html5-img
1 / 64

1 CÁC VUA 1-11 (CHÚA NHẬT 28/ 9 & 12/10/ 2014) ***

1 CÁC VUA 1-11 (CHÚA NHẬT 28/ 9 & 12/10/ 2014) *** NG ƯỜ I CÓ SỐ ĐIỂM CAO NHẤT SẼ Đ ƯỢ C TRAO VÒNG NGUYỆT QUẾ, MỘT MÓN QUÀ, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI TH ƯỞ NG VÀO CUỐI NĂM CHO MỌI NG ƯỜ I THAM GIA . BẠN KHÔNG Đ ƯỢ C SỬ DỤNG KINH THÁNH, NGOẠI TRỪ PHẦN ĐỐ SUY T ƯỞ NG

devon
Download Presentation

1 CÁC VUA 1-11 (CHÚA NHẬT 28/ 9 & 12/10/ 2014) ***

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1 CÁC VUA 1-11 • (CHÚA NHẬT 28/ 9 & 12/10/ 2014) • *** • NGƯỜI CÓ SỐ ĐIỂM CAO NHẤT SẼ ĐƯỢC TRAO VÒNG NGUYỆT QUẾ, MỘT MÓN QUÀ, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM CHO MỌI NGƯỜI THAM GIA. • BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KINH THÁNH, NGOẠI TRỪ PHẦN ĐỐ SUY TƯỞNG • RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC, SIÊNG NĂNG HỌC LỜI CHÚA! • HTTL VIỆT NAM JUAN KOREA CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH

 2. CÂU 1 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Nàng A-bi-sác trẻ đẹp, lịch sự săn sóc, hầu hạ, và làm cho vua Đavít ấm áp lúc ông già cả. Nhưng Đavít đã không: A. Thân cận nàng. B. Yêu quý nàng. C. Ban thưởng cho nàng. D. Bảo vệ nàng. ĐÁP:A(1 Các vua 1:4 )

 3. CÂU 2 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Ai xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua? A. Thầy tế lễ Xa-đốc. B. Tiên tri Na-than. C. Vua Đa-vít. D. Tổng binh Giô-áp. ĐÁP:A(1 Các vua 1:39 )

 4. CÂU 3 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Thái tử A-đô-ni-gia bị vua Sa-lô-môn ra lệnh giết chết vì lí do A-đô-ni-gia đã làm gì? A. Tự tôn mình lên làm vua. B. Xin cưới cô hầu của vua cha. C. Đem quân nghịch lại vua cha. D. Ăn ở với cung phi của vua cha. ĐÁP:B(1 Các vua 2:17, 23-25 )

 5. CÂU 4 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Tại Ga-ba-ôn, khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng vua Sa-lô-môn trong chiêm bao, thì Sa-lô-môn đã xin Chúa điều gì? A. Sự sống lâu. B. Sự giàu có. C. Sự khôn ngoan. D. Sự đánh bại kẻ thù. ê ĐÁP:C(1 Các vua 3:9 )

 6. CÂU 6 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn cầu xin Chúa sự khôn ngoan để làm gì? Hãy chọn điều không đúng sau đây. A. Để đoán xét dân sự. B. Để phân biệt điều lành, điều dữ C. Để phán xử công minh. D. Để hiểu hết lời của Chúa. ĐÁP:D(1 Các vua 3:9 )

 7. CÂU 5 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Thầy tế lễ A-bi-tha đáng chết vì đi theo và tôn A-đô-ni-gia làm vua. Nhưng vua Sa-lô-môn tha chết cho, lý do gì? Vì A-bi-tha: A. Là thầy tế lễ. B. Khiêng hòm giao ước. C. Đã chịu hoạn nạn chung với Đavít. D. Câu A sai. ĐÁP:D(1 Các vua 2:26)

 8. CÂU 7 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Khi xin sự khôn ngoan, Chúa ban cho ông sự khôn ngoan và ban thêm sự giàu có, vinh hiển. Nhưng sự sống lâu thì phải có điều kiện gì? A. Giữ gìn luật pháp, điều răn. B. Bảo vệ người mồ côi, góa bụa. C. Xét xử công minh. D.Thương người khách lạ. ĐÁP:A(1 Các vua 3:14)

 9. CÂU 8 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Theo lời khai của người đàn bà đầu tiên trong vụ kiện dành con trước mặt vua Sa-lô-môn, thì tuổi của đứa còn sống và của đứa chết: A. Bằng tuổi nhau. B. Cách nhau 1 ngày tuổi. C. Cách nhau 2 ngày tuổi. D.Cách nhau 3 ngày tuổi. ĐÁP:D(1 Các vua 3:18)

 10. CÂU 9 ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH! 1 CÁC VUA 4:29

 11. CÂU 9 HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH! “Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự .........................., sự .......................rất cao, cùng ........................như cát trên bờ biển” (1 Các vua 4:29). khôn ngoan thông sáng lòng rộng rãi

 12. CÂU 10 TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH ĐÁP: Chiếc áo của Giê-rô-bô-am bị tiên tri A-hi-gia xé làm 12 miếng (1 Các vua 11:30).

 13. CÂU 11 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Khi Sa-lô-môn cai trị, dân Ysơraên và Giu-đa đông như các trên bờ biển, họ ăn uống và: A. Vui vẻ. B. Vui sướng. C. Vui chơi. D.Vui cười. ĐÁP:C(1 Các vua 4:20 )

 14. CÂU 12 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Các nước chung quanh Y-sơ-ra-ên đều tiến cống và phục vua Sa-lô-môn vào thời gian: A. Đầu đời vua Sa-lô-môn. B. Nữa đời vua Sa-lô-môn. C. Cuối đời vua Sa-lô-môn. D.Trọn đời vua Sa-lô-môn. ĐÁP:D (1 Các vua 4:21 )

 15. CÂU 13 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Đơn vị một cô-rơ là khoảng bao nhiêu lít? A. 100 lít. B. 200 lít. C. 300 lít. D.400 lít. ĐÁP:B (1 Các vua 4:22 )

 16. CÂU 14 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Trọn đời vua Sa-lô-môn cai trị, thì dân Do thái (Giu-đa vàY-sơ-ra-ên): A. Liên tục có chiến tranh. B.Thường xuyên có chiến tranh. C. Thỉnh thoảng có chiến tranh. D. Không có chiến tranh. ĐÁP:D(1 Các vua 4:25 )

 17. CÂU 15 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Đức Chúa Trời ban cho vua Sa-lô-môn sự thông sáng rất cao, và lòng rộng rãi như: A. Biển lớn. B. Cát trên bờ biển. C. Sa mạc. D. Bầu trời. ĐÁP:B(1 Các vua 4:29 )

 18. CÂU 16 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn làm 1005 bài thơ, và châm ngôn thì vua làm: A.1.000 câu. B. 2.000 câu. C. 3.000 câu. D. 4.000 câu. ĐÁP:C(1 Các vua 4:32)

 19. CÂU 17 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Sa-lô-môn để làm gì về sự khôn ngoan mà Chúa ban cho vua? A.Để nghe. B. Để thấy. C. Để học. D. Để thưởng thức. ĐÁP:A (1 Các vua 10:24 ).

 20. CÂU 18 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời trong vòng mấy năm? A. 7 năm. B. 8 năm. C. 9 năm. D. 10 năm. ĐÁP:A(1 Các vua 6:37 )

 21. CÂU 19 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn xây cất cung điện của mình trong vòng bao nhiêu năm? A. 10 năm. B. 11 năm. C. 12 năm. D. 13 năm. ĐÁP:D(1 Các vua 7 :1)

 22. CÂU 20 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Tại buổi lễ khánh thành đền thờ, trong khi cầu nguyện với Chúa, vua Sa-lô-môn đã: A. Đứng suốt thời gian. B. Quỳ suốt thời gian. C. Đứng rồi sau đó quỳ. D. Quỳ rồi sau đóđứng. ĐÁP:C (1 Các vua 8:22, 54)

 23. CÂU 21 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vì Hi-ram vua Ty-rơ cấp cho vua Sa-lô-môn nhiều gỗ quý xây đền thờ và nhiều vàng, nên Sa-lô-mônban cho vua Hi-ram 20 cái thành tại xứ Ga-li-lê. Thái độcủa Hi-ram: A. Phấn khởi. B. Cảm động. C. Chê bai. D.Từ chối. ê ĐÁP:C(1 Các vua 9:12-13 )

 24. CÂU 22 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua thế gian về sự khôn ngoan và: A. Quyền lực. B. Giàu có. C. Danh tiếng. D. Học thức. ĐÁP:B (1 Các vua 10:23 )

 25. CÂU 23 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn có 1000 bà vợ, trong đó gồm có: A.700 cung phi và 300 hoàng hậu. B. 300 cung phi và 700 hoàng hậu. C. 1 hoàng hậu và 999 cung phi. D.1000 hoàng hậu và 0 cung phi. ĐÁP:B (1 Các vua 11:3 )

 26. CÂU 24 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Trong buổi già yếu, ai đã dụ dỗ vua Sa-lô-môn đi theo các thần khác? A.Các hoàng hậu. B. Các cung phi. C. Cả hoàng hậu và hoàng hậu. D.Cha mẹ của hoàng hậu, cung phi. ĐÁP:A (1 Các vua 11:4)

 27. CÂU 25 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Các vợ của vua Sa-lô-môn đã dụ dỗ vua phạm tội thờ thần tượng. Bởi vì vợ của vua là những người: A.Không tin Chúa. B. Ngoại đạo. C. Thờ cúng thần tượng. D. Thuộc dân Chúa cấm cưới hỏi. ĐÁP:A, B, C, D (1 Các vua 11:2)

 28. CÂU 26 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Đức Chúa Trời đã hiện ra lần thứ nhất với vua Sa-lô-môn tại Ga-ba-ôn, lúc vua đang làm gì? A.Đang dâng của lễ. B. Đang cầu nguyện. C.Đang hát ngợi khen. D.Đang ngủ. ĐÁP:D (1 Các vua 3:5)

 29. CÂU 27 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Đức Chúa Trời đã hiện ra lần thứ hai với vua Sa-lô-môn tại Giê-ru-sa-lem, lúc vua đang làm gì? A. Đang dâng của lễ. B. Đang cầu nguyện. C.Đang hát ngợi khen. D. Đang ngủ. ĐÁP:D (1 Các vua 9:2 )

 30. CÂU 28 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Sa-lô-môn ban cho nữ vương Sê-ba mọi vật bà xin, và là vật mà: A.Vua có. B. Vua không xài. C. Bà chưa có. D. Bà ao ước. ĐÁP:D (1 Các vua 10:13 )

 31. CÂU 29 TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH ĐÁP: Nữ hoàng Sê-ba chỉ nghe được 1 phân nửa những gì mà người ta đồn về sự khôn ngoan và oai nghi của vua Sa-lô-môn (1 Các vua 10:7).

 32. CÂU 30 TRẢ LỜICÂU HỎI 세셋 là tên gọi của ai? ĐÁP: Nữ vương SÊ-BA (Trong tiếng Hàn, 세 phát âm là Sê, 셋 có nghĩa là ba. Kết hợp lại, 세셋 đọc là Sê ba.)

 33. CÂU 31 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Các trưởng lão khuyên vua Rô-bô-am nên đối đãi với dân sự như thế nào để họ làm tôi tớ vua mãi mãi? Lời khuyên nào sau đây không đúng? A. Làm đầy tớ của họ. B. Phục sự họ. C. Làm theo ý của họ. D.Đáp lời, trò chuyện tử tế với họ. ĐÁP:C (1 Các vua 12:7 )

 34. CÂU 32 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Những người trẻ tuổi khuyên vua Rô-bô-am đối xử thế nào với dân sự. Lời khuyên nào sau đây không đúng? A. Đặt ách nặng hơn ách vua cha. B. Bắt phục dịch nhiều hơn. C. Đánh đòn nhiều hơn. D. Sửa phạt bằng roi bọ cạp. ĐÁP:C(1 Các vua 12:4, 11 )

 35. CÂU 33 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Sau khi hỏi và nghe lời khuyên của các trưởng lão và những người trẻ về ý kiến của dân sự, thì vua Rô-bô-am đã làm theo: A. Ý của mình. B. Ý của các trưởng lão. C. Ý của những người trẻ. D. Ý của vua cha. ĐÁP:C (1 Các vua 12:14)

 36. CÂU 34 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Cả dân Y-sơ-ra-ên tôn Giê-rô-bô-am làm vua và đi theo người, còn hai phái nào thì đi theo vua Rô-bô-am? A. Giu-đa và Bên-gia-min. B. Giu-đa và Đan. C. Giu-đa và Ru-bên. D. Giu-đa và Lê-vi ĐÁP:A (1 Các vua 12:21)

 37. CÂU 35 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Giê-rô-bô-am truyền làm 2 con bò con bằng vàng để dân sự thờ lạy, vì sợ 1 số điều. Điều nào sau đâu không phải là điều vua sợ? A. Dân sự trở về với nhà Đavít. B. Dân sự trở về với vua Rôbôam. C. Dân sự giết vua (Giêrôbôam) D. Dân sự thờ lạy Đức Chúa Trời. ĐÁP:D(1 Các vua 12:26-27 )

 38. CÂU 36 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Khi làm xong 2 con bò con bằng vàng, vua Giê-rô-bô-am nói với dân sự rằng 2 con bò đó là gì của họ, mà đã dẫn họ ra khỏi xứ Ai-cập? A. Thần. B. Đức Chúa Trời. C. Môi-se. D. Thiên sứ. ĐÁP:A(1 Các vua 12:28)

 39. CÂU 37 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Vua Giê-rô-bô-am đặt tại xứ Bê-tên và xứ Đan mỗi nơi 1 con bò con bằng vàng. Dân Y-sơ-ra-ên đãđến xứ nào để thờ phượng con bò đó? A. Bê-tên. B. Đan. C. Bê-tên và Đan. D. Giê-ru-sa-lem. ĐÁP:B (1 Các vua 12:29-30)

 40. CÂU 38 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Khi vua Giê-rô-bô-am đứng gần bàn thờ để xông hương, thì người tiên tri trẻ đến và quở trách: A. Vua Giê-rô-bô-am. B. Thầy tế lễ nơi bàn thờ. C. Bàn thờ. D.Con bò con vàng trên bàn thờ. ĐÁP:C(1 Các vua 13:2)

 41. CÂU 39 ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH! 1 CÁC VUA 15:5

 42. CÂU 39 HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH! điều thiện “Vì Đa-vít làm ...................... trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc U-ri, người Hê-tít, ..................... người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã................. cho” (1 Các vua 15:5). trọn đời truyền

 43. CÂU 40 TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH ĐÁP: Vua Rô-bô-am nói rằng: “Ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta” (1 Các vua:12:10).

 44. CÂU 41 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Khi nghe người tiên tri trẻ quở trách bàn thờ, vua Giê-rô-bô-am đã chỉ tay về phía ai (vật gì) khi ra lệnh bắt người tiên tri trẻ? A. Người của Đức Chúa Trời. B. Quân lính cận vệ vua. C. Thầy tế lễ tại bàn thờ. D. Bàn thờ. ĐÁP:A (1 Các vua 13:4)

 45. CÂU 42 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Khi chỉ tay, ra lệnh bắt người của của Đức Chúa Trờivì người quở bàn thờ, thì cánh tay giơ ra của vua Giê-rô-bô-am không co vào được, vì bị: A. Cháy. B. Teo. C. Khô. D. Liệt. ĐÁP:C(1 Các vua 13:4 )

 46. CÂU 43 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Cánh tay vua Giê-rô-bô-am được Chúa chữa lành ngay sau khi vua: A.Thấy bàn thờ sụp đổ xuống. B.Nhờ người của Chúa cầu nguyện. C.Mời người của Chúa về nhà mình. D. Từ bỏ việc thờ lạy con bò vàng. ĐÁP:B(1 Các vua 13:6)

 47. CÂU 44 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Người của Đức Chúa Trời ở lại tại Bê-tên, ăn uống trong nhà của người tiên tri già, và bị chết vì lý do là người của Đức Chúa Trời: A. Không vâng lời Đức Chúa Trời. B. Bị người tiên tri già lừa dối. C. Bị con sư tử giết chết. D. Các câu trên đều đúng. ĐÁP:A(1 Các vua 13:21-22)

 48. CÂU 45 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Người tiên tri già đem người của Đức Chúa Trời về chôn trong mộ mình, rồi than khóc người rằng: A. Thương khóc! Anh ôi! B. Thương đau! Anh ôi! C. Thương tâm! Anh ôi! D. Thương ôi! Anh ôi! ĐÁP:D(1 Các vua 13:30 )

 49. CÂU 46 CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Tiên tri A-hi-gia bị mù lòa hai mắt vì: A.Mù bẩm sinh. B.Tai nạn. C. Tuổi già. D. Kẻ thù hại. ĐÁP:C(1 Các vua 14:4 )

 50. CÂU 47 TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH ĐÁP: Ê-li-sê lấy đôi cầy làm củi nấu nồi thịt bò cho các tôi tớ mình ăn. (Các vua 19:21)

More Related