slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZEWODNIK PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 38
Download Presentation

PRZEWODNIK - PowerPoint PPT Presentation

diep
168 Views
Download Presentation

PRZEWODNIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRZEWODNIK Jak ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej

 2. O miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej na rok akademicki 2014/2015 można ubiegać się TYLKO w terminie: OD 21 LIPCA DO 21 SIERPNIA Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

 3. Co zrobić aby zamieszkać w DOMU STUDENCKIM ?

 4. . KROK 1 . Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania miejsca w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej znajduje się on na stronie: www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Regulamin przyznawania miejsc

 5. . KROK 2 . Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM znajduje się on na stronie: www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty Jak wypełnić wniosek?

 6. Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD. Aktualny rok akademicki tj. 2014/2015. Wszystkieswoje dane osobowe. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES E-MAIL, ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Wszystkieswoje dane z aktualnego roku akademickiego. W przypadku braku numeru albumu, proszę zostawić puste miejsce. Wypełnia pracownik WSSiD

 7. Strona 2 • Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. • Osoba ucząca się-nazwa szkoły. • Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). • Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy-nie pracujący(a). • Osoba niepełnoletnia-nieletni(a). Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.

 8. Strona 3 Rok poprzedni tj. 2013. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z działalności gospodarczej. 12 miesięcy. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z gruntów rolnych(liczba hektarów razy 2431 zł). Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2013 roku. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku z działalności. Inne dochody roczne . Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z otrzymywanych alimentów. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. 2013/2014. DOCHÓD UTRACONY I UZYSKANY NALEŻY WPISAC W MOMENCIE GDY KTÓRYŚ Z CZŁONKÓW STRACIŁ DOCHODY Z 2013 ROKU LUB UZYSKAŁ NOWE W 2014 ROKU Dochód miesięczny, który został utracony w 2013 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków. Wypełnia pracownik WSSiD

 9. P R Z Y K Ł A D 2013 Zdzisław Kowalski 20 000 12 1666,67 2 Mariola Kowalska 5 000 3704,60 12 2808,72 5 000 zł / 2 miesięcy = 2 500 zł 2 500 zł + 308,72 zł = 2 808,72 zł 20 000 zł / 12 miesięcy = 1 666,67 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* 2 431 zł (przelicznik) = 3 704,60 zł3 704,60 / 12 miesięcy = 308,72 zł 1 666,67 zł + 2 808,72 zł = 4475,39 zł 4475,39 2013 2014 2500 1975,39 800 4 475,39 zł - 2 500 zł = 1 975,39 zł 5275,39 4 475,39 zł + 800 zł = 5 275,39 zł 693, 85 4 475,39 zł – 2 500 zł + 800 zł = 2 775,39 zł 2 775,39 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 693, 85 zł DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU.

 10. Strona 4 WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU należy wypełnić gdy jest utrata lub uzyskanie dochodu. Przewodnik jak wypełnić ten wniosek znajduje się na następnych slajdach.

 11. Strona 5 Uzasadnić chęć zamieszkania w Domu Studenckim, z obowiązkowym uwzględnieniem odległości i czasu dojazdu do AON. OBOWIĄZKOWO podpisać oświadczenia.

 12. Strona 6 Należy zaznaczyć oraz wypisać wszystkie dokumenty dołączone do wniosku. W przypadku braku dokumentu, należy złożyć zobowiązanie dostarczenia tego dokumentu w ciągu 7 dni. W przypadku niedostarczenia w tym czasie braków - wniosek zostaje odrzucony. Należy go składać wraz ze wszystkimi dokumentami JESZCZE RAZ. Wypełnia pracownik WSSiD.

 13. Strona 7 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.

 14. . KROK 3 . Pobierz i wypełnij: • Oświadczenie o dochodach uzyskanych bądź nieuzyskanych z pracy poza granicami kraju. 2. Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gruntów rolnych poza terenem gminy. znajdują się one pod wnioskiem na stronie: www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty

 15. Oświadczenie o dochodach uzyskanych bądź nieuzyskanych z pracy poza granicami kraju Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. Zaznaczyć odpowiednie „X”. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

 16. Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gruntów rolnych poza terenem gminy Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. Zaznaczyć odpowiednie „X”. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

 17. . KROK 4 . Pobierz z Urzędów odpowiednie dokumenty, potwierdzające sytuację materialną studenta/doktoranta. Każdy z dokumentów musi być dokumentem oryginalnym, lub poświadczonym pieczęcią urzędową – „za zgodność z oryginałem”. Istnieje możliwość dostarczenia ksera dokumentu, wraz z oryginałem do wglądu. W przeciwnym wypadku taki dokument jest nieważny. WSZYSTKIE PODANE DOKUMENTY SĄ OBOWIĄZKOWE !!!

 18. 1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o adresie stałego zameldowania, dotyczące:studenta/doktoranta.2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów lub ich braku za rok 2013, dotyczące:- studenta/doktoranta;- rodziców studenta/doktoranta;- rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego, uczącego się.W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące:- studenta/doktoranta;- małżonka studenta/doktoranta;- dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich, uczących się.

 19. 3. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek zdrowotnych za rok 2013, dotyczące:- studenta/doktoranta;- rodziców studenta/doktoranta;- rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta;- małżonka studenta/doktoranta;- dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich uczących się.Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta/doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2013, to taki dokument nie jest wymagany.

 20. 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczące:- studenta/doktoranta;- rodziców studenta/doktoranta;- rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: o studenta/doktoranta;o małżonka studenta/doktoranta;o dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich uczących się, lub w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez żadnego członka rodziny: „Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej”w roku 2013.

 21. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

 22. W przypadku, gdy któryś z członków rodziny studenta/doktoranta prowadzi działalność gospodarczą na zasadach zryczałtowanych lub na karcie podatkowej, należy dodatkowo wypełnić :„Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej”. Wypełnia je osoba prowadzące działalność gospodarczą.

 23. Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowytj. 2013 . Zaznaczyć odpowiednie „X”. Wyliczenia osoby prowadzącej działalność. Podpis osoby prowadzącej działalność.

 24. 5. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych , dotyczące:- studenta/doktoranta;- rodziców studenta/doktoranta;- rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta;- małżonka studenta/doktoranta;- dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich, uczących się. lubw przypadku nie posiadania gruntów rolnych na terenie gminy przez żadnego członka rodziny:  „Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych na terenie gminy”za rok 2013.

 25. Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych na terenie gminy Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

 26. DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH:• Osoby pełnoletnie, uczące się:Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się.• Osoby niepełnoletnie, uczące się:Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się.• Osoby niepełnoletnie, nie uczące się:Akt urodzenia.• Osoby niepełnosprawne:Orzeczenie o niepełnosprawności.

 27. • Rozwód rodziców:Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów.• Pobieranie renty:Zaświadczenie o przyznaniu i wysokości renty.• Śmierć rodzica:Akt zgonu.• Trudna sytuacja materialna:Zaświadczenie z MOPS. • Osoby bezrobotne:Zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO.• Osoby nieposiadające pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy:„Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych”

 28. Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowytj. 2013. Podpis osoby, która nie uzyskuje dochodów.

 29. • UTRATA DOCHODU:np. utrata pracy, zasiłku, renty itp.1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.).2.„Wniosek o ponowne ustalenie dochodu”(znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4).• UZYSKANIE DOCHODU:np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp.1.Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto.Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny przepracowany miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2.„Wniosek o ponowne ustalenie dochodu”(znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4).

 30. Wniosek o ponowne ustalenie dochodu Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj. 2013 lub 2014. Dane członka i jego dochód utracony. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany (za pierwszy pełny przepracowany miesiąc). Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

 31. . KROK 5 . Przynieś lub wyślij pocztą WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 al. gen. A. Chruściela 103 00-910 Warszawa

 32. Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach. Informacje te będą przekazywane drogą mailową lub telefoniczną.

 33. Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenckim zaczyna swoje posiedzenia w ostatnim tygodniu sierpnia, tj. od 25 sierpnia do 5 września.

 34. Listy osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim ukażą się 8 września na stronie: www.rembridge.pl w zakładce Pomoc Materialna  Akademik  Listy przyznanych miejsc

 35. W ciągu dwóch tygodni od ukazania się list przyznanych miejsc czyli: OD 8 WRZEŚNIA DO 18 WRZEŚNIA należy zadzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich w celu potwierdzenia chęci zamieszkania w Domu Studenckim. Osoby, które nie potwierdziły telefonicznie swojego zakwaterowania, będą wykluczane z listy osób zakwaterowanych w Domu Studenckim. Po zweryfikowaniu ilości zwolnionych miejsc, Komisja przyznaje je osobom z listy rezerwowej i potwierdza telefonicznie chęć zamieszkania w Akademiku. Osoby, które potwierdziły chęć zamieszkania w DS. w odpowiednim czasie, muszą wpłacić kaucje w wysokości: 300 złna numer konta :Bank PEKAO SA XO / Warszawa: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159 Akademia Obrony Narodowej, Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa. W tytule wpłaty wpisać: Kaucja za Dom Studencki - /...nazwisko studenta i wydział.../

 36. Aby zakwaterować się w Domu Studenckim należy spełnić powyższe wymagania, oraz odebrać skierowanie OSOBIŚCIE w Wydziale Spraw Studenckich i Doktoranckich w terminie: OD 29 WRZEŚNIA DO 9 PAŹDZIERNIKA.Należy wtedy okazać legitymację lub decyzję o przyjęciu na studia. Po odebraniu skierowania należy udać się do Domu Studenckiego wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji i zakwaterować się w Akademiku.

 37. Każdy student/doktorant zamieszkujący w Domu Studenckim ma obowiązek powiadomić Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich o wykwaterowaniu się z Akademika.

 38. W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel. 22 6 813-876, 22 6 814-166 E-mail: wssid@aon.edu.pl Pytania związane z zakwaterowaniem i Domem Studenckim prosimy zgłaszać do Kierownika Domu Studenckiego. mgr Maria Jarząbek Tel: 22 6 813-461, 22 6 814-567E-mail: sekretariat-oz@aon.edu.pl