Množično vrednotenje nepremičnin
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Množično vrednotenje nepremičnin. II Množično vrednotenje nepremičnin. II -3 Umerjanje modelov množičnega vrednotenja. Umerjanje modela. Umerjanje modela pri množičnem vrednotenju nepremičnin je postopek določevanja koeficientov modela in posodabljanja le teh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - devin-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mno i no vrednotenje nepremi nin

Množično vrednotenje nepremičnin

II Množično vrednotenje nepremičnin

II-3 Umerjanje modelov množičnega vrednotenja


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Umerjanje modela

 • Umerjanje modela pri množičnem vrednotenju nepremičnin je postopek določevanja koeficientov modela in posodabljanja le teh.

 • Postopek umerjanja modela je odvisen predvsem od načina vrednotenja:

 • stroškovni način;

 • dohodkovni način;

 • način primerljivih prodaj.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Umerjanje stroškovnega modela

 • Splošen stroškovni model:

 • TV = Vzem + Vobj

 • TV tržna vrednost

 • Vzem vrednost zemljišča

 • Vobj vrednost objekta

 • je hibridni model:

 • Fkakov – zmnožek splošnih kakovostnih faktorjev

 • Fkakov,obj – zmnožek kakovostnih faktorjev za objekt

 • Fkakov,obj – vsota aditivnih komponent za objekt

 • Fkakov,zem – zmnožek kakovostnih faktorjev za zemljišče

 • Fkakov,zem – vsota aditivnih komponent za zemljišče

 • Fadit – vsota ostalih aditivnih komponent


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Stroškovni model - umerjanje

 • Umerjanje stroškovnega modela - postopek:

 • določitev stroškov novo gradnje nadomestne nepremičnine:

  • primerjalna metoda – stroški izgradnje za enoto površine primerljive nepremičnine;

  • metoda ocene stroškov posameznih enot (temelji, zidovi, streha, ogrevanje …);

  • metoda ocene posameznih stroškov gradnje;

  • prilagoditev stroškov izgradnje nepremičnine.

 • ocena amortizacije (zmanjšana vrednost),

 • določitev vrednosti zemljišča in

 • umerjanje s splošnimi faktorji kakovosti.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Stroškovni model - umerjanje

 • Ocena amortizacije (zmanjšana vrednost zaradi staranja):

 • razlika med stroški novogradnje in tržno vrednostjo objekta;

 • določi se na osnovi analize trga - za posamezno vrsto objekta in lokacijo se določi:

  • efektivna starost objekta ter

  • stopnjo zmanjšanja vrednosti glede na starost objekta.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Stroškovni model - umerjanje

 • Prilagoditev ocenjene vrednosti nepremičnine tržni:

 • analiza razmerij (angl. ratiostudy);

 • regresijska analiza več spremenljivk ali multipla regresijska analiza (angl. multiple regressionanalyses).

 • Po stroškovnem modelu je prodajna cena nepremičnine enaka:

 • Cnep = b1Vzem + b2Vobj

 • b1 in b2 – koeficienta

 • Cnep– transakcijska vrednost nepremičnine, cena


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Umerjanje dohodkovnega modela

 • Različni matematični modeli se lahko uporabijo za oceno bruto ali neto dohodka nepremičnine – uporabljajo se predvsem dve metodi:

 • metoda mnogokratnikov bruto donosa in metoda kapitalizacije:

 • razslojevanje (oblikovanje skupin nepremičnin glede na primerljive lastnosti nepremičnine);

 • regresijska analiza več spremenljivk ali multipla regresijska analiza (omogoča boljše upoštevanje podatkov trga kot stratifikacija);

  • Zelo pogosto se uporablja postopna regresijska analiza, ki omogoča izločevanje nepotrebnih ali neznačilnih spremenljivk.

 • (2)metoda regresijske analize več spremenljivk ali multipla regresijska analiza (donos je določen kot funkcija vrste objekta, efektivne starosti, lokacije, drugih lastnosti nepremičnine).


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Umerjanje modela primerljivih prodaj

 • Model za določitev posplošene tržne vrednosti nepremičnin temelji na matematični enačbi, ki ocenjeno tržno vrednost določi na osnovi lastnosti nepremičnine neposredno s podatkov nepremičninskega trga:

 • analiza nepremičninskega trga je pri množičnem vrednotenju “množična”;

 • modeli so lahko aditivni, multiplikativniinhibridni.

 • modeli temeljijo na teoriji ocenjevanja tržne vrednosti in morajo odražati lokalne lastnosti nepremičninskega trga;

 • modeli omogočajo relativno preprosto letno preverjanje in umerjanje!


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Modeli primerljivih prodaj

 • Zanesljivost modelov je odvisna predvsem od:

 • - kakovosti tržnih podatkov in

 • - kakovosti podatkov o lastnostih nepremičnin.

 • Metode umerjanja modelov primerljivih prodaj - najpogostejše:

 • regresijska analiza več spremenljivk ali multipla regresijska analiza MRA (angl. multiple regressionanalyses);

 • postopek prilagojenega ocenjevanja (angl. adaptiveestimation procedure) – primerna za hibridne modele.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Umerjanje modela primerljivih prodaj - MRA

 • REGRESIJA je metoda, s katero ob znani eni ali več neodvisnih spremenljivk napovemo, koliko bo (neznana) spremenljivka Y.

 • PRIMER ENE NEODVISNE SPREMENLJIVKE:

 • Y je odvisna spremenljivka, X pa neodvisna spremenljivka.

 • Y = f(X) + ε

 • Napoved vedno vsebuje napako oziroma odstopanje ε (razen če gre za funkcijsko zvezo), ki je tem večja, čim manjša (absolutno) je korelacija med X in Y.

 • Če se dve spremenljivki pojavljata skupaj, še ne pomeni, da sta med sabo povezani, odvisni.

 • Da se določi oziroma ugotovi medsebojna odvisnost (odvisne spremenljivke od ene ali več neodvisnih ali odvisnih spremenljivk), se izvaja REGRESIJSKA ANALIZA.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Regresijska analiza

V splošnem delimo odvisnost spremenljivk na:

-linearno odvisnost,

-nelinearno odvisnost.

Regresijski model je enačba ali več enačb s končnim številom spremenljivk.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Linearna regresija

Linearen regresijski model je model, kjer imamo eno odvisno in eno neodvisno spremenljivko – uporaben je v primeru, ko sprememba neodvisne spremenljivke povzroči približno linearno spremembo vrednosti odvisne spremenljivke.

Model enostavne linearne regresije:

Y = β0 + β1X +ε

Določiti regresijsko premico, kjer bodo minimalna odstopanja podatkov od premice:

Y ‘= b0 + b1X

To je enačba regresijske premice.


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Linearna regresija

 • Grafična rešitev

 • pri linearni regresiji je to premica z enačbo

 • Y’= b0 + b1X

 • Pri čemer je:

 • -Y’ napovedana vrednost Y

 • - b0 presečišče z Y osjo

 • - b1 (pričakovano) povečanje Y(7,69), če se X poveča za 1 enoto;

Regresijska črta kaže obliko povezanosti in je umeten(!) konstrukt, ki včasih bolje, včasih slabše prilega dejanskim podatkom;


Mno i no vrednotenje nepremi nin

Linearna regresija

 • Metoda najmanjših kvadratov:

  • Y = Y‘ + ε = b0 + b1X + ε

 • Z regresijo določimo tiste vrednosti b0inb1, da se čim bolje prilagaja podatkom – vsota kvadratov odstopanj mora biti minimalna:

 • Funkcijo S(b0,b1) odvajamo po b0 inb1 ter določimo minimum funkcije:


 • Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Korelacijski koeficient

  Smer in jakost linerarne odvisnosti dveh spremenljivk izražamo s korelacijskim koeficientom (Pearsonov koeficient), ki ga v populaciji označujemo z ρ, njegovo vzorčno oceno pa z r.

  Po definiciji je enak razmerju med kovarianco in korenom iz produkta varianc obeh spremenljivk:

  Kvadrat r2 imenujemo determinacijski koeficient in pove, kolikšen del variance ene spremenljivke lahko pojasnimo z variiranjem druge.

  Visoka vrednost korelacijskega koeficienta ne pomeni nujno, da je linearna povezava med spremenljivkama tudi statistično značilna. Značilnost ugotovimo s testom t (glej predhodno poglavje!).


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Korelacija več neodvisnih spremenljivk

  • Hkraten vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisno (Y) imenujemo multipla korelacija:

  • R se nahaja v [0,1] in je večji ali vsaj enak kot je največji Pearsonov r med posamezno neodvisno spremenljivko in Y. Z dodajanjem novih X-ov torej uspemo pojasniti vedno večji delež odvisne spremenljivke Y (vsaj na vzorcu).

  • Podobno kot pri enostavni regresiji/korelaciji velja:

  • -Kvadrat kor. koeficienta, R2 je determinacijski koeficient, kaže kolikšen del variance Y je pojasnjen z variiranjem X-ov. (1- R2) je nepojasnjena varianca.

  • -Koren iz variance napake napovedi (Y-Y’) imenujemo standardna napaka napovedi.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Parcialna korelacija

  • Parcialna korelacija:

  • Kaže “čisto”zvezo med dvema spremenljivkama, tj. zvezo, iz katere je izločen vpliv ene ali več drugih spremenljivk na prvo (Y) in drugo (Xi) spremenljivko.

  • Izločanje vpliva lahko zveča ali zmanjša parcialno korelacijo glede na Pearsonov r.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Krivuljna regresija

  • Spremenljivki sta med seboj lahko povezani tudi s kako drugo krivuljo in ne le linearno premico. Prilagajanje takim krivuljam lahko ugotavljamo na dva načina:

  • podatke transformiramo v želeno obliko krivulje (npr. logaritmiranje, kvadriranje ...) in zanje izračunamo linearno regresijo;

  • uporabimo polinomno regresijo –izračunamo prilagajanje izbrani polinomni funkciji.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Krivuljna regresija

  Najpreprostejša polinomna regresija je kvadratna, ki opisuje parabolično ukrivljenje. Linerarni enačbi dodamo člen x2:

  Y = b0 + b1X+ b2X2

  Dodajanje člena vodi do enačbe kubične regresije:

  Y = b0 + b1X+ b2X2 + b3X3

  in regresije na četrto potenco:

  Y = b0 + b1X+ b2X2 + b3X3 + b4X4


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Krivuljna regresija

  • Opozorila (podobno kot pri linearni)

   • Točke, ki izstopajo (zlasti glede na neodvisno spremenljivko x), lahko prekomerno vplivajo na regresijo. Vpliv takih vrednosti preverimo tako, da jih odstranimo in ponovno izračunamo regresijo.

   • Razlika med točko in regresijsko premico v smeri y je preostanek.

   • Ne glede potrjeno statistično značilnost regresije, moramo paziti, kako uporabimo rezultat za napovedovanje. Ekstrapoliranje izven meja prvotnih podatkov ni priporočljivo, razen če poznamo (geološki) proces in vemo, da je to smiselno.

  • -Linearni in kvadratni členi so lastni številnim fizikalnim procesom, višje stopnje polinomov pa ne, zato je dobro prileganje višjim regresijam pogosto zgolj slučajno.

  • -Visoke stopnje polinomov imajo lahko skrajne naklone, ki pri ekstrapolaciji vodijo do neverjetnih ocen.  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIVARIANTNE METODE

  • MULTIVARIANTNE METODE

  • Multivariatne metode omogočajo sočasno analizo več spremenljivk.

  • Poseben problem predstavlja grafična predstavitev več kot treh spremenljivk hkrati;

  • Ena izmed nalog multivariatnih metod je zato zmanjšanje dimenzionalnosti podatkov, do predstavljive upodobljivosti.

  • Razlogi, da multivariatnih metod ne uporabimo pogosto?

  • logistični –razpoložljivi so le podatki za eno ali dve spremenljivki.

  • Strokovni– omejeno število spremenljivkustrezazastavljenemunamenuštudije.

  • Izkustveni – ugotovili smo, da za določen izid testa (npr. razlikovanje dveh populacij) zadostuje že ena spremenljivka, da zavrnemo H0.

  • Matematični – sočasna analiza več spremenljivk nudi dodatne podatke le, če so spremenljivke med seboj korelirane.
  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • Oblike regresijskih modelov so lahko:


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • MULTIPLA LINEARNA REGRESIJA

  • Vsi navedeni modeli so v delnih regresijskih koeficientih β linearni, zato z njimi ne skušajmo obravnavati nelinearnih modelov.

  • Prvi model opisuje točke v 3D prostoru, za katere iščemo ravnino najboljšega prileganja.

  • Drugi in četrti predstavljata točke v hiperprostoru, ki jim skušamo prilagoditi hiperpovršino. Izbiramo jo tako, da čim bolj zmanjšamo vsote kvadriranih odstopanj podatkovnih točk od nje.

  • Tretji model je primer polinomne regresije. Čeprav vključuje kvadriranje je linearen, ker so delni regresijski koeficienti linearni.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • Kadar potrebujemo vrednosti Y, jih predstavimo v obliki vektorja, kakor tudi delne regresijske koeficiente in člene napake:


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • Uporabimo princip najmanjših kvadratov –izberemo hiper ravnino, ki zmanjša vsoto kvadratov preostankov.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • Kriteriji izbire regresijskih modelov:

  • Modeli so različni glede na število vključenih spremenljivk in način izračuna regresije;

  • V primeru dveh neodvisnih spremenljivk so možni trije modeli, v primeru treh že sedem in s štirimi 15.

  • Najpomembnejši modeli MRA so:

   • proučitev vse možne regresije,

   • postopna regresija,

   • napredujoča regresija,

   • obrnjeno opuščanje.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • Nekateri kriteriji izbire modela:

  • Multipli regresijski koeficient:

   • Vrednost narašča z dodajanjem spremenljivk, dokler niso vključene vse spremenljivke, vendar se njihovi doprinosi zmanjšujejo.

  • (2) Napaka povprečja vsote kvadratov naj bo majhna.

  • (3) Prilagojeni R2p je multipli determinacijski koeficient, prilagojen stopnjam prostosti:

   • Metoda je primerljiva zmanjševanju povprečja vsote kvadratov preostanka.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • II. Postopna regresija


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • Postopna regresija


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

  • III. Napredujoča regresija

  • Sledi enakemu postopku kot postopna regresija, le da predhodno izbranih spremenljivk ne testiramo, da bi ugotovili, kako nanje vplivajo kasneje dodane.

  • IV. Obrnjeno opuščanje

  • Vključimo vse regresijske kandidate in tistega z najnižjim delnim korelacijskim koeficientom z Y izločimo, vse ostale pa upoštevamo, če je delna statistika F nižja od Fout.

  • Postopek nadaljujemo, dokler ni model tak, da nobena od spremenljivk nima delne statistike F nižje od Fout.
  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Umerjanje – postopek prilagojenega ocenjevanja

  • Metoda prilagajanja (AEP, angl. AdaptiveEstimationprocedure, “feedback”) je primerna za hibridne modele, matematični model se spreminja (prilagaja) postopoma, na osnovni zaporedne (sekvenčne) analize posamezne transakcije:

  • nova metoda iz 80-ih;

  • zaporedje (sekvenca) analiz posameznih prodaj – model sčasoma konvergira do končne rešitve;

  • Medtem ko MRA minimizira vsoto kvadratov odstopanj, ta metoda minimizira povprečno absolutno napako. Pri obeh metodah pa se mora izključiti ekstremne vrednosti!


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Ocena modela

  • Pristopi statističnega preverjanja modelov:

  • statistično preverjanje;

  • analiza razmerij (angl. ratiostudies);

  • pilotne študije;

  • nadzor, dodatno preverjanje;

  • analiza zanesljivosti modelov v času …


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Posodabljanje modela

  • Ponovno umerjanje modela; ciklično umerjanje modela;

  • Indeksacija.


  Mno i no vrednotenje nepremi nin

  Vprašanja za utrjevanje snovi

  • Kaj je umerjanjem modela množičnega vrednotenja?

  • Razloži splošen stroškovni model ter postopek umerjanja!

  • Razloži postopek umerjanja dohodkovnega modela!

  • Navedi in opiši osnovni metodi za umerjanje modelov primerljivih prodaj! Kaj so prednosti takega modela v primerjavi z dohodkovnim in stroškovnim modelom?

  • Kaj je regresija, kaj je regresijska analiza?

  • Na kaj moramo paziti pri polinomni (krivuljni) regresiji?

  • Razloži pojma korelacija več neodvisnih spremenljivk ter parcialna korelacija!

  • Katere multivariantne metode poznaš?

  • Katere modele multiple regresije poznaš – na kratko jih opiši!

  • Na kake načine lahko preverjamo modele množičnega vrednotenja?

  • Kako posodabljamo modele množičnega vrednotenja?