1 / 17

ด้วย Excel Loader

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย. ในระบบ GFMIS. ด้วย Excel Loader. โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์. กลุ่มบัญชีผู้ขาย. กลุ่ม 1000. กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน. กลุ่ม 2000. กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา. กลุ่ม 5000.

dianne
Download Presentation

ด้วย Excel Loader

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS ด้วย Excel Loader โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. กลุ่มบัญชีผู้ขาย กลุ่ม 1000 กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน กลุ่ม 2000 กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา กลุ่ม 5000 กลุ่มเจ้าหนี้อื่นที่สามารถทำการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายได้

 3. รหัสผู้ขาย กลุ่ม 1000 1 X X X X X X X X X กลุ่ม 2000 9 X X X X X X X X X X = Running Number จากระบบ กลุ่ม 5000 8 X X X X X X X X X

 4. การค้นหาข้อมูลผู้ขายจาก web Report • ข้อมูลผู้ขายสามารถค้นหาได้จาก WebReport • http://gfmisreport.mygfmis.com • User R0901200003 • Password H0309 โดยระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี หรือรหัสประจำตัวประชาชน ของผู้ขายที่ต้องการค้นหาตามประเภท ของกลุ่มบัญชีผู้ขาย โดยเพิ่มเครื่องหมาย ที่หน้าและหลัง  ข้อมูลที่ต้องการค้นหา ข้อมูลผู้ขายที่สามารถใช้ทำใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง หรือตั้งเบิกได้นั้น ต้องเป็นผู้ขายที่อยู่ในรหัสหน่วยงานกรมป่าไม้ (0912) เท่านั้น หากไม่พบข้อมูลผู้ขายที่ต้องการในหน่วยงาน ต้องสร้างข้อมูลผู้ขาย

 5. การค้นหาข้อมูลผู้ขายจาก web Report

 6. การค้นหาข้อมูลผู้ขายจาก Web Report การค้นหาข้อมูลจาก Web Report สามารถค้นหาได้โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ กลุ่ม 1000 • ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี กลุ่ม 2000 • ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวประชาชน กลุ่ม 5000 • ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี4102000142)

 7. การค้นหาข้อมูลผู้ขายจาก web Report รหัสหน่วยงาน

 8. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้ขายผ่าน EXCEL LOADER เตรียมรหัสประจำตัวผู้เสีย ภาษีและเอกสาร บัญชี ธนาคารให้ส่วนราชการ ค้นหาข้อมูลใน WEB REPORT กรอกแบบฟอร์ม ผข.01 และ แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย นำส่งแบบฟอร์ม ผข.01 และ แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายใน ระบบและเอกสาร อนุมัติและยืนยันการสร้าง ข้อมูลหลักผู้ขาย

 9. แบบฟอร์มการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายแบบฟอร์มการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีไม่มีผู้ขาย อยู่ในระบบ กรณีมีผู้ขายอยู่ในระบบแล้ว แต่ไม่อยู่ในรหัสหน่วยงานกรมป่าไม้ 1 แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข01) - แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 2 แบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขาย ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้ขายผ่าน EXCEL LOADER - หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีที่ต้องการขอเปลี่ยนข้อมูล เช่น บัญชีธนาคารของผู้ขาย)

 10. การกรอกแบบฟอร์ม ผข.01 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ผข.01 1 4 2 5 3 6 7 8

 11. การกรอกแบบฟอร์ม ผข.01

 12. การกรอกแบบฟอร์ม ผข.01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 13. การกรอกแบบฟอร์ม ผข.01

 14. การกรอกแบบฟอร์ม ผข.01 1 2 3 4 5

 15. การกรอกแบบฟอร์ม ผข.01 เมื่อกรอกแบบฟอร์ม ผข.01 เรียบร้อยให้ทำการบันทึก โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ “ ผข01- ตามด้วยชื่อผู้ขาย เช่น ผข01-นาย ก หรือ ผข01- บริษัท หนึ่ง จำกัด

 16. การค้นหารหัสธนาคาร

 17. ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2561 4292 – 3 ต่อ 680

More Related