anal za zen z sob n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analýza řízení zásob PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analýza řízení zásob

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
deva

Analýza řízení zásob - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
Analýza řízení zásob
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analýza řízení zásob Michal Matyásko Otakar Dokoupil

 2. Obsah • Úvod do problematiky • Klasické modely řízení zásob • Příklad - EOQ • Metoda ABC • Metoda JIT • Synchronizační metoda JIT a ABC • Dotazy

 3. Zásoby • Pro budoucí užití • Příklady zásob • Suroviny • Dokončené výrobky • Polotovary • Náhradní díly • …

 4. Důvody zásob • Vyrovnání časového a množstevního nesouladu • Nárazník logistického řetězce • Tlumení výkyvů • Proměnlivá poptávka • Zpožděná dodávka • Úspora nákladů na objednávky • Množstevní slevy

 5. Náklady spojené s držením zásob • Objednávka a naskladnění • Růst frekvence objednávek růst nákladů • Jednotkové pořizovací náklady • Náklady na držení zásob • Prostory, manipulace, pojištění,… • Náklady spojené s vyčerpáním zásob • Ztráta zákazníků

 6. Co zajímá management • Kolik zásob objednat • Kdy objednat • Celkové náklady • Průměrná úroveň zásob • Maximální úroveň zásob • Cíl minimalizace nákladů

 7. „Klasické“ modely řízení zásob • Poptávka • Deterministická • Statická • Dynamická • Stochastická • Stacionární • Nestacionární

 8. Economic Order Quantity Model • Předpoklady • Jeden druh zásob • Známá a neměnná poptávka • Známý a konstantní čas dodání • Rovnoměrné čerpání zásob • Konstantní velikost objednávky • Pořizovací náklady nezávisí na velikosti objednávky

 9. Economic Order Quantity Model

 10. Příklad – EOQ Model • Zadání • Měsíční produkce piva … 4 000 hl • Lahvové pivo … 25 % produkce • 1 basa obsahuje 20 lahví • Skladovací náklady na 1 basu … 20 Kč/rok • Cena dodávky • dodavatel … 11 000 Kč • Ostatní … 1000 Kč • Pořizovací lhůta dodávky … ½ měsíce • Cíl  minimalizujte celkové roční náklady

 11. Příklad – EOQ Model • Roční poptávka • Q =120 000 bas • Roční skladovací náklady • c1 = 20 Kč na basu • Cena dodávky • c2 = 12 000 Kč na objednávku • Lhůta dodávky • d = ½ měsíce = 1/24 roku

 12. Příklad – EOQ Model • Celkové roční náklady (Total Cost) Roční náklady držení zásob(HoldingCost) Roční náklady na dodávky (Ordering cost)

 13. Příklad – EOQ Model • Velikost objednávky … q • Maximální množství zásob • Průměrné množství zásob

 14. Příklad – EOQ Model • Roční náklady držení zásob(HoldingCost) • Roční náklady na dodávky (Ordering Cost) • Celkové roční náklady (Total Cost)

 15. Příklad – EOQ Model

 16. Příklad – EOQ Model • Optimální velikost objednávky • Derivace celkových ročních nákladů (minimum) • Tedy,

 17. Příklad – EOQ Model • Optimální perioda obnovy zásob

 18. Příklad – EOQ Model • Okamžik pro zadání objednávky

 19. Metoda ABC • Důraz na jednotlivé položky • Paretův princip 80/20 • Skupina A - spotř. zásob 60-80% podíl 5-20% položek B – 10-20% C - opak A

 20. Skupina A • Věnována nejvyšší pozornost • Precizní řízení zásob→permanentní kontr. • Objednací systém (B0,Q) či (B0,S) • B0 porovnání dispoziční zásoby s objednací úrovní

 21. Skupiny B, C • B – „středně důležité“ položky není tak častá kontrola (BK,Q) či (BK,S) – kontrolní inter. • C – zásoby s nízkou hodnotou a velkým množstvím – relativně nejvyšší zpoj (BK,Q) či (BK,S) s delším kon. int.

 22. Výhody ABC • Soustředění se na nejdůležitější položky zásob (např. při existenci 10 000 položek) • Jednoduchost jejího použití • Srozumitelnost všem osobám • Zvýšení obrátky zásob (pokles doby obratu) v důsledku doplnění ABC metodou JIT

 23. Just in Time 1/2 • Historie • Henry Ford – My life and work • Taichi Ohno (大野 耐 ) → TPS • Kanban = šťítek • Přesunové (pohybové) karty • Výrobní karty

 24. Just in Time 2/2 • Propojuje nákup, výrobu a logistiku • Cíl – výroba s vysoce kvalitních výrobků vysoká úroveň produktivity nižší stav zásob rozvíjení LR vztahů s dodavateli • Tajemství – eliminovat čas a prostoje • Používání scannerů a čárkových kódů

 25. Tradiční nákup vs. JIT

 26. Synchronizační metoda JIT a ABC • Uspořádání zásobovacích řetězců • Přímé dodávky • rámcová dohoda – roční • kontrakty – čtvrtletní rámcové smlouvy s měsíční aktualizací • Prostorová blízkost – dodavatele a odběratele • Zásobování – neuplatňuje se na celý sortiment, ale diferencovaně - ABC

 27. Prameny • Lambert, D. a kol. : Logistika. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0 • Pernica, P. : Logistika (Supply chain management) pro 21. stol., Praha : Radix, 2004. ISBN 80-86031-59-4 • From just in case to just in time (and back again) Carlos Correia; Accountancy SA; Apr 2003; Accountig & Tax Periodicals • Vítová, M.: ABC analýza – skupinové řízení IN: Gist 4/99, dostupno (3.3.2008) z http://www.gist.cz/files/_other/dl_1.doc • Synek, M.: Podniková ekonomika, 2. vydání, 2002 • Fabry, J.: Prezentace k předmětu 4EK601. Dostupné (3.3.2008) z http://nb.vse.cz/~fabry/