schéma • Vznik problému -> analýza situace (zhodnocení, stanovení priorit) -> problém byl zvolen -> analýza problému (sběr dat, definice problému) -> problém je definován -> analýza řešení (nalézání možností, výběr řešení) -> řešení bylo zvoleno -> analýza implementace (účast, plánování) -> řešení použito

 10. Na co nezapomínat • Otevřenost procesu novým informacím a ideám • Rozšiřující a zužující postupy • Různé aspekty problému (SWOT analýza)

 11. Propojení s ostatními dovednostmi • Myšlenkové/konceptové mapy • Časové osy • Komunikace • Vyhledávání informací • Psaní • Poradenství • Aplikace/interpretace práva

 12. Myšlenkové mapy

 13. Zhodnocení situace • kontextové otázky – vztah ke klientovi, prostředí apod. • faktické otázky – jak popsal situaci klient? jsou nějaké další zdroje? nezávislé zdroje? • právní otázky – jaké oblasti práva jsou zde důležité • otázky jednání – jak má být problém vyřešen?

 14. Prognóza • Co se stane, když situaci neovlivním? • Co se stane, když do situace zasáhnu? • Jak na to bude reagovat protistrana? • Použitelné dovednosti?

 15. Analýza problému • kontextové otázky – nastaly nějaké změny? • faktické otázky – jaké jsou relevantní fakta? je třeba s nimi nějak dále pracovat? • právní otázky – jak je problém definován právně? co je výsledkem aplikace práva na problém? není třeba změnit cíle nebo očekávání klienta? • otázky jednání – co očekává klient, že se bude dít? k čemu směřuje právní stránka problému?

 16. Získávání informací • Nejen co se děje nebo se stalo, ale také PROČ? • Získání komplexního obrazu • Jaký dopad mají tyto skutečnosti na klienta? Cíle? Čí cíle? • Vliv právní/finanční/jiný? • Použitelné dovednosti?

 17. Zjištění a vyhodnocení informací • Zjistit co nejvíce informací • Faktických/právních • Od klienta/z jiných zdrojů • Viz interviewing, právní informatika atd. • Vyhodnocení informací • Vztah mezi právní a faktickou situací – je třeba zasáhnout?

 18. Zjištění a vyhodnocení informací • Organizace informací • Propojit faktické informace s právními – blíže v druhé části přednášky

 19. Identifikace problému • Prolíná se s první fází – je k tomu třeba mít informace • Co nejpřesnější a nejúplnější definování situace • Mít jistotu, nepředpokládat • Jít do hloubky i do šířky • Struktura problému • Zjištění cílů klienta – faktické a právní

 20. Analýza řešení • jaké jsou cíle řešení problému? • jaká je pravděpodobnost, že jich bude dosaženo různými možnostmi řešení? • jaké je porovnání zisků oproti nákladům a rizikům?

 21. Strategie • Jak mohu situaci ovlivnit? • Právně/mimoprávně? • Která z možností je nejlepší? • Výběr je na klientovi • Úloha kreativity • Použitelné dovednosti?

 22. Zjištění možných řešení • Jak ovlivnit situaci tak, aby byl dosažen cíl? • Právní x faktické • Co nejvíce možných řešení • K tomu je třeba co nejvíce verzí • Identifikace problému • Předpovědí, co se stane • Zde vznikají limity pro další fáze

 23. Zjištění možných řešení • Nehodnotit x kreativita • Nekonvenčnost • Nejnáročnější fáze • Nebát se i možností, které se zdají být neobvyklé • Metoda seznamu • Příklad léku

 24. Tvorba strategie • Kdo hraje šachy? • Určit nejpodstatnější kroky • Určit rozhodující krok • Nabalit na něj ostatní kroky • Zabránit rozhodujícímu kroku protistrany • Komplexita • Obranné strategie – slabiny • Dodržovat plán x nepředvídanosti

 25. Zhodnocení možných řešení • Zhodnocení, která • Diagnóza je nejpřesnější • Prognóza je nejpravděpodobnější • Strategie je nejefektivnější • Jak vylučovat možnosti? • Klady a zápory, rizika • Objektivita • Opak tvorby možných řešení

 26. Zhodnocení možných řešení • Jak budou na dané řešení reagovat ostatní? • Zkušenosti vlastní nebo cizí • Význam reflexe – pozitivní i negativní • Reflexe je užitečná vždy, je třeba se jí učit co nejdříve

 27. Rozhodování • Nedělat předčasné závěry • Na základě zhodnocení vybrat nejlepší variantu • Podíl klienta • Příklad - nájemníci

 28. Implementace řešení • Komunikace • Organizace • Koordinace

 29. Jednání • Různé formy • Sdělení informací • Právní kroky • Jednání • Konzultace • Doporučení pro klienta - struktura

 30. Popis výsledku • IRAC – Issue, Rules, Application, Conclusion • Problém • Pravidla • Aplikace • Závěr

 31. Nepředvídané změny • Celý proces se opakuje • Co a proč se změnilo? • Jak se situace bude vyvíjet za změněných okolností? • Nová strategie

 32. Propojení právních a faktických informací • Tři roviny – faktická, právní a interpretační • Jednoduchá aplikace, subsumpce – příklad – právo na soukromí, náhrada škody, klamavá reklama • Argumentace, interpretace • Principy, judikatura

 33. Právní analýza jako uvažování o právu • Využitelné pro argumentaci a interpretaci • Různé přístupy • Teorie her • Ekonomický pohled – snižování nehospodárnosti

 34. Ex ante x ex post úvahy • Příklad bankovního lupiče • Význam pro soud • Strategic litigation

 35. Vězeňské dilema • Právo jako motivační prostředek • Odborové organizace

 36. Lov na jelena • Rovnovážný stav • Příklad bankovní paniky

 37. Děkuji Vám za pozornost • Dotazy?