Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni - PowerPoint PPT Presentation

diplomski
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni
2124 Views
Download Presentation

Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uvod u menadžment mr. sc. Sandra Huzak 1

 2. Raznolikost ponude menadžerskih poslova Menadžeri utječu na sve faze modernih organizacija Proizvodnja Tržište Radna snaga 2

 3. 10 najbolje plaćenih menadžera 2003. godine 3

 4. Razlika u plaćama među spolovima 4

 5. Zadaća upravljanja Uloga menadžmenta – voditi organizaciju prema postizanju ciljeva Definicija menadžmenta: • proces ili serija kontinuiranih i povezanih aktivnosti • uključuje i stavlja težište na postizanje organizacijskih ciljeva • postiže te ciljeve radeći s ljudima i kroz ljude i ostale organizacijske resurse 5

 6. Proces upravljanja: Funkcije Menadžera - 4 osnovne funkcije upravljanja: • Planiranje • Organiziranje • Utjecanje • Kontroliranje 6

 7. Kontroliranje je funkcija upravljanja za koju menadžeri: • Prikupljaju informacije koje mjere nedavni radni učinak unutar organizacije • Uspoređuju sadašnje rezultate s unaprijed određenim normama • Na temelju ove usporedbe odlučuju treba li mijenjati organizaciju kako bi se osiguralo ostvarivanje unaprijed određenih normi 7

 8. Proces upravljanja i postizanje ciljeva • Sklonost akciji • Blizina kupcu • Autonomija i poduzetništvo • Proizvodnost putem ljudi • Praktičan pristup • Usredotočenost na vrijednosti • Ustrajanje na glavnim stvarima • Jednostavna organizacijska forma s osobljem koje daje podršku • Istovremena čvrstoća i fleksibilnost 8

 9. ORGANIZACIJSKI CILJEVI PLANIRANJE UTJECANJE KONTROLIRANJE ORGANIZIRANJE Međuodnosi 4 funkcija upravljanja za postizanje organizacijskih ciljeva 9

 10. Upravljanje i organizacijski resursi • Ljudski potencijali • Novčani resursi • Sirovine • Kapital • Menadžerska efikasnost • Menadžerska učinkovitost 10

 11. Organizacijski resursi: Ljudi Novac Sirovine Kapitalni resursi Proces proizvodnje Gotovi proizvodi: Dobra Usluge SIROVINE REZULTATI

 12. KORIŠTENJE RESURSA UČINKOVIT (većina resursa pridonosi proizvodnji) NEUČINKOVIT (malo resursa pridonosi proizvodnji) NEEFIKASAN (mali napredak u ispunjavanju organizacijskih ciljeva) EFIKASAN (znatan napredak u ispunjavanju organizacijskih ciljeva) POSTIZANJE CILJEVA

 13. Univerzalnost upravljanja Načela upravljanja su univerzalna: • mogu se primijeniti na svim tipovima organizacija Poslovi menadžera razlikuju se od organizacije do organizacije Teorija karakteristika • Henry Fayol - menadžeri bi trebali posjedovati: • pozitivne fizičke i psihičke kvalitete • Posebno znanje vezano uz specifične operacije 13

 14. Univerzalnost upravljanja • B. C. Forbes - osobne kvalitete: • Entuzijazam • Predanost svrsi • Povjerenje • Vjera u vrijednost vlastitih nastojanja 14

 15. Karijere u menadžmentu • Definicija karijere • Faze u karijeri, faze u životu i rezultati • Faza istraživanja • Faza etabliranja • Faza održavanja – mirovanje karijere • Faza opadanja 15

 16. Odnos faza u karijeri, životnih faza i rezultata 16

 17. Karijere u menadžmentu • Promicanje vlastite karijere • Posebna pitanja povezana s karijerom • Žene menadžeri • Parovi u kojima oba partnera grade karijeru – kako se s time nose 17

 18. TABLICA 1.2 Uloge menadžera i zaposlenika u poboljšanju razvitka karijere zaposlenika 18

 19. Menadžerska vještina: ključ menadžerskog uspjeha • Definicija vještine upravljanja • Vještina upravljanja: klasični pristup • Tehničke vještine • Ljudske vještine • Konceptualne vještine 19

 20. Odnos između razina menadžmenta i potrebnih znanja na pojedinoj razini Konceptualna znanja Potreba za znanjem Znanja o ljudima Tehnička znanja 20

 21. Menadžerska vještina: ključ menadžerskog uspjeha • Vještina upravljanja: suvremeni pristup • Definiranje glavnih zadataka koje menadžeri obično obavljaju • Popisivanje vještina koje su potrebne da bi se zadaci uspješno obavili 21

 22. Menadžerska vještina: ključ menadžerskog uspjeha • 3 osnovna tipa zadataka koje menadžeri obično obavljaju: • Aktivnosti povezane sa zadacima • Aktivnosti povezane s ljudima • Aktivnosti povezane s promjenama 22

 23. Uspješni menadžeri bi trebali biti vješti u: • Jasnoj podjeli uloga • Praćenju operativnih aktivnosti • Kratkoročnom planiranju • Savjetovanju • Davanju podrške • Uvažavanju • Razvoju • Ovlašćivanju • Predstavljanju promjene • Preuzimanju rizika za promjenu • Poticanju inovativnog načina razmišljanja • Vanjskome praćenju 23

 24. Posebnosti Zakon situacije Izdvojeno: • Svjetska arena • Etika i društvena odgovornost • Raznolikost je važna • Od industrije do industrije • Informacije danas Kako to čine profesionalci 24

 25. KLASIČAN PRISTUP I. Analiza upravljanja na nižoj razini • Frederick W. Taylor (1856. – 1915.) • Rad u Bethlehem Steel Co. • Frank Gilbreth (1868. – 1924.) i Lillian Gilbreth (1878. – 1972.) • Studija pokreta • Pogrešan način • Pravi način 25

 26. Henry L. Gantt (1861. – 1919.) • Inovacija planiranja • Nagrađivanje inovacije II. Sveobuhvatna analiza upravljanja • Henri Fayol (1841. - 1925.) • Podjela rada • Autoritet • Disciplina • Jedinstvo naređivanja • Jedinstvo upravljanja 26

 27. Podređivanja pojedinačnih interesa općima • Nagrada • Centralizacija • Hijerarhija • Red • Jednakost • Stabilnost radnog vijeka osoblja • Inicijativa • Kolektivni duh • Ograničenja klasičnog pristupa 27

 28. KLASIČNI PRISTUP UPRAVLJANJU ANALIZA UPRAVLJANJA NA NIŽOJ RAZINI SVEOBUHVATNA ANALIZA UPRAVLJANJA NAJVEĆI DOPRINOS HENRY FAYOL FRANK I LILLIAN GILBRETH HENRY L. GANTT NAJVEĆI DOPRINOS FREDERIC W. TAYLOR

 29. BIHEVIORISTIČKI PRISTUP • Studija iz Hawthornea • Eksperimenti provedeni u testnoj hali za sastavljanje relejnih stanica • Eksperiment proveden u testnom pogonu za sastavljanje terminala • Uočavanje ljudske varijable 29

 30. Pokret međuljudskih odnosa Abraham Maslow – najpoznatiji teoretičar pokreta međuljudskih odnosa kaže da menadžeri moraju razumijeti: • Psihološke potrebe • Sigurnosne potrebe • Društvene potrebe • Potrebe za poštovanjem • Potrebe za samopotvrđivanjem članova organizacije 30

 31. Douglas McGregor – također važan teoretičar pokreta međuljudskih odnosa – njegova se filozofija upravljanja temelji na tvrdnji da ljudi mogu: • sami sebe usmjeravati u onome što rade • prihvatiti odgovornost • smatrati posao prirodnim poput igre 31

 32. ZNANSTVENI PRISTUP UPRAVLJANJU • Počeci znanstvenog pristupa upravljanju Znanstvena metoda određuje da znanstvenici: • Sistematično promatraju • Izrađuju opći okvir – model • Izvode zaključke • Testiraju model 32

 33. Znanost upravljanja danas • Obilježja primjena znanstvenog upravljanja • Problemi upravljanja koji su predmet proučavanja veoma su komplicirani • Ekonomske implikacije se koriste kao nit vodilja prilikom donošenja odluka • Za istraživanje situacije donošenja odluka koriste se matematički modeli • Krištenje računala 33

 34. Situacijski pristup • Ono što menadžeri čine u praksi ovisi o danim okolnostima ili situaciji • Glavni izazovi korištenja situacijskog pristupa upravljanju su sljedeći: • Percepcija stvarnog stanja stvari u organizaciji • Odabir najprikladnijih taktika upravljanja za dane situacije • Kompetentno provođenje tih taktika 34

 35. Sistemski pristup • Temelji se na općoj teoriji sistema • Ludwig von Bertalanffy – osnivač opće sistemske teorije • Sistem – određeni broj međuovisnih dijelova koji svrhovito djeluju kao cjelina • Vrste sistema: • Zatvoreni – nema interakciju s okolinom • Otvoreni – u stalnom je međudjelovanju s okolinom 35

 36. Sistemi i “cjelovitost” • L. Thomas Hopkins predlaže 6 smjernica pri provođenju analize: • Glavni predmet analize treba biti cjelina • Integracija je ključna varijabla u analizi cjelovitosti • Promjene svakog dijela je potrebno razmotriti te uzeti u obzir učinke promjena na svaki drugi dio sistema • Svaki dio ima svoju ulogu • Priroda dijela i njegove funkcije određene su položajem tog dijela unutar cjeline • Sve analize počinju postojanjem cjeline 36

 37. Sistemi upravljanja • Kao i ostali sistemi, sastoje se od mngobrojnih dijelova koji funkcioniraju u međusobnoj ovisnosti kako bi seispunila određena svrha • Glavni dijelovi sustava upravljanja su: • Ulazne stavke • Organizacijski proces • Organizacijski rezultat 37

 38. POTROŠAČI VLADA KONKURENTI DOBAVLJAČI OKRUŽENJE ULAZNE STAVKE PROCES REZULTATI

 39. Informacije za analizu sistema upravljanja • Dolaze iz 3 izvora: • Klasičnog pristupa upravljanju • Biheviorističkog pristupa upravljanju • Znanstvenog pristupa upravljanju • Korištenje 3 navedena izvoraza analizu sistema upravljanja naziva se trostranim pristupom 39

 40. ULAZNE STAVKE PROCES REZULTATI INFORMACIJE UTEMELJENE NA KLASIČNOM PRISTUPU POTROŠAČI INFORMACIJE UTEMELJENE NA ZNANSTVENOM PRISTUPU VLADA KONKURENTI DOBAVLJAČI OKRUŽENJE INFORMACIJE UTEMELJENE NA BIHEVIORISTIČKOM PRISTUPU

 41. Učeća organizacija: novi pristup? • Sistemsko razmišljanje • Zajedničke vizije • Iskušavanje mentalnih modela • Timsko učenje • Osobne vještine 41

 42. ? 42

 43. Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod: www.maturskiradovi.net www.maturski.net www.seminarskirad.info www.seminarskirad.org www.maturski.org www.essaysx.com