Wiadomo ci o dozorze technicznym
Download
1 / 53

WIADOMO?CI O DOZORZE TECHNICZNYM - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

WIADOMOŚCI O DOZORZE TECHNICZNYM. DOZÓR TECHNICZNY - INNE ORGANY KONTROLI. Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp. Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Inne organy. Urząd Dozoru Technicznego. Urzędy górnicze. Ograny nadzoru budowlanego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WIADOMO?CI O DOZORZE TECHNICZNYM' - joy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DOZÓR TECHNICZNY - INNE ORGANY KONTROLI

Państwowy nadzór

nad przestrzeganiem przepisów bhp

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inne organy

Urząd Dozoru Technicznego

Urzędy górnicze

Ograny nadzoru budowlanego

Inspekcja Ochrony Środowiska

Straż pożarna, policja

Wiadomości o Dozorze Technicznym 1


Rodzaje akt w prawnych
RODZAJE AKTÓW PRAWNYCH

 • Ustawa o dozorze technicznym ( z dnia 21 grudnia 2000r, Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( z dnia 16 lipca 2002r, Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( z dnia 18 lipca 2001r, Dz. U. Nr 79, poz. 849).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego ( z dnia 17 grudnia 2001r, Dz. U. Nr 153, poz. 1762 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego ( z dnia 29 października 2003r, Dz. U. Nr 193, poz. 1890)

Wiadomości o Dozorze Technicznym 2


Rodzaje akt w prawnych1
RODZAJE AKTÓW PRAWNYCH

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego ( z dnia 15 marca 2001r, Dz. U. Nr 30, poz. 346).

 • Dokumentacje techniczno- ruchowe wózków jezdniowych(DTR).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 3


Ustawa o dozorze technicznym
USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym określa:

 • zasady,

 • zakres i

 • formy wykonywania dozoru technicznego oraz

 • jednostki właściwe do jego wykonywania (art. 1.).

  Dozór techniczny – określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych (art. 2.1.).

  Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego(art. 2.2.).

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia

  projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących

  urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające

  wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i

  przepisami szczególnymi (art. 2.3.).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 4


Ustawa o dozorze technicznym1
USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • urządzeń technicznych, nad którymi są prowadzone prace naukowo – badawcze,

 • górniczych szybowych urządzeń wyciągowych oraz urządzeń technicznych w

  podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (art. 3.).

  Urządzenia techniczne – urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia

  ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:

   rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod

  ciśnieniem różnym od atmosferycznego,

  wyzwolenia energiipotencjalnej lub kinetycznej przy

  przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

   rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportowania (art. 4.1.).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 5


Ustawa o dozorze technicznym2
USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM

Warunki techniczne dozoru technicznego – ustalone przez właściwych ministrów na

podstawie ustawy wymagania, jakim powinny

odpowiadać urządzenia techniczne (art.4.2.).

Jednostki dozoru technicznego – Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne

jednostki dozoru technicznego (art. 4.3.).

Specjalistyczne jednostki dozoru technicznego – Transportowy Dozór Techniczny i

Wojskowy Dozór Techniczny(art.4.4.).

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania,

wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu

oraz eksploatacji (art. 5.1.).

Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, naprawiane,

modernizowane oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób

zapewniający bezpieczeństwo ich eksploatacji - zgodnie z przepisami ustawy i przepisami

odrębnymi (art. 6.).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 6


Rodzaje urz dze technicznych podlegaj ce dozorowi technicznemu
RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU

Według Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z dnia 16 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami dozorowi

technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:

 • urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od

  atmosferycznego,

 • zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do

  magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do

  magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest

  większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w

  instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż

  1.000 dm 3 ,

 • zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie

  przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią

  konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej,

 • duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w

  przepisach odrębnych,

 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

 • maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:

  - wciągarki i wciągniki,

  - suwnice,

  - żurawie, w tym wózki jezdniowe w wysięgnikiem,

  - układnice, w tym wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 7


RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU

- dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników

stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i

dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

- wyciągi towarowe,

- wyciągi statków,

- podesty ruchome,

- urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

- schody i chodniki ruchome,

- przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,

 • dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,

 • dźwignice linotorowe,

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekraacyjno – rozrywkowych,

 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

 • układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

 • przeciągarki pojazdów szynowych,

 • osobowe i towarowe koleje linowe,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 8


RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU

 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno – sportowych,

 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 9


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji odbywa

się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki

dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi

dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art.8.1.).

W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania dozoru

technicznego (art.8.2.). Zmiana uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga

ponownego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego (art.8.3.).

Minister do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru

Technicznego w zakresie:

 • projektowania urządzeń technicznych,

 • materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,

 • wytwarzania urządzeń technicznych,

 • eksploatacji urządzeń technicznych,

 • naprawy i modernizacji urządzeń technicznych (art.8.4.).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 10


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru

technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub

modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej

jednostki dozoru technicznego (art.8.6.).

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy

lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez

wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie, wydane

w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizacji,

wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy

szczególne stanowią inaczej (art.9.1.).

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego na wniosek wydaje uprawnienie po

stwierdzeniu, że wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia wymagania w

zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a w szczególności:

 • wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji,

 • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią o której mowa wyżej,

 • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych przepisach,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 11


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

 • posiada zorganizowaną kontrolę jakości,

 • ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego(art.9.2.).

  Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków

  stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności:

 • specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania i oznaczania urządzenia - które powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego,

 • technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń technicznych,

 • materiały stosowane do wytwarzania,naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,

 • wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych (art.9.4).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 12


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne jest obowiązany

zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o wszelkich zmianach

warunków określonych w uprawnieniu (art.10.1.).

W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w uprawnieniu lub wytwarzania

materiałów, elementów lub urządzeń technicznych niewłaściwej jakości, mającej wpływ na

bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń, organ właściwej jednostki dozoru technicznego

zawiesza uprawnienie (art.11.1.).

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zawieszając uprawnienie, wyznacza termin

usunięcia uchybień stanowiących podstawę zawieszenia, po którego upływie, w razie ich

nieusunięcia, cofa uprawnienie (art.11.2).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 13


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Formy dozoru technicznego

 • Dozór techniczny pełny

 • badania:

  • odbiorcze

  • okresowe i doraźne

 • sprawdzenie kwalifikacji

Dozór techniczny ograniczony

badania typu

(specyfikacje techniczne,

stosowane technologie i materiały,

kontrola jakości urządzeń)

 • Dozór techniczny uproszczony

 • badania:

  • odbiorcze

  • doraźne

 • sprawdzenie kwalifikacji

Wiadomości o Dozorze Technicznym 14


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

RODZAJE BADAŃ TECHNICZNYCH UTB

odbiorcze

doraźne

okresowe

eksploatacyjne

poawaryjne

kontrolne

powypadkowe

wynikające z

bieżących

potrzeb

Wiadomości o Dozorze Technicznym 15


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (art.14.1.).

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji przeprowadza badania i wykonuje czynności sprawdzające:

 • sprawdza wykonanie określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania tych urządzeń,

 • przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie,

 • wykonuje badania techniczne sprawdzające zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego,

  oraz:

 • sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji,

 • dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,

 • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 16


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

 • przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego (art.13.1.1, art.14.2.).

  Decyzji zezwalającej nie wydaje się dla urządzeń objętych dozorem technicznym

  uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego.

Znak dozoru technicznego

Załącznik do rozporządzenia z dnia 15 marca 2001r. W sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 17


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego, podlegają urządzenia techniczne dopuszczone

do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez organ

właściwej jednostki dozoru technicznego.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego może, na wniosek wytwarzającego, wydać

decyzję, jeżeli urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym uproszczonym jest

produkowane seryjnie na podstawie tej samej dokumentacji i według tej samej technologii

oraz jest sprzedawane w stanie przygotowanym do eksploatacji.

Wydanie decyzji, powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badania typu urządzenia.

Badanie polega na zbadaniu wybranego losowo urządzenia w zakresie zgodności

wykonania urządzenia z uzgodnioną dokumentacją oraz przeprowadzeniu prób

technicznych w warunkach gotowości do pracy . Urządzenie może być poddane

dodatkowym badaniom specjalistycznym, włącznie z badaniami niszczącymi (art.16).

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym

organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu

eksploatacji urządzenia (art.18.1.).

Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ

właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu

urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją (art. 19).

!

Wiadomości o Dozorze Technicznym 18


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń

technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub

modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:

 • wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub

 • wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz

 • znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.

  Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz

  przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji

  urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy

  lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne

  potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość

  warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

  Przepis ten stosuje się również do osób obsługujących i konserwujących urządzenia

  techniczne.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 19


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

W razie nieprzestrzegania przez osoby wymienione wyżej warunków technicznych dozoru

technicznego, oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie organ właściwej jednostki

dozoru technicznego może:

 • zawiesić zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, do czasu przeprowadzenia

  ponownego sprawdzenia kwalifikacji,

 • cofnąć zaświadczenie kwalifikacyjne (art.22.).

  Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób,

  sprawdza kwalifikacje, w drodze postępowania kwalifikacyjnego (art.23.1.).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 20


URZĄDZENIA TECHNICZNE – WYMAGANE KWALIFIKACJE TECHNICZNEMU

Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

/Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych/

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym

  wszystkich mechanizmów,

 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

 • układnice przeznaczone do układania torów,

 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem

  zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób

  niepełnosprawnych,

 • wyciągi towarowe,

 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

 • dźwignice linotorowe,

 • urządzenia do manipulacji kontenerami,

 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

 • zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz

  zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm³ - w zakresie napełniania,

 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 21


URZĄDZENIA TECHNICZNE – WYMAGANE KWALIFIKACJE TECHNICZNEMU

Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,

 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

 • układnice przeznaczone do układania torów,

 • dźwigi,

 • wyciągi towarowe,

 • podesty ruchome,

 • dźwignice linotorowe,

 • dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i

  mechanizmów pochylania stołów technologicznych,

 • urządzenia do manipulacji kontenerami,

 • przenośniki osobowe i towarowe,

 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

 • pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 22


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Czynności dozoru technicznego wykonują pracownicy jednostek dozoru technicznego,

zwani inspektorami, na podstawie upoważnienia wydanego przez organ właściwej

jednostki dozoru technicznego oraz legitymacji służbowej (art.24).

Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują u projektujących i wytwarzających

urządzenia techniczne, a także wytwarzających materiały i elementy stosowane do ich

wytwarzania, naprawy lub modernizacji oraz eksploatujących, naprawiających i

modernizujących te urządzenia, zwanych przedsiębiorcami, u których są wykonywane

czynności dozoru technicznego (art.25).

Inspektor jest uprawniony do:

 • wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania

  przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne,

 • swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że odrębne

  przepisy stanowią inaczej,

   dostępu do urządzeń technicznych,

 • żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i przedstawienia

  koniecznych dokumentów oraz wyników badań,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 23


ZAKRES I FORMY WYKONYWANIA DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

 • przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego, prawidłowości jego eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego,

 • wydawania zaleceń technicznych (art.28).

  Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

 • niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,

 • niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,

 • przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur (art.32).

  Za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny, pobierane są opłaty (art.34.1.).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 24


JEDNOSTKI DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną, a jego siedzibą jest miasto

stołeczne Warszawa (art.35).

UDT podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (art.36).

Do zakresu działania UDT należy:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych,

 • wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą,

 • wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,

 • szkolenie pracowników dozoru technicznego,

 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,

 • współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego,

 • inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 25


JEDNOSTKI DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

 • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena

  stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,

 • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy

  urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i

  wykonywanie ekspertyz,

 • inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji

  wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,

 • popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych

  oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie,

 • współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy

  urządzeń technicznych,

 • współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do

  harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,

   uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia

  techniczne,

 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących,

  obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących

  badania nieniszczące,

 • certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych,

 • występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru

  technicznego.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 26


JEDNOSTKI DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

Organem UDT jest Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Prezes kieruje UDT i reprezentuje go na zewnątrz.

Prezes UDT składa roczne sprawozdania z działalności UDT ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do dnia 30 czerwca roku następnego.

Wiceprezesa UDT powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa UDT, minister właściwy do spraw gospodarki.

UDT wykonuje swoje zadania, przy pomocy oddziałów terenowych UDT.

Oddziałami UDT kierują dyrektorzy, powoływani i odwoływani przez Prezesa UDT.

UDT i podległe mu oddziały wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi objętymi ustawą, z wyłączeniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych jednostek dozoru technicznego.

Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, nadaje UDT statut.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 27


GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO TECHNICZNEMU

UDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przychodami UDT są:

 • przychody z opłat,

 • inne przychody.

  Koszty działalności UDT, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z własnych

  przychodów.

  Wynagrodzenie Prezesa UDT ustala minister właściwy do spraw gospodarki (art.55).

  Podstawą gospodarki finansowej UDT jest roczny plan finansowy UDT, zatwierdzany

  przez Prezesa UDT (art.56.1.).

  UDT finansuje inwestycje ze środków własnych (art.57).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 28


PRZEPISY KARNE TECHNICZNEMU

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

 bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu

urządzenia do eksploatacji lub obrotu,

 • wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu

  eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,

  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

  Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu

  właściwej jednostki dozoru technicznego (art.63).

  Kto:

 • uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2,

 • nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru

  technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub

  nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,

  podlega karze grzywny.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 29


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie

eksploatacji następujących urządzeń transportu bliskiego:

 • wciągarek i wciągników,

 • suwnic,

 • żurawi,

 • układnic,

 • wyciągów towarowych,

 • podestów ruchomych,

 • urządzeń dla osób niepełnosprawnych,

 • schodów i chodników ruchomych,

 • przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,

 • dźwigów, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i

  dźwigów towarowych małych,

 • dźwignic linotorowych,

 • urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach

  przeładunkowych,

 • dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo, w tym

  systemów do parkowania samochodów,

 • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

  - zwanych „UTB” (§.1).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 30


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Udźwig - nominalna, maksymalna wielkość obciążenia wyrażona w kilogramach lub tonach,

dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę.

Niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB

nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub

zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.

Nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową

niezdolność do pracy osób narażonych.

Osoba narażona - osoba znajdująca się w strefie niebezpiecznej.

Strefa niebezpieczna - strefa w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego (§.2).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 31


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Zgłaszając UTB do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, eksploatujący dołącza

dwa egzemplarze dokumentacji.

Dokumentacja zawiera w szczególności:

 • opis techniczny,

 • rysunek zestawieniowy,

 • schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile mają zastosowanie,

 • schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych,

 • instrukcję eksploatacji,

 • kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, o ile ma to

  zastosowanie,

 • dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie;

 • potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem,

  o ile ma to zastosowanie (§4).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 32


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Opis techniczny UTB powinien zawierać:

 • nazwę i adres wytwórcy,

 • określenie rodzaju UTB i jego przeznaczenia,

 • typ UTB, numer fabryczny, rok budowy, oznakowania,

 • podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające, o ile mają zastosowanie, w

  szczególności,

 • udźwig,

 • wysokość podnoszenia,

 • prędkości ruchów roboczych,

 • rodzaj napędu,

 • wielkość całkowitej masy UTB,

 • ograniczniki ruchów roboczych,

 • szczegółowe dane dotyczące urządzeń chwytających,

 • dane techniczne cięgien nośnych, z określeniem współczynników bezpieczeństwa,

 • urządzenia sygnalizacyjne,

 • ograniczniki obciążenia,

 • miejsce i rodzaj sterowania,

 • ograniczniki prędkości i urządzenia chwytne lub inne elementy zapobiegające

  nadmiernemu wzrostowi prędkości.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 33


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Opis techniczny wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem

podnoszenia powinien dodatkowo zawierać:

 diagram udźwigów,

 • zdolność pokonywania wzniesień,

 • rodzaj i typ urządzeń zabezpieczających,

 • określenie dopuszczalnych nacisków kół jezdnych, w przypadku wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i wózków z wysięgnikiem (§6).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 34


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Instrukcja eksploatacji UTB powinna zawierać w szczególności:

 • wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji UTB, w zależności od jego

  przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a także dających się przewidzieć

  sytuacji anormalnych,

 • informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i

  konserwacją UTB,

 • opis budowy, działania i regulacji mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia

  mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego,

  opis budowy, działania i regulacji elementów bezpieczeństwa;

   w zakresie obsługi UTB:

  a)  opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych,

  b) informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami

  przedstawiającymi rozmieszczenie tych przyrządów,

  c)  wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów,

  d)  wykaz obowiązków obsługującego i niezbędnych do wykonania czynności przed,

  podczas i po zakończeniu pracy;

   w zakresie konserwacji UTB:

  a)  zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, z

  określeniem wielkości momentów dokręcania połączeń śrubowych oraz sprawdzenia

  prawidłowości wykonanych działań wraz z określeniem zakresów i terminów

  przeprowadzanych przeglądów,

Wiadomości o Dozorze Technicznym 35


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJw sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

b)  wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków;

 • wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas

  eksploatacji UTB, z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia;

 • warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to

  zastosowanie (§7).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 36


OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI UTB SPOŁECZNEJ

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację UTB organ właściwej jednostki

dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji,

 • identyfikuje UTB, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie,

 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją,

 • przeprowadza badania odbiorcze.

  Badania odbiorcze przeprowadza się w przypadku:

   UTB montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji, gdy bezpieczna eksploatacja

  UTB zależy od warunków jego zainstalowania,

  W tym przypadku badania odbiorcze przeprowadza się u eksploatującego

 • pozostałych UTB, o ile nie zostały wprowadzone do obrotu albo udostępnione po raz

  pierwszy użytkownikowi na podstawie przepisów innych rozporządzeń, wydanych na

  podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

  W tym przypadku dopuszcza się przeprowadzenie badań odbiorczych u

  wytwarzającego

  (§8)

Wiadomości o Dozorze Technicznym 37


OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI UTB SPOŁECZNEJ

UTB powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.

Eksploatujący powinien wyposażyć UTB w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną

na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego.

W celu bezpiecznej eksploatacji UTB eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i

konserwację UTB.

Eksploatujący powinien dla każdego UTB założyć i przechowywać dziennik konserwacji

prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonywane czynności.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 38


OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI UTB SPOŁECZNEJ

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych

Urządzenie

transportu bliskiego

Termin przeglądu konserwacyjnego

Wózki jezdniowe z wysięgnikiem

30 dni

Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

30 dni

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego

30 dni

Prowadzone i zdalnie sterowane

60 dni

Wiadomości o Dozorze Technicznym 39


Og lne warunki eksploatacji utb

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych SPOŁECZNEJ

Urządzenie

transportu bliskiego

Termin przeglądu konserwacyjnego

Dźwigi towarowo – osobowe

30 dni

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI UTB

Wiadomości o Dozorze Technicznym 39


OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI UTB SPOŁECZNEJ

Eksploatacja UTB w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych może się odbywać pod warunkiem zachowania minimalnych odległości określonych w przepisach dotyczących linii elektroenergetycznych (§16).

 • Krajowe przepisy bezpieczeństwa pracy, zawarte w rozporządzeniu ministra

 • pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: DzU 2003, nr 169, poz. 1650),

 • w § 77 zabraniają składowania materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi

 • liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych

 • przewodów) niż:

 • 2 m – od linii niskiego napięcia (do 1 kV)

 • 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV

 • 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV

 • 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 40


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza następujące rodzaje

badań technicznych UTB:

odbiorcze - wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości

do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację.

okresowe - wykonywane w toku eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w terminach

określonych dla danego rodzaju UTB.

doraźne - eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w

terminach wynikających z bieżących potrzeb.

Badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym.

(§19) 

Wiadomości o Dozorze Technicznym 41


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Zgłaszający UTB do badań przedkłada, w zależności od rodzaju badania, odpowiednią

dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania badania.

UTB przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i

przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i

instrukcji eksploatacji.

Eksploatujący, zgłaszając UTB do badań, powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy

oraz oprzyrządowanie do przeprowadzenia badań.

Badania UTB przeprowadzane u eksploatującego powinny być wykonywane w obecności

eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB (§ 20).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 42


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Celem badania odbiorczego jest stwierdzenie, czy:

 • UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją,

 • montaż i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze

  technicznym,

 • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są

  czytelne i zrozumiałe,

 • UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji

  Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTB i jego przeznaczenia, zgodnie z

  instrukcją eksploatacji,

 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z

  obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB,

  mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo,

 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób

  równoważnych (§21).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 43


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy:

 • zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania,

 • nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo

  eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości,

 • istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia

  ochronne,

 • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są

  czytelne i zrozumiałe,

 • UTB wymaga przeprowadzenia działań naprawczych.

  Podczas badania okresowego organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  sprawdza:

 • księgę rewizyjną i dziennik konserwacji UTB,

 • protokoły pomiarów elektrycznych,

 • zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB .

Wiadomości o Dozorze Technicznym 44


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Zakres badania okresowego UTB powinien obejmować co najmniej:

 • oględziny UTB w miejscach dostępnych,

 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z

  obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB,

  mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo (§23).

  Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest potwierdzenie, że dokonana naprawa,

  modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu

  pracy nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację UTB.

  Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 45


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Podczas badania doraźnego eksploatacyjnego organ właściwej jednostki dozoru

technicznego sprawdza:

 • księgę rewizyjną UTB i dziennik konserwacji,

 • protokoły pomiarów elektrycznych,

 • zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB,

 • niezbędne rysunki i obliczenia,

 • niezbędne schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne,

 • dokumentację uzupełniającą.

  Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego UTB obejmuje co najmniej:

   sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją

  eksploatacji UTB,

   przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z

  obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB,

  mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo,

   przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób

  równoważnych.

Wiadomości o Dozorze Technicznym 46


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Badania doraźne eksploatacyjne powinny potwierdzić, że:

 • UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją,

 • instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji,

 • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są

  czytelne i zrozumiałe (§24).

  Cel badania doraźnego kontrolnego powinien być jak dla badań okresowych.

  Zakres badania doraźnego kontrolnego powinien obejmować:

 • oględziny UTB w miejscach dostępnych,

 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, bez

  obciążenia.

  W przypadkach uzasadnionych stanem bezpieczeństwa UTB zakres badania doraźnego

  kontrolnego może być rozszerzony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

  (§26).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 47


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest określenie stanu

technicznego UTB oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego

uszkodzenia.

Badanie te organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu

zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego

wypadku związanego z eksploatacją UTB.

Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia tego badania, oraz zakres tego

badania ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego (§27). 

Wiadomości o Dozorze Technicznym 48


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach badań:

 • odbiorczych,

 • doraźnych eksploatacyjnych

  przeprowadza próby: statyczną i dynamiczną.

  Próba statyczna UTB jest wykonywana z przeciążeniem utrzymywanym w czasie nie

  krótszym niż 60 minut.

  Wielkość przeciążenia podczas tej próby odpowiada udźwigowi UTB powodującemu

  największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego

  wartość przyjmuje się jako:

 • 1,5 - dla UTB z napędem ręcznym,

 • 1,25 - dla pozostałych UTB wyposażonych w napęd inny niż ręczny.

  Po zakończeniu próby należy potwierdzić, że nie nastąpiły żadne uszkodzenia ani trwałe

  odkształcenia UTB (§28, 29).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 49


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Próbę dynamiczną UTB przeprowadza się z przeciążeniem, wykonując ruchy robocze

pojedyncze oraz kojarzone, zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Próba powinna być przeprowadzona przy takich prędkościach roboczych, które nie

zagrażają bezpieczeństwu przeprowadzania badania.

Wielkość przeciążenia powinna odpowiadać udźwigowi UTB powodującemu największe

obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość

przyjmuje się jako 1,1, o ile zastosowane specyfikacje techniczne nie określają inaczej.

Przeprowadzona próba powinna potwierdzić, że sterowanie UTB i ruchy robocze,

urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne funkcjonują prawidłowo oraz że po jej

zakończeniu nie nastąpiły żadne uszkodzenia i trwałe odkształcenia (§ 30).

Wiadomości o Dozorze Technicznym 50


RODZAJE, ZAKRES I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH SPOŁECZNEJ

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych

Urządzenie

transportu bliskiego

Forma dozoru technicznego

Termin i rodzaj badania

okresowe

doraźne kontrolne

Wózki jezdniowe z wysięgnikiem

Dźwigi towoarowo – osobowe

Pełny

Co 1 rok

Wózki jezdniowe z osobą

obsługującą podnoszoną

wraz z ładunkiem

Pełny

Co 1 rok

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Podestowe

lub z siedziskiem

dla obsługującego

Pełny

Co 1 rok

Prowadzone

i zdalnie sterowane

Ograniczony

----

Co 2 lata

Wiadomości o Dozorze Technicznym 51