gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r. Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejdzie na Gminę. Co to oznacza?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.' - dino


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejdzie na Gminę.

Co to oznacza?

- do 30 czerwca br. wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadachtj. odpady odbierane będą przez przedsiębiorców,z którymi mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz,

 • mieszkaniec winien wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów tak, aby przestała ona obowiązywać30 czerwca br.
slide3
Aby nowy system gospodarki odpadami w Gminie Ornontowice mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła

następujące uchwały:

slide4
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/210/12z dnia 3 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Uchwałą tą ustalono, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.:

liczba mieszkańców na nieruchomości x stawka opłaty

= miesięczna opłata

slide5
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/211/12z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała ta określa wymagania dla przedsiębiorców zajmujących się na terenie Gminy opróżnianiem zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”.

slide6
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/238/12z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice.

Regulamin to zbiór zasad jakie obowiązywać będąw Gminie Ornontowice dla zachowania czystościi porządku. Zasad, które winni przestrzegać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy ale i Gmina.

slide7
W Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa określono:
 • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym zapisy dotyczące segregacji odpadów,
 • rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów,
 • częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
 • obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 • wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich,
 • obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.
slide8
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/239/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice.

Deklaracja to druk, który właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do 15 maja 2013 r.

W deklaracji właściciel nieruchomości sam wyliczy miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami, podając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i stosując odpowiednią stawkę za gospodarowanie odpadami, deklarując przy tym czy na nieruchomości odpady będą segregowane, czy też nie.

slide9
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/240/12z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadóww zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ta określa zasady odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, wskazuje jakie odpady odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który musi powstać na terenie Gminy.

slide10
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/241/12z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ta określa, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 20 - ego każdego miesiąca, przy czym pierwsza opłata winna być uiszczona do 20 lipca 2013 r., kolejna za sierpień - do 20 sierpnia 2013 r. itd,

slide11
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/250/12z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie użyta do wyliczenia /w deklaracji/ miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Aby określić stawki Gmina musiała dokonać analizy dotychczas poniesionych przez mieszkańców jak i Gminę kosztów za odbiór odpadów komunalnych, przy użyciu wskaźników określonych w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

slide12
Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu.

slide13
Nowy system gospodarki odpadami musi się sam finansować, a zatem wyliczona kwota jaka będzie potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu, podzielona została przez liczbę mieszkańcówi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ornontowice miesięczne stawki ustalono na poziomie:
 • 12 zł/osobęw przypadku deklarowania, że odpadybędą segregowane,
 • 18 zł/osobę jeżeli w deklaracji zostanie wskazane,że odpady nie będą segregowane.

Stawki opłat mogą ulec zmianie po przetargu.

slide14
Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/251/12z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązanido ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy tj. właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, indywidualnie podpisują umowy z przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy wywożący odpady i nieczystości ciekłe nie mogą stosować opłat wyższych niż ustalone w Uchwale.

slide16
Nowy system musi spowodować, że będziemy więcej odpadów segregować. Jeżeli nasze sprawozdania tj. gmin, województwa, ostatecznie Polski wykażą, że nie uzyskujemy odpowiednich poziomów recyklingu, które ustaliła Polska z UE, wówczas będziemy ponosić kary. Kary te oczywiście płacone będą z budżetów gmin,a gminy aby kary te zapłacić będą zmuszone zwiększać stawki dla mieszkańców za wywóz odpadów.

Zatem wspólnie musimy podjąć inicjatywę tj. Gmina stworzyć warunki, a mieszkańcy segregować odpadyw sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.

slide17
Pozostałe

ważne informacje:

slide18
- nowy system odbioru odpadów komunalnych obowiązywał będzie wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przyszłości może to ulec zmianie,

- w ramach nowego systemu mieszkańcowi zapewniony zostanie wywóz wszystkich wytworzonych na posesji odpadów komunalnych /ilości i rodzaje określone w Regulaminiei WPGO/,

- oprócz segregacji odpadów u źródła /w domach/, mieszkańcy będą mogli przywozić odpady posegregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- Gmina obecnie przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu na wybór przedsiębiorcy, który odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców gminy,

- pojemniki na odpady - zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami to mieszkaniec sam miałby zapewnić sobie pojemniki/worki do zbierania odpadów. Rozwiązanie to budzi jednak wiele kontrowersji. Wobec sprzeciwu dla takiego rozwiązania, rząd rozważa obecnie zmianę tego przepisu.

Najlepsze rozwiązanie - właściciel pojemnika to przedsiębiorca odbierający odpady.

slide20
w „Głosie Ornontowic”,
 • w „Aktualnościach Ornontowickich”,

- na stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz Gospodarka odpadami

/znajdziesz tam artykuły, pełne teksty Uchwał Rady Gminy/

Pytania kieruj na adres:

odpady@ornontowice.pl