1 / 9

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_665. Speciální teorie relativity Důsledky STR kinematické Dilatace času. Dilatace času.

diamond
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_665

  2. Speciální teorie relativityDůsledky STR kinematickéDilatace času

  3. Dilatace času • Dilatace času neboli zpomalení chodu hodin při relativním pohybu. • Hodiny pohybující se vzhledem k pozorovateli jdou pomaleji než hodiny, které jsou vzhledem k tomuto pozorovateli v klidu. • Ve vztažné soustavě S proběhne určitý děj, pozorovatel v této soustavě naměří dobu trvání tohoto děje , je to tzv. vlastní čas děje nebo také klidový čas děje. • Soustava S´se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí v ve směru osy x. Pozorovatel v této pohybující se soustavě naměří dobu trvání téhož děje , pro kterou platí, že je menší než a dále vztah: , kde c je velikost rychlosti světla.

  4. Dilatace časuPříklad 1: • Raketa se vzdaluje od sluneční soustavy rychlostí 0,98c. Pozorovatel z rakety sleduje Zemi obíhající kolem Slunce. Jaká je pro pozorovatele doba jednoho oběhu Země kolem Slunce?

  5. Řešení příkladu 1: Pro pozorovatele v raketě je doba oběhu Země kolem Slunce 5 let.

  6. Dilatace časuPříklad 2: • Kuře se vylíhne z vajíčka za 21 dní. Předpokládejme, že líheň je umístěna na kosmické lodi pohybující se vzhledem k Zemi rychlostí 0,994c. Jakou dobu vylíhnutí kuřete zjistí • a) kosmonaut na kosmické lodi • b) pozorovatel na Zemi?

  7. Řešení příkladu 2: a) Kosmonaut je vůči lodi v klidu, jedná se tedy o vlastní čas děje, kuře se vylíhne za 21 dní b) Pro pozorovatele na Zemi: Pro pozorovatele na Zemi je doba vylíhnutí kuřete 192 dní.

  8. Literatura a zdroje: • Bartuška K.: Kapitoly ze speciální teorie relativity, SPN, Praha, 1991 • Bartuška K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV, Prometheus, Praha, 2000 • Soukup V., Veselý J.: Maturitní otázky fyzika, Fragment, 2007

More Related