El compte de pèrdues i guanys - PowerPoint PPT Presentation

diedrick-ackers
el compte de p rdues i guanys n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El compte de pèrdues i guanys PowerPoint Presentation
Download Presentation
El compte de pèrdues i guanys

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
El compte de pèrdues i guanys
229 Views
Download Presentation

El compte de pèrdues i guanys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El compte de pèrdues i guanys Els estats financers de l´empresa • Els fets comptables s´inscriuen en dos tipus de comptes: els de patrimoni i els de gestió • Els comptes de patrimoni al cap de l´any s´analitzen en el balanç anual o balanç de la situació • Els comptes de gestió s´analitzen en el compte de resultats o compte de pèrdues i guanys • El compte de pèrdues i guanys és un estat comptable que té com a finalitat calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econòmic

 2. Els comptes de pèrdues i guanys En el compte de pèrdues i guanys s´analitzen les pèrdues i els guanys de tot l´any analitzant si hi ha benefici o guany en l´exercici (SALDOS FINALS POSITIUS O DEUDORS I SALDOS FINALS NEGATIUS O CREDITORS) Saldo deutor: D > H pèrdues Saldo creditor D < H guanys Saldo nul D = H Si en el compte de pèrdues i guanys el resultat de l´exercici després de sumar tots els comptes dona un saldo total deutor l´empresa ha obtingut una pèrdua i si es creditor l´empresa ha obtingut un benefici

 3. Recordem el balanç

 4. El compte de pèrdues i guanys:sigles BAII resultats abans dels interessos i dels impostos BAI resultats abans dels impostos BN resultat de l´exercici (beneficis o pèrdues)

 5. Rendibilitat econòmica Anàlisi del compte de pèrdues i guanys: Rendibilitat econòmica • L´anàlisi de les pèrdues i guanys d´un exercici econòmic s´estudia segons els indicadors de rendibilitat...es el que estem fent rentable? Re BAII Rendibilitat econòmica = L´ACTIU Si la Re es per exemple de 8,6 % significa que l´empresa ha generat recursos de 8,6 um per cada 100 um invertits....

 6. Rendibilitat de les vendes Rendibilitat econòmica Rendibilitat de venda i rotació Rotació Fem una transformació... BAII VENDES BAII VENDES Re = X = X ACTIU VENDES VENDES ACTIU BAII VENDES Re = Re X VENDES ACTIU Rendibilitat de les vendes: marge de vendes (marge brut) Rotació de l´actiu respecte a les vendes d´una empresa

 7. Rendibilitat financera Rendibilitat financera o rendibilitat del capital BENEFICI NET (BN = BAI – IMPOSTOS) Rf = RECURSOS PROPIS (capital i reserves) BN Rf Rf = RECURSOS Si la Rf es per exemple de 8,6 % significa que l´empresa ha generat beneficis de 8,6 um per cada 100 um que te l´empresa de recursos propis Altres autors proposen definir la rendibilitat financera sense descomptar els impostos. Així s´asseguren la comparació amb altres països o comarques amb impostos diferents

 8. Rendibilitat de les vendes Rendibilitat financera, marge net, rotació de l´actiu de vendes i palanquejament Rotació de l´actiu de vendes Rf Palanquejament Fem una transformació... BN VENDES ACTIU Rf = X X RECURSOS VENDES ACTIU BN VENDES ACTIU Rf= X X VENDES ACTIU RECURSOS Palanquejament Rendibilitat de les vendes: Marge net de les vendes Rotació

 9. Rendibilitat financera dona lloc a... Rendibilitat de les vendes: Marge net Els beneficis nets que s´aconsegueixen amb les vendes Rendibilitat financera Rotació Les vendes que aconsegueixes amb un cert actiu Palanquejament La relació entre l´actiu i els recursos propis es a dir la inversió que s´ha fet a l´empresa per cada 100 de recursos propis

 10. Exemple • Una empresa amb un recursos propis de 69 670 euros i un actiu de 150 000 euros i amb el següent compte de resultats: Exemple Rf Exemple

 11. BN VENDES ACTIU Rf = X X RECURSOS VENDES ACTIU i... recursos propis de 69 670 euros i un actiu de 150 000 euros

 12. BN VENDES ACTIU Rf = X X VENDES ACTIU RECURSOS 45 000 150 000 10450 Rf = X X 45 000 150 000 69670 Rf = X 0,3 X 2,153 0,2322 Rf Marge: 0,23 (23%) Rf = 0,15 (15%) Rotació: 0,3 (30%) Palanquejament: 2,153

 13. Rf • El marge indica que cada 100 euros de venda genera 23 euros de beneficis nets • La rotació indica que de cada 100 euros d´inversió en actiu genera 30 euros de vendes • El palanquejament indica la relació entre l´actiu i els recursos propis Com podem millorar la rendibilitat financera? • Incrementant el marge, es a dir apujant els preus de venda o reduint els costos • Incrementant la rotació, es a dir reduint l´actiu o incrementant les vendes

 14. palanquejament • Incrementar el palanquejament implica augmentar l´ endeutament de l´empresa • Aquest increment d endeutament pot tenir efectes positius en determinades situacions ACTIU RECURSOS ACTIU RECURSOS

 15. I AIXÍ... ACTIU VENDES rotació Palanquejament Marge Rendiment BENEFICI CAPITAL rendibilitat