Instrukcja prowadzenia pok adowego dziennika technicznego
Download
1 / 32

INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO. Pokładowy Dziennik Techniczny jest dokumentem, dla którego podstawą prawną są przepisy Part M M.A.306 i zawiera następujące informacje dotyczące każdego statku powietrznego:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO' - dinesh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Instrukcja prowadzenia pok adowego dziennika technicznego
INSTRUKCJA PROWADZENIAPOKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO


Pokładowy Dziennik Techniczny jest dokumentem, dla którego podstawą prawną są przepisy Part M M.A.306 i zawiera następujące informacje dotyczące każdego statku powietrznego:

Informacje o każdym locie, potrzebne dla zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa lotów;

Aktualne poświadczenie obsługi statku powietrznego (CRS);

Aktualne świadectwo obsługi technicznej (Maintenance Statement - MS), zawierające informacje dotyczące statusu wykonania obsługi technicznej statku powietrznego, tj jakie planowe i nieplanowe obsługi mają zostać wykonane w następnej kolejności.


Pokładowy Dziennik Techniczny statku powietrznego jest dokumentem przynależnym do danego statku powietrznego i prowadzonym zarówno podczas obsług technicznych jak podczas operacji lotniczych. Wypisanie jednej karty PDT ma zastosowanie wyłącznie do jednego dnia lotnego. PDT wypełniany jest przez mechaników lotniczych obsługi lub załogę statku powietrznego

W razie zapisania wszystkich rubryk (np. w sprawozdaniu z lotu), do dalszego rejestrowania eksploatacji statku powietrznego zaprowadza się następną kartę dziennika.

W przypadkach wykonywania lotów przez uczniów pilotów za prawidłowość zapisów w PDT odpowiada instruktor nadzorujący (personel licencjonowany).

W przypadkach wykonywania lotów przez kilku pilotów/instruktorów nadzorujących w danym dniu, statek powietrzny podlega przekazaniu, z czym wiąże się obowiązek dokonania odpowiedniego wpisu przez kolejnego dowódcę / instruktora nadzorującego.


PDT sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Kopia musi pozostać w miejscu jej wypełnienia do czasu zastąpienia jej oryginałem.

Bloczek formularzy PDT zostaje przekazany do kierownika CAMO po zdaniu statku powietrznego po locie/lotach.


Dokumenty wchodzące w skład Pokładowego Dziennika Technicznego są przechowywane w teczce opisanej jako „Pokładowy Dziennik Techniczny Statku Powietrznego” oraz znakiem rejestracyjnym statku powietrznego.

Pokładowy Dziennik Techniczny z aktualnymi danymi powinien znajdować się cały czas na pokładzie właściwego statku powietrznego. Dopuszcza się jednak, aby PDT pozostawał na terenie lotniska, z którego wykonywane są loty tylko w sytuacji, gdy po wykonaniu lotu bez międzylądowania statek powietrzny wraca na to lotnisko.

Osoba wypełniająca Formularz Pokładowego Dziennika Technicznego zobowiązana jest wypełnić informacje o typie statku powietrznego, jego znakach rejestracyjnych, dacie ważności ubezpieczenia i terminie oraz nalocie do następnych obsług.

Obowiązkiem dowódcy załogi jest kontrolowanie poświadczeń i ograniczeń, ciężaru do startu, przyjęcie statku powietrznego od mechanika oraz wykonanie przeglądu przedlotowego


Kolejną funkcją Formularza Pokładowego Dziennika Technicznego jest rejestracja czasów pracy/cykli płatowca, zespołu napędowego i urządzeń statku powietrznego. Obowiązek ich zapisu spoczywa na dowódcy załogi, który po wykonanym zadaniu (grupie zadań) lub po zakończeniu dnia lotnego wypełnia odpowiednie rubryki Formularza.

Obowiązek rejestracji w Formularzu Pokładowego Dziennika Technicznego usterek zauważonych podczas przeglądu przedlotowego spoczywa na osobie wykonującej przegląd, zaś usterek zauważonych w locie spoczywa na dowódcy załogi.


Pokładowy Dziennik Techniczny statku powietrznego Aeroklubu Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

- Formularz Pokładowego Dziennika Technicznego

- Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR)

- Świadectwo Zdatności do Lotu (CoA)

- Poświadczenie przeglądu zdatności (ARC)

- Poświadczenie obsługi technicznej (CRS)

- Świadectwo(-a) obsługi technicznej (MS)

- Zezwolenie(-a) na pokładową stację lotniczą

- Wyciąg ze świadectwa ważenia

- Certyfikat Ubezpieczenia

Te dokumenty powinny znajdować się na pokładzie szybowca w czasie przelotu na obce lotnisko lub podczas zawodów


Wiadectwo rejestracji statku powietrznego cor strona 1
Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - strona 1 Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:


Wiadectwo rejestracji statku powietrznego cor strona 2
Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - strona 2 Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:


Wiadectwo zdatno ci do lotu coa
Świadectwo Zdatności do Lotu - CoA Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:


Po wiadczenie przegl du zdatno ci arc
Poświadczenie przeglądu zdatności (ARC) Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

!


Po wiadczenie obs ugi technicznej crs
Poświadczenie obsługi technicznej (CRS) Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:


Wiadectwo wa no ci obs ugi technicznej ms
Świadectwo ważności obsługi technicznej (MS) Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

!

!


Zezwolenie a na pok adow stacj lotnicz
Zezwolenie(-a) na pokładową stację lotniczą Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

!

!


Wyci g ze wiadectwa wa enia
Wyciąg ze świadectwa ważenia Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

!

Ważność – 4 lata od daty ważenia


Polisa ubezpieczenia oc
Polisa ubezpieczenia OC Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

!


Formularz pdt
Formularz PDT Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:


Formularz pdt zawiera
Formularz PDT zawiera: Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

Nagłówek, w którym umieszczono: nazwę i dane Aeroklubu Lubelskiego, nazwę dokumentu, poświadczenie wykonania przeglądu przed dniem lotnym;

Rubryki do wpisania typu SP i jego znaków, datę wypełnienia oraz uprzednio naniesiony numer kolejny PDT;

Część A służącą do rozliczenia paliwa i oleju;

Część B służącą do zapisywania danych z kolejnych wylotów SP;

Część C służącą do wpisywania uwag technicznych;

Część D służącą do rejestrowania wydania i przyjęcia SP.

Formularz PDT szybowców nie zawiera Części A oraz rubryk dotyczących czasu pracy zespołu napędowego w Części B.


Nag wek
Nagłówek Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:

!

Podpis w tej rubryce oznacza poświadczenie wykonania przeglądu przedlotowego


Jeżeli zapisy zawarte w Świadectwie Ważności Obsługi (Maintenance Statement - MS) nie pozwalają na przystąpienie do wykonywania lotów, wypełnianie PDT i przekazywanie statku powietrznego dowódcy jest niedopuszczalne.


Cz b sprawozdanie z lotu lot w rozliczenie czas w pracy
CZĘŚĆ B Sprawozdanie z lotu/lotów - rozliczenie czasów pracy

Nr lotu Dowódca załogi / instruktor nadzorujący; Potwierdzenie wykonania przeglądu startowego; Miejsce startu; Miejsce lądowania; Godzina startu; Godzina lądowania; Czas lotu; Ilość lądowań.


Spos b wype niania cz ci b
Sposób wypełniania Części B pracy

W rubryce „dowódca załogi / instruktor nadzorujący" wpisywane imię i nazwisko pilota dowódcy lub w przypadku wykonywania lotów samodzielnych przez uczniów pilotów nie posiadających jeszcze licencji, wpisu dokonuje instruktor nadzorujący.

W przypadku, gdy uczeń pilot posiada licencję w/w wpis dokonuje uczeń pilot pod nadzorem instruktora. Pilot dowódca lub instruktor nadzorujący potwierdza dokonanie przeglądu startowego swoim podpisem oraz wpisaniem nr licencji.

Czas zapisywany jest w formacie gg:mm z zaokrągleniem do pełnych minut.


Spos b wype niania cz ci b1
Sposób wypełniania Części B pracy

Na dwusterach dopuszcza się wpis łącznego nalotu szybowca w danym dniu.


Spos b wype niania cz ci b2
Sposób wypełniania Części B pracy

Zapisy dotyczące miejsca startu, lądowania, czasu lotu mogą być prowadzone zbiorczo przez pilota-dowódcę lub instruktora nadzorującego po serii lotów nie rzadziej niż przed kolejnym uzupełnieniem paliwa/oleju oraz po zakończeniu lotów.

Dopuszcza się pozostawienie niewypełnionych rubryk dotyczących miejsca oraz godziny startu i lądowania w przypadku, gdy miejscem startu i lądowania jest lotnisko Radawiec, zaś zapisy chronometrażu prowadzone są na Listach Wzlotów.

Przez serię lotów należy rozumieć loty o tym samym charakterze, wykonywane przez tę samą załogę, zakończone lądowaniem na tym samym lotnisku (np. loty na holowanie szybowców), przy czym statek powietrzny pozostaje nieprzerwanie pod kontrolą załogi. W takim przypadku przegląd startowy wykonywany może być jedynie przed pierwszym lotem w serii.


Cz b przyk ad przeniesienia zapis w z listy lot w
CZĘŚĆ B Przykład przeniesienia zapisów z listy lotów pracy

Podpis w tej rubryce oznacza poświadczenie wykonania przeglądu startowego


Spos b wype niania cz ci b3
Sposób wypełniania Części B pracy

Rubrykę „Czas lotu i pracy zespołu napędowego z przeniesienia" wypełnia mechanik lub pilot wydający statek powietrzny do lotu/lotów przenosząc dane z rubryki „Czas lotu do przeniesienia" poprzedniego PDT danego statku powietrznego. Jeżeli statek powietrzny był obsługiwany po terminie wystawienia poprzedniego PDT przed przeniesieniem danych o nalocie należy porównać ten wpis z aktualnym Poświadczeniem Obsługi (CRS).

Rubrykę „Czas lotu i pracy zespołu napędowego do przeniesienia" wypełnia mechanik przyjmujący statek powietrzny po locie/lotach, sumując wpisy dotyczące czasu lotu, dokonane podczas lotu/lotów przez personel latający.


Cz c zdarzenia uwagi usterki
CZĘŚĆ C Zdarzenia, uwagi, usterki pracy

Numer lotu, podczas którego nastąpiła usterka – odnosi się on do numeru z kolumny nr 1 w Części B

Opis zawierający szczegóły, dotyczący każdej usterki statku powietrznego i zdarzeń wpływających na zdatność lub bezpieczeństwo lotu.

Informacja o usunięciu usterki lub innych działaniach.


Spos b wype niania cz ci c
Sposób wypełniania Części C pracy

Rubrykę „UWAGI, OPIS USTERKI" wypełnia dowódca statku powietrznego po zauważeniu usterki. Odnotowuje to zdarzenie potwierdzając zapis swoim podpisem, datą, numerem licencji i przekazuje statek powietrzny mechanikowi.

W przypadku braku uwag, usterek dowódca statku powietrznego, który wykonał ostatni lot w danym dniu lotnym, wpisuje w tej rubryce formułkę „BEZ UWAG” (może być forma skrócona „b/u”) i potwierdza wpis podpisem, datą i numerem licencji.

Dopuszcza się dokonanie wpisu o usterce przez mechanika, jeżeli zdarzenie będące podstawą wpisu zajdzie po zdaniu statku powietrznego przez jego dowódcę.


Spos b wype niania cz ci c1
Sposób wypełniania Części C pracy

Rubrykę „WYKONANE CZYNNOŚCI" wypełnia mechanik, zamieszczając krótki opis istoty wykonanych czynności. Rubryka ta pełni rolę Poświadczenia Wykonania Obsługi (CRS) w przypadku drobnych usterek, których usunięcie nie wymaga wycofania statku powietrznego z lotów i podpis złożony przez mechanika dotyczy tego poświadczenia.

Usunięcie drobnych usterek, nie wymagających wykonania wieloetapowych prac poświadczane jest w PDT, natomiast w przypadku prac złożonych, wymagających wykonania czynności na podstawie kart zadaniowych i poświadczenia w postaci CRS, w rubryce dotyczącej poświadczenia usunięcia niezgodności wpisywany jest numer odpowiedniego CRS.

W przypadku, gdy rubryka ta pełni rolę Poświadczenia Wykonania Obsługi (CRS), należy wykonać dodatkową kopię tej strony formularza PDT i przechowywać ją do czasu zastąpienia danego bloczka formularzy PDT nowym.


Cz d przekazanie statku powietrznego
CZĘŚĆ D Przekazanie statku powietrznego pracy

Potwierdzenie wydania statku powietrznego do lotu/lotów przez mechanika.

Potwierdzenie przyjęcia statku powietrznego do lotu/lotów przez dowódcę statku powietrznego.

Potwierdzenie zdania statku powietrznego po locie/lotach przez dowódcę statku powietrznego.

Potwierdzenie przyjęcia statku powietrznego po locie/lotach przez mechanika.


Spos b wype niania cz ci d
Sposób wypełniania Części D pracy

Przed lotem: dowódca statku lub instruktor nadzorujący potwierdza przyjęcie statku powietrznego, a mechanik potwierdza przekazanie statku powietrznego zdatnego do lotu.

Jeżeli na statku powietrznym wykonywane są loty przez kilku dowódców przyjęcie statku powietrznego potwierdza dowódca/instruktor nadzorujący, który jako pierwszy wykonuje loty. Zdanie statku powietrznego potwierdza dowódca/instruktor nadzorujący, który kończy wykonywanie lotów.

Po zakończeniu lotu lub serii lotów, pilot dowódca ma obowiązek zakończyć wypełnianie PDT. Jeżeli wystąpi sytuacja wymagająca ponownego wydania statku powietrznego do lotu/lotów przez mechanika, po wcześniejszym jego zdaniu należy wypełnić kolejny formularz PDTad