Programowanie liniowe
Download
1 / 30

Programowanie liniowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Programowanie liniowe. Wykład 3. Optymalizacja bez ograniczeń Optymalizacja z ograniczeniami Programowanie Liniowe Programowanie Nieliniowe programming – arch. planning Elementy optymalizacji z ograniczeniami : Zmienne decyzyjne [ decision variables ]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Programowanie liniowe' - dixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programowanie liniowe

Programowanieliniowe

Wykład3


 • Optymalizacjabezograniczeń

 • Optymalizacja z ograniczeniami

  • ProgramowanieLiniowe

  • ProgramowanieNieliniowe

   programming – arch. planning

   Elementyoptymalizacji z ograniczeniami:

 • Zmiennedecyzyjne [decision variables]

 • Funkcjacelu [objective function]

 • Ograniczenia [constraints]

 • Ograniczeniazmiennych [variable bounds]


Firma rowerek
Firma Rowerek

 • Firma Rowerekprodukujeręczniedwarodzajerowerów:

  • Rowerygórskie

  • Ścigaczeszosowe

 • I chcewyznaczyć tempo produkcjikażdegorodzajurowerutak, abyzmaksymalizowaćzyskzesprzedaży.

 • Firma Rowerekzakłada, żemożesprzedaćwszystko co wyprodukowała.

 • Dwaróżnezespołyprodukująróżnerodzajerowerów:

  • Zespół od rowerówgórskich max 2 rowerydziennie

  • Zespół od ścigaczyszosowych max 3 rowerydziennie

 • Do każdegotypurowerupotrzebny jest jednakowailośćczasunamaszynie do wykańczaniametalu

  • Maszynamożeobrobić do 4 rowerówdziennie

 • Księgowyszacuje, żerowerygenerująnastępującezyski:

  • Górski $15

  • Szosowy $10


Rozwi zanie
Rozwiązanie

 • Rozwiązanieintuicyjne:

  • Produkujemynajwięcejgóralijaksię da (max 2) a resztęmocyprzeznaczamynaszosowe (2).

  • Tymsamymgenerujemyłącznydziennyzyskrówny $50.

 • Programowanieliniowe(rozwiązaniemusisięzgadzać z intuicją)

  • Zmiennedecyzyjne: liczbaprodukowanychgórali x1orazszosowych x2

  • Zmiennetemusząbyćnieujemne x1≥0, x2≥0

  • Funkcjacelu: max dziennyzysk: max Z=15x1+10x2 (w $ nadzień)

  • Ograniczenia:

   • Dzienny limit produkcjigórali: x1≤2(w rowerachnadzień)

   • Dzienny limit produkcjiszosowych: x2≤3 (w rowerachnadzień)

   • Limit prod.maszyny do wykańczaniametalu: x1+x2 ≤ 4 (w rowerachnadzień)


Wa ne s wierzcho ki
Ważnesąwierzchołki

 • Region dopuszczalny (feasible region)

 • Liniejednakowegozysku to linierównoległe

 • Zyskpowiększasię w kierunkugradientu funkcji celu

 • Wierzchołki “najbardziejwystająnazewnątrz”

 • Optimum to wierzchołekbądźścianarazem z wierzchołkami

 • Optymalnymożebyćjedenwierzchołeklubdwasąsiadującezesobą

 • Jeślidwawierzchołkisąoptymalne, to linia je łączącateż jest optymalna


Za o enia programowania liniowego
Założeniaprogramowanialiniowego

 • Liniowywzględemzmiennychdecyzyjnych

  • Własnośćaddytywności i proporcjonalności

   • Wykluczakrzywe, funkcjekrokoweorazczynnikiinterakcji, np. 5x1x2, kosztywystartowaniastart-up

  • Zakłada, żezmienneprzyjmująwartościrzeczywiste

   • Wykluczazmiennecałkowitoliczbowe

 • Programowanie w ogólnościzakłada, żeznanesąwszystkieparametry

  • Jednakmożnaprzeprowadzićanalizęwrażliwości (sensitivity analysis)


Zadanie p rogramowania liniowego zpl w formie standardowej the standard form lp
ZadanieProgramowaniaLiniowego (ZPL) w formiestandardowej [the standard form LP]

Charakterystyka:

 • Funkcjacelumaksymalizowana

 • Wszystkieograniczeniatypu ≤

 • Wszystkieograniczeniamająnieujemnąprawąstronę

 • Wszystkiezmiennesąnieujemne

  Reprezentacjaalgebraiczna:

 • Funkcjacelu:

 • m ograniczeńfunkcjonalnych

 • Ograniczenianieujemności


W praktyce
W praktyce

 • Solveryużywane w praktycewykorzystująróżnerodzajeinput formats:

  • Bezpośredniareprezentacjaalgebraicznaz ograniczeniamizapisanymiexplicite

  • Reprezentacjaarkuszukalkulacyjnego, ogólnie z kolumnamijakozmiennymi i wierszamijakoograniczeniami

  • Językalgebraiczny, którypozwalanawykorzystanie sum i indeksówprzez co model zapisany jest bardzokompaktowo – najlepsze w praktyce

  • Indywidualneformaty


Model z 1963 roku
Model z 1963 roku

 • Mamy dwie fabryki (Seattle i San Diego) i trzy rynki zbytu (New York, Chicago i Topeka)

 • Uwzględniając popyt rynków zbytu oraz podaż fabryk celem jest minimalizacja kosztów transportu homogenicznego towaru pomiędzy fabrykami a rynkami zbytu


Par definicji
Parędefinicji

 • Rozwiązanie (solution)

 • Rozwiązaniewierzchołkowe (cornerpoint solution)

 • Dopuszczalnerozwiązaniewierzchołkowe (feasible cornerpoint solution)

 • Sąsiadującerozwiązaniawierzchołkowe (adjacent cornerpoint solutions)


Kluczowe w asno ci programu liniowego
Kluczowewłasnościprogramuliniowego

 • Punktoptymalny jest zawszewdopuszczalnymrozwiązaniuwierzchołkowym

 • Jeśliwartośćfunkcjiceludladanegodopuszczalnegorozwiązaniawierzchołkowego jest wyższalubrównawartościfunkcjiceludlawszystkichsąsiadującychdopuszczalnychrozwiązańwierzchołkowych, to to rozwiązanie jest optymalne

 • Jest skończonaliczbadopuszczalnychrozwiązańwierzchołkowych

  Konsekwencje

 • Szukajtylkowśródwierzchołków

 • Łatwostwierdzićkiedydanypunkt jest optimum

 • Jest zagwarantowane, żemetodaosiągnie optimum


Metoda simplex
Metoda simplex

Dwiefazy:

 • Fazapierwsza (start-up) – znajdźjakiekolwiekdopuszczalnerozwiązaniewierzchołkowe

  • dlatego ZPL w postacistandardowej jest wygodne, ponieważpoczątekukładuwspółrzędnychzawsze jest dopuszczalnymrozwiązaniemwierzchołkowym

  • Jeślinie ma postacistandardowej, wymagana jest specjalnametoda, o którejpóźniej

 • Fazadruga (iteracje) – przesuwajsię do sąsiadującychdopuszczalnychrozwiązańwierzchołkowych, któresąlepsze od poprzedniego, ażniebędziejużlepszych


Algebraiczne znajdowanie wierzcho k w
Algebraiczneznajdowaniewierzchołków

 • Prawdziweproblemymająmilionyzmiennych

 • Nie da sięprzedstawićgraficznie

 • Stądpotrzebnyalgebraicznysposób

  • Dlaproblemu w postacistandardowejtrzebazamienićograniczenia w postacinierówności w ograniczenia w postacirówności

  • A następniewyznaczyćrozwiązanieukładupodzbiorurównań

   • Podzbiór – ponieważzwyklewszystkierównościniemogąjednocześniezachodzić

   • Potrzebujemysposobu, abypamiętać, którerównaniasąobecniewybrane do podzbioru (czyliaktywne)

 • Rozwiązaniempowyższychproblemów jest włączeniezmiennychluzu (slack variables), naprzykład:

  x1 ≤ 2 zamieniamyna x1 + s1 = 2, gdzie s1≥ 0 jest zmiennąluzu


Dla firmy rowerek
DlafirmyRowerek

 • Problem w dwóchwymiarach jest terazproblemem w 5 wymiarach

  • Zmiennaluzuprzyjmujedodatniąwartośćtylkowtedy, gdydaneograniczenienie jest aktywne

   Więcejterminologii

 • Rozwiązanierozszerzone (augmented solution): wartościwszystkichzmiennychłączniezezmiennymiluzu, np. optymalnerozwiązanierozszerzonedlaRowerka to x1,x2,s1,s2,s3 = (2,2,0,1,0)

 • Rozwiązaniebazowe (basic solution): rozszerzonerozwiązaniewierzchołkowe (możebyćdopuszczalnelubniedopuszczalne), np. (2,3,0,0,-1) jest rozwiązaniembazowymniedopuszczalnym

 • Dopuszczalnerozwiązaniebazowe (basic feasible solution), dopuszczalnerozszerzonerozwiązaniewierzchołkowenp. (0,3,2,0,1)


Ustalanie warto ci dla zmiennych
Ustalaniewartościdlazmiennych

 • Stopnieswobody(degrees of freedom df)

  df = (liczbazmiennych w postacirównania) - (liczbaniezależnychrównań)

 • Metoda simplex automatycznieprzyporządkujewartość zero (odpowiednieograniczenie jest aktywne) dladfsposródzmiennych a następniewyznaczywartościpozostałychzmiennych

  • x1=0 znaczy, żeograniczenie x1 ≥ 0 jest aktywne

  • x2=0 znaczy, żeograniczenie x2≥ 0 jest aktywne

  • s1=0 znaczy, żeograniczenie x1 ≤ 2 jest aktywne

  • s2=0 znaczy, żeograniczenie x2≤ 3 jest aktywne

  • s3=0 znaczy, żeograniczenie x1+x2 ≤ 4 jest aktywne

 • W naszymprzykładziedf=2, zatem simplex przyporządkujedwómspośródpięciuzmiennychwartość 0.


 • Ostatnieuwagiterminologiczne:

  • Zmiennaniebazowa (nonbasic variable): zmienna, którejmetoda simplex obecnieprzyporządkowujewartość 0

  • Zmiennabazowa (basic variable): zmienna, którejmetoda simplex obecnienieprzyporządkowujewartości 0

   • W postacistandardowejdodatnie

   • Ale mogąbyćzerowe w specjalnychokolicznościach

  • Baza (a basis): Zbiórobecnychzmiennychbazowych

   Niebazowa, wartośćzmiennej do zera, ograniczenieaktywne

 • Możemyzgadnąćbazę, ale trzebauważać, ponieważ

  • Możemydostaćniedopuszczalnywierzchołek (rysunekwcześniej)

  • Możemynawetniedostaćwierzchołka w ogóle (rysunekponiżej)


Przej cie do lepszego dopuszczalnego rozwi zania bazowego
Przejście do lepszegodopuszczalnegorozwiązaniabazowego

 • Wierzchołeksąsiadujący jest dobrymkandydatem, ponieważ:

  • W dwóchsąsiadującychwierzchołkachzbiórbazowyorazniebazowysąidentycznezawyjątkiemjednegoelementu

  • Na przykład:

   • Punkt A: zbiórniebazowy = {s1,s3}, zbiórbazowy = {x1,x2,s1}

   • Punkt B: zbiórniebazowy = {s1,s2}, zbiórbazowy = {x1,x2,s3}

Nie jest to jednakwarunekwystarczający, abydwawierzchołkisąsiadowały (patrzpunkty (0,4) oraz (4,0))


 • Trzywarunkiprzyprzejściumiędzywierzchołkami:

  • Muszązesobąsąsiadować

  • Oba musząbyćdopuszczalne

  • Nowypunktmusimiećlepsząwartośćfunkcjicelu

 • Dwakrokiprocedury:

  • Wyznaczzmiennąniebazową, któranajbardziejpoprawifunkcjęcelu, jeślibędziemiałaniezerowąwartość. Przesuńtązmiennązezbioruniebazowego do zbiorubazowego (zmiennabazowawchodzącaentering basic variable)

  • Podnieśwartośćzmiennejbazowejwchodzącej do momentu, w którymjednazezmiennychbazowychosiągniewartość zero. Przenieśtązmienną do zbioruniebazowego (zmiennabazowawychodzącaleaving basic variable)

 • x1najbardziejpoprawifunkcjęcelu

 • Ograniczenie x1≥ 0 przestajebyćaktywne

 • Wiemy, w którymkierunkusięporuszamy, botylko x1możewzrastać

 • Ograniczenie, którezostanie “przecięte” jakopierwsze to x1 ≤ 2.


Algebraicznie
Algebraicznie

 • W początkuukładuodniesieniasytuacja jest następująca:

  • Zmiennebazowe: s1,s2,s3

  • Zmienneniebazowe: x2

  • Bazowazmiennawchodząca: x1

 • W nowymwierzchołku, któryznajdujesięnaprzecięciukrańcowychwartościograniczeń x2 ≥ 0 i x1 ≤ 2 (punkt (2,0)), bazato:

  • Zmiennebazowe: x1,s2,s3

  • Zmienneniebazowe: x2,s1

  • Nastąpiławymianazmiennych x1oraz s1


Test minimalnego u amka minimum ratio test
Test minimalnegoułamka (minimum ratio test)

 • Abyznaleźćbazowązmiennąwychodzącąmusimyznaleźćnajmniejsząwartośćnastępującegowyrażenia

 • W naszymprzykładziemianownikbyłzawsze 1, ale ogólniemożebyćróżny od 1

 • Dwaszczególneprzypadki:

  • Jeśliwspółczynnikbazowejzmiennejwchodzącej jest 0 (ograniczenienieprzecinaciągleaktywnychograniczeńreprezentowanychprzezpozostałezmienneniebazowe)

  • Jeśliwspółczynnikbazowejzmiennejwchodzącej jest ujemny (ograniczeniecoprawdaprzecinaciągleaktywneograniczenia, ale kierunekwzrostubazowejzmiennejwchodzącej jest w przeciwnymkierunku do punktuprzecięcia)


Znajdowanie nowego bazowego rozwi zania dopuszczalnego
Znajdowanienowegobazowegorozwiązaniadopuszczalnego

 • Znaleźliśmynowąbazę – co dalej?

 • Możnapodstawićwartość zero pod wszystkiezmienneniebazowe i następniemetodąeliminacjiGaussarozwiązaćpozostały system m×mrównańliniowych

 • Bardziejefektywnąmetodą jest uaktualnienieobecnegozbiorurównańprzywykorzystaniutylkoczęścieliminacjiGaussa

 • Kiedyprzerwaćiterowanie?

  • Kiedyniemożemyznaleźćbazowejzmiennejwchodzącej.


M etoda simplex
Metoda simplex


Tabelka simplex
Tabelka simplex

 • Oto tabelka simplex dla początkowego punktu

 • Tabelka podana jest w formie właściwej (proper form)

  • Dokładnie jedna zmienna bazowa na równanie

  • Współczynnik zmiennej bazowej jest zawsze +1 a współczynniki nad i pod zmienną bazową są 0

  • Z jest traktowana jak zmienna bazowa równania funkcji celu

 • Zaletą formy właściwej jest to, że obecne rozwiązanie można bezpośrednio odczytać z tabelki


2.1 Czy już jesteśmy w optimum?

Nie, ponieważ mamy 2 ujemne współczynniki w rzędzie pierwszym

2.2 Wybieramy bazową zmienną wchodzącą

Najbardziej ujemny współczynnik jest przy zmiennej x1

2.3 Wybieram bazową zmienną wychodzącą

Test minimalnego ułamka:

 • Jeśli w kolumnie pivot(pivotcolumn) jest zero bądź liczba ujemna wpisz „no limit”

 • Najmniejsza wartość 2: to jest wiersz pivot (pivotraw)

Element pivot (Pivot element)


2.4 Uaktualnij tabelkę

 • W kolumnie zmienna bazowa, zastąp bazową zmienną wychodzącą przez bazową zmienną wchodzącą

 • Jeśli element pivot nie jest równy 1, podziel wszystkie elementy wiersza pivot przez wartość elementu pivot (my nie musimy)

 • Eliminujemy wszystkie współczynniki w kolumnie pivot poza elementem pivot.


Kontynuujemy
Kontynuujemy

 • Nowe rozwiązanie (x1,x2,s1,s2,s3)=(2,0,0,3,2), Funkcja celu Z=30

  2.1 Nie jesteśmy jeszcze w optymalnym punkcie

  2.2, 2.3 Nowa bazowa zmienna wchodząca i zmienna wychodząca

  2.4 Z powrotem do formy właściwej


Przypadki specjalne
Przypadki specjalne

 • Remis przy wyborze bazowej zmiennej wchodzącej, np. Z = 15x1+15x2

 • Remis przy wyborze bazowej zmiennej wychodzącej - Wybierz jaką chcesz – i tak wierzchołek będzie ten sam.

  • Zmienna, która nie zostanie wybrana na bazową zmienną wychodzącą pozostanie bazowa, ale będzie miała wyliczoną wartość 0

  • Zmienna, która została wybrana będzie miała przyporządkowaną przez simplex wartość 0

Bazowe rozwiązanie dopuszczalne w takim przypadku nazywamy rozwiązaniem zdegenerowanym (degeneratesolution) – może prowadzić do cykli (cycles) w więcej niż dwóch wymiarach (wierzchołki A,C – B,C – A,C)


 • Załóżmy, że test minimalnego ułamka daje wszędzie „no limit” – wówczas problem jest nieograniczony (unbounded)i ma nieograniczone rozwiązanie

  • Najczęściej znaczy, że zapomniałeś/aś ograniczenia

 • W optimum współczynniki niektórych zmiennych niebazowych mają wartość zero w wierszu funkcji celu

  • Wybór tej zmiennej do bazy nie ma wpływu na wartość funkcji celu

  • Ale zmienia się bazowe rozwiązanie dopuszczalne

  • Taka sytuacja znaczy, że mamy wiele więcej niż jedno rozwiązanie optymalne (multiple optimum solutions)


ad