Syst m realizace politiky ivotn ho prost ed
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Systém realizace politiky životního prostředí. Životní prostředí. Manfred Hellmich Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009. Systém realizace politiky ŽP. Obsah Systém realizace politiky ŽP v ČR Institucionální zabezpečení Neziskový sektor Diskuse. Systém realizace politiky ŽP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - didier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Syst m realizace politiky ivotn ho prost ed

Systém realizace politiky životního prostředí

Životní prostředí

Manfred Hellmich

Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009


Syst m realizace politiky p
Systém realizace politiky ŽP

Obsah

 • Systém realizace politiky ŽP v ČR

 • Institucionální zabezpečení

 • Neziskový sektor

 • Diskuse


Syst m realizace politiky p1
Systém realizace politiky ŽP

 • Environmentální politika

 • = zajištění trvale udržitelného rozvoje

 • Uchování a zlepšení kvality ŽP a života

 • i zdraví obyvatel.

 • Regulace rostoucích zátěží ŽP a jejich ekono-mických, sociálních, biologických a politických souvislostí.

 • Zavedení systémového řešení s vysokou efek-tivností a účinností.


Syst m realizace politiky p2
Systém realizace politiky ŽP

 • Environmentální politika je zaměřena na:

 • Principy a koncepce (udržitelný rozvoj, spolupráce, motivace, postihy, …).

 • Formy (osvěta, vzdělávání, ochrana, prevence a řeše-ní problémů podpůrnými programy, certifikace, …).

 • Nástroje (legislativní, politické, ekonomické, informač-ní, organizační,institucionální,finanční, dobrovolné, …).

 • Koordinaci různých subjektů (politické, veřejné, podnikatelské, neziskové i občanů).


Syst m realizace politiky p3
Systém realizace politiky ŽP

 • Státní politika ŽP ČR 2004 – 2010

 • Je v souladu s 6. akčním programem ŽP EU

 • Rámec pro dlouho a střednědobé směřování, za-střešuje všechny ostatní koncepční dokumenty ŽP.

 • Vodítko pro rozhodování a činnosti na mezinárod., celostátní, krajské a místní úrovni.

 • Integrace potřeb ŽP do sektorových politik.

 • Zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přija-telnosti programů, projektů a činností.

 • Hodnocení efektivnosti a účinnosti plnění sadou indikátorů (odpovídající EU a OECD).


Syst m realizace politiky p4
Systém realizace politiky ŽP

 • Priority

 • Snižování zátěže pocházející z lidské činnosti.

 • Ochrana přírody, krajiny a biologické diverzity.

 • Udržitelné využívání přírodních zdrojů.

 • Ochrana před přírodními živly (katastrofami).

 • Optimalizace materiál.toků a nakládání s odpady.

 • Zlepšování environment. standardů pro kvalitu lidského života.

 • Ochrany klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší.


Syst m realizace politiky p5
Systém realizace politiky ŽP

 • Překážky

 • Kultura a zavedené lidské chování.

 • Hodnotový systém (spotřeba).

 • Chybějící politická vůle.

 • Extenzivní hospodářský rozvoj.

 • Nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových hráčů (nepochopení souvislostí a závažnosti).

 • Řeší se spíše následky, než prevence.


Institucion ln zabezpe en
Institucionální zabezpečení

 • Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Nejvyšší orgán ochrany přírody a ŽP.

 • Ústřední orgán pro státní ekologickou politiku, státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech ŽP.

 • Koordinuje ve věcech ŽP postup všech minis-terstev a ostatních ústředních orgánů.


Institucion ln zabezpe en1
Institucionální zabezpečení

 • Pro plnění úkolů zřídilo MŽP spec. organizace:

 • Agenturaochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)

 • Česká informační agentura ŽP (CENIA)

 • Česká geologická služba - Geofond

 • Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

 • Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

 • Správa národních parků

 • Správa jeskyní České republiky (SJ ČR)

 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M (VÚV)

 • Výzk. ústav Silva Taroucy pro krajinu a okr. zahrad.


Institucion ln zabezpe en2
Institucionální zabezpečení

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)

 • Správa 24 chráněných krajinných oblastí (CHKO) a strážní činnost v nich.

 • Péče o národní přírodní rezervace a národní pří-rodní památky i mimo území CHKO.


Institucion ln zabezpe en3
Institucionální zabezpečení

 • Provozování13 krajských pracovišť.

 • Osvětová,vzdělávací, metodická, znalecká, pora-denská a administrativní činnost pro kraje a obce.

 • Druhová ochrana kriticky a silně ohrožených dru-hů rostlin a živočichů.

 • Vedení registrů, dokumentace, archivu a IS.

 • Vyplácení finančních náhrad za ochranu přírody a ztížené zemědělské, lesnické a rybníkářské hospodaření.

 • Mezinárodní spolupráce.


Institucion ln zabezpe en4
Institucionální zabezpečení

 • Česká informační agentura ŽP (CENIA)

 • Hodnocení a interpretace informací o ŽP.

 • Informační a znalostní základna o znečišťova-telích ŽP (IPPC, IRZ, EPER).

 • Podpora IPPC, BAT, EIA a odpado-

 • vého hospodářství.

 • Propagování dobrovolných nástrojů (EVVO, MA21, environmentální ekonomie, certifikace).


Institucion ln zabezpe en5
Institucionální zabezpečení

 • Česká geologická služba – Geofond

 • Dokumentační, archivní, poradenské,

 • posudkové, informační a publikační centrum.

 • Sběr a zpracování údajů o geologickém složení území pro správní, politická, hospodářská a eko-logická rozhodování.

 • Ochrana přírodních nerostných zdrojů.

 • Zadávání základního a aplikovaného geologic-kého výzkum a tvorba geologických a účelových map.


Institucion ln zabezpe en6
Institucionální zabezpečení

 • Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

 • Dozor nad dodržováním zákonných norem a rozhodnutí správních orgánů v oblasti ŽP. (kontroly, šetření, revize a ukládání opatření na místě)

 • Podíl na řešení starých ekolog. zátěží a havárií.

 • Kontrola obchodu a nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin a výrobků z nich.

 • Vypracování stanovisek

 • Spolupráce sinspekčnímiorgányzemíEU(IMPEL)


Institucion ln zabezpe en7
Institucionální zabezpečení

 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

 • Předpovědní a výstražná služba

 • v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a letecké meteorologie.

 • Provozování sítě měřících stanic pro sledování atmosféry a hydrosféry.

 • Zpracování výsledků pozorování, měření a monitorování.

 • Výzkum a modelováni atmosféry a další vědec-ká a výzkumná činnost a jejich koordinace.


Institucion ln zabezpe en8
Institucionální zabezpečení

 • Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

 • Základním ekonomickým nástrojem pro plnění:

 • Státní politiky životního prostředí.

 • Závazků vyplývajících ze členství v EU.

 • Závazků z mezinárodních úmluv o ochraně ŽP.

 • Příjmy jsou především z plateb za znečišťování nebo poškozování ŽP (poplatky za vypouštění odpadních vod, znečištění ovzduší a ukládání odpadů, různé odvody …) a s tím spojených splátek z poskytnutých půjček a jejich úroků.


Institucion ln zabezpe en9
Institucionální zabezpečení

 • O použití finančních prostředků SFŽP rozho-duje ze zákona ministr ŽP na základě doporu-čení Rady fondu.

 • Zprostředkující orgán pro Operační

 • program ŽP pro 2007-213.

 • Administrátor programu Zelená úsporám na podporu obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a energetické úspory

 • v oblasti bydlení.


Institucion ln zabezpe en10
Institucionální zabezpečení

 • Správa národních parků

 • NP jsou jedinečná území v národním či mezinárod-ním měřítku, s přirozenými nebo lidskou činností málo ovlivněnými ekosystémy, ve kterých rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam (120000ha).

 • Správa NP a CHKO Šumava

 • Správa Krkonošského NP

 • Správa NP České Švýcarsko

 • Správa NP Podyjí


Institucion ln zabezpe en11
Institucionální zabezpečení

 • Správa jeskyní České republiky

 • Péče a ochrana pozoruhodných

 • geologických, geomorfologických

 • a mineralogických lokalit.

 • Centrální odborné pracoviště a 14 správ jeskyní.

 • Odborná péče a ochrany krasu, jeskyní i dalších podzemních prostor (v ČR asi 3 500 jeskyní).

 • Provoz a prezentace zpřístupněných jeskyní.

 • Průzkum, výzkum, monitorování a dokumentace.


Institucion ln zabezpe en12
Institucionální zabezpečení

 • Výzkumný ústav vodohospodářský

 • T.G. Masaryka (VÚV)

 • Výzkum a ochrana hydrosféry

 • a hodnocení vybraných jevů a procesů v ŽP.

 • Výzkumu stavu, užívání a změn vodních ekosys-témů a jejich vazeb v krajině.

 • Výzkum environmentálních rizik.

 • Hospodaření s odpady a obaly.

 • Hodnocení jakosti vody, jejího prostředí a užívání.

 • Protipovodňová prevence a řešení.


Institucion ln zabezpe en13
Institucionální zabezpečení

 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví(VÚKOZ)

 • Výzkum kulturní i volné krajiny, včetně

 • okrasného zahradnictví, které přispívá

 • k utváření značné části ŽP člověka.

 • Výzkum druhové rozmanitosti vegetace v různých typech krajiny.

 • Záchrana a uchování genetických zdrojů ohrože-ných rostlin.

 • Výzkum a vývoj technologií pěstování rostlin.


Nevl dn neziskov organizace
Nevládní neziskové organizace

NGO (Non-Governmental Organization)

Z principu nezávislosti nemají politické funkce, mohou kritizovat postoje a činy zákonodárné i výkonné státní, krajské nebo obecní moci.

Prosazují, uskutečňují a hájí veřejný

zájem o zdravé ŽP pro občany a na

ochraně přírody.

Mají formu občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu.


Nevl dn neziskov organizace1
Nevládní neziskové organizace

Příklady mezinárodních organizací:

Greenpeace, Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Hnutí Duha, Přátelé přírody, Centrum pro dopravu a energetiku, Evropská aliance veřejného zdraví, …

Národní organizace:

Děti Země, Ekologický právní servis, Občanská iniciativa pro ochranu ŽP, Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství, Jihočeské matky, Hnutí Brontosaurus, …


Z v r
Závěr

„Nemůžeme utéci od sebe samých,

nemáme kam se vrátit,

nemáme jinou možnost než pomáhat jeden druhému stavět životaschopnou civilizaci

v harmonii s tím životním prostředím,

které nám zbývá“

Thor Heyerdahl


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Děkuji za diskusi