1 / 37

Základy řešení právních problémů

Základy řešení právních problémů. JUDr. Maxim Tomoszek. Obsah přednášky. Dovednost problem-solving Struktura práce na případu Analýza právního problému. Definice problému. Existující x potenciální Řešení problému x kreativní myšlení x použití zkušeností Role právníka. Kreativita.

dmitri
Download Presentation

Základy řešení právních problémů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Základy řešení právních problémů JUDr. Maxim Tomoszek

 2. Obsah přednášky • Dovednost problem-solving • Struktura práce na případu • Analýza právního problému

 3. Definice problému • Existující x potenciální • Řešení problému x kreativní myšlení x použití zkušeností • Role právníka

 4. Kreativita • Orientace • Příprava • Zrání • Osvícení • Ověření

 5. Jak nastartovat kreativitu • Adaptace – jak řeší ostatní • Perspektiva – větší/menší měřítko • Přeskupení • Převrácení – jiný úhel pohledu • Kombinace – s jiným problémem

 6. Různé přístupy • Při řešení problému ve skupině: • 1. řešení navrhne aktivista, pak jej obhajuje • 2. reflektor navrhne několik možností rozvinutí 1. řešení • 3. teoretik poukáže na to, že problém je někde úplně jinde • 4. těsně před koncem pragmatik navrhne použít řešení, které před měsícem bylo použito v podobném případě

 7. Vnímání problému • Nedokonalost vnímání • Chyby vnímání • Chyby v úsudku

 8. Schéma řešení problému • Kde jsme? Kam chceme? Jak se tam dostaneme? • Analýza situace • Analýza problému • Analýza řešení • Implementace řešení

 9. Podrobnější schéma • Vznik problému -> analýza situace (zhodnocení, stanovení priorit) -> problém byl zvolen -> analýza problému (sběr dat, definice problému) -> problém je definován -> analýza řešení (nalézání možností, výběr řešení) -> řešení bylo zvoleno -> analýza implementace (účast, plánování) -> řešení použito

 10. Na co nezapomínat • Otevřenost procesu novým informacím a ideám • Rozšiřující a zužující postupy • Různé aspekty problému (SWOT analýza)

 11. Propojení s ostatními dovednostmi • Myšlenkové/konceptové mapy • Časové osy • Komunikace • Vyhledávání informací • Psaní • Poradenství • Aplikace/interpretace práva

 12. Myšlenkové mapy

 13. Zhodnocení situace • kontextové otázky – vztah ke klientovi, prostředí apod. • faktické otázky – jak popsal situaci klient? jsou nějaké další zdroje? nezávislé zdroje? • právní otázky – jaké oblasti práva jsou zde důležité • otázky jednání – jak má být problém vyřešen?

 14. Prognóza • Co se stane, když situaci neovlivním? • Co se stane, když do situace zasáhnu? • Jak na to bude reagovat protistrana? • Použitelné dovednosti?

 15. Analýza problému • kontextové otázky – nastaly nějaké změny? • faktické otázky – jaké jsou relevantní fakta? je třeba s nimi nějak dále pracovat? • právní otázky – jak je problém definován právně? co je výsledkem aplikace práva na problém? není třeba změnit cíle nebo očekávání klienta? • otázky jednání – co očekává klient, že se bude dít? k čemu směřuje právní stránka problému?

 16. Získávání informací • Nejen co se děje nebo se stalo, ale také PROČ? • Získání komplexního obrazu • Jaký dopad mají tyto skutečnosti na klienta? Cíle? Čí cíle? • Vliv právní/finanční/jiný? • Použitelné dovednosti?

 17. Zjištění a vyhodnocení informací • Zjistit co nejvíce informací • Faktických/právních • Od klienta/z jiných zdrojů • Viz interviewing, právní informatika atd. • Vyhodnocení informací • Vztah mezi právní a faktickou situací – je třeba zasáhnout?

 18. Zjištění a vyhodnocení informací • Organizace informací • Propojit faktické informace s právními – blíže v druhé části přednášky

 19. Identifikace problému • Prolíná se s první fází – je k tomu třeba mít informace • Co nejpřesnější a nejúplnější definování situace • Mít jistotu, nepředpokládat • Jít do hloubky i do šířky • Struktura problému • Zjištění cílů klienta – faktické a právní

 20. Analýza řešení • jaké jsou cíle řešení problému? • jaká je pravděpodobnost, že jich bude dosaženo různými možnostmi řešení? • jaké je porovnání zisků oproti nákladům a rizikům?

 21. Strategie • Jak mohu situaci ovlivnit? • Právně/mimoprávně? • Která z možností je nejlepší? • Výběr je na klientovi • Úloha kreativity • Použitelné dovednosti?

 22. Zjištění možných řešení • Jak ovlivnit situaci tak, aby byl dosažen cíl? • Právní x faktické • Co nejvíce možných řešení • K tomu je třeba co nejvíce verzí • Identifikace problému • Předpovědí, co se stane • Zde vznikají limity pro další fáze

 23. Zjištění možných řešení • Nehodnotit x kreativita • Nekonvenčnost • Nejnáročnější fáze • Nebát se i možností, které se zdají být neobvyklé • Metoda seznamu • Příklad léku

 24. Tvorba strategie • Kdo hraje šachy? • Určit nejpodstatnější kroky • Určit rozhodující krok • Nabalit na něj ostatní kroky • Zabránit rozhodujícímu kroku protistrany • Komplexita • Obranné strategie – slabiny • Dodržovat plán x nepředvídanosti

 25. Zhodnocení možných řešení • Zhodnocení, která • Diagnóza je nejpřesnější • Prognóza je nejpravděpodobnější • Strategie je nejefektivnější • Jak vylučovat možnosti? • Klady a zápory, rizika • Objektivita • Opak tvorby možných řešení

 26. Zhodnocení možných řešení • Jak budou na dané řešení reagovat ostatní? • Zkušenosti vlastní nebo cizí • Význam reflexe – pozitivní i negativní • Reflexe je užitečná vždy, je třeba se jí učit co nejdříve

 27. Rozhodování • Nedělat předčasné závěry • Na základě zhodnocení vybrat nejlepší variantu • Podíl klienta • Příklad - nájemníci

 28. Implementace řešení • Komunikace • Organizace • Koordinace

 29. Jednání • Různé formy • Sdělení informací • Právní kroky • Jednání • Konzultace • Doporučení pro klienta - struktura

 30. Popis výsledku • IRAC – Issue, Rules, Application, Conclusion • Problém • Pravidla • Aplikace • Závěr

 31. Nepředvídané změny • Celý proces se opakuje • Co a proč se změnilo? • Jak se situace bude vyvíjet za změněných okolností? • Nová strategie

 32. Propojení právních a faktických informací • Tři roviny – faktická, právní a interpretační • Jednoduchá aplikace, subsumpce – příklad – právo na soukromí, náhrada škody, klamavá reklama • Argumentace, interpretace • Principy, judikatura

 33. Právní analýza jako uvažování o právu • Využitelné pro argumentaci a interpretaci • Různé přístupy • Teorie her • Ekonomický pohled – snižování nehospodárnosti

 34. Ex ante x ex post úvahy • Příklad bankovního lupiče • Význam pro soud • Strategic litigation

 35. Vězeňské dilema • Právo jako motivační prostředek • Odborové organizace

 36. Lov na jelena • Rovnovážný stav • Příklad bankovní paniky

 37. Děkuji Vám za pozornost • Dotazy?

More Related